1. Vacatures
 2. Voorzitter Raad van Toezicht

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur, staat het bestuur met raad en daad ter zijde en treedt op als werkgever van de bestuurder. De Voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een regierol ten aanzien van de agenda, leidt de vergaderingen en is het voornaamste aanspreekpunt voor de directie en eventuele andere betrokkenen.

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Burgemeester Meslaan, Tiel, Gelderland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
6 - 6 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, 2-5 jaar, 5-10 jaar

Functieomschrijving

Voorzitter Raad van Toezicht
SZR uit Tiel

Voorzitter Raad van Toezicht, de functie
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de continuïteit van goed bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en voert het uit. De Raad van Toezicht ziet daarop toe, staat met raad terzijde en treedt op als werkgever van de bestuurder. SZR hanteert de Governance Code 2017.

SZR staat voor ingrijpende uitdagingen. Tegelijkertijd biedt het veranderende zorglandschap ook kansen om innovatieve vormen van zorg, in aansluitende diensten en samenwerking, aan te kunnen bieden. De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in het toezichthouden op het beleid en de transitie die door de directie is ingezet en het fungeren als klankbord bij te nemen strategische beslissingen.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een regierol ten aanzien van de agenda, leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen. De voorzitter is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie en eventueel andere betrokkenen.

De samenwerking binnen de Raad is plezierig en respectvol naar eenieder. Door goede discussies worden stemmingen veelal voorkomen. De samenwerking met het management, de ondernemingsraad en de cliëntenraad wordt als constructief ervaren.

Functie-eisen

Voorzitter Raad van Toezicht, het profiel
De Raad van Toezicht van SZR is samengesteld op basis van algemene kwaliteiten en met inachtneming van spreiding van deskundigheden en achtergrond. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Toezicht wordt afgestemd op de specifieke deskundigheid van de individuele leden.
De volgende kwalificaties zijn van toepassing op ieder lid van de Raad van Toezicht en gelden derhalve ook voor de voorzitter:
 • Heeft voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en met de doelstelling, visie en koers van SZR in het bijzonder;
 • Beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • Kan een juist evenwicht bewaren tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Bezit het vermogen om het beleid van SZR en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • Is in staat om de directie met raad terzijde te staan en als klankbord te fungeren;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te geven;
 • Is integer, heeft verantwoordelijkheidsgevoel en beschikt over een onafhankelijke opstelling. Hij of zij mag in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang hebben bij SZR;
 • Heeft kennis van de regio Rivierenland;
 • Is zelf maatschappelijk actief;
 • De voornaamste drijfveren zijn de behoefte om meerwaarde toe te voegen aan de Raad van Toezicht en het nemen van de grote maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de doelgroep;
 • Geschikte kandidaten hebben zicht op wat een moderne manier van toezichthouden behelst. Zijn aanspreekbaar en toegankelijk en onafhankelijk in meningsvorming. Hebben tevens een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen en zijn doortastend in het bereiken van resultaten en beschikken over een gezonde dosis humor.

De volgende kwalificaties zijn verder van toepassing op de positie voorzitter Raad van Toezicht:
 • Heeft in het bijzonder het vermogen om op collegiale, bindende en structurerende wijze de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 • Is een bruggenbouwer, beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 • Heeft oog en oor voor afwijkende zienswijzen en standpunten in de Raad;
 • Draagt er zorg voor dat de kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht optimaal benut worden;
 • Kan een vertrouwenspositie innemen ten behoeve van de leden van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder, binnen een veilig klimaat en met een goed gevoel voor verhoudingen;
 • Heeft een goed ontwikkeld gevoel voor het nuanceverschil tussen de rol van toezichthouder als werkgever en de rol van toezichthouder als guide en klankbord van de Directie. Is in staat om de grens in bevoegdheden en verantwoordelijkheden te bewaken tussen de directeur-bestuurder enerzijds en de Raad van Toezicht anderzijds;
 • Beschikt over zodanige eigenschappen en uitstraling dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van SZR kan vervullen;
 • Beschikt over voldoende tijd voor een goede invulling van de functie; gerekend moet worden op ongeveer het dubbele tijdsbeslag dat van de leden van de Raad van Toezicht wordt gevraagd.

SZR, de organisatie
Stichting Zorgcentra Rivierenland (SZR) helpt ouderen in de regio Rivierenland om zo zelfstandig mogelijk te leven, zowel thuis als in de zorgcentra van SZR. De organisatie is er voor de inwoners van deze regio en biedt een uitgebreid zorg- en behandelaanbod. Ouderen voelen zich welkom bij SZR en worden op een hartelijke en respectvolle wijze bejegend. 911 (528 fte) medewerkers en 500 vrijwilligers maken zich sterk voor een veilige en levendige omgeving.

SZR is een middelgrote instelling en biedt zorg binnen de zes centra in Tiel, Geldermalsen en Beesd en levert in beperkte mate diensten aan huis in de regio Rivierenland aan cliënten met een complexe zorgvraag. SZR richt zich op 4 doelgroepen: de zorg voor dementerenden, revalidatie, langdurige lichamelijke zorg en de zorg in het hospice. SZR werkt met professionals op het gebied van zorg, medische en paramedische behandeling en psychosociale begeleiding en onderscheidt zich door het volledige aanbod en veel kennis en kunde.

Solliciteren
Terra Management Search begeleidt de sollicitatieprocedure voor deze vacature. Op de site van Terra Management Search: www.terrasearch.nl kunt u een informatienotitie downloaden over deze vacature met meer informatie over de sollicitatieprocedure.

U kunt uiterlijk 23 augustus a.s. reageren. U kunt uw sollicitatie uploaden via het online sollicitatieformulier op de site van Terra Management Search.
Wilt u bij sollicitatie vermelden waar u deze vacature voor het eerst zag?

Voor resterende vragen nodigen we u uit ons te bellen of te mailen. Dianne Kurvers, search Consultant via terra@terrasearch.nl of telefoonnummer 085 0702597.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.