Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Algemeen Directeur

De Unie van Waterschappen staat voor grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van water, klimaat en energie. We zoeken een algemeen directeur, die als externe vertegenwoordiger, adviseur en directeur, grenzen overbrugt en samen met andere overheden en partijen zoekt naar innovatieve oplossingen. De persoon die we zoeken is ondernemend, verbindend en inspirerend.

ongeveer een jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Den Haag, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
36 - 36 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

De Unie van Waterschappen (UvW) is de vereniging van de 21 waterschappen in Nederland. Zij vertegenwoordigt de waterschappen in het overkoepelende nationale en internationale speelveld, behartigt hun belangen, zorgt voor de samenhang in het beleid en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Het hoogste orgaan van de UvW is de ledenvergadering, waarin alle waterschappen zitting hebben. De ledenvergadering benoemt een dagelijks bestuur. De algemeen directeur van de Unie is ambtshalve ook secretaris van het bestuur. Hij of zij wordt daarin bijgestaan door een team van professionals, het bureau van de Unie. Dat is een informele, platte en kennisgerichte organisatie. Tussen het bureau en het bestuur van de Unie bestaat een intensief contact en een nauwe samenwerking. De algemeen directeur vervult daarin een spilfunctie.


WAT ZIJN DE UITDAGINGEN?

De Unie van Waterschappen opereert samen met andere overheden in een dynamisch en alsmaar breder wordend veld (klimaat, energie), waarin steeds opnieuw afwegingen moeten worden gemaakt over veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en de belangen van bewoners en gebruikers van water en land. Dit vraagt om een integrale aanpak en in het kader van één overheid om een nauwe samenwerking met andere overheden. Daarom is het van belang duurzame relaties te bouwen, grenzen te overbruggen en ondernemend te zijn. Tegen deze achtergrond is het ook van belang dat het bureau van de Unie zich blijft ontwikkelen om hoge kwaliteit te kunnen blijven bieden.


WAT GAAT U DOEN?

Allereerst bent u, zowel intern als extern, naast het bestuur, het gezicht van de vereniging, die de vereniging op elk niveau moet kunnen vertegenwoordigen en de waterschappen moet positioneren. U wordt verantwoordelijk voor de interactie met externe partijen. Dat betekent dat u de contacten onderhoudt met de Tweede Kamer, koepelorganisaties zoals VNG en IPO, hoogambtelijke netwerken en dat u de Unie vertegenwoordigt in Europese en andere internationale gremia. Ten tweede bent u als secretaris van het bestuur de sparringpartner en adviseur van het bestuur. U signaleert en analyseert de relevante politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en weet die te vertalen in een binnen de vereniging gedragen visie en strategie. Ten slotte geeft u met een collega-directeur en vier programmaleiders en een hoofd bedrijfsvoering leiding aan de circa 65 medewerkers van het Uniebureau. Het werk van het bureau is verdeeld over vijf over programma’s/werkvelden:

  • Waterbeleid;
  • Innovatie, Duurzaamheid & Internationaal;
  • Moderne Overheid;
  • Vereniging, Communicatie & Bestuurlijk Juridische Zaken;
  • Bedrijfsvoering.

De algemeen directeur komt op basis van kennis, ervaring en affiniteit samen met de collega-directeur tot een verdeling van de portefeuilles en stuurt (op hoofdlijnen) op inhoud, processen en resultaten en legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur van de Unie.

Functie-eisen

U bent een ondernemende persoonlijkheid, heeft aantoonbare affiniteit met het werkveld van de waterschappen en u bent een ervaren manager van academisch niveau. U heeft een brede blik op politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en kan het bestuur helpen die te vertalen in een visie, strategie of aanpak. Zowel binnen als buiten de vereniging bent u een geloofwaardige gesprekspartner, die in staat is bestendige relaties te bouwen en netwerken te onderhouden en (proactief) te beïnvloeden. U bent een strateeg en kunt ook tactisch op hoog niveau opereren, en daarbij bent u niet vies van de inhoud. Statuur, aandacht voor mensen en humor helpen daarbij.

ALS EXTERN VERTEGENWOORDIGER
U kunt zich snel inwerken in zowel politiek, bestuurlijk, technisch als juridisch complexe dossiers, zodat u het bestuur goed kunt adviseren en namens de Unie naar buiten kunt treden. Daarbij beschikt u over een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Ook beschikt u over een uitstekend ‘Haags’ netwerk en weet u hoe de hazen daar lopen. Ons werkterrein wordt steeds internationaler en dus kunt u ook buiten de landsgrenzen effectief opereren. De opgaven waar we voor staan kunnen we alleen samen in coalities met andere partijen tot een goed einde brengen. U heeft dan ook ervaring in het omgaan met belangentegenstellingen en het overbruggen daarvan. U weet daarbij hoe u invloed moet uit- oefenen, wanneer u moet meebewegen en wanneer niet. Goede onderhandelingsvaardigheden gaan bij u hand in hand met het vermogen relaties te bouwen en te bestendigen.

ALS ADVISEUR EN SECRETARIS
U bent een verenigingsmens. U heeft ervaring in het adviseren en dienen van bestuurders die allen ook hun eigen verantwoordelijkheden, belangen en wensen hebben. U kunt goed luisteren, pikt signalen op, weet ze te duiden en te analyseren. Daar blijft het niet bij. U geeft ook iets terug. Dat doet u op een heldere, open en integere wijze. Zowel in het interne als externe optreden kunt u even makkelijk op de voorgrond treden als in de schaduw staan.

ALS MANAGER
Als ervaren en mensgerichte manager begrijpt u wat er voor nodig is om een groep hoogwaardige professionals aan te sturen en zich te laten ontwikkelen. Tegelijkertijd bent u in staat hen met uw ervaring, kennis en persoonlijkheid te inspireren en te enthousiasmeren en onderhoudt u daartoe een goed contact met de werkvloer. Samen met uw collega-directeur weet u met menselijke maat een goede balans te vinden tussen ruimte en sturing. U ontwikkelt zich tot hun boegbeeld en weet ook binnen het Uniebureau het verenigingsgevoel levend te houden. U neemt beslissingen en draagt daar de verantwoordelijkheid voor.

Voor meer informatie over de inhoud van functie kunt u contact opnemen met Rogier van der Sande, voorzitter bestuur, via rogier.sande@rijnland.net of 06-20130352.

Bedrijfsomschrijving

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor waterveiligheid, de hoeveelheid water en de kwaliteit van het (afval) water. Daarin staan en werken zij niet alleen. De waterschappen zijn, zowel op regionaal als landelijk niveau, een partner voor vele publieke en private partijen, die samen aan de opgaven van vandaag en morgen werken. Dat raakt onder andere aan de ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeheer en verbindt de waterschappen ook aan klimaat- en energievraagstukken. Daarvoor staan ze in nauw contact met de politiek, met ministeries, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en de vertegenwoordigers van diverse sectoren en belangengroepen.