1. Vacatures
 2. Woonstede zoekt lid raad van commissarissen met financieel profiel

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Woonstede zoekt lid raad van commissarissen met financieel profiel

Lid raad van commissarissen met financieel profiel

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Ede, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO

Functieomschrijving

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Woonstede. De raad van commissarissen wordt als klankbord betrokken bij het strategisch beleid en de positie van Woonstede in de maatschappelijke context. Daarnaast fungeert de raad van commissarissen als werkgever voor het bestuur.

De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Twee leden worden op voordracht van de Huurdersbond Ede e.o. benoemd.
De raad van commissarissen heeft drie kerncommissies ingesteld: de Auditcommissie, de Commissie Wonen en de Governancecommissie.

Samenstelling raad van commissarissen

De raad van commissarissen heeft conform de regelgeving aandacht voor een pluriforme en uitgebalanceerde samenstelling van de raad van commissarissen; onder meer naar deskundigheid, geslacht, leeftijd en etnische afkomst.

Om het toezicht goed te kunnen invullen, beschikt de raad van commissarissen als geheel over een combinatie van de deskundigheidsgebieden marketing, bouw en projectontwikkeling, openbaar bestuur, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, bedrijfsvoering, financiën en risicomanagement, automatisering, fiscale en juridische zaken, organisatie, management en sociaal beleid.

Doel en kerntaken raad van commissarissen

Voor wat betreft doel en kerntaken van de raad van commissarissen wordt verwezen naar de integrale profielschets raad van commissarissen.

Functie-eisen

Kandidaatprofiel lid raad van commissarissen algemeen

Voor elke commissaris gelden de volgende functie-eisen (als indicatie):

 • HBO+/WO werk- en denkniveau
 • Maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid
 • Bestuurlijke intelligentie en intuïtie
 • Affiniteit met de missie, visie en de doelgroep van de corporatie
 • Kennis van de volkshuisvesting
 • Kennis van vastgoed(beheer): projectontwikkeling, assetmanagement, vastgoedtransacties, zorgvastgoed en opdrachtgeverschap
 • Kennis op financieel-economisch gebied met betrekking tot financiering en/of accounting, risicobeheersing en treasury
 • Kennis op juridisch gebied en corporate governance
 • Kennis op het gebied van HRM en bedrijfsvoering, organisatievraagstukken, werkgeverschap, strategieontwikkeling
 • Kennis op IT-gebied en de innovatie daarvan
 • Kennis van (crisis)communicatie, reputatiemanagement en stakeholdersmanagement
 • Bekendheid met de lokale context

De competenties waaraan voldaan dient te zijn voor lidmaatschap van de raad van commissarissen zijn vastgelegd in het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv). Zie daarnaast ook de bepalingen in de Governancecode Woningcorporaties en overige relevante passages in de Woningwet (w.o. art. 30 lid 6 Woningwet/overzicht met onverenigbaarheden).

Kandidaatprofiel lid raad van commissarissen met financieel profiel

Voor wat betreft deze vacature dienen kandidaten specifiek te beschikken over:

 • Een gedegen financiële achtergrond
 • Deskundigheid op het gebied van risicomanagement, fiscaliteit en control, opgedaan als financieel directeur (in het bedrijfsleven of in de (semi)publieke sector) of als accountant
 • Kennis van en visie op de financiële continuïteit van een maatschappelijke onderneming en op maatschappelijk rendement
 • Financial met inhoudelijk gevoel voor doelgroep
 • Begrip van ‘het verhaal achter de cijfers’
 • In staat om investeringsvoorstellen op risico’s te beoordelen
 • Financiële kennis van vastgoed-ontwikkelingsopgaven
 • Affiniteit met de huurders, volkshuisvesting en het maatschappelijke krachtenveld waarbinnen een woningcorporatie opereert
 • Interesse in complexe financiële vraagstukken die spelen bij woningcorporaties
 • Belangstelling en gevoel voor ICT en digitalisering
 • Aantoonbaar inlevingsvermogen in de positie van de huurders en mensgericht
 • Bij voorkeur ervaring als interne toezichthouder, zo mogelijk als voorzitter auditcommissie bij een woningcorporatie van enige omvang

Bedrijfsomschrijving

Stichting Woonstede is een financieel gezonde woningcorporatie met circa 9.000 woningen in de gemeenten Ede, Scherpenzeel en omgeving. Woonstede maakt deel uit van de woningmarktregio Food Valley; binnen het werkgebied richt Woonstede zich qua ontwikkelingen in de woningportefeuille primair op Ede en Scherpenzeel.

Woonstede ziet de woonwensen van haar klanten als inspiratiebron en geeft daar zoveel mogelijk ruimte aan. De corporatie heeft als slogan ‘wonen naar je zin’. Daarmee is de visie van Woonstede compact verwoord. De ruim 150 vaste en tijdelijke medewerkers van Woonstede geven dagelijks invulling aan deze visie, vanuit de kernwaarden klantgericht, maatschappelijk betrokken, creatief en resultaatgericht.

De organisatie gaat voor de ‘blije klant’. Een goed thuis neemt zorgen weg. Dat doet Woonstede door slim te investeren, kostenbewust te bouwen en efficiënt te onderhouden, én inspanning te leveren op lagere kosten voor warmte en elektra.

Bij het invullen van haar forse volkshuisvestelijke opgaven speelt Woonstede tijdig in op demografische, economische en technologische ontwikkelingen. Tot 2040 wordt in de regio Food Valley een groei van het aantal inwoners en huishoudens verwacht. Woonstede investeert daarbij in een goede band en samenwerking met haar maatschappelijke partners om aan die opgaven te werken.

Het realiseren van de opgaven in de volle breedte staat onder druk door externe ontwikkelingen.

Ook wil de corporatie voortdurend in gesprek zijn met zijn belanghouders over (uitvoering van) beleid, met als belangrijkste belanghouders de Gemeenten, de Huurdersbond Ede e.o., de bewonerscommissies en zorgpartijen.
De corporatie hecht eraan om samen met bewoners vragen op te pakken en te experimenteren met nieuwe vormen van huurdersparticipatie.

Woonstede is een lerende organisatie die gedegen keuzes maakt.
De organisatie wil zichzelf constant verbeteren. Dit lerende proces was in eerdere jaren vooral intern gericht, en wordt inmiddels steeds vaker ingezet om de relatie met partners te verbeteren door stappen te zetten om tot gezamenlijke beleidsvorming te komen.

De snelle veranderingen in de maatschappij en technologie vragen van de medewerkers een zelfstandige houding met aandacht voor de klant. Woonstede investeert in de ontwikkeling van de medewerkers. Door zich als persoon te ontwikkelen, kunnen zij telkens direct en adequaat reageren op deze veranderingen en de huurder van dienst zijn. Zo ontwikkelt Woonstede zich tot een doelgerichte en wendbare organisatie waarbij de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie worden gelegd.

Woonstede heeft in haar strategisch plan 2020 – 2024 de volgende volkshuisvestelijke ambities verwoord:

 • “Betaalbaarheid voor onze (toekomstige) huurders behouden en waar mogelijk verbeteren.
 • Aanbod van betaalbare huurwoningen behouden en vergroten en daarmee de beschikbaarheid aan sociale huurwoningen te borgen of zelfs verbeteren.
 • Kwaliteit van onze woningen verbeteren en veiligheid voor bewoners vergroten.
 • Woningen verduurzamen zodat we de woonlasten van onze huurders gelijk houden en waar mogelijk positief beïnvloeden.”

Te realiseren doelstellingen zijn onder meer:

 • Vergroten en borgen van de kwaliteit van dienstverlening en de huurderstevredenheid.
 • Wendbaarder, doelgerichter en efficiënter maken van de organisatie.
 • Verhogen van de huurderoriëntatie binnen de organisatie.
 • Meer balans brengen in de relatie bewoners(belangen) ten opzichte van vastgoed(ontwikkeling).
 • Realiseren van een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering met als resultaat een verlaging van de bedrijfslasten.
 • Maken van zo nodig scherpe keuzes op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, woningkwaliteit en duurzaamheid.
 • Een haalbare strategie ontwikkelen voor het verder verduurzamen van de woningportefeuille met als specifieke aandachtspunt de warmtetransitie en de rol van bio-energie daarin.
 • Invulling geven aan de ambitieuze groei- en herstructureringsopgave van de woningportefeuille (1395 nieuwbouwwoningen).
 • Actief en duurzaam opbouwen en onderhouden van relaties met de belangenhouders.

Onlangs hebben Woonstede en collega-corporatie Plicht Getrouw in Bennekom (waarvoor Woonstede al lange tijd de bedrijfsvoering verzorgt) kenbaar gemaakt te willen fuseren. De beoogde fusie zal in de loop van 2021 worden gerealiseerd.

Woonstede heeft haar governance-structuur ingericht volgens het
twee-lagen bestuursmodel. De corporatie werkt met een raad van commissarissen, een directeur-bestuurder en een meningsvormend managementteam (Wonen, Vastgoed, Bedrijfsondersteuning).

De directeur-bestuurder gaat medio 2021 met pensioen; de werving voor een opvolger is in gang gezet.

Vacature

In maart 2021 ontstaat een vacature in de raad van commissarissen wegens het aanvaarden van een commissariaat bij een andere woningcorporatie. Het gaat om een huurderscommissaris die op bindende voordracht van de Huurdersbond Ede e.o. wordt benoemd. De raad van commissarissen en de Huurdersbond Ede e.o. streven ernaar deze vacature zo spoedig mogelijk invulling te geven.

De werving start op 28 november 2020.

Sollicitatieprocedure
Woonstede wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop, Holland Consulting Group.
Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor: 020-5733410 of mobiel: 06-51986009.

Belangstelling voor deze vacature kunt u tot 13 december 2020 kenbaar maken door toezending van uw cv en motivatiebrief - per e-mail: werving.klop@hcg.net

Selectieprocedure

 • Na briefselectie vindt een (voorselectie)gesprek met kandidaten plaats door Holland Consulting Group.
 • CV-bespreking vindt plaats op 25 januari 2021.
 • Eerste gespreksronde met kandidaten bij Woonstede vindt plaats op maandag 1 februari 2021, bestaande uit een gesprek met de selectiecommissie (een afvaardiging van de Huurdersbond Ede en drie leden raad van commissarissen), in aanwezigheid van Holland Consulting Group.
 • Tweede gespreksronde vindt plaats op dinsdag 2 februari 2021, bestaande uit een (verdiepings)gesprek met de selectiecommissie en andere leden uit de raad van commissarissen en de directeur-bestuurder als adviseur, in aanwezigheid van Holland Consulting Group.
 • Gesprek met afvaardiging van de OR.
 • Voorgenomen besluit raad van commissarissen over benoeming naar aanleiding van voordracht Huurdersbond Ede e.o.
 • Aanvraag toetsing door Autoriteit Woningcorporaties (Aw).
 • Toetsing door Autoriteit Woningcorporaties.
 • Besluit tot benoeming vindt plaats wanneer de toetsing door de Aw positief is afgerond.