Leusden

Lid Raad van Toezicht profiel Financiën

Colourful People zoekt voor PCBO Amersfoort naar een Lid Raad van Toezicht met een financieel-bedrijfskundig profiel. Interesse? Lees dan verder en reageer!
12.02.2024
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Tijdelijk
PCBO Amersfoort via Colourful People

Functieomschrijving

Lid Raad van Toezicht profiel Financiën | PCBO Amersfoort
Leusden

PCBO Amersfoort zoekt een lid Raad van Toezicht met een financieel-bedrijfskundig profiel. De Stichting Protestants-Christelijk Basisonderwijs Amersfoort (PCBO Amersfoort) daagt kinderen uit zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen. De kernwaarden Ruimte, Lef en Verbinding inspireren ons om deze ambitie te realiseren.

PCBO Amersfoort faciliteert scholen op het gebied van huisvesting, ICT en personeel en kenmerkt zich door actief kwaliteitsmanagement, goed werkgeverschap en het stimuleren van samenwerking en leren van elkaar. PCBO Amersfoort is een schoolbestuur met 12 reguliere basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs. PCBO Amersfoort staat voor inclusief onderwijs gekoppeld aan kansengelijkheid. Elke leerling is welkom op de scholen, verschillen verrijken! Vanuit een christelijk-sociale identiteit, en met respect voor het unieke, worden kinderen uitgedaagd zich veelzijdig en optimaal te ontwikkelen en eigen verantwoordelijkheid te nemen om zelfstandig, kritisch en respectvol samen te leren en leven. Op de scholen is aandacht voor elkaar en worden medewerkers gestimuleerd zich verder te ontwikkelen in hun professionaliteit.

Bestuur en toezicht
PCBO Amersfoort kent een bestuurlijke inrichting met een Raad van Toezicht (vijf leden) en een tweehoofdig College van Bestuur. Elke school kent een verantwoordelijk directeur. Het bevoegd gezag van de stichting ligt bij het collegiaal opererend College van Bestuur. Deze draagt verantwoordelijkheid voor het geheel en bestuurt de stichting in overeenstemming met de statuten. Op de uitvoering van de bestuurlijke taken wordt toegezien door de Raad van Toezicht. Er is actieve en constructieve samenwerking in de driehoek Bestuur-Medezeggenschap-Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van en de uitvoering hiervan door het College van Bestuur. De kaders en afspraken zijn vastgelegd in een intern toezichtskader. Hierin staan omschreven wat de ijkpunten van toezicht zijn en op welke wijze vorm wordt gegeven aan de samenwerking met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur onderschrijven de ‘Code Goed Bestuur’ van de PO-Raad en de code goed Toezicht van de VTOI-NVTK. De Raad van Toezicht werkt met drie commissies; de agenda-, audit- en werkgeverscommissie. Het onderdeel Onderwijs & Kwaliteit wordt door allen gedragen, daarbij kan sprake zijn van specifieke aandachtsgebieden. De leden van de Raad van Toezicht werken plezierig, betrokken en professioneel met elkaar samen. Een profielenlijst is in te zien in de bijlage.

Functie-eisen

Kenmerken van het te werven lid Raad van Toezicht

We zoeken een lid met:
 • Een sterke affiniteit met de onderwijsdoelstelling en maatschappelijke functie van PCBO Amersfoort.
 • Bestuurlijke ervaring in veranderende organisaties, bij voorkeur in het publieke domein.
 • Strategisch inzicht, kan vanuit een helikopterview ontwikkelingen analyseren.
 • Goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen. Je hebt een relevant netwerk passend bij deze functie (zonder belangenverstrengeling).
 • Financiële kennis en ervaring met financieel- bedrijfskundig management en risicomanagement in (minstens) middelgrote organisaties.
 • Betrokkenheid bij en/of affiniteit met een protestants kerkelijke gemeente alsook levensbeschouwelijke kennis en inzicht in kerkelijke en maatschappelijke verhoudingen. Met het oog op de christelijke identiteit van de stichting en de huidige samenstelling van de raad is dit een belangrijk element in de vervulling van deze vacature.
 • Een waardengerichte visie op intern toezicht, met als basis de waarden Lef, Ruimte en Verbinding van PCBO.
 • Een kritisch analytische houding en in staat tot zelfreflectie.

Bij voorkeur:
 • Woonachtig in de regio Amersfoort Eemland, of zicht op de ontwikkelingen in deze regio.
 • Ervaring als toezichthouder.

Het nieuw te werven lid wordt op den duur voorzitter van de auditcommissie.

Inzet en verwachtingen
De Raad van Toezicht vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Binnen de Raad is er een grote betrokkenheid naar de organisatie. Er vinden met regelmaat themabesprekingen plaats, overlegmomenten met GMR en directeuren, schoolbezoeken en er is een jaarlijks diner met bestuur, directeuren en de GMR. Je bent ook buiten de vergaderingen beschikbaar voor overleg met de bestuurders en toezichthouders of intern overleg. Jouw aanwezigheid is gewenst bij activiteiten van de onderwijsorganisatie.

Bezoldiging
De honorering van een lid van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de geldende normeringen (WNT) en bedraagt ongeveer 5500 euro per jaar.

Verdere informatie over PCBO Amersfoort
Het bestuur heeft de koers vastgelegd in het Koersplan 2024-2027 "Je wordt gezien". Het Koersplan geeft richting aan gemeenschappelijke doelen, samengevat in drie focuspunten en biedt ruimte aan scholen om in de eigen wijk en gericht op de doelgroep accenten te leggen en specifiek beleid te voeren. Voor meer informatie over de organisatie en het koersplan verwijzen we naar de website www.pcboamersfoort.nl.

PCBO Amersfoort is een gezonde organisatie en verzorgt onderwijs aan ongeveer 3300 leerlingen. Financieel en onderwijskundig is de basis op orde en er vindt gericht ontwikkeling plaats via het koersplan en de schoolplannen. Er is in Amersfoort sprake van intensieve afstemming van beleid tussen PO- en VO-besturen, lokale overheid en kinderopvang in een brede educatieve agenda met als beleidsprogramma ‘Inclusieve Stad’ waarin aan ambities wordt gewerkt. Voorbeelden daarvan zijn Kansrijk Funderend Onderwijs, internationalisering en curriculumontwikkeling op wereldburgerschap. Ook wordt er samengewerkt in het Regionaal Transfercentrum gericht op de aanpak van lerarentekorten. Onderwijshuisvesting is decentraal bij de besturen belegd, zij voeren een ambitieus bouwprogramma uit en werken samen in een coöperatie. De komende jaren komen er twee nieuwe PCBO-scholen in de wijken Schothorst en Soesterkwartier. Er is een integrale huisvestingsanalyse die grip geeft op de huisvestingsportefeuille, mede op basis van de ontwikkelingen van leerlingenaantallen, investeringen in duurzaamheid en energie en inrichting van het onderwijs.

Procedure
De Raad van Toezicht van PCBO Amersfoort laat zich bij de werving en selectie ondersteunen door executive searchbureau Colourful People. Voor meer informatie over PCBO Amersfoort, de Raad van Toezicht en de vacante positie kun je contact opnemen met Monique Spaansen, partner bij Colourful People (M.Spaansen@colourfulpeople.nl). Je kunt je interesse kenbaar maken door een brief en cv in te sturen via het sollicitatieformulier op de website van Colourful People voor 29 februari 2024. De intakegesprekken met Monique zijn gepland op 29 februari en 5 maart. De gesprekken met de selectiecommissie staan gepland op 15 maart met als doel het nieuwe lid per april 2024 te laten starten.

Uitgebreide informatie
Zie de profielenlijst raad van toezicht PCBO op onze website voor meer informatie.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gewenste uren (Min-Max)

<20