Amsterdam

Lid Raad van Toezicht - Van Gogh Museum

Het Van Gogh Museum draagt de naam van één van de bekendste kunstenaars ter wereld en het werk en levensverhaal van Vincent van Gogh vormen een bijzondere emotionele dimensie die een breed publiek in het binnen en buitenland blijft raken en inspireren. Door het aftreden van één van de leden ontstaat er een vacature binnen de raad van toezicht. De raad zoekt een nieuw lid.

17.03.2023
 • WO
 • Postdoctoraal
 • > 15 jaar
Maes & Lunau

Functieomschrijving

De Organisatie

Het museum
Het Van Gogh Museum (Stichting Van Gogh Museum) draagt de naam van één van de bekendste kunstenaars ter wereld en het werk en levensverhaal van Vincent van Gogh vormen een bijzondere emotionele dimensie die een breed publiek in het binnen en buitenland blijft raken en inspireren.

Het Van Gogh Museum heeft de grootste Van Gogh-collectie ter wereld, met 205 schilderijen, 500 tekeningen, nagenoeg alle brieven (ruim 800) en Van Gogh-gerelateerd archiefmateriaal. De collectie bevat verder schilderijen, tekeningen en een aantal beelden uit de periode 1840-1920 van vrienden, tijdgenoten, voorbeelden en navolgers voor en van Van Gogh. Het museum beheert daarnaast een unieke hoogstaande collectie laat-19e-eeuwse prentkunst van internationale allure en een collectie Japanse Ukiyo-e prentkunst. De Mesdag Collectie in Den Haag maakt onderdeel uit van het Van Gogh Museum en bevat een uitzonderlijke verzameling 19e-eeuwse kunst van de beroemde zeeschilder Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw.

Het Van Gogh Museum heeft de volgende missie: Het Van Gogh Museum inspireert een divers publiek met het leven en werk van Vincent van Gogh en zijn tijd.

De geformuleerde visie is de volgende: Het Van Gogh Museum loopt voorop, is actueel en relevant. (We kiezen ons eigen pad, verleggen grenzen en willen zo een origineel voorbeeld zijn voor, en vooral met anderen).

Het beheer en het behoud van de collectie zijn de belangrijkste taken van het Van Gogh Museum. Door zijn bijzondere collectie heeft het Van Gogh Museum zich ontwikkeld tot hét kennisinstituut op het gebied van Vincent van Gogh. Een actief onderzoeks- en publicatieprogramma gebaseerd op de verzameling is een van de speerpunten. Als onderdeel van zijn missie organiseert het Van Gogh Museum een uitgebreid programma van tijdelijke tentoonstellingen, hetgeen jaarlijks tot prachtige resultaten leidt. Het Van Gogh Museum heeft zich gemanifesteerd tot één van de sterkste culturele merken in de wereld. De commerciële activiteiten leveren een belangrijke bijdrage aan de inkomsten van het museum.

De organisatie
De Stichting Van Gogh Museum kent als organen: de directie, bestaande uit de algemeen directeur (Emilie Gordenker), de zakelijk directeur (Rob Groot) en de raad van toezicht. De algemeen directeur is voorzitter van de directie en het management team. De zakelijk directeur is verantwoordelijk voor bedrijfsvoering, ICT, HR en het stafbureau. De directie gezamenlijk voert de dagelijkse leiding over de Stichting Van Gogh Museum en zijn medewerkers, voert de strategie en het beleid van het Van Gogh Museum, en legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht.


Positie

De raad van toezicht
De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht, de algemeen directeur en de Minister van OCW gehoord hebbende. De raad van toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en van de directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Bij benoeming dient men zich er dan ook van te vergewissen dat daaraan geen tegenstelling of verstrengeling van belangen in de weg staan.

Leden van de raad van toezicht worden geacht in staat te zijn, ook qua beschikbare tijd, om bij het beleid van de directie en de algemene gang van zaken tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.

De raad streeft naar een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de raad.

De raad hecht eraan dat de volgende expertisegebieden (in willekeurige volgorde) goed zijn vertegenwoordigd:

 • bestuurlijke en politieke ervaring op landelijk niveau;
 • kunstinhoudelijke expertise en kennis van de museale sector;
 • financiële, bedrijfskundige en ICT expertise;
 • juridische expertise;
 • culturele diversiteit en interculturele communicatie.

Kandidaat profiel

Profiel lid van de raad van toezicht
Door het aftreden van één van de leden ontstaat er een vacature binnen de raad van toezicht. De raad zoekt een nieuw lid.

Algemene eisen:

 • Affiniteit met de visie en missie van het Van Gogh Museum en de culturele sector in het algemeen.
 • Beschikt over onafhankelijk oordeelsvermogen en is in staat om kritische vragen te stellen.
 • Sparringpartner kunnen zijn voor de directie.
 • Vervult een actieve rol in het maatschappelijke leven en beschikt over maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid.
 • Een internationale oriëntatie en uitstekende beheersing van de Engelse taal.
 • Teamspeler met een toegankelijke persoonlijkheid die goed in staat is verbinding te leggen met de andere leden van de raad van toezicht, directie, medewerkers en de ondernemingsraad.
 • In staat om kritisch en onafhankelijk te opereren ten opzichte van de andere leden van de raad van toezicht en de directie.
 • Ondernemende en creatieve persoonlijkheid met strategisch inzicht die een bijdrage wil leveren om maatschappelijke impact te realiseren.
 • Geen tegenstrijdig belang.
 • Onbesproken reputatie.
 • Voldoende tijd om daadwerkelijke inzet te leveren.
 • Relevant netwerk voor het Van Gogh Museum en de bereidheid dat ook in te zetten.

Specifieke eisen:

 • Kennis en ruime ervaring met het leidinggeven aan ondernemingen of publieke instellingen.
 • Inzicht in het samenspel met de (lokale) overheid en de politiek bestuurlijke context waarin het Van Gogh Museum zich bevindt.
 • Relevant netwerk bij voorkeur binnen de (rijks)overheid en politiek.
 • Iemand die over voldoende financiële deskundigheid beschikt om lid te kunnen worden van de audit committee.
 • Brede (internationale) kennis op financieel, juridisch, bedrijfskundig, management, sociaal en maatschappelijk gebied.
 • Personen met niet-westerse migratieachtergronden worden uitdrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Voorwaarden:

 • De raad van toezicht komt ten minste vijf keer per jaar bij elkaar, de audit committee vier keer per jaar en tracht zo veel mogelijk aanwezig te zijn bij openingen/exposities en speciale avonden georganiseerd door het Van Gogh Museum.
 • Leden van de raad van toezicht nemen deel aan verschillende bijeenkomsten relevant voor het Van Gogh Museum.
 • Honorering: het Van Gogh Museum is op zoek naar een toezichthouder die bereid is zich onbezoldigd in te zetten voor de Stichting.


Procedure

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt Van Gogh Museum tijdens de selectieprocedure voor lid raad van toezicht.

 • De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden
 • CV-presentatie
 • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie
 • Vervolggesprek
 • Benoeming

Contactgegevens

Deze search wordt uitgevoerd door Teunis de Haas, partner bij Maes & Lunau.

Voor meer informatie over deze positie kunt u contact opnemen met:

Madelief Kremer, research consultant

E. madelief.kremer@maeslunau.com

T. 020-5356277