1. Vacatures
 2. Hoofd HR en Financiën

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Hoofd HR en Financiën

Interesse? Kijk snel verder

12 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Bredewater, Zoetermeer, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
40 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Als Hoofd HR en Financiën ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het meerjaren personeels- en organisatiebeleid en het meerjaren financieel-economisch beleid van de VO en PO scholen binnen de Unicoz Onderwijsgroep. Je adviseert het College van Bestuur en de centrale directies en je geeft leiding aan het cluster Personeel en Financiën, bestaande uit de teams HR en Financiën. Je rapporteert aan het College van Bestuur.

Je functietaken zijn verder als volgt:

HR

 • Ontwikkelen en actualiseren van de meerjarenvisie op de inzet van HR als managementinstrument
 • Vertalen het strategisch beleid naar (meerjaren) HR- en organisatiebeleid en opstellen van analyses en adviezen
 • Informeren en adviseren van het College van Bestuur over het te voeren (meerjaren) personeels- en organisatiebeleid ten behoeve van strategische beslissingen
 • Monitoren van relevante ontwikkelingen op de lange en middellange termijn op mogelijke consequenties voor het te voeren meerjaren personeels- en organisatiebeleid
 • Zorgdragen voor het opstellen van bestuurs- en meerjaren formatieplannen en personele begrotingen, afgestemd op ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie
 • Zorgdragen voor de afstemming van het personeelsbeleid en het financieel beleid binnen de organisatie, daarbij rekening houdend met aanverwante beleidsterreinen zoals ICT, huisvesting, kwaliteitszorg e.d.
 • Toetsen van beleidsvoornemens op financieel-economische consequenties en formuleren van beleidsalternatieven
 • Signaleert van mogelijke personele, organisatorische en rechtspositionele consequenties en adviseren van het College van Bestuur daaromtrent
 • Adviseert en ondersteunen van de schooldirecties en het College van Bestuur bij complexe aangelegenheden op het terrein van HR en financiën
 • Zorgdragen voor de ontwikkeling van procedures en richtlijnen met betrekking tot werving en selectie, aanstelling, introductie en begeleiding, personeelsontwikkeling en -beoordeling, opleiding, functiewaardering, loopbaanadvisering, ontslag e.d.
 • Adviseren bij de toepassing van rechtspositionele regels, voorschriften en de gehele personeelsproblematiek binnen de schoolorganisatie en toezien op een correcte uitvoering
 • Adviseren over arbeidsomstandigheden
 • Vertegenwoordigen of ondersteunen van het College van Bestuur in contacten over HR en organisatorische aangelegenheden met onder meer het ministerie, gemeenten, leveranciers, bedrijven en instellingen

Financiën

 • Analyseert van relevante in- en externe ontwikkelingen en gegevens uit begrotingen op mogelijke consequenties voor het te voeren meerjaren financieel beleid en voorgenomen wijzigingen in bestaand beleid
 • Vertalen van het strategisch beleid naar meerjaren financieel-economisch beleid voor de stichting en opstellen van analyses en adviezen
 • Geven van beleidsadviezen op financieel-economisch gebied alsmede op het gebied van de randvoorwaarden
 • Zorgdragen voor de opstelling van begrotingen, begrotingswijzigingen en jaarrekeningen
 • Tijdens het lopende begrotingsjaar, het analyseren en beoordelen van voorgenomen beleidswijzigingen op budgettaire consequenties voor de betreffende begrotingen en meerjarenplannen en hierover adviseren aan c.q. voert afstemmingsoverleg met de Concerncontroller en/of het College van Bestuur
 • Doen van voorstellen voor wijzigingen in de conceptbegrotingen of beleidsalternatieven
 • Zorgdragen voor de noodzakelijke contacten met het ministerie, gemeenten, leveranciers, bedrijven, instellingen etc. bij financieel-economische aangelegenheden
 • Op basis van de vastgestelde begroting en meerjarenramingen, opstellen van financiële rapportages
 • Op basis van onderzoek beoordelen van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van voorgestelde (beleids)producten en onderkennen en analyseren van financiële risico’s
 • Adviseren bij het nemen van maatregelen ter beheersing van de kosten
 • Op de juiste toepassen en uitvoeren van het cashmanagement en liquiditeitsbeheer
 • Analyseren van de bedrijfseconomische en financiële doelmatigheid en doet voorstellen ter verbetering
 • Vertegenwoordigen of ondersteunen van het College van Bestuur in contacten over financieel-economische aangelegenheden met onder meer het ministerie, gemeenten, leveranciers, bedrijven en instellingen

Functie-eisen

 • Afgeronde relevante WO-opleiding (bijvoorbeeld HR, Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie)
 • Ervaring binnen het VO of PO-onderwijs is een belangrijke pre
 • Kennis van ontwikkelingen binnen HR en daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving
 • Kennis op het gebied van personeelsmanagement, informatievoorziening en organisatie/bedrijfskunde
 • Kennis van financiële wet- en regelgeving, begrotingsprocessen, de administratieve organisatie en procedures
 • Inzicht in aanverwante beleidsterreinen en in financieel-economische, organisatorische en bestuurlijke context waarin de organisatie zich bevindt
 • Gevoel voor organisatorische en functionele verhoudingen
 • Een verbinder die kan samenwerken met stakeholders door de hele organisatie
 • Kunnen omgaan met tegenstelde belangen en in staat om te komen tot werkbare adviezen en oplossingen
 • Ervaren in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van beleid
 • Goede communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • Aantoonbare management ervaring

Arbeidsvoorwaarden

 • Het bruto maandsalaris ligt tussen € 3.450 en € 5.850 bruto per maand o.b.v. 40 uur
 • Ruim 10 weken vakantie op jaarbasis (10 weken en 3 dagen)
 • Persoonlijk budget van 50 klokuren dat in de vorm van verlof kan worden opgenomen
 • 7,4% eindejaarsuitkering
 • 8% vakantiegeld
 • Goede pensioenregeling (ABP)

Bedrijfsomschrijving

De Unicoz onderwijsgroep is de grootste onderwijsorganisatie in Zoetermeer en omstreken. De Unicoz onderwijsgroep bestaat uit voortgezet en primair onderwijs. In totaal een grote brede scholengemeenschap voor VO met twee vestigingen en 23 basisscholen, waarvan 11 katholiek, 10 christelijk (waaronder 1 reformatorisch), 1 interconfessioneel en 1 voor speciaal basisonderwijs. De Unicoz onderwijsgroep staat voor een unieke kijk op christelijk, katholiek en interconfessioneel onderwijs. Vanuit de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht voor de talenten van de leerlingen. De scholen als leer-, werk- en leefomgeving laten zich daarbij in de dagelijkse omgang met leerlingen en het geven van onderwijs inspireren door hun levensbeschouwelijke identiteit. De scholen zijn gefocust op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Elke school heeft zijn eigen profiel dat past bij de behoeften van leerlingen en ouders.