Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Decaan

De Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zoekt een decaan. De decaan geeft leiding aan de faculteit, …

7 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Spui, Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
38 uur
Salarisindicatie:
€ 7401 - € 9812 per maand
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal

Functieomschrijving

De Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zoekt een decaan.

De decaan geeft leiding aan de faculteit, en heeft daarvoor de integrale verantwoordelijkheid. Zij/hij handelt binnen het door het College van Bestuur verstrekte mandaat en legt verantwoording af aan het College van Bestuur. De decaan is verantwoordelijk voor het beleid van de faculteit op het terrein van onderzoek en onderwijs als ook bedrijfsvoering, en oefent deze verantwoordelijkheid uit in samenspraak met de onderwijs- en onderzoeksdirecteuren, afdelingsvoorzitters en de directeur bedrijfsvoering van de faculteit en in afstemming met de medezeggenschap.

Relevante ontwikkelingen

De grote maatschappelijke uitdagingen voor de wereld, Nederland en Amsterdam hebben vrijwel zonder uitzondering te maken met hoe we leven en samenleven, met menselijk gedrag en (in)richting van de maatschappij. De FMG wil -nu en in de toekomst- door middel van onderwijs, onderzoek en valorisatie deze uitdagingen aangaan in samenwerking met wetenschappelijke en maatschappelijke partners.

De faculteit staat voor een aantal belangrijke strategische uitdagingen, mede veroorzaakt door een tijdelijke teruggang in studentenaantallen en druk op de onderzoeksbudgetten voor de maatschappij- en gedragswetenschappen. Momenteel wordt er een nieuwe strategie 2020-2025 geformuleerd. De beoogde decaan dient de verdere uitwerking van deze strategie ter hand te nemen op een inspirerende en richtinggevende wijze met voldoende draagvlak bij relevante stakeholders binnen en buiten de UvA.

Onderwijsambities

Het onderwijs aan de UvA is onderzoeksintensief, gericht op academische vorming en geeft gestalte aan differentiatie en specialisatie. Dit vereist een intrinsiek gemotiveerde en ambitieuze houding van studenten en een hoge mate van professionaliteit van docenten en onderlinge kennisdeling. De FMG biedt kwalitatief hoogstaand, tweetalig onderwijs en zal dit blijven bieden in de volle breedte van de maatschappij- en gedragswetenschappen aan een steeds diversere studentenpopulatie. De FMG streeft ernaar een internationale en diverse gemeenschap te zijn waarin alle medewerkers en studenten nauw betrokken zijn. Naast disciplinaire onderwijsprogramma’s, verzorgt de FMG interdisciplinaire programma’s binnen en buiten de faculteit, zoals PPLE en Psychobiologie. De FMG heeft de ambitie om de maatschappelijke impact en zichtbaarheid van haar onderwijs te vergroten en te versterken middels o.a. een concrete bijdrage aan leven lang leren in de maatschappij- en gedragswetenschappen.

Onderzoeksambities

De FMG is toonaangevend en onderscheidend goed in innovatief wetenschappelijk onderzoek binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen en omvat vier sterke onderzoeksinstituten met ieder een uniek onderzoeksprofiel. De FMG stimuleert interdisciplinair onderzoek middels het zwaartepuntenbeleid. Momenteel kent de FMG 7 onderzoekszwaartepunten. De faculteit heeft een zeer sterke internationale reputatie en de ambitie om de prestaties op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te behouden, waarbij de komende periode naast de persoonsgebonden onderzoekssubsidies meer aandacht voor consortia en samenwerking met maatschappelijke partners zal zijn.

Functie-eisen

Tegen de gestelde achtergrond wordt gezocht naar een decaan die voor een periode van vijf jaar beschikbaar wil en kan zijn en die:

 • (inter)nationaal gezaghebbend wetenschapper is op haar of zijn vakgebied binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen;
 • aantoonbare affiniteit heeft met en passie voor onderwijs, en kan inspireren als rolmodel en docent;
 • over een visie en een ambitie beschikt met betrekking tot relevante ontwikkelingen in het onderwijs en onderzoek binnen de maatschappij- en gedragswetenschappen en de vertaalslag naar de faculteit;
 • als inspirerend leider en diplomaat boven de verschillende disciplines kan staan en een open oog heeft voor de belangen van interdisciplinaire samenwerking binnen de faculteit en met afdelingen en instituten in andere faculteiten van de UvA en daarvoor de voorwaarden creëert;
 • de uitgezette lijnen voor de faculteit onderschrijft en verder uitbouwt in samenspraak met de onderwijs- en onderzoeksdirecteuren, de voorzitters van de afdelingen en andere leidinggevenden en/of hoogleraren binnen de FMG en in afstemming met de medezeggenschap;
 • de faculteit kan vertegenwoordigen in interne en/of externe gremia alsmede nationale, Europese en internationale netwerken en/of relaties met (maatschappelijke) partners kan opbouwen en onderhouden in het belang van de faculteit;
 • als ervaren eindverantwoordelijke manager van de faculteit in staat is nieuwe lijnen uit te zetten; doorzettingsvermogen bezit, en de moed om desnoods tegen de stroom op te roeien en op moeilijke momenten haar of zijn rug recht te houden om de gestelde doelen te bereiken;
 • sterke randvoorwaardelijke en coachende vaardigheden bezit. Zij/hij bindt en verbindt op inspirerende wijze mensen en inhoud en communiceert helder en duidelijk. Zij/hij voert open en constructief overleg met studenten;
 • over bestuurlijke ervaring en bewezen management kwaliteiten beschikt in het Nederlandse hoger onderwijs, met name ook op het gebied van financiële besturing en control en governance;
 • een visie heeft op het uitgezette HRM beleid en oog heeft voor de positie en loopbaanperspectieven van medewerkers;
 • investeert in een goede relatie met de medezeggenschapsorganen en de facultaire gemeenschap;
 • oog heeft voor de positie van de (inter)nationale studenten binnen de faculteit;
 • verder kijkt dan de faculteit en een gedeelde verantwoordelijkheid voelt als medebestuurder van de UvA.

Arbeidsvoorwaarden

Een benoeming tot decaan geldt voor een periode van 5 jaar, met een mogelijkheid tot verlenging met een tweede termijn. Het salaris bedraagt minimaal €7.401 en maximaal €9.812 bruto per maand gebaseerd op een volledige werktijd, conform salarisschaal 18 Cao Nederlandse Universiteiten. De UvA heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een ruime vakantieregeling en een eindejaarsuitkering.

Additionele informatie

De Universiteit van Amsterdam laat zich in deze procedure bijstaan door Holtrop Ravesloot. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

 • Robin van der Harst of Gerald Knol
  T: +31 (0)20 6470 201

Belangstellenden (m/v) wordt verzocht hun CV en motivatie, bij voorkeur per e-mail, te richten aan Gerald Knol, via reacties@holtropravesloot.nl. Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.