1. Vacatures
 2. Tilburg University
 3. Buitengewoon Hoogleraar Data Science in de Rechtspraak (0,2 fte)

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Buitengewoon Hoogleraar Data Science in de Rechtspraak (0,2 fte)

De leeropdracht van de nieuwe hoogleraar concentreert zich op het uitvoeren van onderzoek naar de (on)mogelijkheden rond inzet van Data Science technieken in de juridische werkwijze en oordeelsvorming binnen de rechtspraak. De hoogleraar bestudeert ...

11 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Warandelaan, Tilburg, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De leeropdracht van de nieuwe hoogleraar concentreert zich op het uitvoeren van onderzoek naar de (on)mogelijkheden rond inzet van Data Science technieken in de juridische werkwijze en oordeelsvorming binnen de rechtspraak. De hoogleraar bestudeert of en hoe Data Science kan bijdragen aan de vergroting van de kwaliteit van rechtspraak.

Van de hoogleraar wordt een initiërende en inspirerende rol verwacht, onder meer tot uitdrukking komend in het betrekken van de medewerkers van de rechtbank bij het opstarten en uitvoeren van nieuwe onderzoekslijnen.

De hoogleraar zal in staat zijn samenwerkingsverbanden aan te gaan met relevante (maatschappelijke) partners zoals de Jheronimus Academy of Data Science en de collega-hoogleraren Rechtspraak en draagt waar mogelijk [W-WC(O1] en passend bij de bijzondere positie van de Rechtspraak, aan het verwerven van (onderzoeks)middelen. Voorts participeert de hoogleraar in de facultaire, universitaire en buitenuniversitaire werkverbanden die voor een goede functievervulling noodzakelijk zijn. Het ligt in de rede dat de onderzoeksresultaten zullen worden ingebracht in het onderwijs. De nieuwe hoogleraar zal hierin een voortrekkersrol vervullen, onder meer door studenten – bijvoorbeeld in law clinics – te benaderen voor deelonderzoeken op het gebied van inzet van moderne ICT in de rechtspraak ten behoeve van de juridische oordeelsvorming.

De leerstoel Data Science in de Rechtspraak maakt onderdeel uit van het leerstoelprogramma van de Rechtspraak en wordt mede mogelijk gemaakt door de rechtbank Oost-Brabant. De hoogleraar vervult een belangrijke rol in de verbinding tussen universiteit, rechtbank en gerechten. Hij of zij is in staat op grond van dit onderzoek bruggen te slaan tussen de wetenschap en rechtspraakpraktijk en tussen ontwikkelingen op het gebied van technologie en verschillende rechtsgebieden. Voorts fungeert de hoogleraar als intermediair tussen universiteit en rechtbank op het gebied van kennismanagement. Kennisvragen die binnen de rechtbank ontstaan op het brede vlak van recht en technologie kunnen via de hoogleraar worden voorgelegd aan de deskundigen binnen de universiteit. Daarnaast levert de hoogleraar een bijdrage aan het vormgeven van het opleidingsplannen binnen de rechtbank en organiseert hij of zij op verzoek cursussen, lezingen, etc.

Functie-eisen

Als kandidaat heeft u:

 • een juridische opleiding en aantoonbare affiniteit met het rechterlijk werk en de rechterlijke organisatie;
 • wetenschappelijke kwaliteit blijkend uit een proefschrift en andere wetenschappelijke (internationale) publicaties, en bij voorkeur andere blijken van wetenschappelijke affiniteit;
 • een pioniersmentaliteit;
 • het vermogen om tijdig ontwikkelingen op het gebied van ICT/Data Science te signaleren die relevant zijn voor de praktijk van de rechtspraak;
 • het vermogen om zelfstandig onderzoeken te initiëren, inclusief het aantrekken van tweede- en/of derde-geldstroomonderzoek;
 • didactische bekwaamheid en een constructieve instelling op het gebied van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
 • het vermogen om in teamverband te werken en organisatorische taken goed te vervullen;
 • het vermogen contacten te initiëren en uit te bouwen met voor de thematiek van de leerstoel relevante maatschappelijke partijen;
 • het vermogen om kennis op het gebied van de leerstoel op thematische wijze aan te bieden.

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO Nederlandse Universiteiten. De aanstelling zal geschieden in de rang van Hoogleraar 2 voor een periode van 3 jaar. Het salaris bedraagt bij fulltime dienstverband maximaal € 7.285,- bruto per maand volgens de schaal Hoogleraar 2 van de salaristabel van de Verenging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.

Additionele informatie

De leerstoel is organisatorisch ondergebracht bij het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT). Dit is een multidisciplinair instituut voor onderzoek en onderwijs dat zich met bijna 50 onderzoekers richt op actuele juridische problemen rond nieuwe technologie, zoals Informatie- en communicatietechnologie (ICT), biotechnologie en nanotechnologie.

De bijzonder hoogleraar Data Science in de Rechtspraak gaat zich toeleggen op het doen van onderzoek naar de mogelijkheden van geavanceerde informatietechnologie en de verwerking van grote hoeveelheden data in de rechtspraak ten behoeve van de rechterlijke oordeelsvorming.

Omgeving

De digitalisering van de samenleving heeft in de afgelopen decennia een vlucht genomen. De belangrijkste dragers van deze maatschappelijke transitie waren de introductie van de personal computer, de (door)ontwikkeling van het internet, de opkomst van social media en ontwikkelingen op het gebied van dataverwerking. De digitalisering van de samenleving heeft inmiddels zijn intrede gedaan in nagenoeg alle facetten van het dagelijkse leven. Nieuwe technologieën vinden hun weg naar steeds meer toepassingen en bieden burgers, overheden en bedrijven nieuwe kansen en hebben het dagelijks leven op veel fronten eenvoudiger gemaakt, ook dat van de rechterlijke macht.

In de oordeelsvorming zijn rechters vooralsnog vooral aangewezen op betrekkelijk klassieke werkwijzen. Geavanceerde computerondersteuning in de vorm van bijvoorbeeld geautomatiseerde analyse, annotatie, samenvatting van bronmateriaal ontbreekt vrijwel volledig. Er zijn in het verleden wel experimenten geweest met computerondersteuning bij straftoemeting[1] en kennis-managementsystemen in rechtspraak, maar ten opzichte van andere (juridische) werkterreinen is de inzet van ICT in het besluitvormingsproces van rechters gering.

Dat heeft te maken met de aard van de taak, rechtspraak is een cognitief complexe taak die veel expertise en vaardigheid vereist, beschikbaarheid van bronmateriaal en de stand van de techniek. De voornoemde experimenten moesten het doen met een beperkte hoeveelheid digitale bronnen en gelimiteerde technologische mogelijkheden (eind jaren ’90).

De afgelopen jaren is de hoeveelheid digitaal beschikbaar en verwerkbaar materiaal enorm toegenomen (Big Data) en hebben technieken om die data te verwerken een grote vlucht genomen (Data Science). Op tal van terreinen zijn hierdoor kwalitatieve en kwantitatieve sprongen gemaakt in bijvoorbeeld de mogelijkheden van geautomatiseerde tekstanalyse. Technieken zoals text- en data mining en machine learning hebben ook hun intrede gedaan in de juridische professie en het nieuwe veld legal analytics mag zich verheugen op grote belangstelling in de rechtspraktijk. Daarbij staat niet de vervanging van de mens door intelligente computer centraal, maar wordt gesproken over een Cognitive Computing Paradigm waarin mens en computer samenwerken en hun respectieve sterktes benutten. De computer zorgt voor de organisatie, structurering, verrijking en analyse van het bronmateriaal. De mens brengt expertise, beoordelingsvermogen, intuïtie, empathie, een moreel kompas en creativiteit in.

Er wordt veel verwacht van Data Science, ook in het recht. Er zijn vele technische en juridisch-technische vragen rond de inzet van moderne Data Science technieken in het recht[2], ook in de rechtspraak. De leerstoel Data Science in de rechtspraak beoogt een bijdrage te leveren aan de beantwoording van deze vragen en de ontwikkeling van praktische toepassingen van ICT binnen de rechtspraak.

Meer informatie over Tilburg University en Tilburg Law School is te vinden op http://www.tilburguniversity.edu. Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met prof.dr. G. Vervaeke, decaan Tilburg Law School, per e-mail: mailto: mailto:G.A.C.Vervaeke@uvt.nl informatie over het werken bij de rechtbank Oost-Brabant vindt u op ww.rechtspraak.nl. Ook kunt u zich richten tot mr. C.W. Wiertz-Wezenbeek, president rechtbank Oost-Brabant, per e-mail: Secretariaat.Bestuursondersteuning@rechtspraak.nl of per telefoon: 073 620 2667. Geïnteresseerden wordt – gelet op het feit dat het een nieuw onderzoeksterrein betreft – ten zeerste aangeraden om telefonisch contact op te nemen voor een toelichting.

Bedrijfsomschrijving

Tilburg Law School (TLS) staat voor kwaliteit, met brede, internationale opleidingen en innovatief onderzoek. Het onderzoek van Tilburg Law School vindt plaats in een organisatie waar ruimte is voor diversiteit. De Tilburg Graduate Law School is verantwoordelijk voor de opleiding en begeleiding van promovendi en onderzoeksmasterstudenten. De inspirerende en open cultuur maakt het werken plezierig.

Tilburg Law School