6045 CK

Lid Raad van Toezicht - onderwijs

Lid Raad van Toezicht - onderwijs

SOML is stevig verankerd in de regio met 7 scholen voor voortgezet onderwijs op 8 locaties: ROER College Schöndeln, Wings Roermond, BC Broekhin en Nt2 Mundium College in Roermond; Grescollege in Reuver; Connect College in Echt en scholengemeenschap Sint Ursula in Horn en Heythuysen. Met zo’n 950 medewerkers bieden wij passend en uitdagend onderwijs aan ruim 7300 leerlingen.  

Raad van Toezicht SOML
De vijf leden van de raad van toezicht zien erop toe dat de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs binnen SOML gewaarborgd zijn. Dat doen ze door toezicht te houden op het bestuur zoals de code Goed Onderwijsbestuur dat voorschrijft. Daarnaast heeft de raad van toezicht een adviserende taak.  
Een belangrijk kenmerk van de raad is de profielenmix – door de raad worden minimaal de kennisgebieden financiën, personeel en organisatie (bedrijfskundig), juridische zaken en onderwijs(kwaliteit) afgedekt. Op deze kennisgebieden kan de raad zowel als toezichthouder en als klankbord functioneren. De leden van de raad zijn daarin samen verantwoordelijk als generalisten, waarbij uiteraard gebruik wordt gemaakt van de aanwezige specialismen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling portefeuilleschap in te voeren. De raad is een collegiaal team dat collectief besluiten neemt waarop de leden zowel individueel als collectief aanspreekbaar zijn. 
De raad is samengesteld uit personen die passen bij de stichting, in het verzorgingsgebied van de stichting woonachtig zijn (dan wel betrokken zijn bij maatschappelijke ontwikkelingen in de regio Midden-Limburg), zich met de stichting willen verbinden en die bereid en in staat zijn individueel en als team toegevoegde waarde aan de stichting te leveren. De raad van toezicht vult zichzelf aan via een sollicitatieprocedure, met dien verstande dat de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad een bindende voordracht mag doen voor het onderwijskundige lid.  

11.07.2022
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Tijdelijk

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML)

Functieomschrijving

Algemene profielschets leden raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht beschikken in elk geval over de volgende kwaliteiten:

 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met een complexe organisatie.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om het college van bestuur met raad en daad als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het college van bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die worden gesteld aan een organisatie als SOML op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het college van bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Functie-eisen

Specifieke eisen voor het onderwijskundige lid

 • Heeft brede en actuele kennis van het onderwijs
 • Heeft kennis van de huidige inrichting van het voortgezet onderwijs en de uitdagingen die in deze sector spelen
 • Kent de onderwijspraktijk
 • Heeft ervaring in het werken met professionals
 • Denkt in kansen en is innovatief
 • Kan relativeren en is onafhankelijk
 • Trekt geen overhaaste conclusies
 • Bezit analytisch vermogen.

Meer informatie

Belangrijke informatie

Uiterste reageerdatum: 11 september – gelieve voor deze datum uw brief en cv te uploaden via de website.

Ernie Baelde is na 15 augustus a.s. bereikbaar voor nadere informatie.