Adjunct-Econooom

23.06.2022
 • HBO
 • WO
 • 5-10 jaar
 • 10-15 jaar
 • > 15 jaar
 • Vast

Functieomschrijving

Het bisdom Rotterdam is één van de acht bisdommen waaruit de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie bestaat. Het diocees, dat globaal de provincie Zuid-Holland beslaat, telt circa 450.000 parochianen. Het bisdom zelf heeft een aantal panden in eigendom, waaronder enkele kerkgebouwen. Het bisdom staat onder leiding van bisschop Mgr. dr. J.H.J. (Hans) van den Hende, benoemd door paus Benedictus XVI in 2011. Vanuit het bisdombureau wordt het bisdom bestuurd en ondersteund.

Het bisdom werd opgericht in 1956 na afsplitsing van bisdom Haarlem. Sinds 1967 is de Sint Laurentius-Elisabethkathedraal de kathedrale kerk van het bisdom.

Verschillende organen werken met de bisschop samen bij het bestuur van het bisdom en de uitoefening van het apostolaat:

 • Bisdomstaf
 • Kathedraal Kapittel
 • Priesterraad
 • Raad voor Economische Aangelegenheden

Het beleid van het bisdom is primair gericht op het faciliteren en ondersteunen van de parochies en andere kerkelijke instellingen in het bisdom, zodat deze als geloofs­gemeenschap­pen goed kunnen functioneren. Het bisdom zorgt voor pastorale teams en ondersteunt bij het beheer van gebouwen en financiën. Het financieel beleid van het bisdom is gericht op een sluitende exploitatie en het in stand houden van een adequaat weerstandsvermogen om het bisdom financieel gezond te houden opdat het zijn geloofsgemeenschap optimaal kan blijven ondersteunen.

Het bisdom ontvangt zijn inkomsten uit bijdragen van parochies, giften en nalatenschappen en rendement van beleggingen. Het bisdom ontvangt geen overheidssubsidies, behoudens voor de instandhouding van de monumentale (kerk)gebouwen.

Economaat
Het economaat is op mandaat van bisschop verantwoordelijk voor de financieel-economische bedrijfsvoering van het bisdom en houdt toezicht op de zogenoemde rekenplichtige instellingen: parochies, parochiële caritasinstellingen en overige kerkelijke instellingen. Tot de toezichthoudende taak behoren onder meer het afgeven van bisschoppelijke machtigingen voor bepaalde rechtshandelingen en het goedkeuren van begrotingen en rekeningen en verantwoor­dingen. Verder ondersteunt het economaat parochies en andere instellingen, onder meer met advies op administratief, juridisch en financieel-economisch gebied, verkoop van onroerende zaken, subsidies, personele aangelegenheden, etc. De jaarlijkse inkomsten van het bisdom bedragen circa € 5 miljoen.

Als gevolg van het aanstaande vertrek van de adjunct-econoom wenst het bisdom te voorzien in zijn opvolging.

Voor meer informatie www.bisdomrotterdam.nl

Functieprofiel adjunct-econoom

Plaats in de organisatie

De adjunct-econoom rapporteert aan de econoom van het bisdom

(mr. J.C.G.M. (John) Bakker) en ondersteunt deze op het gebied van financieel-economische zaken. Hij of zij draagt zorg voor gestructureerde, transparante, planmatige, efficiënte financiële processen binnen het bisdom en stuurt de administrateur en automatiserings­medewerker aan. Hij of zij maakt deel uit van het economaat, dat verder bestaat uit een secretariaat, gebouwenbeheer, pers en voorlichting en een adviesbureau. De adjunct-econoom neemt tevens de econoom waar bij diens afwezigheid.

Hij of zij zal zich vooral concentreren op het ondersteunen van de (veelal vrijwillige) penningmeesters van de parochies zowel bij hun inzet bij het beheer van financiën en gebouwen alsook bij personele aangelegenheden en staat hen met raad en daad ter zijde. Dit doet hij of zij door met regelmaat fysiek op de locaties aanwezig te zijn, vragen te beantwoorden en informatiebijeenkomsten te organiseren. De adjunct-econoom dient te beschikken over de nodige organisatiesensitiviteit en alertheid, kan het grotere geheel overzien en heeft tevens oog voor de relevante details, weet te anticiperen op mogelijke scenario’s en informeert tijdig betrokkenen. Hij of zij heeft een duidelijke visie en weet vorm te geven aan nieuw maatwerk rondom een kleiner wordende kerk en een veranderende rol van het bisdom hierbij. De adjunct-econoom heeft een vooruitziende blik en helpt parochies het overzicht te bewaken. Hij of zij weet daarbij vooral het goede te omarmen en zich tevens te verhouden tot de actualiteit en veranderende maatschappelijke behoeften en speelt hierop in.

Taken adjunct-econoom:

- adviseert gevraagd en ongevraagd de econoom en het bisdombureau bij (strategische) vraagstukken ten aanzien van de administratieve organisatie, vastgoed, financiering en personeelszaken;

- stelt de begroting, jaarrekening en managementrapportages van het bisdom op en onderhoudt contact met banken;

- weet de rapportagecyclus verder te professionaliseren en waar mogelijk te standaardiseren en te versnellen;

- optimaliseert de ICT-structuur t.b.v. een betere informatievoorziening en privacybescherming en borgt bijbehorende procesinrichting;

- adviseert rondom fondsenwerving en verantwoording;

- houdt toezicht op het (financiële) bestuur van de parochies, caritasinstellingen en overige kerkelijke instellingen, draagt zorg voor goedkeuring van de jaarrekeningen en begrotingen en ondersteunt de penningmeesters.

Profiel

De adjunct-econoom:

- heeft een financiële opleiding afgerond op minimaal HBO en bij voorkeur academisch niveau;

- beschikt over ruime en gedegen financiële werkervaring;

- heeft ruime kennis van boekhoudkundige processen, complexe geldstromen van charitatieve instellingen, beleggingen, ICT-systemen en vastgoed;

- overziet het grotere geheel alsmede de belangrijke details;

- beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;

- draagt het gedachtengoed van het bisdom overtuigend uit en omarmt haar katholieke waarden, missie en integrale opgave;

- heeft gevoel voor rolverhoudingen, kan goed overweg met zowel de vrijwilligers en parochiebesturen als het bisdombureau; hij of zij is een gewaardeerd specialist die men graag om advies vraagt;

- is ordelijk, heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en overziet impact van handelen;

- toont betrokkenheid en alertheid, is in staat mee te denken in toekomstgerichte scenario's met een goed ontwikkeld gevoel voor mogelijkheden en risico's;

- heeft van nature een dienstverlenende houding, is autonoom, evenwichtig, behulpzaam en integer, bewaakt vertrouwelijkheid en discretie van zijn/haar functie.

Van de adjunct-econoom wordt verwacht dat deze rooms-katholiek is, de leer van de Kerk onderschrijft en een levensstaat voert die daarmee overeenstemt.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie van 37,5 uur per week, 25 vakantiedagen, 10 feestdagen en een salarisrange van € 7.500 – € 9.200 euro per maand (afhankelijk van opleiding en ervaring).

Proces
Kandidaten dienen rekening te houden met de volgende data:

 • eerste ronde gesprekken: Vrijdag 26 augustus
 • tweede ronde gesprekken: Vrijdag 02 september
Bisdom laat zich in deze procedure ondersteunen door Edith Zeevalk en Mathijs Kramer van Holtrop Ravesloot Executive Search (tel: 020-6470201). Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken vóór 25 juli 2022 door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan reacties@holtropravesloot.nl
Landelijk / geen vaste standplaats
Landelijk / geen vaste standplaats
Landelijk / geen vaste standplaats
Landelijk / geen vaste standplaats