1. Vacatures
 2. ODRU
 3. LID MANAGEMENTTEAM | Manager Beleid & Vergunningen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

LID MANAGEMENTTEAM | Manager Beleid & Vergunningen

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar, 10-15 jaar

Functieomschrijving

ODRU
De ODRU is een Gemeenschappelijke Regeling van 15 middelgrote en kleine deelnemende gemeenten en komt voort uit een fusie van twee voormalige milieudiensten en is op 1 juli 2012 ontstaan.

Door het bundelen van de activiteiten realiseren de gemeenten een borging van de kwaliteit van uitvoering, een reductie van de kwetsbaarheid en een financieel voordeel door de schaalgrootte.
Kenmerkend voor een Gemeenschappelijke Regeling is dat de gemeenten zowel eigenaar als opdrachtgever zijn; een combinatie die zorgt voor een eigen dynamiek van besturing en uitvoering.

Werkterrein
De ODRU ondersteunt de 15 eigenaar-gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. De ODRU is door de combinatie van genoemde, gemandateerde taken ontwikkeld tot een kenniscentrum op het vlak van milieu en duurzaamheid en adviseert vanuit deze expertise de gemeenten.

Management Team
Het Management Team (MT) wordt geleid door de Directeur. In het MT hebben voorts zitting: de Hoofden Bedrijfsbureau, Integraal Toezicht & Handhaving, Beleid & Vergunningen en Expertise & Advies.

De samenwerking binnen het MT wordt gekenmerkt door collegialiteit en een goede sfeer. Het MT maakt een ontwikkeling door de focus te verleggen van het bespreken van de dagelijkse voortgang en cijfermatige rapportages naar onderwerpen als strategie, koers en meerwaarde van de activiteiten van de ODRU.

De actuele structuur van de organisatie is op de volgende pagina weergegeven. Hierbij tekenen wij aan dat naar verwachting er een wijziging zal worden doorgevoerd in de aansturing van enkele stafafdelingen.

Beleid & Vergunningen
De afdeling Beleid en Vergunningen bestaat uit vier clusters en heeft een formatie van circa 42 fte’s, waarin diverse specialismen zijn gegroepeerd. Deze zijn:
Cluster Klimaat, Energie, Duurzaamheid, ROM en Beleid;
Cluster Natuur en Duurzaamheidscommunicatie;
Cluster Vergunningverlening en meldingen;
Cluster Vergunningverlening Bouw.
Iedere cluster heeft een clustercoördinator. De clusters werken zelfstandig in de uitvoering van hun taken, inclusief de onderlinge werkverdeling en voortgang van de werkzaamheden. De clustercoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de afstemming met andere organisatieonderdelen en capaciteitsplanning met inhuur. De clustercoördinatoren dragen geen personele verantwoordelijkheid; deze is belegd bij het afdelingshoofd.

De functie

De functietitel
Meestal wordt ‘lid MT’ zijdelings vermeld; er wordt dan een afdelingsmanager gezocht die deel uitmaakt van het MT. Hier kiezen we voor ‘Lid Managementteam| Manager Beleid & Vergunningen’. En met reden.

De ODRU wil hiermee accentueren dat het vertrekpunt voor het Managementteam het brede organisatiebelang is en dat MT-leden vanuit dit perspectief hun rol invullen. Het leidinggeven aan één of meerdere afdelingen is dan min of meer een afgeleide hiervan. Dit ter onderscheid van de uitgangsspositie waar afdelingshoofden deel uitmaken van een MT en zich binnen dat verband vaak manifesteren als degene die de afdelingsbelangen moet verdedigen.

Plaats in de organisatie
Het Lid MT |Manager Beleid & Vergunningen legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Specifieke taken en verantwoordelijkheid

 • Jij draagt als Lid MT medeverantwoordelijkheid voor beleids- en besluitvorming van organisatiebrede vraagstukken van de ODRU.
 • Vanuit genoemde verantwoordelijkheid draag je mede zorg voor de agendavoering van het MT en bewaak je de voortgang van het uitvoering geven aan MT-besluiten
 • Je bent opdrachtgever voor afdeling overstijgende projecten of programma’s.
 • Jij bent ervoor verantwoordelijk dat de afdeling goed in staat is en blijft om de verwachtte productie te realiseren, in relatie tot de strategische organisatiedoelstellingen. Dit gaat zowel over sturen op productiedoelstellingen als sturen op ontwikkeldoelstellingen ten behoeve van de toekomstige productie.
 • In de rol van proceseigenaar ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de uitvoeringsprocessen van de afdeling.
 • Je bent in staat om de organisatie extern te representeren en om relevante externe signalen te vertalen naar de ODRU en naar je eigen afdeling in het bijzonder.
 • Je vervult de schakelfunctie tussen directie, MT en de afdeling. Hierbij draag jij zorg voor informatieoverdracht in beide richtingen.
 • Als afdelingshoofd ben je medeverantwoordelijk (adviserend) voor de te nemen MT/directiebesluiten en bestuursbesluiten en je draagt mede de verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering hiervan.
 • Je zorgt voor de vertaalslag van organisatiedoelen naar afdelingsdoelen en de totstandkoming van afdelingsplannen en -resultaatdoelstellingen.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van afdelingsactiviteiten conform het afdelingsplan tevens volg en bewaak je de uitvoering hiervan. Je signaleert eventuele achterstanden en overschrijdingen en neemt ter zake maatregelen.
 • Je ziet toe op tijdigheid en de totstandkoming van heldere afdelingsrapportages.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting van de afdeling.
 • Je signaleert tijdig knelpunten en je neemt maatregelen om knelpunten weg te nemen of op te lossen.
 • Je bewaakt de resultaten in termen van tijd, bezetting, geld en kwaliteit.
 • Je zorgt voor een optimaal werkklimaat waarbinnen de medewerkers zelfstandig kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen in samenwerking met de clustercoördinatoren.
 • Je bent daartoe aanspreekpunt, je stuurt indien nodig aan en je treedt begeleidend op.
 • Je stimuleert, motiveert en bewaakt de afstemming tussen de clustercoördinatoren binnen de afdeling.
 • Ten slotte voer je jaarlijks de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de afdeling.

De kandidaat

Werk- en denkniveau

 • WO werk- en denkniveau, aangevuld met tenminste 5 jaar relevante werkervaring.
 • Heeft reeds verantwoordelijkheid voor een afdeling gedragen.
 • Een achtergrond bij een gemeente of een gemeenschappelijke regeling kan een pre zijn, maar is geen voorwaarde.
 • Een achtergrond in de zakelijke dienstverlening is eveneens een optie

Persoon
De ODRU zoekt een persoon die in het MT en in de aansturing van de afdeling zichtbaar een bijdrage levert op het vlak van daadkracht, voortgang, structuur, stabiliteit in processen. Die aanstuurt op heldere werkafspraken met deadlines. Iemand die op een gegeven moment de discussie of dialoog wil afsluiten en anderen uitnodigt tot actie.
Voorts een persoon die gericht is op operating excellence en dus aanstuurt de processen gedegen te analyseren en waar mogelijk te standaardiseren. In verband met ondervertegenwoordiging in het MT zal de ODRU bij gelijke geschiktheid de voorkeur geven aan een vrouwelijke kandidaat.

Procedure
Kandidaten worden bij voldoende aanknopingspunten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij Ten Doeschate Search. Een vervolggesprek wordt gehouden bij de ODRU met de selectiecommissie, en de adviescommissie. Deze gesprekken zijn gepland op dinsdag 5 oktober tussen 13.00 en 18.00 uur.

Op basis van de bevindingen word(t)en de voorkeurskandida(a)t(en) gevraagd deel te nemen aan de drijfverenanalyse Realdrives. Voor indiensttreding zal een Verklaring Omtrent Gedrag dienen te worden overlegd.