1. Vacatures
 2. Lid van de Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid van de Raad van Toezicht

Ervaring in een toezichthoudende rol is geen must maar wel van waarde. Heb jij een medische achtergrond? Lees dan verder.

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Stadhuisplein, Gorinchem, Zuid-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
6 - 16 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden. In het voorjaar treedt één van de leden af vanwege het bereiken van het einde van de tweede termijn. De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar en kan maximaal 1 keer worden verlengd.

De Raad van Toezicht van Syndion zoekt kandidaten voor de functie van:
Lid van de Raad van Toezicht

Naar wie zijn wij op zoek?
De Raad van Toezicht zoekt een kandidaat met een medische achtergrond. Van de kandidaten verwachten we dat zij op professionele wijze invulling geven aan het toezichthouderschap en kunnen omgaan met veranderingen en organisatieontwikkelingen. Ervaring in een toezichthoudende rol is geen must maar wel van waarde. De kandidaten die wij zoeken hebben geen (schijnbaar) onverenigbare belangen, posities of relaties. Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij binding hebben met het werkgebied waarin Syndion actief is. Wij streven naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht.

Functie-eisen

Van kandidaten wordt in algemene zin verwacht dat zij de complexiteit van Syndion kunnen herkennen en zich kunnen inleven in de wereld van de gehandicaptenzorg. We zoeken inspirerende, evenwichtige kandidaten met een verbindende persoonlijkheid. Van de kandidaten wordt ten minste verwacht dat zij:

 • Academisch werk- en denkniveau en een helikopterview hebben.
 • Het (abstractie)vermogen bezitten om strategie te verbinden met operationele uitvoering en hierop te toetsen.
 • Gericht zijn op samenwerking en een betrokken teamspeler zijn.
 • Zich onafhankelijk en constructief-kritisch kunnen opstellen.
 • Op de hoogte zijn van ontwikkelingen in de (gehandicapten)zorg, inclusief wet- en regelgeving.
 • Maatschappelijke trends en ontwikkelingen kunnen relateren aan de concrete, specifieke uitdagingen waar Syndion voor staat.
 • Een juist evenwicht vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • De visie, missie en het meerjarenbeleid met daarbij behorende doelstellingen onderschrijven.
 • Hun functie met relativeringsvermogen, (zelf)reflectie en humor kunnen uitvoeren.

Nadere toelichting op het profiel: lid Raad van toezicht met medische achtergrond.
Syndion biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling aan cliënten met uiteenlopende zorgvragen. We zijn breed actief, binnen de grenzen van onze kennis en expertise. Van jong tot oud, waarbij Syndion ervaart dat cliënten vaak hun gehele leven bij ons verblijven of ondersteund worden. We zien ook steeds meer cliënten die ouder worden en ook geconfronteerd worden met de daarmee samenhangende ouderdomsverschijnselen en- klachten. De zorgvraag is de afgelopen jaren complexer geworden en Syndion is - naast zorg en begeleiding - ook steeds meer behandeling gaan bieden.

Wij verwachten van de kandidaten met een medische achtergrond dat zij op onderstaande gebieden een bijdrage aan de Raad kunnen bieden:
 • Medische kennis/deskundigheid en achtergrond.
 • Bekendheid met mensen met een verstandelijke en/of fysieke beperking.
 • Ervaring en affiniteit met de doelgroep en hun medische zorgvragen.
 • Kennis van ontwikkelingen in de (complexer wordende) zorgvraag van cliënten bij Syndion.
 • Medische ethiek en geestelijk leven.
 • Kennis van netwerkzorg.
 • Generalistische blik op ontwikkelingen in de samenleving op het gebied van medisch-ethische vraagstukken.
 • Interesse in financiering van zorg en met name WLZ, WMO en Jeugdzorg.
 • Inzicht op het gebied van kwaliteitsbeleid en toezichthoudende instanties (zoals IGZJ).
 • Interesse in zorginnovatie.

Het is de bedoeling dat de kandidaat zitting neemt in de commissie Kwaliteit en Veiligheid. De benoeming van de kandidaat is op bindende voordracht van de CCR.

Zonder iemand te willen uitsluiten, denken we bijvoorbeeld aan kandidaten met een achtergrond als revalidatiearts, AVG-arts, arts ouderengeneeskunde, huisarts, kinderarts of neuroloog met bijvoorbeeld NAH-kennis. Maar we laten ons graag verrassen en zoeken vooral een breed geïnteresseerde en ontwikkelde kandidaat met een medisch achtergrond en affiniteit met de cliënten waaraan Syndion ondersteuning biedt.

Aanvullende wensen
Een pre is als een kandidaat ervaringsdeskundigheid meebrengt. Iemand die weet hoe het is om te leven met een beperking door eigen ervaring of door iemand met een beperking jarenlang van dichtbij te hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld als ouder, broer of zus of partner. Iemand die vanuit de specifieke eigen ervaring het perspectief van cliënten kan belichten zonder het geheel van belangen uit het oog te verliezen.

Syndion. Doen we samen.
Syndion biedt uiteenlopende vormen van ondersteuning aan volwassenen en kinderen met een beperking, kleinschalig en midden in de samenleving. Syndion is een waardegedreven organisatie waarin de mogelijkheden van de cliënt en de verbinding tussen cliënt, verwanten en medewerkers centraal staan. Wij werken met zelfstandige teams waar kwalitatief verantwoorde ondersteuning en zeggenschap uitgangspunten zijn voor de zorg aan cliënten. Syndion biedt maatwerk met lef.

Syndion kent een éénhoofdige Raad van Bestuur. Boven de Raad van Bestuur functioneert een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de bestuurder. De kerntaak van de Raad van Toezicht is om erop toe te zien dat Syndion zich inspant om de gestelde maatschappelijke doelstellingen te bereiken en of er binnen de geldende regels en kaders wordt gehandeld. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie voor de bestuurder en geeft de Raad van Toezicht de bestuurder gevraagd en ongevraagd advies. De Raad van Toezicht werkt met een viertal commissies: kwaliteit en veiligheid, audit, HRM en remuneratie. In de laatste commissie komt de rol van de Raad van Toezicht als werkgever van de bestuurder aan de orde.

De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld 6-8 keer per jaar met de bestuurder. Daarnaast zijn er jaarlijkse themabijeenkomsten/studiemiddagen en informele locatiebezoeken. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding overeenkomstig de WNT.

Geïnteresseerd in deze vacature?
Graag ontvangen wij graag een motivatiebrief en cv vóór 15 februari 2022 waaruit aantoonbaar blijkt dat de achtergrond, ervaring en motivatie aansluiten op deze vacature. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier.

Procedure
We zullen in de weken volgend op de deadline de binnengekomen reacties doornemen. Daarna volgt de eerste gespreksronde in week 8.

Een gesprek met de bestuurder zal onderdeel uitmaken van de procedure. Omdat de kandidaat op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR) wordt benoemd, is de CCR nadrukkelijk bij de werving en selectie betrokken.

De gesprekken worden gevoerd conform de landelijke richtlijnen die op dat moment gelden in verband met corona.

Informatie:
Voor informatie over deze vacature kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de Raad van Toezicht (Sjaak Kranendonk: 06-53308334) of met het huidige lid met medische achtergrond (Marjan Visser: 06-11718484). Of kijk op www.syndion.nl/over-syndion/organisatie/visie-missie/.

Acquisitie stellen wij niet op prijs.