1. Vacatures
  2. DIRECTIEVOORZITTER

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

DIRECTIEVOORZITTER

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Zoetermeer, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Organisatie

Binnen SBB werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen met als doel:

- studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan;

- bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die zij nodig hebben.

SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven verricht SBB de volgende wettelijke taken:

- erkennen en begeleiden van leerbedrijven;

- onderhouden van de mbo-kwalificatiestructuur;

- verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming (stages en leerbanen) en de doelmatigheid van het opleidingsaanbod.

Daarnaast adviseert SBB de ministeries van OCW en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

Binnen SBB maken onderwijs en bedrijfsleven afspraken over wat een mbo-student moet weten en kunnen als hij/zij zijn/haar diploma heeft behaald. Ook erkent en adviseert SBB de 250.000 leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stageplaats of leerbaan. Bij het opleiden van vakmensen spelen onderwijs en bedrijfsleven samen een belangrijke rol. Mbo-studenten leren veel in de praktijk. Daarvoor zijn professionele stages en leerbanen van erkende leerbedrijven nodig in een veilige omgeving en met goede begeleiding door een praktijkopleider. Het erkennen en ondersteunen van leerbedrijven is ondergebracht bij één organisatie: SBB.

SBB verzorgt onafhankelijke informatie over de kansen op de arbeidsmarkt, de stage- en leerbanenmarkt en de aansluiting tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Herkenbare producten zijn onder andere de erkende leerbedrijven, de website Stagemarkt.nl, Studie in Cijfers, SBB Barometer en Basiscijfers Jeugd (in samenwerking met UWV).

Bij SBB zijn circa 595 medewerkers (561 fte) werkzaam en het jaarlijkse budget bedraagt ongeveer € 60 miljoen.

De directievoorzitter is vanuit zijn/haar portefeuille verantwoordelijk voor het beleid, de ontwikkeling/ondersteuning van nieuwe concepten, innovatie en de externe betrekkingen. Hierbij hoort een scherp oog voor de doorontwikkeling van de beleidskant van SBB. Het organiseren en positioneren van de ontwikkeling van strategische innovaties hoort expliciet tot de rol van de directievoorzitter.

Functieprofiel directievoorzitter

Ontwikkeling directiemodel
Bij de uitbreiding van de taak van SBB, als gevolg van het toenmalige regeerakkoord en het fuseren van de kenniscentra, is geconstateerd dat een tweehoofdige directie noodzakelijk was. Naast een directeur beleid is in 2015 gekozen voor een directeur uitvoering die gezien de grote transitie die er toen lag ook de verantwoordelijkheid zou krijgen om de organisatie te ontwikkelen en de aansturing van de bpv (beroepspraktijk­vorming) voor zijn rekening te nemen. De huidige directie werkt vanuit deze constellatie.

Inmiddels staat de organisatie en ontwikkelt zich het denken over de doorontwikkeling van SBB. Om die reden is een herijking van het directiemodel passend. In de toekomstige constellatie worden alle wettelijke uitvoeringstaken bij de directeur uitvoering neergelegd waardoor de samenhang tussen de wettelijke taken versterkt wordt

De directievoorzitter is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van en complementariteit binnen het directieteam. De directievoorzitter is vanuit de portefeuille beleid tevens verantwoordelijk voor de ontwikkeling/ondersteuning van nieuwe concepten, innovatie en de externe betrekkingen. Uitgangspunt is een collegiaal samenwerkende directie. De directievoorzitter is eindverantwoordelijk.

Plaats in de organisatie
De directie is verantwoordelijk voor de strategische koers en implementatie daarvan voor SBB als organisatie. Uitgangspunt hierbij is de beleidslijn zoals neergezet door het bestuur van SBB. De directie legt verantwoording af aan het bestuur over functioneren en resultaten. De beleidslijnen uitgezet door het bestuur en de wettelijke taken meegegeven door het ministerie van OCW bepalen de kaders van de strategie.

In algemene zin is de directie verantwoordelijk voor het aansturen, coachen en ondersteunen van de manager bedrijfsvoering, sectorunitmanagers en teamleiders. Tevens vallen de afdelingen bestuursbureau en control en kwaliteit onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie.

In onderlinge afstemming zal de directie haar takenpakket complementair dienen in te richten.

Directievoorzitter
De directievoorzitter is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het directieteam als geheel. Het borgen van de complementariteit, het integraal handelen en een constructieve onderlinge verstandhouding behoort tot de taak van de voorzitter.

Het managementteam bestaat, naast de voorzitter met portefeuille beleid, uit de directeur uitvoering en de manager bedrijfsvoering. In gedrag en houding wordt specifiek aandacht besteed aan een goede onderlinge verhouding met de directeur uitvoering. De beide directeuren zijn immers samen verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van SBB als geheel en borgen de verbinding tussen exploiteren en exploreren. Vanuit de collegiale verhouding zijn beide directeuren aanspreekpunt voor het bestuur (dagelijks bestuur).

De bestuurlijke legitimiteit van SBB is in ontwikkeling, de verwachting is dat de bestuurlijke representatie in de aankomende jaren zal verschuiven van bestuur naar directie. Waarbij de voorzittersrol van het directieteam een meer extern(e) karakter/lading zal krijgen. Een rol die op dit moment nog deels belegd is bij het bestuur.

De directie is vanuit haar rol countervailing power voor het bestuur aangaande realisme en haalbaarheid van het strategisch beleid. Van nature heeft de directievoorzitter, in uiting en reactie, oog voor de complexe en brede samenstelling van het bestuur en weet zijn handelingspalet passend te richten naar de verschillende bestuursgevoelige contexten.

De directeur is, vanuit zijn/haar portefeuille, verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met relevante partijen, zoals ministerie van OCW, EZ, SZW en het onderwijs en bedrijfsleven. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt is het uitgangspunt voor de directie­voorzitter in deze contacten. Waarbij hij/zij zichtbaar gevoel heeft voor de verbinding met de drievoudige opdracht (burgerschap, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt en door­stroom naar het hbo) van het mbo.

Vanuit de portefeuille beleid stuurt de directievoorzitter de beleidsontwikkelende en sector­ondersteunende afdelingen aan en is verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van teamleiders en professionals. Hierbij hoort ook de aandacht voor het strategisch HRM beleid en het rendement van het menselijk kapitaal binnen SBB op een professionele en toekomstgerichte wijze inrichten.

Hij/zij is zich bewust van de continue verbinding van SBB en al haar geledingen met de betrokken partners. Via onder andere de thema-adviescommissies en sectorkamers zijn er doorlopend contacten, in alle lagen van SBB met partners en overige externe belang­hebbenden. Het positioneren van SBB en haar medewerkers als kennispartner is mede de verantwoordelijkheid van de directeur, hij/zij heeft hierin een voorbeeldrol.

Vanuit zijn/haar rol is de directeur verantwoordelijk voor innovatie en ontwikkeling van nieuwe concepten binnen SBB. Dit vraagt om het realiseren van kaders waarbinnen innovatie kan plaatsvinden, inspireren, geven van ruimte en op het juiste moment realisme inzake kansen en risico's. Passend bij deze rol is het strategisch conceptueel vermogen om toekomstige scenario's van SBB te kunnen schetsen en visualiseren.

De rol van directievoorzitter is een dynamische rol, waarbij kandidaten vanuit passie en betrokkenheid een directe toegevoegde waarde kunnen leveren aan de doorontwikkeling van SBB. Met hart voor de organisatie en gevoel voor de toekomst.

Profiel 'ideale kandidaat'
Kandidaten dienen te beschikken over eindverantwoordelijke leiderschapservaring opgedaan in complexe omgevingen met professionals. Ervaring met de elementen van

een uitvoeringsorganisatie strekt tot aanbeveling. Daarnaast heeft men een herkenbare en erkende affiniteit met (beroeps)onderwijs en het bedrijfsleven. Aannemelijk is dat kandidaten nu acteren in een eindverantwoordelijk directie- of bestuurdersrol, wellicht bij een grotere organisatie (in omvang) dan SBB, maar zich uitgedaagd zien door de bestuurlijke complexiteit en het toekomstperspectief van SBB. Kandidaten hebben, vanuit de eigen rolopvatting, natuurlijke affiniteit met de onderwijs- en maatschappelijke opdracht van het mbo.

Competenties

• inspirerend, zichtbaar en coachend; in staat leiding te nemen;

• vanuit statuur gesprekspartner voor het SBB bestuur en externen; kan SBB extern representeren;

• kunnen invullen van de rol van countervailing power van bestuur en wetgever op een tactvolle en charmante manier;

• natuurlijke sensitiviteit voor mensen en processen; met oog en gevoel voor de politiek bestuurlijk gevoelige samenstelling van het bestuur;

• verbindende stijl van handelen en in staat bruggen te slaan tussen (soms) ogenschijnlijk tegengestelde belangen;

• authentiek, integer en oprecht geïnteresseerd;

• mensenmens die zichtbaar is op de werkvloer;

• in staat om focus aan te brengen;

• meer dan gemiddeld ontwikkeld gevoel voor stakeholdermanagement en politiek-bestuurlijke besluitvorming;

• goed gevoel voor centraal versus decentraal;

• geen behoefte aan 'persoonlijke prominentie';

• rust en wijsheid; recht-door-zee en standvastig.

Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie te sturen aan Gerald Knol of Freek Muller van Holtrop Ravesloot. Een vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

Graag ontvangen wij uiterlijk 11 november uw reactie via reacties@holtropravesloot.nl.