Utrecht

Lid (toezichthoudend) bestuur – Portefeuille Financiën

Heb jij affiniteit met de missie en doelstellingen van Stichting Inlichtingenbureau en ben jij voor tenminste twee jaar beschikbaar voor deze toezichthoudende functie? Solliciteer dan snel!
13.05.2024
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Tijdelijk
Stichting Inlichtingenbureau via ADJ

Functieomschrijving

Voor Stichting Inlichtingenbureau is ADJ op zoek naar een lid Bestuur, toekomstig lid Raad van Toezicht. We zoeken een toezichthouder met een brede maatschappelijke belangstelling die specifiek kennis heeft op het gebied van financieel-economische vraagstukken en zich comfortabel voelt in een politiek-bestuurlijk speelveld. De stichting is in de laatste fase van transitie naar een Raad van Toezicht model. De verwachting is dat in tweede helft 2024 een Raad van Toezicht wordt geformeerd. Statutair wordt nu geworven voor een lid (toezichthoudend) bestuur om vervolgens toe te treden als lid Raad van Toezicht.

Heb jij affiniteit met de missie en doelstellingen van Stichting Inlichtingenbureau en ben jij voor tenminste twee jaar beschikbaar voor deze toezichthoudende functie, dan gaan we graag met je in gesprek.

Lid (toezichthoudend) bestuur - Portefeuille Financiën
Utrecht

Context functie
Stichting Inlichtingenbureau is destijds opgericht met een (toezichthoudend) bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. Drie leden, waaronder de vacante positie, worden benoemd door de minister van SZW en twee leden door de VNG.

De activiteiten van de stichting worden uitgevoerd door de organisatie en haar medewerkers. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de stichting en draagt op basis van een mandaat de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het beleid en de werkzaamheden binnen de stichting.

In de huidige situatie geeft het bestuur ‘op afstand’ sturing aan de organisatie op beleids- en controlvraagstukken. Het bestuur agendeert strategische vraagstukken, bepaalt mede de beleidslijnen, behandelt beleidsvragen en is scherp op de risico’s voor de organisatie. Daarnaast heeft zij een verantwoordelijkheid in het bespreken en goedkeuren van documenten in de planning- en controlcyclus, zoals het jaarplan en het jaarverslag/jaarrekening. Het bestuur is formeel eindverantwoordelijk voor de stichting.

Op dit moment bevindt de stichting zich in een afrondende fase van een transitie naar een Raad van Toezicht model. Leden van het huidige bestuur kunnen in de toekomst mogelijk plaatsnemen in de Raad van Toezicht. Het nieuw te werven bestuurslid zal automatisch worden voorgedragen als lid Raad van Toezicht. Naar verwachting vindt dit plaats in de tweede helft van 2024. Op dat moment zal ook een aantal afspraken wijzigen die verband houden met de gewijzigde governance.

Totdat sprake is van een Raad van Toezicht, vinden er bestuursvergaderingen plaats waar zowel de directeur als de ambtelijk secretaris aanwezig zijn. Er is geen sprake van aparte commissies binnen het bestuur. De vergaderingen worden door de directeur inhoudelijk voorbereid in samenspraak met de voorzitter van het bestuur. Deze vergaderingen vinden doorgaans zo’n zes keer per jaar plaats op een vrijdag.

Functie-eisen

Wie ben je en wat breng je mee?
Het is gewenst dat de leden van het bestuur van Stichting Inlichtingenbureau beschikken over:
 • Affiniteit met de missie en doelstellingen van de Stichting Inlichtingenbureau.
 • (Ruime) bestuurlijke ervaring en gewend om op strategisch niveau te opereren.
 • Het vermogen om goed samen te werken.
 • Een onafhankelijke opstelling (geen zakelijk belang, vrij van last en ruggenspraak).
 • Een brede maatschappelijke belangstelling en aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid.
 • Herkenbaarheid en gezag bij de belangrijkste stakeholders.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Bereidheid en vermogen om alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Daarnaast herken je je in de volgende persoonskenmerken:
 • Integer en transparant.
 • Zorgvuldig en analytisch; onderscheidt hoofd- en bijzaken.
 • Betrokken en nieuwsgierig.
 • Luisterend oor en sparringpartner.
 • (Zelf)kritisch, gericht op ontwikkeling.
 • Aanmoedigend, teamspeler.

Het nieuwe bestuurslid beschikt naast de algemene kwaliteiten en persoonskenmerken over stevige financieel-economische kennis die tot uitdrukking komt in de volgende specifieke expertise:
 • Kennis van jaarrekeningen en begrotingen en de financiële bijzonderheden van een organisaties zonder winstoogmerk.
 • Bekend met de financiële kaders en procedures bij overheid en/of semi-overheid.
 • Aantoonbare ervaring met strategische aansturing van de bedrijfsvoering, bij voorkeur in een dienstverlenende organisatie.
 • Toegerust om in de toekomst als lid RvT de toekomstig directeur-bestuurder als klankbord terzijde te staan op het gebied van financieel-economische vraagstukken.

Organisatie
De informatie van het Inlichtingenbureau stelt gemeenten in staat om te bepalen op welke ondersteuning burgers recht hebben. Gemeenten leveren hiervoor gegevens over burgers aan bij het Inlichtingenbureau, die vervolgens worden vergeleken met de gegevens die bekend zijn bij andere overheidsinstanties. Het aanleveren en verzamelen van informatie loopt hierdoor via één centraal informatieknooppunt. Dit is efficiënter en veiliger dan 342 gemeenten die afzonderlijkheid informatie moeten opvragen bij de verschillende instanties. Meer informatie over het Inlichtingenbureau is te vinden op de website: www.inlichtingenbureau.nl.

Benoeming en vergoedingen
Het nieuwe bestuurslid zal door de minister van SZW worden benoemd voor een periode van twee jaar. De kandidaat heeft geen andere functie (gehad) op grond waarvan (de schijn van) belangenverstrengeling kan ontstaan.

Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar. De voorzitter en de leden ontvangen een vergoedingsregeling van € 240 per vergadering. De vergoedingsregeling wordt op dit moment opnieuw bekeken vanwege de transitie naar een Raad van Toezicht in de tweede helft van 2024. De standplaats voor vergaderingen is Utrecht en de vergaderingen vinden in de regel plaats op een vrijdagochtend. Alle leden van het bestuur hebben de bereidheid en het vermogen om alle vergaderingen bij te wonen en zich terdege voor te bereiden.

Procedure
Bij de werving en selectie laat Stichting Inlichtingenbureau zich bijstaan door ADJ Talentmanagement. De consultant voert gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. De curricula vitae van de meest geschikte kandidaten worden aan de selectiecommissie gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd voor de selectiegesprekken. Voor de werving van kandidaten wordt ook gebruik gemaakt van social media (LinkedIn, e.d.). Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op de website van ADJ.

Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive en welke maatschappelijke bijdrage jij wilt leveren.

Jouw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk en uiterlijk 7 juni 2024 tegemoet.
Voor de procedure zijn vooralsnog de volgende data vastgelegd:
 • Sluiting reactietermijn vacature – vrijdag 7 juni 2024.
 • Interviews met kandidaten door ADJ – week 24 en 25.
 • Presentatie kandidaten aan de selectiecommissie – week 27.
 • Gesprekken met selectiecommissie bij SZW – week 28.
 • Eindgesprek met (vertegenwoordiging van) minister van SZW – pm.
 • Benoeming door minister van SZW met publicatie in de Staatscourant – pm.

Contactpersoon
Patricia Wijnen | consultant | e-mail: patricia@adj.nl | telefoon: 06-41781139.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

Marktconform

Gewenste uren (Min-Max)

<20