1. Vacatures
 2. Lid Raad van Commissarissen voor Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland - Via Boer & Croon

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen voor Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland - Via Boer & Croon

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Landelijk / geen vaste standplaats
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
HBO, WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De RvC als geheel en de leden afzonderlijk hebben de volgende verantwoordelijkheden:

 • Samenstellen van de Raad van Bestuur en het beoordelen van de wijze waarop de Raad van Bestuur functioneert.

 • Beoordelen van de strategie van de organisatie en het algemeen beleid.

 • Uitoefenen van strategic control.

 • Beoordelen van de borging van kwaliteit en veiligheid.

 • Beoordelen van de ontwikkeling van de financiële positie.

 • Beoordelen van het risicomanagement.

 • Beoordelen van de organisatiestructuur.

 • Beoordelen van cultuur en het sociaal beleid.

Binnen de RvC heerst een open en informele cultuur. De leden zijn gericht op samenwerking en functioneren goed als team. Zij beschikken allen over adequate management- en bestuurlijke ervaring en kunnen het totale bestuurlijke proces op hoofdlijnen volgen. Kunnen evenwichtig en met behoud van afstand tot het bestuur raad geven en toetsen. Voldoende leden hebben inzicht in belangen van doelgroepen van het ziekenhuis en de specifieke sociaal-culturele kenmerken van het verzorgingsgebied.

Er zijn drie belangrijke werkvelden voor de RvC die in commissies worden belegd. Ieder van de commissies wordt door twee ter zake kundige leden uit de RvC bemenst:

 • Commissie Remuneratie

 • Auditcommissie

 • Commissie Kwaliteit & Veiligheid

Functie-eisen

Voor alle leden Raad van Commissarissen zijn de volgende criteria van belang.

Onafhankelijkheid

 • Is onafhankelijk van de ondernemingsactiviteit van het ziekenhuis.
 • Heeft geen belemmeringen in de uitoefening van zijn toezichthoudende taak.
 • Geen onverenigbaarheid van belangen.
 • Heeft geen directe of indirecte betrokkenheid bij zorgverlening en zorggerelateerde ondernemingsactiviteiten in het verzorgingsgebied of in aanpalende regio’s.

Integriteit

 • Is persoonlijk eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar.
 • Is primair loyaal aan de belangen van de onderneming en de ‘good governance’ daarvan.
 • Laat zich niet beïnvloeden door andere dan de ter zake doende afwegingen.

Zorgvuldigheid

 • Ziet erop toe dat besluiten correct worden voorbereid en correct worden uitgevoerd.
 • Neemt de te hanteren procedures in acht.
 • Zorgt voor deugdelijke besluitvorming.

Nemen van verantwoordelijkheid

 • Stelt zich verantwoordelijk op voor het toezicht en bestuur van het ziekenhuis.
 • Draagt zorg voor de taken, bevoegdheden en plichten van het toezicht.
 • Neemt initiatief bij ongewenste situaties.

Bereidheid tot verantwoording

 • Is bereid om gevraagd en op eigen initiatief informatie te verstrekken en rekenschap af te leggen aan belanghebbenden bij de besluitvorming en het toezicht.

Houding en oriëntatie

 • Heeft een evenwichtige houding ten aanzien van de belangen van alle stakeholders.
 • Compliance: is zich bewust van de na te leven geldende gedragsregels en wet- en regelgeving.
 • Is georiënteerd op het ‘in control’ zijn van de organisatie.
 • Heeft een proactieve houding ten aanzien van in- en externe ontwikkelingen en de consequenties ervan voor het ziekenhuis.

Vaardigheden

 • Ziet toe met scherpte.
 • Behoudt als adviseur/klankbord het evenwicht tussen betrokkenheid én distantie.
 • Kan functioneren in teamverband.
 • Is crisisbestendig.
 • Vervult één of meerdere specifieke teamrollen (bijvoorbeeld groepswerker, onderzoeker, bedenker, etc.).

Specifiek voor het nieuwe lid gelden aanvullend de volgende criteria

 • Ervaring op bestuurlijk niveau.
 • Kennis van ICT binnen grote transformatieprocessen.
 • Financiële deskundigheid, in verband met het aansluiten bij de auditcommissie.
 • Kennis van vastgoed en huisvesting.
 • Een stevige persoonlijkheid; iemand die keuzes durft te maken en die zich durftuit te spreken.
 • Met een zeker gevoel voor humor.
 • Op dit moment actief werkend, waarbij toezichthoudende ervaring wel gewenst,maar niet vereist is.
 • Voor een goede balans in de samenstelling van de RvC zoekt het ziekenhuis eenvrouwelijke kandidaat.

Bedrijfsomschrijving

Patiënten verzekeren van medisch specialistische zorg in de regio. Met dat doel zijn het

Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis gefuseerd. Vanaf 1 april 2017 vormen zij

samen een nieuwe ziekenhuisorganisatie: Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en

Waterland. Zij gaan samen verder als één ziekenhuisorganisatie met locaties in

Purmerend, Hoorn, Volendam, Enkhuizen en Heerhugowaard. In 2016 had het

Waterlandziekenhuis een omzet van 108 mln. en het Westfriesgasthuis van 197 mln.

Alle locaties houden voorlopig hun huidige naam. Het plan is om in 2018, als de zorg

wordt geïntegreerd, een nieuwe naam te presenteren. De ziekenhuizen bundelen hun

kennis en vakbekwaamheid om alle vormen van zorg te kunnen blijven aanbieden. In

totaal werken er in het gefuseerde ziekenhuis bijna 3.000 medewerkers, van wie 246

medisch specialisten, samen voor de ongeveer 300.000 patiënten die de vijf locaties van

het ziekenhuis jaarlijks bezoeken.

De Stichting Ziekenhuizen West-Friesland en Waterland wordt bestuurd door een

driehoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen (RvC) is samen met de Raad

van Bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance structuur en voor de

naleving van de principes van de Governance code voor de zorg. De RvC bestaat op dit

moment uit een voorzitter en zes leden, het streven is op termijn het aantal leden

(inclusief voorzitter) terug te brengen naar vijf.