Uden

Lid raad van commissarissen

Portefeuille: ondernemerschap/innovatie

20.02.2024
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast

IBN

Functieomschrijving

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Samenstelling
De RvC bestaat uit vijf leden en is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines leidt ertoe dat arbeidsparticipatie, maatschappelijk ondernemerschap, human resources, , financieel-economische, juridische, ict, politieke-bestuurlijk, sociale en bedrijfskundige deskundigheden evenwichtig in de RvC zijn vertegenwoordigd. Dit leidt tot onderstaande vijf portefeuilles:

 • Re-integratie/innovatie
 • Politiek-bestuurlijk
 • HRM (op aanbeveling van de OR)
 • Financiën/bedrijfsvoering
 • Ondernemerschap/innovatie

De leden van de RvC kiezen uit hun midden een voorzitter.

De RvC kent twee commissies, zijnde de benoeming en remuneratiecommissie en de auditcommissie.

De reguliere vergaderfrequentie is gemiddeld eenmaal per maand (8 plenaire vergaderingen, commissie vergaderingen en werkbezoeken). De vergaderingen zijn in de ochtend tot circa 13.00u. Dit wordt jaarlijks ingepland. Daarnaast is aanwezigheid gewenst als de situatie er om vraagt. De voorzitter van de RvC houdt agendaoverleg met de algemeen directeur.

Rol
De RvC houdt naast de gebruikelijke rollen van werkgever, adviseur, klankbord en ambassadeur onder meer toezicht op de realisatie van de doelstellingen van IBN en de (interne) risicobeheersing- en controlesystemen.

Context
Om de maatschappelijke- en werkgelegenheidsdoelstelling te kunnen realiseren, zal IBN binnen een context van relevante politiek-bestuurlijke ontwikkelingen en opvattingen, zich moeten blijven ontwikkelen tot een flexibele, marktgerichte en resultaatverantwoordelijke organisatie. Een goede balans tussen sociale en commerciële doelstellingen staat daarbij voorop, waarbij de commissaris oog heeft voor het spanningsveld tussen het behoud van continuïteit van productieactiviteiten en het belang van doorstroom c.q. uitstroom van de medewerkers naar de reguliere arbeidsmarkt.

Functie-eisen

PROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN, ALGEMEEN

 • Bestuurlijke of directie ervaring, als eindverantwoordelijke, dan wel vanuit strategisch bestuurlijke positie.
 • Ervaring op het brede gebied van organisatie/management, zowel procesmatig als een van de volgende thema’s: re-integratie, gemeente, financiën, HRM, juridisch, bedrijfsvoering, ict, markt, ondernemerschap, innovatie, productontwikkeling.
 • Affiniteit met het werkveld van IBN en de uit te voeren activiteiten in het algemeen en de doelstelling van IBN in het bijzonder.
 • Brede maatschappelijke binding en functioneel netwerk, waarbij er in de RvC als geheel voldoende regionale binding is.
 • In staat om de hoofdlijnen van het totale beleid, alsmede het functioneren van de bestuurder te beoordelen.
 • Juist evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Vermogen en attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Gericht op team samenwerking met behoud van onafhankelijk positie, geen betweter.
 • Integer, hoog verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke en positief kritische opstelling, alsmede het vermogen om in teamverband op te treden.
 • Verdiept zich voortdurend in de ontwikkelingen in het werkdomein van IBN.
 • Ontwikkelt een visie daarop.
 • Voldoende beschikbaar.
 • Kennis en ervaring op academisch niveau.

Portefeuille: ondernemerschap/innovatie
Aan het bovengenoemde algemene profiel lid RvC wordt ten behoeve van deze specifieke portefeuille toegevoegd:

 • Ervaring op directieniveau in een (middel-)grote organisatie.
 • Beschikt over een relevant netwerk in Noordoost Brabant.
 • In staat om de wensen en behoeften van klanten door te vertalen naar kansen en risico’s voor IBN, zowel commercieel als financieel van aard.
 • Voelt zich niet gehinderd door bestaande conventies.
 • Verrast, durft creatief en ‘out-of-the-box’ te denken.
 • Momenteel actief werkzaam in een sociale onderneming.
 • Ervaring in de sector van facilitaire diensten zoals schoonmaak, catering, groenvoorziening is een pre.

Bedrijfsomschrijving

Voor veel mensen is werk niet vanzelfsprekend. Voor al deze mensen is IBN er, al meer dan 25 jaar. IBN vindt het belangrijk dat mensen weer mee kunnen doen. En dat ze vanuit hun eigen talenten en ambities kunnen bouwen aan hun loopbaan. Zo worden mensen opgeleid tot vakkrachten, zodat ze aan de slag kunnen bij een werkgever uit ons grote netwerk. Of worden mensen ingezet binnen de eigen teams voor onder meer schoonmaak, groenonderhoud en assemblage. Zo worden mensen gelukkig en de samenleving mooier. Want werken betekent meedoen en meetellen. De betrokkenheid binnen IBN is groot: iedereen zet zich in om de wereld een stukje mooier te maken en heeft daarin een belangrijk aandeel.

IBN is een sociaal ontwikkelbedrijf dat voor de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss de participatiewet en de wet sociale werkvoorziening uitvoert. De relatie tussen IBN en de gemeenten kent vele dimensies: partner, eigenaar, klant, werkgever en belanghebbende partij.

IBN is een van de grootste werkgevers in de regio en telt 3.200 medewerkers, waarvan er 2.5000 gesubsidieerd zijn. Vanuit zeven locaties (Beugen, Cuijk, Helmond, Oss, Schaijk, Uden en Veghel), middels een Holding en de bedrijfsonderdelen Participatie, Services en Facilitair wordt invulling gegeven aan de bijzondere opdracht: Zo veel mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar betaalde arbeid brengen! Middels een breed en gevarieerd aanbod van werksoorten, zowel binnen de eigen IBN bedrijven en formules (DOEGOODS, Meeters en Meeters to go) als via het omvangrijke netwerk van samenwerkingspartners en allianties wordt de opdracht uitgevoerd.

IBN is als sociale onderneming aangesloten bij Social Enterprise NL. Wereldwijd zijn social enterprises een begrip geworden en ook in Nederland groeit het aantal. Social Enterprises zijn bedrijven die primair een sociaal doel nastreven met een duurzaam verdienmodel. Ze verdienen geld aan producten en diensten maar herinvesteren hun rendement in hun bedrijf en in de lokale gemeenschap. Ook IBN gelooft in sociaal ondernemen, zet maatschappelijke problemen om in kansen en ziet het streven naar maatschappelijk rendement niet als een bijzaak maar als het kloppend hart van het bedrijf.

IBN is een financieel gezonde organisatie en scoort hoog op medewerker- en klanttevredenheid en wordt gewaardeerd om zijn duurzame innovaties.

Bestuurlijke inrichting
De zes gemeenten vormen de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, de eigenaar/aandeelhouder van IBN. De rechtsvorm van IBN is een besloten vennootschap. Elke gemeente levert een vertegenwoordiger voor het Algemeen Bestuur. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur bestaande uit 3 van de 6 leden van het Algemeen Bestuur. De Algemene Vergadering (gevormd door het Algemeen Bestuur) en de raad van commissarissen ziet toe op een correcte uitvoering van het strategisch plan door de algemeen directeur van IBN.

Naar de website: https://ibn.nl

  Meer informatie

  GENDER, INCLUSIVITEIT, DIVERSITEIT
  Reglementair is bepaald dat bij de benoeming van een commissaris rekening moet worden gehouden met een evenwichtige genderverdeling in de top van de organisatie (RvC en bestuurder samen).
  Iedereen die zich herkent in bovengenoemd profiel wordt van harte uitgenodigd te solliciteren.

  REMUNERATIE
  De vergoeding voor een lid RvC bedraagt € 11.500,- per jaar, inclusief reiskosten en overige onkosten.