Deventer

Lid Raad van Toezicht

Stichting Vrijescholen Athena zoekt een verbindend en inspirerend lid Raad van Toezicht met het profiel HR en ervaring met toezichthouden. Interesse? Bekijk deze vacature en solliciteer nu!
13.04.2023
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Tijdelijk
Stichting Vrijescholen Athena via Colourful People

Functieomschrijving

Lid Raad van Toezicht

Stichting Vrijescholen Athena zoekt een verbindend en inspirerend lid Raad van Toezicht met het profiel HR en ervaring met toezichthouden. Heb jij affiniteit met onderwijs en een passend bestuurlijk netwerk in Noord, Oost en Midden-Nederland? Lees dan vooral verder.

Stichting Vrijescholen Athena (hierna: Athena) vertegenwoordigt 15 vrijescholen in noord-, oost- en midden Nederland. Naast 14 basisscholen beschikt Athena ook over de enige vrijeschool voor speciaal voortgezet onderwijs (VSO) in Nederland. Athena geeft onderwijs aan ruim 2800 leerlingen en heeft 360 medewerkers in dienst. Voor de Raad van Toezicht van Athena zoeken we een verbindende toezichthouder met het profiel HR die met een frisse blik naar onderwijs- en organisatieontwikkeling kijkt en ervaring heeft met toezichthouden.

Bestuur en toezicht
De bestuurder draagt eindverantwoordelijkheid, stuurt de directeuren aan en geeft dagelijkse leiding aan het stafbureau. De bestuurder overlegt regelmatig met en rapporteert aan de RvT en GMR en houdt voorbesprekingen met de voorzitter van de RvT en het dagelijks bestuur van de GMR. Elke school kent een eigen MR, waarin personeel en ouders evenredig zijn vertegenwoordigd. De raad van toezicht (RvT) verzorgt het interne toezicht binnen Athena. Ten aanzien van de bestuurder heeft de RvT een werkgeversfunctie. Athena heeft de Code Goed Bestuur geïmplementeerd. Informatie over de organisatie en de Raad van Toezicht is in te zien op: organisatie Vrijescholen Athena: www.vrijescholenathena.nl/over-ons/downloads.

Algemene kenmerken Raad van Toezicht
De RvT bestaat uit vijf leden met een verdeling van de volgende aandachtsgebieden; bedrijfseconomisch, juridisch, personeelsbeleid, onderwijskwaliteit, vrijeschool-identiteit en bestuurlijke verhoudingen, governance & strategie. De kennis en ervaring van de leden van de raad zijn complementair aan elkaar en weerspiegelen de bovengenoemde aandachtsgebieden. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van de raad, die de maatschappelijke diversiteit representeert. De vacature betreft een benoeming op voordracht van de GMR en het aandachtsgebied HR.

Functie-eisen

Profielschets van een lid RvT
De algemeen bestuurlijke kwaliteiten en persoonskenmerken die worden gevraagd zijn:
 • Affiniteit met de onderwijssector en met de vrijeschool in het bijzonder, respecteert het antroposofisch mensbeeld.
 • Ervaring met het functioneren van Raden van Toezicht.
 • In staat om complexe vraagstukken te overzien en te analyseren.
 • Bekend met bestuurlijke netwerken en investeert daarin.
 • In staat maatschappelijke en politieke signalen te vertalen naar beleid van Athena.
 • Visie op de toekomstige inrichting van het onderwijs.
 • In staat onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van andere leden van de raad en de bestuurder.
 • Gericht op samenwerking en teamspel.
 • Goed leervermogen en zelfreflectie.

Specifieke kenmerken van het te werven lid Raad van Toezicht met profiel HR
De specifieke deskundigheden die wordt gevraagd zijn:
 • Een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen en inzicht in vraagstukken op terrein van bestuur en governance.
 • Beschikt over relevante ervaring in of een netwerk betreffende modern werkgeverschap/HR binnen het onderwijs of andere maatschappelijk organisatie.
 • Ervaring in bestuurlijk opzicht met strategisch personeelsbeleid.
 • Ruime ervaring met medezeggenschap en de rol van de GMR in de organisatie.
 • Zicht op actuele ontwikkelingen m.b.t. lerarentekorten en onderwijsontwikkelingen en daarin kunnen meedenken in out of the box oplossingen.
 • Visie op taak en rol van de directeur-bestuurder en de werkgeversrol van de RvT.
 • Kijkt naar de ‘mens-kant’ van de zaak en heeft goed verbindend vermogen.
 • Interesse in antroposofie en kunnen ondersteunen en weten wat dit betekent in de vormgeving en organisatie van onderwijs.

In verband met de wens om meer diversiteit aan te brengen in de organisatie worden kandidaten met een bi-culturele achtergrond of meer diverse interesse en ervaring aangemoedigd te reageren.

Inzet en verwachtingen
De raad heeft de verantwoordelijkheid een interessante en relevante gesprekspartner te zijn voor de bestuurder. De raad verbindt zich aan minimaal vijf vergaderingen per jaar, waarvan één voor zelfevaluatie en zoveel vaker als gewenst. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde tijdsbesteding van ongeveer 80-100 uur per jaar. Daarin zijn meegerekend de RvT-vergaderingen, bijeenkomsten met GMR, commissieoverleg, scholingsdagen en werkbezoeken.

Algemene informatie Stichting Vrijescholen Athena
Athena biedt onderwijs vanuit de antroposofische uitgangspunten van Rudolf Steiner en staat open voor iedereen die zich hiertoe aangetrokken voelt. Athena wil in haar werkgebied het vrijeschoolonderwijs bevorderen, steunen, in standhouden en ontwikkelen. Athena geeft vrijeschoolonderwijs in gezonde scholen, waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Op de scholen van Athena zijn die waarden samengevat in: samenhang, meesterschap, aandachtigheid, creëren, vitaliteit en moed. Athena wil haar visie verwezenlijken door:
 • Samen te werken met overheid en andere onderwijsinstellingen en organisaties die dezelfde dan wel aanverwante doelen nastreven.
 • Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van vrijeschoolpedagogiek en didactiek en het ondersteunen en stimuleren van onderzoek.
 • Het bevorderen en faciliteren van antroposofische opvoedkunst voor kinderen van 0-14 jaar en op het VSO tot en met 19 jaar.

De vier ontwikkelgebieden waarmee Athena de komende vier jaar vooruitgang wil maken zijn identiteit, kwaliteit, goed & aantrekkelijk werkgeverschap en professionaliteit. Deze vier ontwikkelgebieden krijgen extra aandacht in de overkoepelende strategie en zijn ook vertaald naar de schoolplannen van iedere afzonderlijke school.

Bezoldiging
Bij het bepalen van de hoogte van de bezoldiging van leden van de Raad van Toezicht worden de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector en de Branchecode in acht genomen. De honorering van de leden van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de geldende normeringen en bedraagt ongeveer € 10.000 per jaar.

Procedure
De Raad van Toezicht van Athena laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over Athena, de Raad van Toezicht en de positie kun je contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl). Je kunt interesse kenbaar maken door een brief en cv in te sturen via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People voor 1 juni. De gesprekken met de selectiecommissie zijn gepland op dinsdag 27 juni. De RvT houdt het eindoordeel over de benoeming en last zo nodig een tweede ronde in met een of meer van de benoembare kandidaten om een beslissing te kunnen nemen. Het streven is de nieuwe toezichthouder per juli te laten starten.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gewenste uren (Min-Max)

<20