Hengelo

lid College van Bestuur

06.04.2023
 • WO
 • 10-15 jaar
 • > 15 jaar
 • Vast

Stichting Carmelcollege via Wesselo

Functieomschrijving

De Raad van Toezicht van Stichting Carmelcollege is via Wesselo op zoek naar een richtinggevend en sensitief

lid College van Bestuur

De organisatie

Stichting Carmelcollege is het bevoegd gezag van twaalf instellingen voor (algemeen) bijzonder voortgezet onderwijs in Nederland. In 1922 opgericht door de Karmelieten is de signatuur van de huidige Carmel-scholen variërend van katholiek en combinaties van katholieke met protestants-christelijk, interconfessioneel en/of algemeen bijzondere scholen.

Bestuur

Stichting Carmelcollege wordt bestuurd door een tweehoofdig College van Bestuur. Het College houdt binnen een collegiaal model van samenwerken een globale taakverdeling aan, waarbij de voorzitter aanspreekbaar is op (de resultaten van) het strategisch beleid en de algemene gang van zaken in de Stichting en het lid op het geheel van ondersteunende processen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in functieprofielen en in de statuten. Het College van Bestuur opereert vanuit Hengelo.

Resultaatgebieden

Van het lid College van Bestuur wordt in het bijzonder aandacht en inzet gevraagd ten aanzien van:

 • het binnen het complex van bedrijfsvoering realiseren van het programma ‘Samen Slimmer’ (Toekomstbestendige Bedrijfsvoering), inclusief de borging van kwaliteit op verschillende niveaus vanuit een op kwaliteit gerichte professionele cultuur bij medewerkers;

 • het op niveau houden van processen in de bedrijfsvoering en daar waar nodig verbeteren

 • - ten aanzien van risicomanagement (‘three lines of defence’);
 • - wat betreft het relateren van bedrijfsvoeringsprocessen - waaronder strategisch HR en ICT-toepassingen - aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs (inclusief de inzet van geavanceerde ICT-toepassing ten behoeve van de kwaliteit van onderwijs en bedrijfsvoering).
 • risicomanagement- en compliancebeleid;
 • ICT-/cybersecurity-beleid;

 • liquiditeits- en interestbeleid;

 • facilitair beleid, waaronder gezamenlijke inkoop en (financieel, juridisch) contractbeheer.

Functie-eisen

Algemeen

 • gedegen actuele kennis van bestuur en bedrijfsvoering, opgedaan in een eindverantwoordelijke en/of bestuurlijke functie;

 • een academisch denk- en werkniveau;

 • een relevant regionaal netwerk of in staat dit snel te verwerven;

 • een uitstekend strategisch en visionair richtinggevend denkvermogen en in staat de vertaling te maken van strategie naar de praktijk;

 • onderschrijven van de missie en doelstellingen van de stichting;

 • in staat om relevante maatschappelijke, politieke en bestuurlijke ontwikkelingen in het algemeen en in het funderend onderwijs in het bijzonder te signaleren;

 • woonachtig zijn in een van de regio’s waar de scholen van Carmel gesitueerd zijn.

Persoonlijkheidskenmerken

 • hanteert een verbindende leiderschapsstijl, die past binnen het bij Carmel geldende subsidiariteitsbeginsel;

 • geeft blijk over een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen te beschikken;

 • is in staat om in de samenwerking met de voorzitter van het College van Bestuur goede balans te houden tussen eenheid van bestuur en eigen ruimte om zaken op te pakken;

 • beschikt over een breed gedragsrepertoire om in uiteenlopende situaties, zowel binnen het verband van de stichting als daarbuiten, in regionale en landelijke bestuurlijke overleggen gezaghebbend en doortastend te opereren;

 • is in staat om verschillende bijeenkomsten te leiden of daarin te participeren en in voorkomend geval consensus over besluiten en de realisatie daarvan te verkrijgen;

 • integer en betrouwbaar;

 • is – zonder de kernwaarden van Carmel uit het oog te verliezen – ambitieus, ondernemend en resultaatgericht;

 • heeft het vermogen om tot oordeelsvorming te komen vanuit verschillend perspectieven.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo, in de persoon van mevrouw drs. J.M. (Jos) Engel, partner. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopublicvalue.nl. Hier vindt u ook de volledige profielschets.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.carmel.nl.

Gewenste uren (Min-Max)

36 - 40 uur