1. Vacatures
  2. Twee leden voor de Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Twee leden voor de Raad van Toezicht

9 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Enschede, Overijssel
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Visie op toezicht Raad van Toezicht Roessingh

De Raad van Toezicht van Roessingh werkt volledig volgens de Zorgbrede Governancecode. Zij ziet het als haar taak om in nauw contact en samenwerking met de Raad van Bestuur toe te zien op het tot stand komen en het uitvoeren van beleid waarmee goede revalidatiezorg gerealiseerd wordt. Dit doet zij door aandacht te hebben voor de patiënt (kwaliteit van zorg en dienstverlening, de uitkomsten van de behandeling en de veiligheid van zorg), de medewerkers (informatie over en van medewerkers en inspraak van medewerkers), de maatschappij (ontwikkelingen in de zorg, opleiding en onderzoek) en de organisatie (besturing, gezonde bedrijfsvoering en bedrijfscultuur). De Raad kent drie commissies: de auditcommissie Kwaliteit en Veiligheid, de auditcommissie Financiën en Beheer en de Remuneratiecommissie. De Raad van Toezicht verkrijgt haar informatie grotendeels van de Raad van Bestuur. Daarnaast haalt zij informatie op in de organisaties middels bedrijfsbezoeken en overleggen met de interne stakeholders (Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Medisch Stafbestuur). Waarde wordt gehecht aan een evenwichtige en complementair samengestelde Raad. Van belang hierbij is diversiteit in sekse, leeftijd, achtergrond, deskundigheden en netwerken. Ook wordt er gekeken naar een juiste verdeling van leden van de Raad van Toezicht van binnen en buiten de regio Twente. Goed toezicht vereist dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur in een open samenwerkingsrelatie stilstaan bij dilemma’s en dat zij gezamenlijk zorgpunten delen.

Samenstelling Raad van Toezicht

Statutair bestaat de Raad van Toezicht van het Roessingh Concern uit minimaal vijf en maximaal zeven leden. Momenteel telt de Raad, inclusief de voorzitter, vijf leden. Wegens de afloop van de termijn van een van de toezichthouders en de behoefte tot uitbreiding naar zes leden zijn er per eind 2018 twee vacatures die ingevuld gaan worden.

Functie-eisen

Profiel toezichthouder

Op basis van gesprekken met de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn twee profielen opgesteld. Daarbij is met name gekeken naar de strategische vraagstukken van de organisatie enerzijds en anderzijds naar de samenstelling van de Raad van Toezicht. Als basis gelden voor alle Raad van Toezichtleden de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

  • Weet zich verbonden met de waarden, missie en doelstellingen van Roessingh;
  • Vervult een actieve rol in het maatschappelijk leven en heeft een brede maatschappelijke belangstelling;
  • Acteert verbindend vanuit openheid, transparantie en deskundigheid en versterkt daarmee de samenwerking met interne en externe stakeholders;
  • Vervult de rol van inspirerende sparringpartner naar collega Raad van Toezicht leden en de Raad van Bestuur;
  • Heeft een heldere visie op governance en draagt bij aan de dialoog hierover en reflecteert op eigen handelen als Raad van Toezichtlid en op het functioneren van de gehele Raad;
  • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling en stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op;
  • Heeft een gezonde dosis kritisch vermogen en heeft plezier in het toezichthouden; Kan functioneren in een collegiaal team;
  • Heeft voldoende tijd en energie ter beschikking. Alle leden zijn in staat om de vergaderingen bij te wonen en zich terdege voor te bereiden met een minimale beschikbaarheid van plm. tien vergaderingen/bijeenkomsten per jaar.

De profielen van de twee nieuwe toezichthouders zien er als volgt uit:

Toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van ondernemerschap (positie 1).

Binnen Roessingh Concern is de synergie tussen de zorgorganisatie (het revalidatiecentrum) en de commerciële onderdelen van het concern van essentieel belang. De Raad van Toezicht is op zoek naar een bevlogen ondernemer met brede commerciële kennis en ervaring en een goed netwerk. Hierbij denkt de Raad bijvoorbeeld aan een ervaren ondernemer uit een (particuliere) zorgonderneming, een ICT-onderneming of de hotelbranche. De toezichthouder is in staat commerciële elementen uit de onderneming in relatie te brengen met de zorgelementen, waardoor de kwaliteit voor de patiënt en de organisatie substantieel toenemen.

Toezichthouder met financiële kennis en ervaring met (complexe) bouwprocessen (positie 2)

De toezichthouder is een expert op het gebied van complexe bedrijfsprocessen en bedrijfseconomische vraagstukken en heeft ervaring in zware bedrijfskundige functies in het bedrijfsleven of in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft de toezichthouder ervaring met de ontwikkeling en/of beheer van vastgoed en de daarbij horende strategische vraagstukken en vervult in de Raad van Toezicht en naar de Raad van Bestuur vanuit een helicopterview op dit terrein de rol van inspirerende en kritische sparringpartner.

Honorering

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is binnen de geldende richtlijnen van WNT-2. De honorering van een lid bedraagt €10.000 (inclusief BTW) per jaar.

Procedure

Belangstelling voor deze vacature kunt u tot 1 oktober 2018 door toezending van uw cv en motivatiebrief kenbaar maken, per email: werving.klop@hcg.net. Roessingh wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop, Holland Consulting Group. Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor: 020 – 5733 410 of mobiel: 06-5198 6009.

• na briefselectie vindt een (voorselectie)gesprek plaats met Holland Consulting Group in de maand oktober
• schriftelijke (cv-)presentatie aan de selectiecommissie vindt plaats op maandag 29 oktober 2018
• eerste gespreksronde met Roessingh voor positie 1 vindt plaats op woensdag 31 oktober 16.00 uur - 20.00 uur, locatie Postillion Hotel Deventer eerste gespreksronde met Roessingh voor positie 2 vindt plaats op donderdag 1 november 17.00 uur - 21.00, locatie Postillion Hotel in Deventer
• tweede gespreksronde(n) vinden plaats op woensdag 14 november van 17.00 uur tot 19.00 uur en van 19.30 uur tot 21.30 uur, locatie Postillion Hotel Deventer
• Doelstelling is om deze procedure af te ronden vóór eind december 2018.