Lid Raad van Toezicht met speciaal vertrouwen medezeggenschap

De Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) zijn op zoek naar een lid voor de Raad van Toezicht (RvT) om voor te dragen aan de Minister van Onderwijs. De voordracht betreft een lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap.

21 dagen geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht

Functieomschrijving

Wettelijke taken en samenstelling RvT

De UvA is een openbare universiteit. Om die reden worden de leden van de RvT benoemd door de Minister van OCW. De Raad bestaat uit drie tot vijf leden die worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de RvT zijn zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. Dat betekent dat de leden geen directe belangen hebben bij de universiteit en niet tevens werkzaam zijn bij een ministerie dan wel lid van de Eerste of Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zij hebben zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggenspraak. Bij de benoeming wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. Een van de leden wordt benoemd op voordracht van de Gezamenlijke Vergadering (van COR en CSR).

De RvT houdt, met het oog op de taken van de universiteit, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur (CvB), staat dit College met raad ter zijde en treedt op als werkgever van het CvB.

De RvT is belast met het goedkeuren van belangrijke beleids- en verantwoordingsdocumenten zoals het instellingsplan, het bestuurs- en beheersreglement, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast benoemt de RvT de leden van het CvB en ziet toe op de naleving van wettelijke verplichtingen, op doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen uit de Rijksbijdrage en op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg. De RvT pleegt ten minste twee keer per jaar overleg met de medezeggenschap (COR en CSR).

Profiel

Van de leden van de RvT wordt een onafhankelijke, kritische opstelling ten opzichte van het CvB verwacht. De leden van de RvT hebben affiniteit met het specifieke karakter van een wetenschappelijke instelling en hebben inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal. De leden zijn in staat samenhangen in vraagstukken te zien en gewichtige zaken te onderscheiden. Daarnaast hebben de leden ervaring met dan wel kennis van het besturen van grote professionele organisaties en participeren in een breed netwerk, relevant voor het functioneren van de raad.

De leden van de RvT zijn integer en hebben voldoende tijd beschikbaar om aan de instelling te besteden. Zij zijn tenminste 1 à 2 dagen per maand beschikbaar voor het lidmaatschap. De leden van de RvT hebben een open houding en zijn communicatief vaardig. Over beleid en besluitvorming wordt binnen de UvA open en helder gecommuniceerd. Tegenstellingen worden blootgelegd en risico's worden benoemd. Daarnaast dient actief te worden gewerkt aan het creëren en behouden van draagvlak en ruimte te zijn voor het bottom-up ophalen van ideeën over de richting van de universiteit.

In de samenstelling van de RvT moeten verschillende competenties zijn vertegenwoordigd. Daarbij gaat het in ieder geval om expertise op het gebied van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek maar ook om financiële expertise, risicobeheer, personeel en organisatie, kennis van het openbaar bestuur en managementervaring met betrekking tot grote en complexe organisaties.

Lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap

Het lid met speciaal vertrouwen is binnen de RvT de eerste gesprekspartner voor de medezeggenschap en streeft een nauwe band na. Het lid zal binnen de RvT extra aandacht hebben voor bredere inspraak en de versterking van medezeggenschap, zoals verwoord in het Tienpuntenplan van de UvA. Het beoogde lid is daartoe communicatief vaardig, omgevingsbewust en heeft een goed inlevingsvermogen. Hij/zij heeft aantoonbare affiniteit met medezeggenschap. Bij voorkeur heeft hij/zij ervaring als actief lid van een medezeggenschapsorgaan. Het beoogde lid beheert in de RvT de portefeuille Onderwijs en Onderzoek. Verwacht wordt daarom dat hij/zij in het bijzonder kennis heeft van academisch onderwijs en onderzoek.

Er wordt verwacht dat het lid met speciaal vertrouwen van de medezeggenschap regelmatig het contact houdt met de centrale medezeggenschapsraden, m.n. met betrekking tot dossiers die de medezeggenschap van belang acht. Op dit moment betreffen dit ontwikkelingen en risico’s voor het universitair beleid op de lange termijn, zoals internationalisering, toegankelijkheid, arbeidsmarkt, vrije academische vorming en de verhouding tijdelijk en vast personeel. Ook onderwerpen als schaalgrootte en samenwerkingsverbanden worden momenteel door de medezeggenschap van belang geacht. Ook wordt verwacht dat het lid met speciaal vertrouwen zich betrokken toont m.b.t dossiers waarin het overleg tussen CvB en de medezeggenschap gestaakt is (in de zin van art. 9.40 WHW lid 2).

Context

De UvA staat nationaal en internationaal aangeschreven als een goed presterende, brede, algemene instelling voor hoger onderwijs in Nederland, waar uitstekend onderwijs gekoppeld is aan uitstekend onderzoek. De instelling wil getalenteerde studenten, onderzoekers en docenten aantrekken en hen een stimulerende omgeving bieden waarin talent optimaal benut kan worden. De UvA heeft een internationale uitstraling en is aantrekkelijk voor buitenlandse studenten die zich aangetrokken voelen tot Amsterdam, een stad die ambitie, intellectuele ontplooiing en creativiteit hoog in het vaandel draagt.

Aan de UvA hebben zich de afgelopen paar jaren in hoog tempo allerlei ontwikkelingen voorgedaan, onder meer vastgelegd in het zogenaamde Tienpuntenplan. Het CvB heeft zich, met instemming van de RvT, gecommitteerd aan dit plan. In dit kader staat de RvT van de UvA voor een aantal concrete uitdagingen. Zo zijn naar aanleiding van de Maagdenhuisprotesten in het voorjaar van 2015 twee commissies en één subcommissie opgestart die onderzoek doen naar democratisering en decentralisering, diversiteit en financiën. Zij hebben hun bevindingen inmiddels gepresenteerd en er heeft een referendum over kernwaarden van de UvA, een senaat en het gewenste besturingsmodel plaatsgevonden. Het ligt binnen de taken en verantwoordelijkheden van de RvT om het CvB met raad terzijde te staan bij het gevolg geven aan de bevindingen van deze commissies. De RvT moet hierbij bewaken dat het proces zorgvuldig verloopt en dat alle betrokken partijen, zoals de medezeggenschap, goed gehoord en betrokken worden. De RvT moet de ruimte bieden om deze ontwikkeling door te maken, maar daarnaast moet er wel op worden toegezien dat deze ontwikkelingen bevorderlijk zijn voor het beleid of kwaliteit van de UvA. Hiervoor is kennis van het universitaire landschap vereist. De RvT heeft tot taak om deze ontwikkelingen te volgen en in goede banen te leiden wanneer daar aanleiding toe is.

In het afgelopen jaar is zowel op de UvA als landelijk het debat ontstaan over de rolverdeling tussen CvB, RvT en medezeggenschap. Op de UvA is behoefte aan een brede discussie over de interne governance en de bestuurlijke verhoudingen binnen de instelling, waaronder de rol van de RvT. Komend jaar moet hierover binnen de UvA het gesprek plaatsvinden om, binnen de geldende wettelijke kaders, tot een heldere rolverdeling te komen die kan rekenen op draagvlak binnen de instelling. Een goede samenwerking met de medezeggenschap en het CvB staat hierin centraal.

Inlichtingen

· Breanndán Ó Nualláin

Sollicitatie

Als u belangstelling hebt voor deze functie, stuurt u dan een brief met uw cv onder vermelding van 'vertrouwelijk' voor 2 augustus 2017 naar:

· Universiteit van Amsterdam
T.a.v. Secretariaat Centrale Ondernemingsraad
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam

Mocht u via e-mail willen solliciteren, dan kunt u uw sollicitatie sturen naar cor-uva@uva.nl. Vermeldt u in dat geval 'vertrouwelijk' in het onderwerpveld.

Wij stellen acquisitie niet op prijs

Reageer direct

Om te solliciteren op deze vacature kun je gebruik maken van de contactgegevens op deze pagina of door in te loggen in je account.

Log in of meld je aan