Den Haag

Lid Raad van Toezicht TNO

02.02.2024
 • WO
 • Postdoctoraal
 • > 15 jaar
TNO via The Executive Network

Functieomschrijving

TNO – Innovation for life
TNO is in 1932 bij wet opgericht om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Sinds die tijd heeft TNO als onderdeel van de publieke kennisinfrastructuur in Nederland een cruciale bijdrage geleverd aan de opbouw en uitbouw van kennis en innovatie in Nederland. Niet alleen aan economische groei en werkgelegenheid, maar ook aan veiligheid en welzijn van de samenleving.

De vierduizend professionals van TNO werken iedere dag met veel passie met vele partners samen aan het ontwikkelen en in de praktijk toepassen van wetenschappelijk kennis. De omzet bedraagt ruim 650 M€ per jaar. De missie van TNO – als publieke, not‐for‐profit organisatie – is om mensen en kennis te verbinden en daarmee innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO heeft daarmee als toegepaste onderzoeksinstelling een unieke positie in het kennis‐ en innovatielandschap, door het samenbrengen van wetenschap en praktijk; en het verbinden van overheden, bedrijfsleven en NGO’s en kennisinstellingen. TNO opereert zowel op internationaal, nationaal als regionaal niveau. Met- en voor - zowel overheden als bedrijven. Daarbij verkrijgt TNO een belangrijk deel van haar financiering van de overheid.

TNO Strategie 2022-2025 – Verbinden, Veranderen, Versnellen
Nederland staat voor grote en urgente maatschappelijke uitdagingen. Uitdagingen op het gebied van veiligheid, zoals het borgen van onze soevereiniteit en (cyber)veiligheid in een multipolaire wereldorde; uitdagingen op het gebied van gezondheid, zoals de transitie van behandelende naar preventieve zorg; uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, waaronder een duurzame energievoorziening, het circulaire gebruik van materialen en grondstoffen of emissieloze mobiliteit; en uitdagingen op het gebied van de digitalisering van onze samenleving, zoals ICT-technologie die publieke waarden en grondrechten respecteert, een mondiaal gelijk speelveld creëert en nationale veiligheid waarborgt. TNO wil vooroplopen in het creëren van systeemoplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen. Systeemoplossingen waarin verandering van technologie, gedrag, bedrijf en overheidsregulering samenkomen. Ons doel is te verbinden, veranderen en versnellen: Innovation for life.

In nauwe samenwerking met haar stakeholders stelt TNO elke vier jaar een strategisch plan op dat zij ‘als een offerte aan de samenleving’ beschouwt. In nauwe afstemming met stakeholders zijn de vier uitdagingen bepaald die TNO centraal stelt in haar onderzoeks- en innovatieagenda de komende periode:

 • Een veilige samenleving met uitdagingen als de toenemende assertiviteit van landen als China en Rusland die hun strijdkrachten versterken en moderniseren.
 • Een duurzame samenleving met de klimaatverandering, uitputting van natuurlijke hulpbronnen, bodemdaling, bedreiging van de biodiversiteit en de negatieve gezondheidseffecten daarvan als uitdaging.
 • Een gezonde samenleving, waar gepersonaliseerde preventie van leefstijlgerelateerde aandoeningen een grote uitdaging is en een oplossing moet worden gevonden voor de toenemende zorgkosten.
 • Digitalisering van samenleving en industrie, om daarmee koploper te worden in Europa, zodanig dat publieke waarden, grondrechten en veiligheid zijn gewaarborgd.

Daarbij is de visie van TNO dat het verdienvermogen van de Nederlandse economie onlosmakelijk verbonden is aan – en gericht op – die uitdagingen. Bedrijven dragen met hun producten en diensten immers bij aan het realiseren van een veilige, gezonde, duurzame en digitaal verbonden

samenleving. TNO levert een cruciale bijdrage dankzij een unieke en onderscheidende kennisbasis.

Wettelijke taken
Daarnaast voert TNO een aantal wettelijke taken uit, waaronder het defensieonderzoek en onderzoek op het gebied van de ondergrond. De Geologische Dienst is als wettelijke taak en uitvoeringsorganisatie bij TNO ondergebracht.

Werkwijze
Om invulling te geven aan haar taken kent TNO vier hoofdvormen van onderzoek. Deze vier verschillen in doelstelling, aansturing, financiering en juridische vormgeving. De vier hoofdvormen zijn:

 1. Early Research Programs (ERP): fundamentele kennisontwikkeling ter versterking van de eigen kennisbasis, gefinancierd uit een specifiek deel van de instituutsfinanciering;
 2. Shared Research (publiek-private en publiek-publieke samenwerking): kennisontwikkeling samen met partners gefinancierd uit zowel instituuts- en/of programmafinanciering als de competitieve funding van partners;
 3. Contract Research, onderzoek in opdracht van publieke of private opdrachtgevers gefinancierd door deze opdrachtgevers;
 4. Technology Transfer, het overdragen van technologie naar de markt door het verstrekken van licenties en het oprichten van nieuwe bedrijven.

Door middel van deze financieringsbronnen – waarvan gemiddeld 55% in competitie wordt verkregen – is TNO in staat om een hoogwaardige publieke kennisbasis voor Nederland in stand te houden en continu te vernieuwen.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht (RvT) van TNO heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur. De RvT staat de Raad van Bestuur hierbij met raad en daad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak neemt de RvT de doelstelling van de organisatie, conform de TNO‐Wet, tot zijn richtlijn.

Samenstelling
Er wordt gestreefd naar een gebalanceerde samenstelling van de RvT zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke toezichthouder is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen en beschikt over specifieke deskundigheid om binnen het profiel van de Raad zijn rol te kunnen vervullen.

Bij het samenstellen van de Raad wordt rekening gehouden met diversiteit, onder andere qua gender en leeftijd, en een evenwichtige aanwezigheid van de volgende kennis en expertise:

 • financiële, bestuurlijke en wetenschappelijke kennis van universitair én bedrijfsmatig onderzoek;
 • een goede verhouding tussen bestuurservaring en ondernemerschap;
 • aansluiting bij de in TNO aanwezige expertise;
 • aansluiting op relevante overheidsontwikkelingen, alsmede op ontwikkelingen in het bedrijfsleven.

Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens lid zijn van een van de programma adviesraden voor de TNO‐organisatie of lid van de Raad van Commissarissen van aan TNO gelieerde bedrijven en kan niet in dienst zijn van TNO.

De Raad van Toezicht kent momenteel de volgende samenstelling:

 • mr. P.G. de Vries, voorzitter
 • prof. dr. ir. drs. H. Bijl, lid
 • ir. J.B.P. Coopmans, lid
 • dr. ir. P.J.M. van Laarhoven, vice-voorzitter
 • ir. L. Verheij van Wijk, lid
 • drs. J.D. Lamse‐Minderhoud RA, lid
 • prof. dr. M.P. Hekkert, lid
 • secretaris is dr. mr. ir. W.C.A. Maas.

(Her)benoeming, ontslag en honorarium
De voorzitter en de zes andere leden van de Raad van Toezicht worden, op voordracht van de minister van Economische Zaken bij Koninklijk Besluit benoemd en ontslagen. Bij de benoemingsvoordrachten zal een spreiding in oriëntatie van de te benoemen leden worden nagestreefd die strookt met de uiteenlopende belangen die TNO kent. Voor de voordracht van één van de leden wordt de Ondernemingsraad van TNO uitgenodigd een aanbeveling in te dienen.

De benoeming van de leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor vijf jaar met de mogelijkheid van een éénmalige herbenoeming voor een periode van vijf jaar. Het honorarium voor een lid van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld op basis van de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Werkwijze
In het reglement van de Raad van Toezicht is de werkwijze en de besluitvorming vastgelegd. Tevens is er een toezichtsvisie. De Raad van Toezicht heeft een Selectie‐ en Remuneratiecommissie, een Auditcommissie en een Kwaliteitscommissie.

De Raad van Toezicht vergadert conform een door de voorzitter jaarlijks opgesteld vergaderschema en doorgaans 5-6 maal per jaar, waaronder een jaarlijkse strategiesessie. De leden van de Raad van Bestuur wonen deze vergaderingen bij. De commissies vergaderen 2 tot 4 keer per jaar.

In het TNO jaarverslag wordt een verslag van de Raad van Toezicht opgenomen.


Profielschets vacature in de Raad van Toezicht
Vanwege het verstrijken van de benoemingstermijn van één van de RvT-leden ontstaat er per 1 november 2024 een vacature. Voor de vervulling van deze vacature wordt gezocht naar een kandidaat met een (stevige) financiële achtergrond in een grote, complexe organisatie, die deze rol in principe voor twee termijnen kan vervullen. Deze kandidaat wordt tevens voorzitter van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht.

Het gewenste profiel bevat de volgende elementen:

 • stevige bestuurlijke ervaring;
 • ruime financiële kennis en ervaring als accountant of CFO;
 • academisch denk- en werkniveau;
 • ervaring als toezichthouder is een pré;
 • ervaring met een innovatiegerichte kennisorganisatie(s) is een pré.

Van de kandidaat wordt verwacht dat deze een teamspeler is, communicatief vaardig is en gevoel heeft voor politieke en sociale verhoudingen.

Een veiligheidsonderzoek op het niveau VGB-B vormt onderdeel van de procedure.

Er is een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Vrouwen worden uitdrukkelijk uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken.

De Raad van Toezicht streeft bij zijn samenstelling naar diversiteit in geslacht, leeftijd, deskundigheid, culturele, maatschappelijke en persoonlijke achtergrond.


De procedure
De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het selectieproces en wordt daarbij ondersteund door The Executive Network.

Referentiecheck en antecedenten onderzoek
Zodra de opdrachtgever tot selectie van een finale kandidaat is gekomen, zal TEN een referentieonderzoek uitvoeren. Dit wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. De kandidaat wordt gevraagd hiervoor twee relevante referenten te selecteren.

Bij interesse in deze positie ontvangen we graag een CV en motivatiebrief. Deze kunnen gestuurd worden naar: vacature.tno@ten.nl. De reactietermijn sluit op zondag 25 februari 2024.

Het gehele strategisch plan 2022-2025 is te vinden op de website van TNO (TNO Strategie 2022-2025 | TNO)