LID RAAD VAN TOEZICHT (Maatschappelijk/Ethiek)

De Raad van Toezicht, het toezichthoudend en adviserend orgaan van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) bestaat uit een door de Algemene Vergadering vast te stellen aantal van ten hoogste negen natuurlijke personen. Wegens het aflopen van de termijn van één van de leden is de Raad van Toezicht op zoek naar een:
LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT (v/m)
met bestuurlijke ervaring in het aandachtsgebied: Maatschappelijk/Ethiek.
03.09.2022
NVVC

Functieomschrijving


Algemeen profiel
• Heeft affiniteit met en onderschrijft de doelstelling en zorgfunctie van de vereniging
• is bestuurlijk ervaren
• heeft een juist evenwicht in betrokkenheid, onafhankelijke opstelling en oordeelsvorming
• kan het Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
• beschikt over het vermogen om het beleid van de vereniging en het functioneren van het Bestuur in hoofdlijnen te toetsen
• heeft inzicht in de verhouding tussen Bestuur en Raad van Toezicht zoals passend binnen Good Governance
• heeft het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
• is integer en heeft verantwoordelijkheidsgevoel
• heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de vereniging stellen;
• heeft een relevant netwerk op lokaal, regionaal en landelijk niveau

Werkzaamheden
U verdiept zich in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de cardiologie in het bijzonder en u bent zelf maatschappelijk actief. U bent beschikbaar voor de voorbereiding van en aanwezigheid bij vergaderingen met het Bestuur (ongeveer zes keer per jaar). Zonodig voor tussentijds overleg of besluitvorming. U bent bereid om ten minste één termijn en maximaal twee termijnen van drie jaar zitting te nemen in de Raad van Toezicht. Er is een vergoeding voor vergaderingen.

Procedure
Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken tot 16 september 2022 door een korte motivatie inclusief actueel CV sturen naar de directeur van het NVVC-bureau Wia Timmerman, wtimmerman@nvvc.nl. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, Evelyn de Vrey via het bureau 030-2345000.
Gesprekken met kandidaten worden eind september gepland. Een selectiecommissie bestaande uit de voorzitter van de RvT, de voorzitter van het Bestuur NVVC en de directeur neemt contact op. De voordracht van de uiteindelijke kandidaat zal gedaan worden tijdens de algemene ledenvergadering van november 2022.