1. Vacatures
 2. LID RAAD VAN BESTUUR

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

LID RAAD VAN BESTUUR

Lid raad van bestuur portefeuille zorg en kwaliteit

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amersfoort, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO, Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Profiel inzake de positie lid raad van bestuur met portefeuille zorg en kwaliteit bij 's Heeren Loo

De organisatie
's Heeren Loo is één van de meest ervaren zorgaanbieders voor mensen met een
verstandelijke beperking en vierde in 2016 haar 125-jarig bestaan. 's Heeren Loo heeft te
maken met een grote variatie in zorgvragen, van zorg in de thuissituatie, gericht op
kinderen met een verstandelijke beperking tot complexe intensieve zorgvragen met een
interdisciplinaire ondersteuning en 24-uurs opvang op woonlocaties.

's Heeren Loo helpt mensen met een verstandelijke en/of andere beperking hun
persoonlijke dromen te realiseren en het leven in te vullen zoals zij dit zelf willen, dicht bij
huis en samen met mensen die belangrijk voor hen zijn. Zij wil daarin van bijzondere
professionele en persoonlijke toegevoegde waarde zijn en maakt daarom ruimte voor
'echte' ontmoetingen en luistert goed naar wensen en verwachtingen van cliënten en hun verwanten. Zij combineert hiermee het werken met 'hoofd', 'hart' en 'handen' en dit vertaalt zich in haar kernwaarden 'betrokkenheid' (naar cliënten), 'passie' (als grondslag), 'samen' (met cliënten, verwanten en collega's) en 'ontwikkeling' (van zorgconcepten, cliënten, medewerkers en van de organisatie).

Door haar jarenlange ervaring en kennis, neemt 's Heeren Loo een bijzondere en toonaangevende positie in binnen de verstandelijke gehandicaptenzorg in Nederland. Zij heeft veel deskundigheid en ervaring ontwikkeld op het gebied van complexe zorgvragen waaronder ernstige meervoudige beperkingen. Zo maakt zij succesvol gebruik van de Triple C (Cliënt-Competentie-Coach) methode in VIC (Very Intensive Care) Workhomes voor cliënten met 'moeilijk verstaanbaar' gedrag. Hierbij wordt, zo veel als mogelijk, het normale leven met de daarbij horende dagelijkse routine opgepakt en ligt de focus minder op het 'moeilijke' gedrag. Dit helpt voorkomen dat cliënten in een uitzichtloze situatie terechtkomen als gevolg van teveel vrijheidsbeperkende maatregelen en een ernstig verstoord levensritme door het ontbreken van een vast dagprogramma.

's Heeren Loo biedt in het hele land zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling.
Met circa 15.000 medewerkers wordt aan circa 16.000 cliënten zorg geboden verspreid
over heel Nederland in 224 gemeenten en 1.100 locaties. De organisatie is ingedeeld in 16 regio’s en telt vier scholen, een Shared Service Center, een Expertisecentrum en een
werkmaatschappij Vastgoed en een omzet van circa € 900 miljoen. Daarnaast behandelen
zij via een landelijk netwerk van poliklinieken nog eens ruim 2.000 extramurale cliënten.
's Heeren Loo investeert tevens in initiatieven die bijdragen aan de emancipatie en
participatie van cliënten waaronder de Academie voor Zelfstandigheid alsmede het
Expertise Centrum Advisium waaraan ruim 900 medische, paramedische en
gedragswetenschappelijke specialisten verbonden zijn.

Veranderopgave
De Koers 2018 - 2021 concentreert zich rondom drie beloften: goed leven voor cliënten,
mooi werk voor medewerkers en een gezonde duurzame organisatie. De samenwerking in
de driehoek cliënten - verwanten - zorgprofessionals vormt het kloppende hart van de
organisatie.

Vanuit dit ankerpunt werkt 's Heeren Loo verder toe naar haar eigenlijke bedoeling: het
leveren van goede zorg (de 'leefwereld'). Het is van belang dat de belangendriehoek cliënt -medewerker - organisatie goed in balans is. De 'systeemwereld' met al haar (vernieuwde) wetten, regels en afspraken stelt andere en hogere eisen aan de medewerkers van 's Heeren Loo en vraagt ook om een aanpassing van houding en gedrag. Om zich beter tot deze snel veranderende omgeving te kunnen verhouden en haar verdere ambities te kunnen verwezenlijken werkt de organisatie hard aan een omvangrijke professionaliseringsslag ('de vertaalwereld' en een zogenaamd 'hitteschild').

Aansluitend op de toenemende kwaliteitseisen en complexiteit heeft 's Heeren Loo
afgelopen jaar fors geïnvesteerd in het (kwalitatief) versterken van de directielaag. In het verlengde van de toenemende arbeidsmarktkrapte wordt tevens verder ingezet op een onderscheidende arbeidsmarktpositie door nader te investeren in een inspirerend HRMbeleid en verdere leiderschapsontwikkeling. Omdat je samen veel verder komt dan alleen wordt het 'samen' leren en ontwikkelen verder aangemoedigd en is een sterkere
communicatie- en overheadstructuur neergezet.

De komende jaren zullen verder in het teken staan van het ontwikkelen van nieuwe
zorgvormen, het optimaliseren van complexe zorg, het vormen van (jeugd)ketens, het
aanbieden van kennis en kunde in het sociale domein en het verder versterken van interne en externe samenwerking(en). Om zorg centraal te kunnen blijven stellen zal daarnaast verder ingezet worden op het vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en verdere domoticatoepassingen.

Raad van bestuur
's Heeren Loo past in de besturing de Zorgbrede Governance Code toe. De dagelijkse
besturing ligt in handen van de driehoofdige raad van bestuur bestaande uit
drs. J. (Jan) Fidder (voorzitter), drs. K. (Kees) Erends (lid raad van bestuur, portefeuille
zorg en kwaliteit) en drs. E. (Ernst) Klunder (lid raad van bestuur, portefeuille bedrijfsvoering). De raad van bestuur stuurt de 16 regiodirecteuren en 7 concerndirecteuren aan en legt verantwoording af aan de raad van toezicht, bestaande uit 7 leden (inclusief voorzitter). De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur, treedt op als diens werkgever en staat haar met gevraagd en ongevraagd advies ter zijde.

De vertrouwensbasis tussen raad van bestuur en raad van toezicht geldt als vertrekpunt om het besturingsmodel adequaat te kunnen realiseren. De huidige samenwerking tussen raad van bestuur en raad van toezicht kan worden omschreven als positief kritisch, met respect voor elkaars visie en competenties. De raad van bestuur wordt ondersteund door een bestuurssecretaris.

Als gevolg van het aanstaande vertrek van het lid raad van bestuur met portefeuille zorg en kwaliteit, drs. K. (Kees) Erends vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wensen de raad van toezicht en de raad van bestuur tijdig te voorzien in zijn opvolging.

Profiel
De raad van bestuur is belast met het besturen van de organisatie en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de strategische plannen, het te voeren en gevoerde beleid, de financiering en de realisatie van de organisatiedoelstellingen. De voorzitter en de leden raad van bestuur hebben ieder voor zich en gezamenlijk een integrale bestuurlijke
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van cliënten en medewerkers in
combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. Daar ’s Heeren Loo zorg biedt aan cliënten
met een verstandelijke beperking met een intensieve en vaak complexe zorgvraag, is het
van cruciaal belang om de inbreng van medisch specialisme op bestuurlijk niveau te blijven verankeren. De leden van de raad van bestuur vormen een professioneel team en dragen dit ook uit in de organisatie. Als team geeft de raad van bestuur leiding aan het team van regiodirecteuren dat op zijn beurt weer de managementteams in de regio aanstuurt.

De leden raad van bestuur treden primair op als de externe vertegenwoordiging van de
organisatie en leveren een belangrijk aandeel in de strategische positionering van 's Heeren Loo als grootste zorgdienstverlener in de gehandicaptenzorg. De raad van bestuur streeft een evenwichtige taakverdeling tussen bedrijfsvoering, strategische vraagstukken en profilering na. De leden van de raad van bestuur zijn zich bewust van de maatschappelijke rol die ’s Heeren Loo in de gehandicaptensector heeft als gevolg van haar grote omvang en realiseren zich welke impact hun handelen kan hebben.

Aanvullend profiel lid raad van bestuur aandachtsgebied zorg en kwaliteit
Het lid raad van bestuur met aandachtsgebied zorg en kwaliteit draagt in belangrijke mate bij aan het bepalen van de strategische koers van de organisatie. De bestuurder is primair verantwoordelijk voor de portefeuille zorg en kwaliteit. Hij of zij wordt geacht de visie rondom kwaliteit van zorg van 's Heeren Loo verder door te ontwikkelen en nader te
implementeren. De bestuurder bevordert een open en veilige cultuur waarin optimale zorg geboden kan worden. Extern vervult het lid raad van bestuur naast zijn of haar collega’s een cruciale rol in het landelijk positioneren van 's Heeren Loo en het actief onderhouden van de externe (bestuurlijke) contacten en het verzilveren van verdere samenwerkingen.

Het lid raad van bestuur is een charismatische en ervaren bestuurder en is vooraleerst
oprecht geïnteresseerd in het bijdragen aan de missie van 's Heeren Loo om mensen met
een verstandelijke beperking en hun familie te ondersteunen zodat zij een zo goed mogelijk leven kunnen leiden. De bestuurder is als gevolg van zijn of haar maturiteit en statuur een natuurlijk gespreks- en adviespartner en kritisch tegenwicht voor de collega-bestuursleden en hiermee van nadrukkelijke toegevoegde waarde. Naast het primaire aandachtsgebied van zorg en kwaliteit wordt het nieuwe lid geacht professioneel en kritisch te kunnen meedenken over portefeuille-overstijgende vraagstukken.

Hij of zij is een inspirerend leider, weet bestuur en directie te verbinden aan 'de eigenlijke
bedoeling' van de 's Heeren Loo organisatie. De bestuurder brengt energie en nieuw elan
en bevordert hiermee de teamspirit. Hij of zij weet noodzakelijke organisatieveranderingen
op positieve wijze aan te jagen, de urgentie van (nieuwe) processen of een nieuwe
werkwijze juist te belichten en stimuleert eigenaarschap en integraliteit.

Dit onder andere door complexe materie terug te brengen naar begrijpelijke taal en
praktische toepassingen. De bestuurder geeft vertrouwen, toont zich betrokken, helpt regie te krijgen zonder regie over te nemen en gaat (noodzakelijke) interventies in belang van voortgang niet uit de weg. De bestuurder volgt de maatschappelijke en politieke
ontwikkelingen in het zorgdomein en haar stakeholderveld op de voet, signaleert kansen en bedreigingen, heeft hierop een scherpe visie en weet deze uit te dragen en te borgen. Hij of zij weet daarnaast strategische droombeelden en vergezichten adequaat te vertalen naar mogelijke (lange- en kortetermijn-)scenario's.

De nieuwe bestuurder bewaakt samen met de overige leden van de raad van bestuur een
gezamenlijke cultuur en draagt zorg voor verdere aanscherping van de dienstverlening,
aansluitend op de permanent veranderende marktomstandigheden in collectief optreden
met externe partners.

Een zakelijke houding, goed kijkend naar haalbaarheid en betaalbaarheid van besluiten is
onontbeerlijk in deze rol. Het bestuur streeft naar diversiteit van haar leden en spreiding
van maatschappelijke achtergronden en deskundigheden.

Het lid raad van bestuur portefeuille zorg en kwaliteit:

 • heeft een academische opleiding en bij voorkeur een medische achtergrond;
 • beschikt over brede, bestuurlijke ervaring, opgedaan in een omvangrijke, complexe
  zorginstelling en het politieke krachtenveld van overheid, gemeentes, zorgverzekeraars en andere zorgaanbieders;
 • is (zorg)inhoudelijk uitstekend onderlegd, ziet kansen en weet korte- en langetermijnrisico's te duiden;
 • heeft aantoonbaar gezag in het zorgdomein en haar stakeholders en beschikt over een uitstekend (landelijk) politiek-bestuurlijk netwerk en weet interne en externe belangen te verbinden;
 • is geroutineerd zorgbestuurder en hiermee volwaardig en gelijkwaardig sparringpartner voor collega-bestuurders, raad van toezicht en stevig klankbord voor directie, management en (zorg)inhoudelijk deskundigen;
 • beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen en is bovengemiddeld
  organisatiesensitief;
 • beschikt over ruime, bewezen veranderkundige ervaring, is een coachend en verbindend leider, kan goed luisteren; zet mensen in hun kracht;
 • is in staat sterke, effectieve teams te bouwen die zijn toegerust op de toekomstige
  opgave;
 • is maatschappelijk geëngageerd, heeft een aantoonbare affiniteit met kwetsbare doelgroepen;
 • toont goede balans tussen empathische en zakelijke benadering; houdt het hoofd koel en is in staat om in complexe/bedreigende situaties creatieve en zorgvuldige beslissingen te nemen;
 • beschikt over een heldere, analytische geest; een goed ontwikkeld 'pluis of niet-pluis gevoel';
 • stimuleert vernieuwing, heeft kennis van de nieuwste (zorg)technologie, eHealth en big data;
 • is een stevige, authentieke en bovenal integere persoonlijkheid en van onbesproken signatuur en hiermee voortreffelijke representant van 's Heeren Loo.

Proces
's Heeren Loo laat zich in deze procedure bijstaan door Edith Zeevalk en Robin van der
Harst van Holtrop Ravesloot Executive Search te Amstelveen tel. 020-6470201.
Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door vóór maandag 20 januari
2020 een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl