Gouda

Lid Raad van Toezicht

Colourful People is voor Stichting Stadhuis Gouda op zoek naar Drie leden voor de Raad van Toezicht waaronder een voorzitter. Iets voor jou? Lees snel verder!
25.03.2024
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Tijdelijk
Stichting Stadhuis Gouda via Colourful people

Functieomschrijving

Drie leden voor de Raad van Toezicht waaronder een voorzitter, voor Stichting Stadhuis Gouda

Inleiding
Het iconische Stadhuis Gouda wordt de komende jaren gerestaureerd, verduurzaamd en opnieuw ingericht. Het fraaie centrum van de stad heeft nu nog iets van een ‘eiland’, met daaromheen de verschillende woonwijken. Het stadsbestuur heeft uitgesproken dat het monumentale stadhuis de wijken en het centrum moet gaan verbinden. Hiervoor wordt het stadhuis ontwikkeld tot een bruisende plek, waar elke inwoner van en bezoeker aan Gouda welkom is, zich thuis voelt en deelgenoot is van de samenleving. Het stadhuis moet daarnaast onderdeel worden van de cultuurhistorische as, die de verschillende cultuurhistorische locaties van Gouda (onder andere De Waag, het Stadhuis, Museum Gouda en de Sint Janskerk) met elkaar verbindt.

Het vrijstaande topmonument, midden op de Markt, belooft veel wanneer je de buitenkant ziet. Stadhuis Gouda is één van de mooiste monumentale panden van Nederland. Het is gebouwd in de vijftiende eeuw en staat midden in het sfeervolle, historische stadshart van Gouda. De herbestemming van het stadhuis wil die belofte van binnen gaan waarmaken: het moet een locatie worden voor alle inwoners van en bezoekers aan Gouda om elkaar te ontmoeten, geïnspireerd te worden en te vieren. De nieuwe invulling moet de Gouwenaar het stadhuis in het hart doen sluiten en voor verbinding zorgen. Centraal binnen het concept staat het thema ‘eigenzinnig samenleven’, dat geïnspireerd is op de zinsnede boven de ingang van het stadhuis: ‘audite et alteram partem’, ofwel ‘luister ook naar de ander’.

Stadhuis Gouda
Het vernieuwde stadhuis zal een drietal functies verenigen, geclusterd rondom de thema’s vieren, inspireren en ontmoeten:

Inspireren
In het stadhuis is er ruimte voor culturele en educatieve installaties en programma’s rondom de thema’s samenleven en burgerschap. Daarnaast legt een verhalende route door het gebouw ook de verbinding met andere locaties op de cultuurhistorische as van Gouda.

Ontmoeten
Het stadhuis krijgt een horecagelegenheid in de burgerhal. Daarnaast komen er co-working plekken en zaalverhuur voor lokale ondernemers, verenigingen en initiatieven in Gouda. Deze ontmoetingsfuncties kunnen mogelijk door de stichting worden uitbesteed aan een exploitant.

Vieren
Het stadhuis blijft de plek voor officiële ceremonies en plechtigheden, waaronder huwelijken.

Om deze ambities vorm te geven en uit te voeren wordt een stichting opgericht met een Raad van Toezicht, die later dit jaar een directeur-bestuurder zal werven en aanstellen. Deze directeur-bestuurder gaat de stichting leiden, onder toezicht van de RvT. Voor de aanloopperiode richting de opening van het hernieuwde stadhuis – gepland op januari 2027 – is een bedrag vastgesteld voor de dekking van de aanloopkosten van de stichting.

Doelstellingen stichting
 • Het nader uitwerken en realiseren van het concept ‘eigenzinnig samenleven’ in het stadhuis aan de markt in Gouda, alsmede invulling geven aan de bijbehorende gebruikersfuncties ‘inspireren’ (cultuur en educatie), ‘ontmoeten’ (horeca, co-working, zaalverhuur) en ‘vieren’ (huwelijken en andere ceremonies).
 • Het voor een divers publiek (d.w.z. alle inwoners van en bezoekers aan Gouda) toegankelijk maken en houden van het stadhuis — een essentieel onderdeel van het cultureel erfgoed van de stad.
 • Het informeren en enthousiasmeren van een divers publiek over hoe men in Gouda in het verleden samenleefde, in het heden samenleeft en in de toekomst mogelijk zal samenleven. Dit wordt mede gedaan aan de hand van de geschiedenis en de rol van het stadhuis in Gouda. Ook worden verschillende perspectieven en verhalen uit de Goudse samenleving onder de aandacht gebracht.
 • Het in het stadhuis samenbrengen, elkaar laten ontmoeten en verbinden van een divers publiek, inclusief inwoners van Gouda met verschillende achtergronden op het gebied van afkomst, leeftijd, gender, culturele achtergrond, beperking, sociaaleconomische status, seksuele oriëntatie, geloofsovertuiging, opleidingsniveau en woonlocatie. Wat dat laatste betreft: het stadhuis staat open voor inwoners uit alle wijken in Gouda.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van culturele, educatieve en commerciële activiteiten die de voorgenoemde doelstellingen mogelijk maken, inclusief het in opdracht van Gemeente Gouda faciliteren van bijzondere evenementen in het stadhuis (‘sterevenementen’, uitreikingen van onderscheidingen, ontvangsten van delegaties, et cetera).

Functie-eisen

Raad van Toezicht & directeur-bestuurder
De Raad van Toezicht (RvT) stelt een directeur-bestuurder aan en ziet erop toe dat deze directeur-bestuurder beleid uitvoert in lijn met de doelstellingen van de stichting. Specifieke taken van de RvT zijn het vaststellen van de begroting en jaarrekening en het selecteren van een accountant.

In de beginfase zal de RvT ook de stichting oprichten en de statuten en reglementen vaststellen. Hiervoor zijn al conceptteksten geformuleerd. Er worden uiteindelijk vijf RvT-leden benoemd, waarvoor nu de eerste drie leden worden geworven, de kern-RvT, waaronder de voorzitter. De kern-RvT zal vervolgens een directeur-bestuurder werven en aanstellen, waarna later dit jaar de RvT met twee leden wordt uitgebreid.

Voor de kern-RvT zijn we nu op zoek naar drie leden voor de volgende conceptprofielen:

1. Culturele praktijk en Cultureel Erfgoed
Kennis van cultureel erfgoed en de culturele dimensies van samenleven vanuit verschillende perspectieven, alsmede van innovatieve manieren waarop bezoekers dit kunnen ervaren. Ervaring met het ontwikkelen, realiseren en organiseren van (nieuwe) culturele initiatieven / organisaties, bij voorkeur in de context van cultureel erfgoed. Daarnaast is kennis van culturele trends en ontwikkelingen gewenst.

2. ‘Community building’ en Educatie
Kennis van en ervaring met het samenbrengen, verbinden en bouwen van communities in de samenleving, bijvoorbeeld door middel van publieks- en educatieprogramma’s. Een pleitbezorger van diversiteit & inclusie, jongerencultuur en goed op de hoogte van trends en ontwikkelingen m.b.t. community building en educatie (d.w.z. het overbrengen van maatschappelijk relevante thema’s op jongeren en scholieren).
Bij voorkeur kennis van en ervaring met de verschillende gemeenschappen uit de verschillende wijken in Gouda. Deze functie staat ook open voor een junior RvT-lid.

3. Organisatie, Financiën en Cultureel & Maatschappelijk Ondernemerschap
Kennis en ervaring op het gebied van financiën, het opzetten van organisaties, bedrijfsvoering en risicobeheersing, met goed inzicht in financiële plannen, rapportages en andere financiële vraagstukken. Idealiter met kennis en ervaring bij culturele en/of maatschappelijke ondernemingen met commerciële gebruikersfuncties zoals horeca, co-working en zaalverhuur.

De conceptprofielen voor de twee leden die later dit jaar geworven gaan worden, zullen betrekking hebben op juridische zaken en contractrecht (lid 4) en communicatie, marketing en digitalisering (lid 5).

Eén van de drie leden van de kern-RvT wordt voorzitter. De leden van de RvT hebben ieder één stem, vullen elkaar aan in kennis, ervaring en persoonlijkheid en vormen samen een collegiaal team dat Gouda weerspiegelt qua diversiteit en dynamiek.

De RvT-leden zijn in meerderheid woonachtig en/of werkzaam in Gouda. Vanwege de behoefte aan voldoende perspectieven van buiten Gouda, is minimaal één lid van de kern-RvT (bestaande uit drie leden) en zijn minimaal twee leden van de RvT (bestaande uit vijf leden) elders woonachtig en werkzaam. De RvT komt minimaal vier keer per jaar bijeen, in de beginfase tot aan de opening waarschijnlijk regelmatiger: ca. vier tot zes keer per jaar. Voor de functies is een vacatievergoeding per vergadering beschikbaar met een maximum van € 2.100 per jaar. Conform de Governance Code Cultuur worden RvT-leden benoemd voor een termijn van vier jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot herbenoeming (maximale zittingsperiode van acht jaar).

Algemene kwaliteiten van de leden Raad van Toezicht
 • Een inclusieve houding en de overtuiging dat diversiteit en verschillende perspectieven bijdragen aan de kwaliteit van het toezichthouderschap.
 • Constructief en onafhankelijk, geen strijdig belang of ongewenste verstrengeling van belangen.
 • Brede maatschappelijke belangstelling, een zeker band met Gouda en affiniteit met de missie, ambitie en werkvelden van de het nieuwe Stadhuis.
 • Goede mix van afstand en betrokkenheid, rolvast in de rol van toezichthouder, collegiaal, alert en als het moet kritisch.
 • Goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen, netwerk in brede lagen van de Goudse samenleving, het bedrijfsleven, fondsen en de creatieve sector.
 • In staat, ook in beschikbare tijd, hun taak te vervullen, de RvT-vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden. Inschatting is ca 4 tot 6 uur per maand voor leden en 6 tot 8 uur per maand voor de voorzitter.
 • Minimaal beschikbaar voor één termijn van 4 jaar.
 • Leden hebben specialismen en kunnen ook als generalist denken, oordelen en handelen.
 • Zij onderschrijven de Governance Code Cultuur, de Code Fair Practice en de Code Diversiteit & Inclusie.

Procedure
De organisatie laat zich bij deze procedure ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Winfred Voordendag, senior partner bij Colourful People op 06-28284706.

Je interesse kan je kenbaar maken door je brief en cv uiterlijk zondag 21 april via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People in te sturen. Gelieve bij je sollicitatie aan te geven op welk profiel c.q. welke profielen je reageert.

De gesprekken worden gehouden op maandag 6 mei, zowel overdag als in de avond. Indiensttreding zo spoedig mogelijk; richtdatum 1 juni 2024.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

Marktconform

Gewenste uren (Min-Max)

<20