Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur-Generaal Luchtvaart

Wilt u instaan voor het beheer van het Directoraat-generaal Luchtvaart en bijdragen tot de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer en bijdragen aan het Belgische beleid van de luchtvaartsector in brede zin? Dan zijn wij naar u op zoek!

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie:

 • brengt verslag uit aan de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer;
 • zetelt in het Directiecomité van de FOD en draagt bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de bestuursovereenkomst;
 • stuurt de verantwoordelijken van de verschillende directies alsook de diensthoofden van de ondersteunende diensten van het Directoraat-generaal aan door bijzondere aandacht te besteden aan de coördinatie van zijn directies;
 • werkt nauw samen met de andere directoraten-generaal, draagt bij aan de verwezenlijking van transversale projecten en bevordert de uitwisseling van goede praktijken en draagt bij tot de responsabilisering van het management en de medewerker en is de eerste verantwoordelijke op het vlak van ethiek en integriteit binnen de Directoraat-generaal;
 • werkt nauw samen met de stafdiensten (P&O, BB&L, ICT), en met de ondersteuningsdiensten van de Voorzitter (juridische dienst, communicatie…)...

Interne relaties binnen de federale overheid:

 • werkt samen met andere eenheden en federale overheidsdiensten rond de projecten die verband houden met de doelstellingen van het directoraat-generaal.

Externe relaties bij de federale overheid:

 • stuurt de instrumenten aan voor de relaties met de burgers;
 • staat in voor het overleg en de samenwerking met de ontvangende partijen in de bevoegdheidsdomeinen van het directoraat-generaal;
 • organiseert de contacten en het overleg met de gewesten in aangelegenheden die tot de bevoegdheden van het directoraat-generaal behoren;
 • vertegenwoordigt het directoraat-generaal bij de andere overheidsdiensten en organisaties op nationaal en internationaal niveau .

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

 • Binnen zijn Directoraat-generaal, een strategische visie ontwikkelen op de Luchtvaart, in overeenstemming met deze ontworpen door de FOD en de internationale en Europese organisaties.
 • De opmaak en uitvoering aansturen van een operationeel en managementplan dat specifiek is voor zijn directoraat-generaal met het oog op de verwezenlijking van de bestuursovereenkomst tussen de FOD en de bevoegde minister.
 • Voorbereiden, uitvoeren, beoordelen van en instaan voor een continue ontwikkeling - in verband met de beleidsdoelstellingen van het Directiecomité -, van de diensten of opdrachten met de nodige aandacht voor een multimodale aanpak en gelinkt aan:
  • de veiligheid
  • de beveiliging
  • de leefmilieu
  • de competitiviteit
  • Intelligente transportsystemen.
 • Instaan voor een doeltreffend beheer van personen, middelen en het budget, rekening houdend met de beschikbare middelen door samen te werken met de verschillende ondersteunende diensten.
 • Aansturen, motiveren, evalueren van en instaan voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor de rechtstreekse en onrechtstreekse medewerkers (via een leidinggevende tussenpersoon) in een gunstige omgeving en vanuit de optiek van de verwezenlijking van de geplande doelstellingen.
 • Bijstaan van de vereiste veranderingsprojecten en dit zowel binnen als buiten het eigen directoraat-generaal.
 • Bevorderen en ondersteunen van alle initiatieven en maatregelen met betrekking tot de culturele veranderingen binnen de FOD.
 • De burgers, de ondernemingen (de vervoersoperatoren…) een kwalitatieve dienstverlening verschaffen.
 • Zorgen voor een strategische bijdrage tot het ontwikkelen en het uitvoeren van de internationale en Europese verplichtingen en rapport hierover uitbrengen.

Tijdelijke resultaatgebieden:

 • Effectief en substantieel bijdragen aan de realisatie van de beheersovereenkomst van de FOD.
 • Een actieve rol spelen in de verdere ontwikkeling van de organisatie.
 • U krijgt de mogelijkheid om in samenwerking met een externe consultant een actieplan op te stellen op basis van de aanbevelingen van een doorlichting van het functioneren van de dienst.

Meer info

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
De heer Quentin Druart
Directeur P&O
Tel.: 02/277.33.08
E-mail: quentin.druart@mobilit.fgov.be

Voor meer informatie over het statuut (verloning,…) kan je terecht bij de:
Directie Arbeidsvoorwaarden en Beloningsmanagement
Tel.: 02/790.59.24
Fax: 02/790.53.99
E-mail: tophrm@p-o.belgium.be

Functie-eisen

FUNCTIESPECIFIEKE COMPETENTIES

 • Goede kennis van de beleids-, economische en sociale context inzake mobiliteit en vervoer
 • Goede kennis van de beleids-, economische en sociale context inzake luchtvaart (nationaal en internationaal)
 • Goed begrip van de Belgische regeringsbesluitvorming inzake luchtvaart
 • Goed begrip van de internationale en Europese besluitvorming op het gebied van luchtvaart
 • Goede kennis van de moderne managementtechnieken in grote ondernemingen
 • Goed begrip van de nationale en internationale ontwikkelingen en uitdagingen op het vlak van luchtvaart
 • Besluitvaardigheid in een complexe omgeving waar organisatorische en technologische veranderingen moeten opgestart worden
 • Vermogen om groepsgeest te creëren en bevorderen door zijn/haar mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.

Pluspunten

 • Goede kennis van het Nederlands en het Frans
 • Goede kennis van het Engels, de voertaal in de sector

GENERIEKE MANAGEMENT- EN LEIDINGGEVENDE COMPETENTIES

Manier van denken

 • analytisch vermogen
 • flexibel en vernieuwend denken
 • visie en integratievermogen.

Manier van omgaan binnen de HR-omgeving

 • coachen, motiveren en ontwikkelen van personeel
 • aansturen van groepen.

Interactie met de omgeving

 • samenwerken en uitbouwen van netwerken
 • gerichtheid op de burger, de interne klant en de maatschappij.

Doelstellingen

 • verantwoordelijkheidszin
 • realiseren van doelstellingen
 • overtuigen en onderhandelen.

Varia

 • mondeling en schriftelijk communiceren
 • loyaliteit en integriteit.

Bedrijfsomschrijving

Sinds 1 maart 2017 maakt Selor uit van de FOD Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA). Deze ondersteunt de regering en de federale organisaties in een aantal domeinen: IT, rekrutering, personeelsbeheer, organisatiebeheersing, integriteitsbeleid, budget, boekhouding en procurement. Binnen de FOD Beleid en Ondersteuning maakt Selor deel uit van de Directie generaal Rekrutering en Ontwikkeling.

Selor is de HR-partner voor meer dan 150 verschillende overheidsdiensten. Selor rekruteert hoofdzakelijk medewerkers voor de federale overheid, maar ook voor de gemeenten en regio’s. Selor organiseert ook testen voor de veiligheid- en bewakingssector en taaltesten.

----

Binnen de FOD ziet het Directoraat-generaal Luchtvaart toe op de veilige, geordende, economische en duurzame ontwikkeling van de burgerluchtvaart en op de strikte toepassing van de reglementering om een hoog veiligheids- en beveiligingsniveau te bereiken en te handhaven. Deze reglementen bevatten met name normen betreffende de luchtwaardigheid van luchtvaartuigen, het onderhoud en de exploitatie ervan, de luchthavens en vliegvelden, luchtvaartsporten, de kwalificaties van het personeel en de bescherming van het leefmilieu. Het reglementaire kader omvat ook de internationale verdragen en reglementen, de nationale en supranationale wetgeving en bilaterale akkoorden.