Tilburg

Directeur Bedrijfsvoering

05.06.2024
  • WO
  • 10-15 jaar
  • Vast

Diamant-groep via Merwede Executive Search

Functieomschrijving

De Diamant-Groep is op zoek naar een

Directeur Bedrijfsvoering

Die graag mee verder bouwt aan een organisatie in transitie
En een eigentijdse bedrijfsvoering realiseert.

DE DIAMANT-GROEP
De Diamant-groep bestaat al sinds 1957 en is inmiddels van een traditionele sociale werkvoorziening uitgegroeid tot een veelzijdig werk- en ontwikkelbedrijf. De Diamant-groep is een Gemeenschappelijke Regeling die de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) uitvoert voor de gemeenten Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Dongen en Alpen-Chaam.

Aan de Diamant-groep zijn zo’n 2000 mensen verbonden; in staf- en kaderfuncties, bij één van de 4 bedrijfsonderdelen of bij externe partners, direct en via de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. In het laatste geval is bedrijfsonderdeel KikMaat het startpunt. Bedrijven vinden hier personeel. En werkzoekenden krijgen hier begeleiding in en naar een ontwikkel- en werkplek. Bij één van de organisatieonderdelen (werkbedrijven), of gedetacheerd bij een externe organisatie. Nadat ze door een verwijzer binnen het sociaal domein zijn aangemeld.

Waar de Diamant-groep voor staat
Gewerkt wordt vanuit de overtuiging dat alle mensen ertoe doen en iedereen mee mag doen. Werk en ontwikkeling zijn hiervoor belangrijke voorwaarden. Maar lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Die mensen worden geholpen met wat zij op dat moment nodig hebben op weg naar of in werk.

Samen
Dat wordt gedaan met de deelnemende gemeenten, andere ketenpartners en bedrijven met het hart op de juiste plaats. En natuurlijk de bedrijfsonderdelen KikMaat, GroenXtra, VIP – Vervoer, inpakken en post en Maatschappelijke Ondernemingen (met de labels La Poubelle, Dierenopvang Hart van Brabant, AFAC/Fietsbeheer). Samen zorgen zij dat iedereen mee kan doen.

Ambitie
Als partner laat men iedereen in de (arbeidsmarkt)regio voor wie dit niet vanzelfsprekend is meedoen, door groei naar en ontwikkeling in werk. Ontwikkeling staat daarbij altijd centraal.

Wat en hoe
De Diamant-groep biedt medewerkers passende ontwikkelroutes, werk- en ontwikkelplekken. Zo kunnen mensen voor wie deelnemen aan de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend is groeien naar en ontwikkelen in werk.

TRANSITIE
De maatschappelijke opgave van ontwikkel- en werkbedrijven staat onder druk. Als gevolg van politieke keuzes worden steeds minder financiële middelen toegekend en steeds complexere doelgroepen aangereikt. De financiële vergoedingen zijn hierdoor niet volledig kostendekkend meer, waardoor in de toekomst niet meer aan huidige contractuele verplichtingen zou kunnen worden voldaan. Voor de Diamant-groep betekent dit dat een nieuwe balans gevonden moet worden tussen werk, ontwikkeling en een duurzame financiële huishouding.

De Diamant-groep staat hiermee voor een belangrijke transitie: de doorontwikkeling naar een toekomstbestendig integraal sociaal werk- en ontwikkelbedrijf, dat met een heldere propositie vanuit eigen kracht regie neemt, en een passende en eigentijdse bedrijfsvoering laat aansluiten. De ambitie van de Diamant-groep is om hierin eigenzinnig en toonaangevend in de sector te zijn.

Dit betekent onder meer dat de afstemming van werksoort en kandidaten moet worden geoptimaliseerd, het producten en dienstenaanbod moet worden geprofessionaliseerd en nieuwe verdienmodellen moeten worden ontwikkeld, de samenwerking met gemeenten moet verbeteren, de bedrijfsvoering faciliterend moet aansluiten op het primaire proces en waarvan op onderdelen ook een aanjagende rol wordt verwacht.

Om dit te kunnen realiseren wordt nu gewerkt aan de verdere uitwerking van de nieuwe strategie en een bijpassende besturingsfilosofie. Hierbij is onder meer nadrukkelijk gekozen voor principes als integrale sturing (inzet op de gezamenlijke kracht van alle onderdelen samen) en collectief management (gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het geheel).

Ook is de keuze gemaakt om de topstructuur aan te passen en naast de Algemeen Directeur een Directeur Bedrijfsvoering en een Directeur Werk & Ontwikkeling aan te stellen. Gezamenlijk zullen zij de concerndirectie van de organisatie vormen en als één team richtinggevend zijn op strategisch niveau. Samen met (het leidinggevende kader van) de organisatie zullen zij verder vorm en inhoud geven aan de opgaven van de Diamant-groep. De directie geeft als collectief integraal sturing aan de organisatie, er wordt gestuurd en samengewerkt vanuit opgaven en opdrachten. Binnen de directie heeft elke directeur een primair eigen aandachtsveld. De bestuurssecretaris, de concerncontroller en (op afroep) de hr manager nemen als adviseur deel aan het directieoverleg.

De directeuren zullen een nauw samenwerkend directieteam gaan vormen en samen richting en uitvoering gaan geven aan de uitdagingen die voorliggen. De Algemeen Directeur heeft de eerste aanzet geleverd voor de transitie van de organisatie en laat met zijn energie, creativiteit en innovatieve ideeën een nieuwe wind door de organisatie waaien. Hierbij passen een verbindende Directeur Werk & Ontwikkeling die het vermogen heeft om, met aandacht voor een organisatie in verandering, nieuwe ideeën te vertalen naar concrete dienstverlening, en een Directeur Bedrijfsvoering die vanuit overzicht en rust opereert en, met een goed oog voor processen, structuren en systemen, een eigentijdse bedrijfsvoering kan organiseren die hierop aansluit en ook een motor voor de verdere ontwikkeling kan zijn.

Gezocht wordt nu naar een Directeur Bedrijfsvoering die zich committeert aan de ingezette koers en samen met de Algemeen Directeur en de Directeur Werk & Ontwikkeling mee verder bouwt aan een organisatie in transitie, en een eigentijdse bedrijfsvoering realiseert.

DE DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING
De Directeur Bedrijfsvoering is als onderdeel van de concerndirectie mede verantwoordelijk voor de koers en de resultaten van de gehele organisatie. Hierbinnen is de directeur primair verantwoordelijk voor de realisatie van een eigentijdse en gezonde bedrijfsvoering en de (centrale) ondersteuning op de terreinen Finance, HRM, I&A, Communicatie en Facility zowel ten behoeve van de organisatie als geheel als voor de afzonderlijke bedrijfsonderdelen. Daarnaast zorgt de Directeur Bedrijfsvoering voor de verbinding en samenwerking tussen de eigen afdelingen en de onderdelen van Werk & Ontwikkeling. De Directeur Bedrijfsvoering legt formeel verantwoording af aan de Algemeen Directeur.

De Directeur Bedrijfsvoering geeft hiërarchisch leiding aan 6 tot 10 leidinggevenden en professionals van de afdelingen en is (indirect) verantwoordelijk voor circa 50 reguliere medewerkers en voor nu nog zo’n 90 doelgroepmedewerkers die bij de bedrijfsvoeringsafdelingen werkzaam zijn.

Voor de komende periode liggen de volgende opgaven voor:
De Diamant-groep bestaat uit verschillende bedrijfsonderdelen met elk hun eigen activiteiten en eigen sterk merk in de markt. Om in control te blijven en te ontwikkelen naar die eigenzinnige en toonaangevende partij in de sector, is een beter overzicht en sturing op het geheel noodzakelijk. Dit betekent dat de verschillende structuren, systemen en werkwijzen binnen de organisatie beter op elkaar afgestemd moeten worden en te uniformeren waar mogelijk. De afgelopen jaren zijn hiertoe al stappen gezet. Zo is bijvoorbeeld de hoofdstructuur van de organisatie aangepast en zijn recent AFAS-onderdelen geïmplementeerd. Van de Directeur Bedrijfsvoering wordt nu verwacht deze lijn door te zetten en in samenwerking met de gehele organisatie te detecteren welke ingezette verbeteringen nog voltooid moeten worden, waar nog geoptimaliseerd kan worden, en welke heldere en werkbare KPI’s ontwikkeld moeten worden zodat in de hele organisatie effectief en efficiënt gewerkt en gestuurd kan worden. De Directeur Bedrijfsvoering heeft een heldere visie op informatiemanagement en op informatiegestuurd werken en hoe dit professioneel te organiseren bij de Diamant-groep.

Één van de uitdagingen om financieel gezond te blijven is het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. De opgave voor het ontwikkelen van nieuw en het verbeteren van bestaand aanbod rondom werkplekken, klantroutes, begeleiding en onderzoeken ligt primair bij de verantwoordelijkheid van de Directeur Werk & Ontwikkeling. Voor meer beeld van deze activiteiten, zie op de website ‘ik ben werkgever’ en ‘ik ben verwijzer’ (https://kikmaat.nl/ik-ben-werkgever/oplossingen-personeelsvraagstukken). Van de bedrijfsvoeringsafdelingen wordt gevraagd proactief mee te denken en te faciliteren. Gezocht wordt een directeur die in mogelijkheden denkt en het vermogen om mogelijk te maken stimuleert en monitort. Een directeur die procesgericht en projectmatig werken organiseert en er voor zorgt dat alle bedrijfsvoeringsafdelingen op het juiste moment betrokken zijn, en zo bedrijfsvoering een vanzelfsprekende partner wordt die ook proactief meedenkt en -werkt. Je hebt zelf een scherp oog voor de financiële haalbaarheid van businesscases en denkt daarbij in mogelijkheden.

Om dit te kunnen realiseren en op onderdelen ook de motor achter de ontwikkelingen te kunnen zijn, is een sterke afdeling bedrijfsvoering noodzakelijk. De afgelopen periode zijn daarvoor diverse ontwikkelingen in gang gezet. Zo is bijvoorbeeld de HRM capaciteit uit de organisatie nu centraal gepositioneerd en is ook extern capaciteit en kwaliteit aangetrokken voor meer tactisch-strategische slagkracht. Tegelijkertijd verschillen de uitdagingen van de verschillende afdelingen ook, onder meer vanwege de aard van de dienstverlening en de krappe arbeidsmarkt. Zo is het voor ICT de uitdaging om door het toenemend belang van digitalisering en automatisering voldoende capaciteit en kwaliteit aan de organisatie te verbinden en wordt om deze reden bij de Facilitaire afdeling continu nagedacht over jobcarving en de herinrichting van functies. Voor de gehele bedrijfsvoering is het daarbij ook de uitdaging om de primaire rol van de Diamant-groep als werk- en ontwikkelbedrijf te kunnen invullen. Binnen de bedrijfsvoering kan de directeur bogen op een aantal managers die langjarig aan de organisatie verbonden zijn, intrinsiek betrokken zijn bij de doelgroep waarvoor zij werken en de nodige continuïteit leveren, als ook op nieuwe managers en professionals die met een frisse blik en energie bijdragen aan de verdere professionalisering van de organisatie. Van de directeur wordt verwacht een scherp inzicht te hebben wat een eigentijdse bedrijfsvoering inhoudt en welke professionaliseringsstappen daarvoor nog nodig zijn. Je hebt overview, voldoende kennis van financiën en I&A en bent een sparringpartner voor de afdelingsmanagers voor zowel operationele thema’s als strategische onderwerpen. Je hebt intrinsieke aandacht voor je omgeving, stimuleert de ontwikkeling van je mensen en hebt oog voor hun talenten. Vanzelfsprekend heb je affiniteit met de doelgroep. Je werk niet alleen vóór hen, maar ook met hen. Je werkt in een organisatie met mensen die intrinsiek voor het werken in deze omgeving gekozen hebben.

De transitie heeft impact op de medewerkers in de organisatie. En hoewel de nieuwe koers over het algemeen positief wordt ontvangen, is de toekomst nog niet volledig uitgekristalliseerd. Van de Directeur Bedrijfsvoering, als ook van de directie als collectief, wordt daarom aandacht verwacht voor de dynamiek die dit met zich meebrengt. Als directeur ben je zichtbaar, benaderbaar, helder waarover je helderheid kunt geven en heb je aandacht voor je medewerkers. Je stimuleert onderlinge samenwerkingsrelaties binnen de eigen bedrijfsvoeringsafdelingen als ook de samenwerking met de andere bedrijfsonderdelen, zodanig dat mensen zich ook weer aan elkaar willen verbinden. Je hebt ervaringen en ideeën over hoe je dit formeel en informeel op gang brengt.

SAMENVATTEND

… wordt gezocht naar een directeur die een goed beeld heeft van organisatie inrichting en -ontwikkeling en een visie heeft op het organiseren van een eigentijdse bedrijfsvoering. Je weet wat er voor nodig is om daar te komen en begrijpt de dynamiek van een organisatie in transitie. Je bent geen financieel expert, maar hebt wel een goede financiële basis en affiniteit met I&A en informatiegestuurd werken. Je opereert vanuit overzicht en rust vanwege je kennis en ervaring, maar ook omdat dat bij je past. Je denkt in mogelijkheden en weet je omgeving stapsgewijs mee te nemen. Je hebt aandacht voor je medewerkers en bent voor hen zichtbaar en benaderbaar. Je bent communicatief vaardig, weet op soepele wijze verbinding te maken. Je kijkt er naar uit om een nieuwe directie vorm te geven en bent een samenwerker pur sang.

Functie-eisen

  • WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in een bedrijfskundige richting.
  • Een goede financiële basis en affiniteit met I&A en informatiegestuurd werken.
  • Een visie hebben op eigentijdse bedrijfsvoering en hierin aantoonbare verbeteringen en optimalisaties hebben gerealiseerd.
  • Ervaring met het aansturen van een brede bedrijfsvoeringsafdeling.
  • Aantoonbare resultaten geboekt hebben in het meenemen van mensen in een organisatie in verandering.
  • Affiniteit met de doelgroep waarvoor en waarmee gewerkt wordt.

OVERIGE PERSOONSKENMERKEN
Werken vanuit overzicht en rust, gestructureerd, verbindend, denkend in mogelijkheden, resultaatgericht, zichtbaar en benaderbaar, samenwerker, communicatief en sociaal vaardig, …

Voor deze functie is ervaring in de branche van sociaal werkbedrijven niet noodzakelijk. Gezocht wordt juist naar mensen die met een frisse blik andere ervaringen meebrengen. Dit kan bijvoorbeeld vanuit de zakelijke dienstverlening zoals de arbeidsbemiddeling zijn, als ook uit meer product georiënteerde omgevingen.

Arbeidsvoorwaarden

De Diamant-groep biedt je een nieuw vorm te geven functie in een nieuw te vormen directie in een organisatie in transitie. Een fantastische uitdaging als je een zelfstarter bent, een goed beeld hebt van je kwaliteiten en van welke kracht jij specifiek toevoegt. Je springt graag op die rijdende trein!

De functie is ingedeeld in schaal 15 (CAO gemeenten), dit betekent een maximum salaris van € 8.779,- bruto per maand, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Daarnaast is er het Individueel Keuze Budget (IKB), dat circa 17,05 % bovenop het bruto salaris bedraagt. Het IKB is een bundeling van onder meer vakantiegeld en eindejaarsuitkering en kan vrij ingezet worden voor bijvoorbeeld studie, het kopen van extra verlof, of extra inkomen door uitbetaling. De pensioenvoorziening is bij het ABP ondergebracht. De Diamant-groep volgt het personeelshandboek van gemeente Tilburg. De Diamant-groep kent een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo krijg je bijvoorbeeld een laptop en mobiele telefoon en een leaseauto (Volkswagen ID 3 of vergelijkbaar) en is er een werkgeversbijdrage in de kosten van je zorgverzekering. De Diamant-groep biedt een jaarcontract dat bij goed functioneren wordt omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

Meer informatie

De Diamant-groep wordt in deze procedure begeleid door Merwede Executive Search. Je sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en curriculum vitae, kun je tot en met 21 juni sturen naar danielle.bogie@merwedeexecutivesearch.nl. Voor meer informatie over de vacature nodigen wij je uit contact op te nemen met drs. Danielle Bogie op telefoonnummer 06 24788503.

Spoedig na het verstrijken van de sluitingstermijn worden kandidaten uitgenodigd voor een eerste selectiegesprek. Na een voorselectie door Merwede Executive Search worden kandidaten voorgedragen aan de opdrachtgever. De eerste gesprekken bij de Diamant-groep vinden naar alle waarschijnlijkheid plaats in de week van 8 juli en eventuele vervolggesprekken in de week van 16 juli. Een (ontwikkel)assessment, het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen deel uitmaken van het sollicitatieproces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

max 8779

Gewenste uren (Min-Max)

36 - 36