Roermond

Bestuurder

Wonen Zuid zoekt een bestuurder met een groot maatschappelijk hart en goed ontwikkeld natuurlijk leiderschap. Authentiek en een boegbeeld intern en extern.
25.07.2022
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast
Wonen Zuid via Rieken & Oomen

Functieomschrijving

Bestuurder

Wonen Zuid zoekt een bestuurder met een groot maatschappelijk hart en goed ontwikkeld natuurlijk leiderschap. Authentiek en een boegbeeld intern en extern. Onderschrijft de uitgangspunten en doelstellingen van het nieuwe ondernemingsplan en brengt dit samen met medewerkers, huurders en andere belanghebbenden tot uitvoering.

Wonen Zuid
Wonen Zuid is een maatschappelijk ondernemer die vooruitkijkt en denkt. Met een frisse blik en altijd in mogelijkheden. Wonen Zuid helpt al meer dan 100 jaar mensen om te wonen zoals zij wensen, binnen de mogelijkheden die zij én Wonen Zuid hebben. Dat gebeurt door te zorgen voor goede, betaalbare woningen in vitale wijken en buurten. Daarmee wil Wonen Zuid het verschil maken.
Het werkgebied van Wonen Zuid is verdeeld over tien gemeenten in Midden- en Zuid-Limburg: Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roermond, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Sittard-Geleen, Beekdalen en Valkenburg aan de Geul.
Het bezit omvat zo’n 14.000 woningen.

Over Wonen Zuid: youtu.be/utC0gdJPj1M

Ondernemingsplan
In het Ondernemingsplan 2022 – 2026 is de koers voor de komende jaren uitgezet met als motto: “Wij(ken) maken het verschil”. Wijken en buurten worden minder divers en individualisering neem toe. Dat heeft consequenties voor de maatschappelijke opgave van Wonen Zuid: het behouden en ontwikkelen van leefbare, vitale en veilige wijken. Aan de hand van tien thema’s wordt de richting van denken, handelen en doen concreet gemaakt: beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit, leefbaarheid, participatie, wonen & zorg, dienstverlening, organisatie en financiën.

Leefbare wijken ontstaan niet vanzelf. Wonen Zuid is voortdurend in gesprek met haar maatschappelijke partners (o.a. gemeente, zorg, welzijn en huurdersorganisatie) om de beste randvoorwaarden te scheppen voor de huurders. Zij worden intensief betrokken. Initiatieven en nieuwe ideeën zijn zeer welkom en worden waar mogelijk ondersteund.

Met deze visie en het ondernemingsplan als stevig fundament wordt verder gebouwd aan de ontwikkeling en de kwaliteit van de organisatie.

Organisatie
De basis van de organisatie is op orde: financieel gezond, capabele medewerkers, goede relatie met de omgeving en betrokken en tevreden huurders. Het ondernemingsplan geeft heldere uitgangspunten voor de koers voor de komende jaren. De organisatie gaat nu verder ontwikkelen naar de volgende fase. De strategie moet verder vertaald worden naar tactisch en operationeel niveau, met een zorgvuldige implementatie en borging in alle geledingen. Daarbij wil Wonen Zuid inzetten op een grotere mate van zelforganisatie door verantwoordelijkheden dieper in de organisatie te beleggen.

De bestuurder geeft direct leiding aan de drie directeuren en de concerncontroller en indirect aan de ongeveer 150 medewerkers. Wonen Zuid heeft een actieve en betrokken ondernemingsraad.
De huurders worden vertegenwoordigd door de Huurdersvereniging Wonen Zuid (HWZ). HWZ praat met Wonen Zuid over het beleid dat wordt gevoerd en de uitvoering hiervan, en maakt ook afspraken over het woonbeleid met de gemeenten waar Wonen Zuid actief is.

Visie op Toezicht en Bestuur
In de in ontwikkeling zijnde “Visie op bestuur en toezicht” hebben bestuur en Raad van Commissarissen (RvC) een aantal kernwaarden geformuleerd:
 • Vertrouwen: bestuurder en RvC werken samen op basis van vertrouwen en vanuit een gemeenschappelijk doel, met oog voor de belangen van de ander.
 • Transparantie: er is sprake van een open relatie tussen bestuurder en RvC.
 • Positie: bestuurder en RvC brengen elkaar op de juiste wijze in positie en zijn rolvast.
 • Verantwoording: de bestuurder legt actief verantwoording af over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten.
 • Stakeholders: bestuurder en RvC voeren een doordacht en betrokken stakeholdermanagement. Zij zijn oprecht geïnteresseerd in de opvattingen en belangen van stakeholders, waaronder haar huurders.
 • Ontwikkeling: bestuurder en RvC streven naar een permanente ontwikkeling in kennis, professionaliteit en omgang met elkaar.

De functie
Jouw opdracht wordt de realisatie van de ambities zoals geformuleerd in het nieuwe ondernemingsplan. Specifieke aandachtspunten zijn:
 • Versterken van de realisatiekracht.
 • Bevorderen van de integraliteit van beleid en uitvoering ervan.
 • Intensiveren van de samenwerking met huurders en andere stakeholders.
 • Investeren in externe zichtbaarheid en profilering op regionaal en landelijk niveau.

Functie-eisen

Wonen Zuid vraagt
Je bent een leider van nature met een stevige bagage als het gaat om succesvol leiderschap in een organisatie in beweging. Je bent zichtbaar en goed op de hoogte van wat er speelt. Je vaart een stabiele en heldere koers, houdt het overzicht en bewaakt de voortgang. Stuurt bij waar nodig en zorgt voor een realistisch en werkbaar tempo.
Je maakt verstandige keuzes bij de uitrol van het ondernemingsplan en stelt haalbare en begrijpelijke prioriteiten. Je bent duidelijk over de kaders, de speelruimte en over de (wederzijdse) verwachtingen en doelstellingen.
Met flair, tact en diplomatie weet je te overtuigen en weerstanden te keren. Tijdige en complete communicatie is voor jou een voorwaarde in het samenspel met medewerkers, huurders en anderen. Je bent transparant in je besluitvorming en neemt mensen mee in de afweging. Je bent besluitvaardig en doortastend zonder de relatie te schaden.

Je laat een eigentijdse visie zien op de ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers, waarbij vertrouwen en ruimte geven de basis vormen. Als het kan laat je los en delegeer je en waar nodig bied je ondersteuning. Je hecht aan een plezierig en professioneel werkklimaat met volop ruimte voor ontwikkeling. In de inhoudelijke dialoog ben je een inspirerende gesprekspartner die constructief en positief meedenkt en adviseert. Met oprechte belangstelling, een frisse blik, vertrouwen en gezonde nieuwsgierigheid in de uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën.

Je bent zakelijk en ondernemend en je zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering. Je hebt goed zicht op de samenhang tussen vakgebieden en stimuleert integratie en samenwerking. Je biedt duidelijkheid waar het spannend wordt en weet complexiteit terug te brengen tot de essentie.

Als bestuurder van Wonen Zuid profileer je je ook extern als boegbeeld van de organisatie. Je bent op lokaal en regionaal niveau zichtbaar, toegankelijk en proactief. Je bent goed geïnformeerd en weet op basis van formele en informele contacten wat er speelt of gaat spelen. Daarnaast ben je zichtbaar in bestuurlijke gremia op landelijk niveau, om daar de belangen en standpunten van Wonen Zuid op gepaste wijze onder de aandacht te brengen.

Je legt verantwoording af aan de RvC. Je kent het samenspel en hebt inzicht in de moderne, heersende governance opvattingen. Je weet je dan ook zodanig te verhouden tot de RvC (en andere interne en externe stakeholders).

Persoonlijke stijl
 • Een flexibele, natuurlijke en vertrouwenwekkende leiderschapsstijl.
 • Zichtbaar en toegankelijk voor alle geledingen en stakeholders.
 • Communicatief sterk.
 • Besluitvaardig en daadkrachtig met lef.
 • Verbindend en overtuigend op inhoud en relatie.
 • Resultaat- en doelgericht in balans met de menselijke maat.
 • Relativeringsvermogen en gevoel voor humor.

Voorwaarden
 • Een academisch denk- en werkniveau.
 • Brede leidinggevende ervaring in een vergelijkbare context, in een vergelijkbare rol.
 • Kennis van of aantoonbare affiniteit met de volkshuisvesting.
 • Ervaring met moderne governance.

Wonen Zuid biedt
Wonen Zuid biedt de bestuurder een prachtige uitdaging in een inspirerende, maatschappelijk betrokken organisatie. Een organisatie met een mooie ambitie om ook voor de toekomst haar huurders “goed wonen” te kunnen blijven bieden. De functie wordt gehonoreerd op basis van bezoldigingsklasse G van de Regeling normering topinkomens toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Procedure
Marianne Oude Veldhuis, senior-adviseur van Rieken & Oomen, begeleidt deze procedure. Zij voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens presenteert Rieken & Oomen geschikte kandidaten op 31 augustus aan de opdrachtgever. Wij ontvangen graag je sollicitatie uiterlijk 22 augustus via het sollicitatieformulier op onze website. De eerste ronde van sollicitatiegesprekken is gepland op 7 september ’s middags.

Sollicitatie en inlichtingen
Voor inhoudelijke vragen over het functieprofiel kun je contact opnemen met Marianne Oude Veldhuis op donderdag 28 juli tussen 16.00 – 17.00 uur en op maandag 22 augustus tussen 12.30 – 13.30 uur. Marianne is bereikbaar via telefoonnummer 043 - 321 96 07.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gewenste uren (Min-Max)

36-40