1. Vacatures
 2. DIRECTEUR

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

DIRECTEUR

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Haaren, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

1 Stichting Het Noordbrabants Landschap
De organisatie Stichting het Noordbrabants Landschap (‘Brabants Landschap’) zet zich sinds 1932 in voor natuur, landschap en erfgoed voor mens, plant en dier. Het begrip ‘natuur’ heeft zijn vertaling gevonden in een omvangrijk eigendom aan natuurgebieden. Binnen dit bezit nemen (monumentale) gebouwen en andere cultuurhistorisch waardevolle locaties een belangrijke plek in, hetgeen de doelstelling gericht op ‘erfgoed’ rechtvaardigt. Het begrip ‘landschap’ is vooral sinds 1980 sterk verdiept, toen het Coördinatiepunt Landschapsbeheer binnen de Stichting werd opgericht. Een belangrijk streven is om recreatie in de ‘natuur dichtbij huis’ mogelijk te maken. Brabants Landschap is een particuliere stichting met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het gaat om de publieke waarde van natuur, landschap en erfgoed. De realisatie van de kerndoelen wordt mede uit maatschappelijke gelden gefinancierd. Maatschappelijk draagvlak is nodig om dit ook in de toekomst te continueren. Brabants Landschap zet daarom in op een zorgvuldige positionering in het veld van burgers, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijfsleven. De circa 30.000 beschermers (donateurs) van Brabants Landschap en de ruim 3.000 aangesloten vrijwilligers vormen de kern van de achterban. Het goed betrekken en informeren van de achterban, en het begeleiden van deze vrijwilligers is dan ook een belangrijke taak. Hieronder worden de doelstellingen en ontwikkelingen benoemd. Voor meer informatie zijn het beleidsplan, erfgoedvisie en het jaarverslag beschikbaar. Kijk voor meer informatie ook op www.brabantslandschap.nl.

De missie en doelstellingen
De mens heeft natuur nodig om te overleven. Maar de natuur vertegenwoordigt ook een op zichzelf staande waarde. Brabants Landschap probeert de verscheidenheid aan Brabantse biodiversiteit voor de toekomst veilig te stellen door zelf natuurgebieden aan te kopen, in te richten en te beheren en door anderen te helpen bij natuurbescherming in het landelijk gebied. Drie punten staan centraal:

1. Beschermen én verbinden
“Wij beschermen de natuur door beheer ter plekke, maar ook door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Zo werken we aan een samenhangend netwerk van natuurgebieden, dat tegen een stootje kan”.
2. Respect voor de omgeving
“Bij alles wat we doen, respecteren we de oorspronkelijke situatie. We houden rekening met de bodem en waterhuishouding, maar ook met bewoners en de geschiedenis van een gebied. Wij willen natuur die thuishoort op die plek”.
3. Natuur beleefbaar maken
“Iedereen moet van natuur kunnen genieten. Als het de natuur niet beschadigt, zijn onze gebieden altijd opengesteld voor natuurgerichte recreatie. Daarnaast organiseren we voorlichtingsactiviteiten en in het buitengebied helpen we particulieren en vrijwilligers om hun passie voor natuur vorm te geven”.

De doelstellingen van Brabants Landschap zijn als volgt:

 • zorgen voor behoud van natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorisch erfgoed in de provincie Noord-Brabant in de ruimste zin;
 • begeleiden van ontwikkeling van natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorisch erfgoed;
 • voorkomen en tegengaan van aantasting van natuur- en landschapsschoon en cultuurhistorisch erfgoed;
 • begeleiden van natuurgerichte recreatie in waardevolle natuurgebieden in Brabant;
 • educatie en voorlichting over natuur- en landschapsbescherming.

Om deze doelen te bereiken doet Brabants Landschap het volgende:

 • verwerven, inrichten en beheren van natuurgebieden en (monumentale) gebouwen;
 • bijeenbrengen van middelen;
 • gesprekspartner zijn bij overheid en andere rechtspersonen;
 • samenwerken met soortgelijke organisaties.


Kernactiviteiten
Bescherming, verwerving, beheer en restauratie
Met ruim 18.500 hectare natuur is Brabants Landschap één van de grootste natuurbeheerders van Brabant. Die gebieden worden beheerd met passie en met een visie voor de lange termijn. Gebieden worden optimaal ingericht en met elkaar te verbonden, zodat dieren van het ene naar het andere gebied toe kunnen. Daarbij wordt altijd gezocht naar mogelijkheden tot samenwerking. Het beheer is pragmatisch en divers en hangt meestal samen met de historie van het gebied. Het gaat daarbij niet alleen om de natuurwaarden, maar ook om de cultuurhistorische waarden die vaak aanwezig zijn zoals monumentale gebouwen. Sinds 2019 heeft Brabants Landschap de POM-status (Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud).
Naast het beheren van onze natuurgebieden wordt ingezet op verwerving en inrichting om de nog ontbrekende schakels in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren. Dit zorgt voor een netwerk van onderling verbonden natuurgebieden door Brabant.

Landschapsbeheer, soortenbescherming en vrijwilligersondersteuning
Om de samenwerking met overheidspartijen goed in te kunnen vullen, is in 1980 het Coördinatiepunt Landschapsbeheer opgericht, als organisatieonderdeel binnen Brabants Landschap. Via het Coördinatiepunt zorgt Brabants Landschap voor uitvoering van gebiedsgerichte projecten en groene regelingen. Ook worden boeren, landgoedeigenaren en andere particulieren ondersteund bij kleinschalige natuurontwikkeling en aanleg van landschapselementen. Daarnaast is een belangrijke taak het ondersteunen van vrijwilligersgroepen bij de instandhouding van kleine landschapselementen, uilen- en boerenlandvogelbescherming en burgerinitiatieven gericht op het aantrekkelijker maken van de eigen omgeving.

Draagvlakvergroting, belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding
Brabants Landschap wil alle Brabanders betrekken bij de eigen leefomgeving en communiceert actief over het belang van natuurbescherming. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van diverse middelen, zoals het natuurmagazine, website, social media, diverse nieuwsbrieven en aansprekende evenementen zoals de Week van het Landschap.
Als natuurorganisatie komt Brabants Landschap op voor de bescherming van onze eigen gebieden, maar ook voor natuur- en landschapswaarden buiten de gebieden. In de samenwerking met maatschappelijke organisaties en overheden bij de ontwikkeling van nieuw beleid speelt de Stichting een aanzienlijke rol. Belangrijke samenwerkingsverbanden zijn de Brabantse Manifestpartners, en het Natuurbeschermingsoverleg van de Brabantse natuur- en milieuorganisaties.

De structuur en de governance
Brabants Landschap is een compacte organisatie. Het aantal medewerkers bedraagt ca. 58 fte, waarvan 9 bij het landschapsbeheer en 49 bij het terreinbeheer. Daarbij zijn de overkoepelende functies bij directie, administratie en voorlichting toegerekend aan het terreinbeheer.
De bevlogen medewerkers zorgen ervoor dat de ambities van Brabants Landschap worden waargemaakt. Zij worden daarin bijgestaan door het algemeen bestuur, het hoofdbestuur en de vele enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor Brabants Landschap. Elk met hun eigen taak en bevoegdheid.

Governance en besturing
Brabants Landschap is een stichting met een algemeen bestuur en een hoofdbestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit personen uit alle geledingen van de Brabantse samenleving, die affiniteit hebben met het werk van Brabants Landschap. Dit bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Uit het algemeen bestuur is een hoofdbestuur gekozen. Het hoofdbestuur is feitelijk het dagelijks bestuur en vergadert vaker. Het huidige bestuursmodel functioneert goed dankzij voldoende betrokkenheid en presentie van het algemeen bestuur en door beschikbaarheid van onbezoldigde, capabele bestuurders voor het hoofdbestuur. Het bestuursmodel is recent door AB en HB herbevestigd. De directeur legt rechtstreeks verantwoording af aan het hoofdbestuur.

Brabants Landschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband LandschappenNL. Deze koepelorganisatie behartigt op landelijk niveau de belangen van 20 provinciale landschappen en landschapsbeheerorganisaties.

De toekomstige ontwikkelingen
In de lange periode van haar bestaan is Brabants Landschap uitgegroeid tot een organisatie die een niet meer weg te denken rol speelt in de bescherming van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie Noord-Brabant. Maar de wereld verandert en Brabants Landschap verandert mee. In de toekomst zal de organisatie, waarbij de kwaliteit van het werk en het personeel centraal staat, zich blijvend moeten aanpassen en ontwikkelen. Het betreden van nieuwe werkvelden en het blijvend ontwikkelen van de visie horen daarbij. Samenwerken, verbinden en externe profilering blijven in de toekomst van groot belang. Eigentijdse en open communicatie naar binnen en naar buiten zorgt voor moderne profilering van de stichting met behoud van de kernwaarden en doelstellingen. Onderstaande ontwikkelingen zijn met name van belang.

Ambitie in realisatie Natuurnetwerk Brabant en uitvoeringsprojecten
Brabants Landschap heeft een stevige ambitie om actief bij te dragen aan de natuur- en landschapskwaliteit in Brabant. Met de compacte organisatie zal een belangrijk accent blijven liggen op uitvoering. Dit doen we door gronden aan te kopen en deze in te richten voor natuurontwikkeling. Maar ook door het verhogen van de kwaliteit van de bestaande natuurgebieden en het in goede staat houden en eventueel herbestemmen van de eigen gebouwen. Ook in het landschapsbeheer ligt er een duidelijke ambitie om in samenwerking met grondeigenaren en vrijwilligers uitvoering te geven aan (gebiedsgerichte) landschaps- en soortbeschermingsprojecten.

Behoud van draagvlak voor natuur, landschap en erfgoed
Brabants Landschap communiceert actief over de bereikte resultaten en streeft naar een versterking van het draagvlak voor natuur, landschap en erfgoed. Het werven en binden van beschermers en vrijwilligers, en het betrekken van Brabanders bij ons werk gaat niet vanzelf. Het is belangrijk met de inzet van (eigentijdse) communicatiemiddelen aan te blijven sluiten op de diverse doelgroepen in een veranderende maatschappij.

Belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding en samenwerking volgens het Brabants model
De komende jaren wil Brabants Landschap zijn rol in de Brabantse bestuurlijke samenwerkings- verbanden met betrekking tot het landelijk gebied handhaven. De vele ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur-, water- en landbouwbeleid maken het zowel voor de natuurgebieden als vanuit het landschapsbeheer noodzakelijk hierbij een rol te blijven vervullen. Daarbij bekleedt Brabants Landschap in meerdere samenwerkingsverbanden een spilpositie.
De Provincie verwacht de komende jaren van alle betrokken (natuur-)organisaties dat zij samen blijven werken aan het natuurbeleid. Het brede draagvlak dat daardoor ontstaat, zorgt voor gedragen beleid. Dat betekent een intensieve en constructieve samenwerking met alle andere organisaties binnen Noord-Brabant, die zich bezighouden met natuur en milieu.

Plattelandsnatuur en landbouwtransitie
Duidelijk is dat intensivering en schaalvergroting in de landbouw negatieve gevolgen heeft voor natuur- en landschapswaarden in het agrarisch gebied. Waar dit mogelijk is, wil Brabants Landschap in samenwerking met agrariërs werken aan behoud en herstel van deze waarden. Dat gebeurt in gebiedsgerichte uitvoeringsprojecten, maar ook door te helpen om de overgang naar natuur inclusieve landbouw mogelijk te maken. Brabants Landschap werkt constructief samen met agrariërs en agrarische organisaties en wil die lijn graag doorzetten.

Inspelen op klimaatverandering
Het proces van klimaatverandering is nu al aan de gang. De vraag is hoe regionaal en landelijk ingespeeld moet worden op klimaatverandering om natuurwaarden zo goed mogelijk te beschermen en ook andere belangen zoals waterbeschikbaarheid te waarborgen. Het robuuster maken van natuurgebieden en het creëren van ruimte om water vast te houden behoort zeker tot de noodzakelijke maatregelen. Brabants Landschap zal met concrete maatregelen hieraan bijdragen in goede samenwerking met de Waterschappen en andere stakeholders.

Landschap onder druk
De ontwikkeling van dorpen en steden, bedrijventerreinen, infrastructuur en de energietransitie zal de waarden van het landschap aanzienlijk beïnvloeden. De herkenbaarheid, schoonheid en identiteit van het landschap zullen door deze ontwikkelingen onder druk komen te staan. Voor natuur- en landschapsorganisaties ligt hier op nationaal en provinciaal niveau een duidelijke opgave om deze ontwikkelingen in een goede richting te sturen.

2 Directeur
Het hoofdbestuur van Brabants Landschap is op zoek naar een gedreven, deskundige en bestuurlijk sterke

DIRECTEUR

Plaats in de organisatie
Brabants Landschap is een stichting met een bestuur, bestaande uit een algemeen bestuur, een hoofdbestuur en een werkorganisatie, geleid door de directie.

Belangrijke taken van het hoofdbestuur zijn het uitoefenen van intern toezicht op het door de directie gevoerde beleid. Het hoofdbestuur is een sparringpartner voor de directeur, geeft advies en is steun waar nodig. Daarnaast is het hoofdbestuur o.a. verantwoordelijk voor het nemen van besluiten over grondtransacties, het vaststellen van de meerjarenraming en het financiële beheer.

Het algemeen bestuur bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de Brabantse maatschappelijke geledingen. De leden beschikken over belangrijke bevoegdheden waaronder de benoeming van de leden van het hoofdbestuur, het benoemen van de voorzitter in functie en het vaststellen van het (financiële) jaarverslag, de begroting en het beleid op hoofdlijnen. Tevens hebben zij een adviserende rol en een signaleringsfunctie richting hoofdbestuur en directie. Aanvullend op de statuten zijn tussen het hoofdbestuur en de directie nadere afspraken gemaakt in het directiestatuut.

De directeur van Brabants Landschap is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding over de organisatie en is het gezicht naar buiten. In formele zin bepaalt het bestuur het beleid, de directeur voert uit. In de praktijk is er een goede wisselwerking tussen de directeur en het bestuur. Met het oog op de slagvaardigheid is in het directiestatuut vastgelegd dat de directeur een ruim mandaat heeft op de verschillende beleidsterreinen.

De opdracht
Brabants Landschap beheert ca. 18.500ha grond, heeft 400 gebouwen in beheer en houdt zich veelvuldig bezig met de verwerving van grond en het beheer daarvan. Als directeur bent u in staat om het beheer van gebieden en opstallen richting te geven. U heeft zakelijk inzicht en kennis van beheer en onderhoud van natuurgebieden en gebouwen. U heeft interesse en gevoel bij het cultuurhistorisch erfgoed. In het landschapsbeheer werkt de organisatie aan uitvoeringsprojecten met grondeigenaren. U geeft nieuwe impulsen aan het huidige beleid en maakt de organisatie toekomstbestendig. U zorgt voor uitstekende relaties met belangrijke stakeholders en subsidieverstrekkers. U onderhoudt nauwe banden en een goede relatie met het provinciebestuur en met de Manifestpartners.

De directeur werkt nauw samen met de plaatsvervangend directeur en de leidinggevenden en heeft een heldere visie op het aansturen van een organisatie. Voor zowel de binnendienst als de buitendienst bent u als directeur de verbindende factor, die op betrokken wijze en samen met leidinggevenden de koers uitstippelt, HR-beleid ontwikkelt en op basis van ruimte en vertrouwen koersvast de organisatie aanstuurt. U bent een benaderbare en zichtbare directeur voor alle medewerkers die de professionals de ruimte geeft en de mensen faciliteert. U staat voor goed werkgeverschap waarbinnen ruimte is voor ontwikkeling van uw medewerkers en zorgt voor de juiste balans tussen de ambities van de organisatie en de mogelijkheden van de werknemers.

Profiel
U hebt een grote passie voor en affiniteit met de natuur, landschap en erfgoed. U bent een generalist, met een brede maatschappelijke oriëntatie. U bent een netwerker met oog voor publiciteit. U hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke en juridische verhoudingen en u kunt inspelen op de veranderende tijdgeest.

U bent ondernemend en gericht op kansen binnen de regio en in het land. U hebt op basis van kennis van natuur- en landschapsbeheer in brede zin een visie op de rol van Brabants Landschap in de komende jaren. U bent creatief in de wijze waarop de stichting zich kan profileren en u zorgt voor het eigentijds blijven van de organisatie.
U hebt overzicht, kunt goed prioriteren en creëert draagvlak voor innovatieve werkwijzen binnen de taak en doelstellingen van de organisatie.
U onderhoudt uitstekende relaties met uw subsidiënten en collega natuur-/milieu- organisaties. Binnen bestuurlijke overleggen speelt u een prominente rol , zowel op provinciaal als op landelijk niveau. U overtuigt op basis van inhoud en visie, u kunt verandering en vernieuwing brengen in samenwerking met de belangrijkste partners. U bent sterk op het gebied van bedrijfsvoering en bekend met subsidies en derde geldstromen. Als echte verbinder weet u de samenwerking met andere natuur- en milieuorganisaties te behouden, waarbij zowel het belang van Brabants Landschap als het gezamenlijke belang wordt behartigd.

Persoonlijkheid
U heeft liefde voor de natuur en het landschap. U heeft een brede belangstelling, van natuurbescherming tot en met erfgoed. U bent een begripvolle directeur, bestuurlijk sensitief, helder in communicatie en een verbinder. U werkt samen, bent een teamspeler, en bent het boegbeeld van de organisatie. U bent een netwerker pur sang, heeft een goed inlevingsvermogen en bent in staat om verschillen te overbruggen. U bent gedreven voor alles waar Brabants Landschap voor staat, maar u bent tegelijkertijd een pragmaticus die zorgt dat er zaken geregeld worden en dat alle partijen aansluiten. U staat voor de achterban van Brabants Landschap en bent daadwerkelijk betrokken en zichtbaar voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor Brabants Landschap. U bent een stevig bestuurder, communicatief sterk met aantoonbare affiniteit met Noord-Brabant.

Competenties

 • strategisch inzicht en souplesse om in het bestuurlijke Brabantse krachtenveld met externe samenwerkingspartners goed samen te werken;
 • op basis van dialoog en overtuiging alle partijen, in- en extern, meekrijgen, met oog voor de belangen van natuur, landschap en erfgoed;
 • inspirerend en verbindend, zowel voor het team van medewerkers als voor de achterban
 • besluitvaardig en met lef durven optreden;
 • effectieve netwerkcapaciteiten en onderhandelingsvaardigheden.


Functie-eisen

 • u bent universitair opgeleid of u beschikt in elk geval over een academisch werk- en denkniveau;
 • u heeft ruime bestuurlijke of directionele ervaring;
 • u heeft aantoonbare kennis van en passie voor natuurbeheer/-bescherming en daarnaast affiniteit met cultureel erfgoed en natuurbeleving;
 • u heeft zakelijk en financieel inzicht;
 • u heeft goede managementkwaliteiten en een goed gevoel voor onderlinge verhoudingen binnen de organisatie;
 • u heeft een brede visie op de ontwikkelingen in lokale, regionale en landelijke gremia betreffende de onderwerpen die Brabants Landschap aangaan en kunt daar een eigen visie op ontwikkelen;
 • u heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, u bent ondernemend, innovatief en verbindend;
 • u bent een toegankelijk en inspirerend boegbeeld voor de organisatie en haar achterban;
 • u bent een goede belangenbehartiger en u beschikt over een breed en relevant netwerk;
 • u kunt overtuigend, strategisch en koersvast opereren op verschillende niveaus met gevoel voor een politiek-bestuurlijke omgeving;
 • uw kennis van en ervaring met Noord-Brabant is een pre (feeling met het gebied);
  • u woont bij voorkeur in het werkgebied of bent bereid daar te gaan wonen.

Arbeidsvoorwaarden
De functie betreft een fulltime dienstverband en is ingeschaald in schaal 12 CAO Bos en Natuur.

3 Procedure
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon Lidewij Geertsma, partner. Zij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd die in aanmerking komen voor de selectiegesprekken met de selectiecommissie (Hoofdbestuur) en de adviescommissie (personeelsadviescommissie).

Planning
Wij ontvangen uw reactie graag zo spoedig mogelijk.
Voordracht van kandidaten : week 42 (in afwezigheid van kandidaten)
Eerste ronde selectiegesprekken : week 43 + 44
Tweede ronde selectiegesprekken : week 45 + 46
Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure.
U dient een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te overleggen.
Tevens zal er een integriteitsonderzoek naar de eindkandidaat plaatsvinden.


Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.brabantslandschap.nl/.
Solliciteren
Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.


Contactgegevens
Lidewij Geertsma
partner
Natasha Sangers
managementassistente
Wesselo & Partners | Selection as art
telefoon: 030 275 84 49
internet: www.wesselopartners.nl