Algemeen Directeur

8 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Apeldoorn, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

U bent het gezicht en de aanvoerder van een kleine (circa 16 professionals) kennis gedreven organisatie met een unieke propositie, die zich in een boeiende ontwikkelfase bevindt.

Het bestuur van de stichting zijn werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) vanuit gemeenschappelijk belang vertegenwoordigd en bereid om als sparringpartner voor u te acteren. Bevoegdheden zijn in ruime mate aan u gedelegeerd.

Succesvol invullen van deze bijzondere positie vraagt om een bijzonder set aan kennis/ervaring en persoonlijke eigenschappen. Uiteraard ook een helder motief om in deze fase van uw loopbaan voor deze positie vol te gaan.

De functie bevat elementen van ondernemerschap, kennisontwikkeling, innovatie, stakeholder management, dienstverlening en positionering. De functie is door de omvang van de organisatie zowel strategisch als operationeel van aard. De beperkte schaalgrootte vraagt om expertise en directe betrokkenheid van de directie bij de personele en financiële dossiers.

Stichting IZZ is, teneinde de keuzemogelijkheden voor de leden van het collectief te vergroten, thans bezig met een intensieve (markt)oriëntatie. Doel is om met ingang van 2019 een tweede zorgverzekeraar naast VGZ te contracteren. Dit vraagt visie en aandacht in de onderhandeling en de dagelijkse samenwerking met de zorgverzekeraars.

Behartiging van de belangen van het ledencollectief is de kern van de functie en vraagt om affiniteit en verbinding.

De selectie-eisen zijn hoog, het is een opvolging na 7 jaar van de huidige directeur.

Functie-eisen

· Bestuurlijk en ondernemend kaliber

· Ervaring met complexe onderhandelingen

· Kennis van de zorg en het zorgsysteem (onder andere de rol van de zorgverzekeraars)

· Het belang van de onderlinge verwevenheid van inhoud, processen en relaties is herkenbaar en doorleefd

· Ervaring met kennisontwikkeling en dienstverlening

· Innoverende geest

· Flexibel ego en innemende persoonlijkheid

· Energie en passie


Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de inhoud en het gewicht van de functie en voldoen aan de algemeen geldende richtlijnen voor directies/bestuurders in de zorg.


Procedure

Stichting IZZ laat zich in deze procedure bijstaan door de heer drs. E. Keet, partner van de
Galan Groep. Werving vindt plaats door middel van executive search en plaatsing van een
teaser op de voorpagina van het NRC Handelsblad van 16 september 2017, LinkedIn en
doorplaatsing naar NRCCarriere.nl. Ook zal de profielschets online worden gepubliceerd op SKIPR.

- Sluiting reactietermijn (27 september 2017)
- Oriënterende gesprekken (18 september – 4 oktober 2017)
- Eerste gespreksronde (week 43)
- Eventueel assessment (week 44)
- Tweede gespreksronde (week 46)
- Arbeidsvoorwaardengesprek (week 48)
- Benoeming (uiterlijk 1 februari 2018)

Een integriteitsonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

Bedrijfsomschrijving

Stichting IZZ (Instituut Ziektekostenregeling Ziekenhuiswezen) is in 1977 opgericht als bestuurlijk orgaan van de IZZ-regeling. De statutaire doelen van IZZ zijn het bevorderen van de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers in de zorg. De twee pijlers waar vanuit IZZ hier vorm aan geeft zijn de IZZ Zorgverzekering en het ‘Gezond Werken in de Zorg’
programma. Met circa 410.000 deelnemers is IZZ hét collectief voor werknemers én
werkgevers in de zorg en maakt zich sterk voor de gezondheid en inzetbaarheid van
mensen in de zorg.

Doel, propositie en organisatie Stichting IZZ

Het doel van Stichting IZZ is het borgen en stimuleren van de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers in de zorg.

Stichting IZZ heeft er bij haar oprichting voor gekozen niet zelf een zorgverzekeraar te zijn, maar hiervoor een samenwerking te starten met een bestaande zorgverzekeraar. Coöperatie VGZ is al langjarig de uitvoerder van de IZZ Zorgverzekering. Stichting IZZ onderhandelt namens haar deelnemers over inhoud, premie en dienstverlening met de uitvoerende zorgverzekeraar.

In 2007 heeft het IZZ Bestuur besloten een eigen organisatie in te richten om haar statutaire doelen te realiseren. Een belangrijke reden hiervoor was dat IZZ een onafhankelijke positie wilde innemen ten opzichte van zorgverzekeraars om de belangen van werkgevers en
werknemers in de zorg goed te kunnen behartigen. IZZ trad hierbij op als marketing- en
verkoopactiviteiten.

In 2013 heeft Stichting IZZ besloten zich te concentreren op de activiteiten die horen bij een pure collectiviteit. Ze is per 2014 gestopt met de aansturing van marketing- en verkoop-activiteiten van de IZZ Zorgverzekering. De inhoud van de IZZ Zorgverzekering wordt nog wel door Stichting IZZ vormgegeven. In 2013 is IZZ gestart met haar tweede pijler ‘Gezond Werken in de Zorg’. Daarnaast ontplooit Stichting IZZ andere activiteiten – zo biedt zij deelnemers
allerlei aanvullende voordelen aan (vacaturebank, community voor uitwisseling van zorg- en werkervaringen, ledenvoordelen op gezondheidsgerelateerde producten en artikelen).

Op 31 mei 2017 is de herpositionering van IZZ als ledencollectief van mensen in de zorg
doorgevoerd. Onderdeel van deze herpositionering was de naamswijziging van de risicodrager en uitvoerder van de IZZ Zorgverzekering bij Coöperatie VGZ die tot dat moment IZZ

Zorgverzekeraar NV heette. Om identiteitsverwarring tussen IZZ (het collectief) en VGZ (de uitvoerend zorgverzekeraar) te verminderen, is de risicodrager omgedoopt tot VGZ voor de Zorg.

Unieke positie

De positie van Stichting IZZ is sterk verankerd:

· De collectieve ziektekostenregeling IZZ is opgenomen in de belangrijkste zorgcao’s, waardoor werknemers verbonden aan deze cao’s recht hebben op een werkgeversbijdrage
(variërend per cao, tussen de € 10,-- - € 30,-- bruto per maand, in een aantal cao’s ook voor de partner) en een centrale premie-incasso via de werkgever, bij het deelnemen aan de
collectieve IZZ Zorgverzekering

· Stichting IZZ heeft unieke kennis, expertise en positie opgebouwd door haar ervaring in
‘Gezond Werken in de Zorg’ en de brede samenwerking met zorgorganisaties, branche-organisaties, beroepsverenigingen, vakbonden en universiteiten

· De schaalgrootte, structuur en het bestuursmodel van een paritair bestuur met afvaardiging vanuit vakbonden en brancheorganisaties creëert een uniek platform voor samenwerking
tussen zorgverzekeraars, het collectief en werkgevers en werknemers in de zorg.

De combinatie van de twee pijlers stelt IZZ in staat een unieke toegevoegde waarde te leveren, in aanvulling op activiteiten van verzekeraars, individuele werkgevers, brancheorganisaties en vakbonden: zij behartigt namelijk door haar volume, expertise en onafhankelijke positie de zorgbelangen van de werknemers en werkgevers in de zorg.

IZZ heeft een unieke uitgangspositie om het zorglandschap positief te beïnvloeden en zo
invulling te geven aan gezondheidswinst voor haar deelnemers en mede een bijdrage leveren aan de continuïteit van zorg in Nederland. Vanuit haar merkessentie ‘Gezonde invloed’ wil IZZ haar deelnemers actief betrekken bij haar beleid en inzichten rond de IZZ Zorgverzekering en Gezond Werken in de Zorg. Dat doet IZZ onder andere via het IZZ ledenpanel met ca. 4.500 deelnemers. Maar IZZ wil haar gezonde invloed als grootste collectief van Nederland ook
inzetten om de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg te verbeteren. Door
samen te werken met werkgevers in de zorg, branches en vakbonden en stakeholders. Het doel hierbij is dat mensen in de zorg hun rol van waarde kunnen blijven spelen, namelijk zorg verlenen. Daarvoor is het nodig dat zij gezond zijn en blijven en bij ziekte snel de juiste zorg krijgen om hun rol van waarde weer te kunnen spelen.

Voor informatie over de inhoud van de functie en de procedure kunt u contact opnemen met de heer Eric Keet, telefoonnummer 035 – 694 8000.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature