Den Haag

Lid College van Bestuur

Voor Stichting Lucas Onderwijs zoekt Chasse Executive Search een Lid van het College van Bestuur.  Een verbindende, mensgerichte, resultaatgerichte en ervaren bestuurder met een brede (onderwijs)blik, hart voor het funderend onderwijs en oog voor de leerling.

23.09.2022
 • WO
 • > 15 jaar
Chasse Executive Search

Functieomschrijving

Stichting Lucas Onderwijs
Stichting Lucas Onderwijs (hierna: Lucas Onderwijs) is een dynamische en betrokken organisatie voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs. Lucas Onderwijs is een van de grootste onderwijsorganisaties in Nederland en kan onder andere daardoor bijdragen aan vernieuwing en innovatie in de onderwijssector. Onder het bestuur van de stichting vallen zesenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en tweeëndertig vestigingen voor voortgezet onderwijs. In totaal heeft Lucas Onderwijs ongeveer 100 locaties.

Lucas Onderwijs heeft ruim 4.600 medewerkers en biedt aan bijna 38.000 leerlingen onderwijs (17.215 primair onderwijs en 20.521 voortgezet onderwijs), verspreid over de hele regio Zuid-Holland West. Het jaarlijkse budget van de organisatie bedraagt circa € 380 miljoen (begroting 2022).

Missie en visie
Lucas Onderwijs stelt de scholen in staat en stimuleert hen het best denkbare onderwijs te bieden, zodat iedere leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burger. De vijf kernwaarden van waaruit iedereen verbonden aan Lucas Onderwijs werkt, zijn: compassie, verbinding, respectvol, duurzaam en bezieling. Deze kernwaarden zijn in 2022 geactualiseerd.

Bij het bieden van het best denkbare onderwijs kijkt Lucas Onderwijs naar de jeugd van nul tot en met twintig jaar en de wereld waarin deze groep zich ontwikkelt. De verbinding tussen school, thuis en de (leef)omgeving van leerlingen is van essentieel belang om leerlingen zich te kunnen laten ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burgers die zich gewetensvol inzetten voor het algemene belang naast het eigen belang.

Besturingsfilosofie
De besturingsfilosofie van Lucas Onderwijs vertrekt vanuit het subsidiariteitsbeginsel. Verantwoordelijkheden worden zo diep mogelijk in de organisatie belegd, waardoor kleinschaligheid en maatwerk geborgd blijven. De menselijke maat staat voorop, de eenheid van handelen is de school. Scholen hebben de verantwoordelijkheid om – binnen de kaders van de strategische koers, de financiële kaders en de afgesproken mandaatregelingen – vorm te geven aan het onderwijs, op een manier die zo goed mogelijk antwoord geeft op wat de maatschappelijke schoolomgeving vraagt. Binnen Lucas Onderwijs wordt een op ontwikkeling gerichte cultuur gestimuleerd.

College van Bestuur
Het college van bestuur is – in gezamenlijkheid – verantwoordelijk voor de besturing van Lucas Onderwijs en bestaat op dit moment uit de heer Ewald van Vliet (voorzitter) en de vacature. Het college van bestuur rapporteert aan de raad van toezicht.

Het college van bestuur opereert op basis van gelijkwaardigheid en complementariteit vanuit een integrale verantwoordelijkheid, met inachtneming van de positie van de voorzitter. De voorzitter is verantwoordelijk voor het functioneren van het college van bestuur als team en is hierop aanspreekbaar.

Uitgegaan wordt van het principe van integraliteit van besturen. Na het benoemen van het nieuwe lid van het college van bestuur zal het nieuwe bestuurlijke team in overleg de onderlinge portefeuilleverdeling vaststellen. Daarbij geldt dat de bestuurders elkaar – al dan niet op termijn – moeten kunnen vervangen en op de hoogte zijn van en een bijdrage kunnen leveren aan het geheel van de portefeuilles van het college van bestuur.

Gelet op de achtergrond en ervaring van de voorzitter van het college van bestuur ligt het voor de hand dat het nieuwe lid van het college van bestuur – naast een integrale blik op organisatie en het onderwijs – verantwoordelijk zal zijn voor de portefeuille bedrijfsvoering. Het accent van de voorzitter ligt meer op de onderwijsontwikkeling en kwaliteitsbeleid, het algemeen bestuurlijke, het externe netwerk en de belangenbehartiging voor Lucas Onderwijs breed.

De opgave
Lucas Onderwijs is vanwege haar omvang en complexiteit een organisatie met veel impact, zowel intern met betrekking tot de leerlingen, als extern met betrekking tot de samenleving en de landelijke ontwikkelingen op onderwijsgebied.

De komende jaren zal aandacht besteed dienen te worden aan een aantal thema’s. De coronacrisis heeft sporen nagelaten in de organisatie. Er is aandacht nodig voor het weer tot volle bloei brengen van de interne verbindingen. Tevens vraagt het lerarentekort voor de korte en lange termijn om nieuwe strategieën om goed onderwijs kwalitatief en organisatorisch te kunnen continueren, met aandacht voor leerlingen en medewerkers. En ook ten aanzien van onderwijshuisvesting, duurzaamheid, digitalisering en cybersecurity liggen er flinke, mooie uitdagingen.

De kandidaat
Het lid van het college van bestuur staat voor de uitdaging de ambities van Lucas Onderwijs te realiseren vanuit gezamenlijkheid en complementariteit alsmede een strategische visie op de organisatie en de bedrijfsvoering.

De ideale kandidaat is daarom een verbindende, mensgerichte, resultaatgerichte en ervaren bestuurder met een brede (onderwijs)blik, hart voor het funderend onderwijs en oog voor de leerling.


Opleiding en ervaring
Beschikt over minimaal een afgeronde opleiding op (academisch) masterniveau met ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring in een complexe organisatie met professionals. Bij voorkeur ervaring in of aantoonbare affiniteit met het onderwijs of aan het onderwijs verwante organisaties. Daarnaast is ervaring opgedaan – in huidige of eerdere posities – met bedrijfsvoering als strategisch en/of bestuurlijk thema.

Het lid dient te beschikken over aantoonbare kennis van en ervaring met strategische beleidsvoering, management en bedrijfsmatig denken. Het lid dient hierin te beschikken over onderwijskundige focus. Inzicht in financieel-economische zaken, ICT, HRM, huisvesting en facilitaire zaken is vereist.

Kandidaten hebben affiniteit met het invullen van een positie in de veeleisende dynamiek van de regio waarin Lucas Onderwijs actief is, daarnaast voelen zij zich persoonlijk verbonden met de identiteit van de organisatie.

Van belang is een complementair team op bestuurlijk niveau te formeren.

Eigenschappen
In aanvulling op bovenstaande beschikt de ideale kandidaat over de volgende eigenschappen:

 • Authentieke, integere persoonlijkheid die op verbindende, inspirerende en vernieuwende wijze de functie gestalte geeft.
 • Is gedreven om vorm te geven aan de toekomst van het onderwijs, heeft een lerende houding en staat open voor nieuwe ideeën.
 • Beschikt over een sterk ontwikkeld empathisch vermogen en creëert verbinding in en met de organisatie om zowel inhoudelijk als op betrekkingsniveau de samenwerking te bevorderen (bruggenbouwer). Voelt zich aangesproken door management by walking around.
 • Resultaatgericht en in staat mensen aan te spreken op hun resultaatverantwoordelijkheid. Is toegankelijk en in staat zichzelf kwetsbaar op te stellen.
 • In staat taken en bevoegdheden te delegeren en zodoende te kunnen sturen op grote lijnen.
 • Is sensitief op mensen en processen en beschikt over een goed gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en processen.
 • Proactieve, enthousiaste houding, tot uitdrukking komend in besluitvaardigheid, doortastendheid en het vermogen richting te geven aan de organisatie.
 • Mensgerichte, flexibele en transparante stijl van leiderschap, natuurlijk gezag, gericht op het motiveren en ontwikkelen van medewerkers, geeft vertrouwen en laat ruimte, teambuilder. Luistert. Heeft oog voor de leerling.
 • Is een waardengedreven bestuurder met oog voor de maatschappelijke context van de positie en de daarbij geldende normen voor integriteit en soberheid.
 • Voelt zich verbonden en kan omgaan met de diversiteit van zowel Lucas Onderwijs als organisatie als de regio waarin Lucas Onderwijs actief is.

Lucas Onderwijs staat voor een diverse en inclusieve organisatie en streeft naar leiderschap en management dat het goede voorbeeld geeft en zorgt voor een veilige, integere en inclusieve werkcultuur.

Lucas Onderwijs nodigt dan ook graag kandidaten uit die door hun achtergrond en ervaring hieraan een bijdrage willen leveren. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar de kandidaat die de diversiteit binnen het college van bestuur op deze wijze versterkt.


Aanstelling en bezoldiging
De bezoldiging van het lid van het college van bestuur volgt de cao Bestuurders VO 2020. Daarbij wordt het lid van het college van bestuur een dienstverband voor (on)bepaalde tijd aangeboden met inschaling in B4. De bandbreedte is daarmee een jaarlijkse bezoldiging van minimaal € 119.849 bruto en maximaal € 151.939 bruto. Daadwerkelijke inschaling is afhankelijk van de ervaring en groeiruimte van de betreffende voorkeurskandidaat.

De procedure (sluitingsdatum: vrijdag 14 oktober 2022)
Chasse Executive Search begeleidt de procedure voor Lucas Onderwijs. Een uitgebreid functieprofiel is beschikbaar via https://chassesearch.nl/vacatures/. Het functieprofiel bevat tevens nadere informatie over de context waarbinnen het lid van het college van bestuur opereert en de planning van de procedure. Deadline voor de schriftelijke sollicitatie via info@chassesearch.nl met motivatie en curriculum vitae (in PDF) is vrijdag 14 oktober 2022.