Leiderdorp

Lid Raad van Toezicht

Voor de Raad van Toezicht zijn we op zoek naar een lid per 1 januari 2024, op voordracht van de medezeggenschapsraad

18.09.2023

Leo Kanner Onderwijsgroep

Functieomschrijving

Voor de invulling van de vacature per 1 januari 2024 voor een periode van 4 jaar zoekt de Raad een inspirerende collega die de zorg kent, met affiniteit met jeugd, onderwijs en de rol van medezeggenschap. De juiste kandidaat is tevens een moedige en wijze teamspeler, die kritisch samenspel alsmede tegenspel kan bieden in het debat binnen de Raad en in gesprek met het CvB. Hij of zij kan eveneens het goede gesprek voeren met de MR, die bestaat uit ouders en medewerkers, en met andere stakeholders.

Het betreft een vacature die zal worden ingevuld op voordracht van de MR.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit de functie te laten vervullen door een vrouw.

Algemeen kwaliteitsprofiel voor Raad van Toezicht
In het Reglement Raad van Toezicht worden de volgende functies van intern toezicht benoemd:

 1. bewaken van de doelstellingen van de stichting;
 2. borgen van de waarde van de eigendommen van de stichting;
 3. controleren of het CvB handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting en de onderwijsfunctie;
 4. vragen om verantwoording door het CvB;
 5. toezien op correcte aanwending van de middelen;
 6. bevorderen dat het CvB voldoende doordacht en zorgvuldig handelt.

Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het CvB door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde daartoe beschikbaar te stellen.

De Raad van Toezicht vergadert zes maal per jaar (in de avond) en kent drie commissies: de auditcommissie, de commissie HRM & Kwaliteit en de remuneratiecommissie. De commissies komen gemiddeld drie keer per jaar samen.

De Raad van Toezicht is een collegiaal team dat in alle wezenlijke onderdelen van zijn werk in gezamenlijkheid acteert. Essentieel hierbij is dat het gaat om eenheid in verscheidenheid. Een goede balans en menging van diverse individuele perspectieven en ervaring verruimen het inzicht, de toegevoegde waarde en het oordeelsvermogen van de Raad als team. Daarnaast is het van belang dat elke individuele toezichthouder zich persoonlijk verantwoordelijk voelt voor het eigen functioneren, bereid is zich kwetsbaar op te stellen en zich te blijven ontwikkelen. Teamspeler zijn is dan ook een belangrijk vereiste.

Functie-eisen

Voor leden van de Raad van Toezicht wordt een aantal minimale c.q. zeer gewenste kwaliteiten of competenties gevraagd. Zonder uitputtend te zijn kunnen de volgende worden genoemd:

 • een nieuwsgierige en open houding, wat zich vertaalt in het kunnen en durven stellen van vragen;
 • een kritisch-analytisch oordeelsvermogen en strategisch inzicht;
 • onafhankelijkheid, geen onverenigbare belangen, posities of relaties; gekoppeld aan integriteit, sterk normbesef en zorgvuldigheid (reflectie op eigen rol, positie, invloed en gedrag; een teamspeler met gevoel voor humor);
 • hedendaagse governance-opvattingen en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel;
 • voldoende beschikbaarheid.

Bedrijfsomschrijving

De Leo Kanner Onderwijsgroep. Scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, de School zonder Muren en de lesplaats bij LUMC-Curium. Trots dat we mogen lesgeven aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zo dragen we eraan bij dat iedere leerling met zijn of haar eigen talenten tot z’n recht komt. Het werken met hen is uitdagend en geeft ons leven extra kleur. Hun succes is ons succes!

Organisatie en context
De Stichting Prof. Dr. Leo Kanner Onderwijsgroep (LKO) is een scholengroep die bestaat uit zes locaties voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De stichting verzorgt met ruim 300 medewerkers onderwijs aan ongeveer 1.070 leerlingen. De leerlingen variëren in leeftijd van 4 tot 20 jaar en ontvangen onderwijs op zes locaties in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoetermeer. Deze leerlingen komen in het speciaal onderwijs beter tot ontwikkeling dan binnen het regulier onderwijs, omdat er sprake is van een specifieke ondersteuningsvraag in het autismespectrum. Op enkele locaties wordt ingespeeld op ondersteuningsvragen die hun oorzaak vinden in angst of onzekerheid, waardoor leerlingen niet in staat zijn adequaat te reageren binnen een (reguliere) onderwijssituatie. Tevens wordt op één locatie onderwijs verzorgd aan leerlingen die in behandeling zijn bij het Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie LUMC-Curium.

De stichting werkt met het Raad van Toezicht/College van Bestuur-model, er is één bestuurder. Elke schoollocatie staat onder leiding van een locatiedirecteur. De besturingsfilosofie is leidend voor de wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd. Vertrouwen en rolvastheid zijn belangrijke ingrediënten voor de wijze van aansturing, evenals de integrale verantwoordelijkheid van de locatiedirecteuren. De LKO geeft haar locaties ruimte en regelt of faciliteert wat centraal kan op centraal niveau. Er is gekozen voor een eenvoudige, platte organisatiestructuur waarbinnen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo zijn belegd dat de locaties hun belangrijke maatschappelijke opdracht goed kunnen uitoefenen.

Leidend is het koersplan, waarin vergezichten voor 2025 zijn geformuleerd. Leidraad daarin is innovatie en samenwerking: tussen de eigen locaties, met andere onderwijsorganisaties, met zorgaanbieders, met de arbeidsmarkt en met verantwoordelijke overheden, gericht op een dekkend netwerk voor alle kinderen en jongeren. Waar dat nodig is om voor ieder kind/jongere een passend onderwijsaanbod te hebben is de LKO bereid met vernieuwende concepten zelf stappen te ondernemen.

De LKO heeft in de regio al jarenlang een goede reputatie. Alle locaties zijn positief beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs en hebben een basisarrangement gekregen. De organisatie van Passend Onderwijs heeft veel consequenties voor de LKO. De stichting neemt deel aan veel regionale samenwerkingsverbanden in zowel primair als voortgezet onderwijs, wat leidt tot veel ‘bestuurlijke drukte’. De LKO is in leerlingaantallen de afgelopen jaren gegroeid en stuurt op stabilisatie of gematigde groei in de komende jaren, met name in de vorm van innovatieve onderwijsoplossingen voor maatwerkvraagstukken. Op drie locaties is daarnaast sprake van ver- of nieuwbouw.

Meer informatie

Voor meer informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de heer Van Maanen, voorzitter van de Raad van Toezicht, via het bestuurssecretariaat: 071-5150599.

Bent u geïnteresseerd in deze vacature, reageer dan voor 9 oktober 2023 via het sollicitatieformulier of via raadvantoezicht@leokanner.nl .

De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 23 tot 27 oktober 2023. Het streven is dat de procedure is afgerond op 31 oktober 2023.

Salaris (Min-Max)

De jaarvergoeding is 7950 euro.