Amsterdam

Lid College van Bestuur - portefeuille bedrijfsvoering en financiën - Stichting ZAAM

Stichting ZAAM is op zoek naar een nieuw lid College van Bestuur met een portefeuille bedrijfsvoering en financiën.

20.07.2022
 • WO
 • 10-15 jaar

Stichting ZAAM

Functieomschrijving

Organisatie

ZAAM wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB), dat bestaat uit een voorzitter en een lid van het CvB. Het betreft een collegiaal bestuur, waar beiden gezamenlijk eindverantwoordelijkheid dragen voor het geheel van de instelling. Verondersteld wordt dat de beide leden van het college elkaar daarbij collegiaal aanspreken en stimuleren en gezamenlijk vorm geven aan de totstandkoming en uitvoering van het strategisch beleid. In de verdeling van portefeuilles is de voorzitter CvB primair verantwoordelijk voor de portefeuille onderwijs, kwaliteit en HRM. Het lid CvB is primair verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en financiën. Voor de contacten tussen de scholen en het College worden afspraken gemaakt over de verdeling van de beide scholen over beide leden van het College.

Scholen

De 23 scholen van ZAAM worden geleid door een directeur/rector, die integraal verantwoordelijk is voor de zaken die de school betreffen. Een beschrijving van het besturingsmodel van ZAAM is terug te vinden op www.zaam.nl.

Competenties

Zoals hierboven is aangegeven, is het CvB het hoogste orgaan van ZAAM. Het College:

 • geeft vorm aan de missie en identiteit van ZAAM en draagt deze in- en extern uit;
 • realiseert de binnen de instelling met de directeuren en medewerkers afgesproken strategische doelen;
 • ontwikkelt in samenspraak met de scholen de kaders voor onderwijs en kwaliteitsbeleid, de bedrijfsvoering (HRM, financiën, informatievoorziening, automatisering, inkoop en contractvorming, organisatie, faciliteiten, huisvesting, pr en communicatie);
 • draagt zorg voor een adequate verantwoording betreffen het te voeren en gevoerde beleid naar medezeggenschap en Raad van Toezicht, in het bijzonder in de vorm van de jaarrekening en het jaarverslag;
 • bevordert de participatie van de medewerkers en draagt zorg voor een open en constructief overleg met de medezeggenschap binnen ZAAM, zowel binnen de scholen als voor de instelling als geheel;
 • bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het verbindend leiderschap binnen de instelling en draagt zorg voor de vereiste continuïteit bij bezetting van directie- en managementfuncties;
 • vertegenwoordigt ZAAM naar buiten op gemeentelijk, regionaal en landelijk niveau.

Functie-eisen

Het lid van het CvB van ZAAM dient te beschikken over ten minste de volgende kwaliteiten:

 • Hart voor onderwijs en jongeren in de grootstedelijke omgeving van de regio Amsterdam;
 • Voeling en affiniteit met de cultuur van de instelling en daarmee de visie, missie en waarden van ZAAM;
 • Sterk, inspirerend en verbindend leiderschap: overtuigend, integer, zelfkritisch en onafhankelijk;
 • Brede kennis van en inzicht in de ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs en een heldere visie op de bedrijfsvoering (HRM, informatievoorziening, automatisering, inkoop en contractvorming, organisatie, faciliteiten, huisvesting, pr en communicatie) en financieel beleid en de recente ontwikkeling daarvan in het VO;
 • Het vermogen om de brede kennis en inzicht in ondersteuning van en dienstverlening aan scholen in samenspraak met de directeuren/rectoren concreet en tot toenemende tevredenheid van leraren, leerlingen en ouders vorm te geven;
 • Uitstekend analytisch inzicht;
 • Schakelvermogen om een collegiale partner in het bestuur te kunnen zijn;
 • Omgevingsgericht en in staat om op alle niveaus binnen en buiten de instelling relaties met mensen op te bouwen en te onderhouden;
 • Communicatief vaardig, zowel in woord als in geschrift.

ZAAM

Iedereen die in het onderwijs werkt draagt bij aan de ontwikkeling van jonge mensen. Niet alleen door ze in de gelegenheid te stellen kennis op te doen, maar ook door het stimuleren van hun persoonlijke ontwikkeling en hun vorming als actief lid van de samenleving. Lid zijn van het bestuur van ZAAM is dan ook een baan die de mogelijkheid biedt om verschil te maken in het leven van die jonge mensen en die uitdaagt, omdat geen dag hetzelfde is. Een baan ook die het mogelijk maakt om samen te werken in een ambitieus team van leraren, ondersteuners, leidinggevenden en bestuurders die bouwen aan het onderwijs van de toekomst in de bijzondere omgeving van de regio Amsterdam.

Bedrijfsomschrijving

ZAAM

Stichting ZAAM heeft als doel het geven en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig voortgezet onderwijs in een grootstedelijke regio. Onder de scholengroep vallen 23 scholen in Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Een overzicht van de scholen staat op https://www.zaam.nl/over- zaam/organisatie/onze-scholen/. Deze scholen verzorgen voor ongeveer 11.000 leerlingen het onderwijs, variërend van praktijkonderwijs tot gymnasium.

De Amsterdamse regio wordt gekenmerkt door een grote bevolkingsdichtheid, een hoge mate van culturele en sociaal-economische diversiteit van de bevolking en de dynamiek die hoort bij een internationale metropool van migratie. Achter deze algemene begrippen gaan tegenstellingen en breuklijnen schuil die direct doorwerken op het onderwijs.

In de complexe regionale context bestaat ZAAM uit herkenbare scholen. De scholen zijn veelal kleinschalig, met oog voor de omstandigheden en mogelijkheden van de individuele leerling. Ze hebben ieder een eigen gezicht en een sterke binding met de omgeving. Om die binding met de omgeving vorm te geven hebben de schooldirecties adviesraden in het leven geroepen.

De verantwoordelijkheid voor het onderwijs ligt binnen ZAAM primair bij de individuele scholen. Zo krijgen ze de ruimte om binnen de identiteit van ZAAM en de tussen het College en de directeuren/rectoren afgesproken strategische kaders, hun eigen identiteit vorm te geven.

Bouwen aan de toekomst

De ambities van ZAAM staan omschreven in de strategische visie op de toekomst. het nu geldende plan is te vinden op https://www.zaam.nl/over-zaam/koersplan/, maar binnen afzienbare tijd zal een herzien plan worden gepresenteerd. Onderwerpen van dat nieuwe plan zijn: kwaliteit van het onderwijs, heldere profilering van de scholen, vormgeving van gelijke kansen voor alle leerlingen door intensieve samenwerking tussen de scholen (‘brede scholen’ door samenwerking binnen windstreken), verdere versterking van de verbinding met de omgeving, voldoende goede leraren voor de klas en een modern en uitnodigend HR-beleid. Onderwerpen die van het College van Bestuur, de directeuren/rectoren van de scholen en de medewerkers verbindend leiderschap, intensieve samenwerking en onderlinge afstemming vragen.

Visie, missie en waarden

Bijdragen aan de toekomst van jonge mensen in de regio is een bijzondere verantwoordelijkheid. We willen de jonge mensen in een veilig leer- en leefklimaat begeleiden en inspireren in hun ontwikkeling tot zelfbewuste, gezonde en verantwoordelijke wereldburgers. Goed onderwijs in een grootstedelijke omgeving doet recht aan verschillen tussen leerlingen, verschillen in achtergrond, cultuur, geloof, capaciteiten en geprefereerde leerstijl. Leerlingen leren bij ons actief en op hun eigen manier, op hun eigen niveau, individueel en in samenwerking met anderen, om zo hun plaats in de grootstedelijke regio in te kunnen nemen. Zie voor een invulling van deze visie bijvoorbeeld www.vo-raad.nl/artikelen/barbara-dijkgraaf-naar-aanleiding-van-de- sectorrapportage-vo-2021-richt-het-onderwijs-in-naar-potentie.

ZAAM heeft een interconfessionele identiteit. Waarden die daaruit voort vloeien vormen ons moreel kompas en helpen ons de beoogde bijdrage te leveren aan de toekomst van onze wereld. Onderstaande kenmerken van ZAAM staan daarbij centraal:

 • ZAAM werkt in een breed onderwijsperspectief
 • ZAAM investeert in de toekomst
 • ZAAM ontplooit en verbindt
 • ZAAM is zichtbaar en herkenbaar

Deze kenmerken hebben betrekking op onze instelling en geven we mee aan de leerlingen. Ze beschrijven hoe we willen opereren of hoe we willen zijn. Op www.zaam.nl is in het visiedocument een meer uitgebreide beschrijving van de kenmerken te lezen.

Meer informatie

De procedure

Stichting Zaam laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé. partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij Klant A geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 gesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met andere stakeholders. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Karen Kragt of Nicole via 035 - 548 0760 of per email, k.kragt@partnersatwork.nl of n.boeve@partnersatwork.nl