Zeist

Rector

Naast uitstekende primaire arbeidsvoorwaarden zijn er ook nog goede ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Interesse? Lees verder.
19.07.2022
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Vast
Christelijk Lyceum Zeist via Galan Groep

Functieomschrijving

Rector Christelijk Lyceum Zeist
1 fte

1 Over de school
Het Christelijk Lyceum Zeist (CLZ) is een open pluriforme school voor voortgezet onderwijs voor Zeist en omgeving. Een statig schoolgebouw aan de Lindenlaan met een lange en mooie traditie waarin met trots en plezier gewerkt is aan het onderwijsprogramma en de (leer)ontwikkeling van leerlingen voor mavo, havo, atheneum en gymnasium.
Een breed aanbod waarin iedere leerling telt. Een van de onderscheidende kenmerken van de school is het aanbod van tweetalig onderwijs. Leerlingen worden opgeleid naar het niveau van ‘Near native speaker’. De groeiende leerlingenaantallen maken tevens dat sprake is van (ver)nieuwbouwplannen.

Kernwaarden (schoolplan 2021-2025)
Het CLZ wil een lerende gemeenschap zijn, waarin allen (leerlingen, docenten en overige medewerkers) bereid zijn actief en reflexief aan de eigen ontwikkeling te werken, in het besef dat hierbij fouten gemaakt kunnen worden. Fouten maken (en daarvan leren) wordt gezien als onderdeel van het leerproces in de school. Op die manier wil men als schoolgemeenschap onderwijs creëren dat uitdagend, aantrekkelijk en effectief is.

Op basis van de missie en visie zijn drie kernwaarden geformuleerd die kenmerkend zijn voor het CLZ:
 • Samen - Wij zijn ervan overtuigd dat we samen verder komen. Op basis van gelijkwaardigheid werken en leren we samen om tot maximale ontwikkeling te komen.
 • Traditioneel - Wij zijn een school met een herkenbare structuur, er zijn klassen en vakken, de docent brengt (vak)kennis over en is daarbij regisseur en inspirator van het leerproces. Binnen deze (veilige) kaders maakt de leerling keuzes en wordt steeds meer eigenaar van zijn eigen leerproces.
 • Toekomstgericht - Wij leiden onze leerlingen op voor een toekomst waarin er in toenemende mate een beroep wordt gedaan op verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit, zelfredzaamheid en digitale geletterdheid. Wij bieden eigentijds onderwijs waarin wij deze vaardigheden stimuleren en ontwikkelen.

Traditie en historie
‘Dit gebouw is voor u.. Wanneer Gij de Maatschappij, het leven, zult zijn ingetreden, dan hoop ik, dat de band tussen U en deze school nimmer verbroken zal worden’.
Met deze woorden opende H. Colijn, de latere minister-president van Nederland, in 1922 het nieuwe schoolgebouw aan de Lindenlaan. Een bijzondere school alleen al omdat het Christelijk Lyceum te Zeist het eerste christelijke lyceum van Nederland is. In de rijke historie van ruim 110 jaar hebben er duizenden leerlingen plaatsgenomen in de schoolbanken.

Kwaliteit en tevredenheid
Op alle afdelingen zijn de examenresultaten ver boven de landelijke gemiddelden. Ouders zijn tevreden over de school en geven het CLZ een 8.

2 Structuur
Het CLZ wordt aangestuurd door een rector die verantwoording aflegt aan het College van Bestuur (CvB). De rector is eindverantwoordelijk binnen de kaders die het CvB stelt waarbij de rector in de nieuwe structuur drie conrectoren aanstuurt voor respectievelijk vwo, vmbo-tl en havo. Rector en conrectoren vormen samen de directie die wekelijks vergadert en waar beleidsafstemming plaatsvindt. Elke conrector is eindverantwoordelijk voor het onderwijs, de zorg en de begeleiding van de leerlingen van de betreffende afdeling en heeft daarnaast schoolbrede portefeuilles in zijn/haar takenpakket. De taken zijn onderling in de directie verdeeld. De schoolleiding wordt gevormd door de rector en de drie conrectoren.

De afdelingscoördinatoren sturen de mentoren aan en houden zich bezig met de ouder- en leerlingzaken en de uitvoerende onderwijsprocessen. Docenten maken deel uit van vaksecties, die onder leiding staan van een sectieleider.

Het CLZ is onderdeel van de CVO Groep. De CVO Groep is een open christelijke scholengroep voor voortgezet onderwijs in Zuidoost-Utrecht. Doel van de stichting is het oprichten en in stand houden van scholen voor algemeen christelijk voortgezet onderwijs. Met de term ‘algemeen christelijk’, wil de stichting recht doen aan de diverse stromingen binnen het christendom. Zij biedt een scala aan opleidingen, ondersteunt een cultuur van inspiratie, respectvolle omgang met elkaar en geborgenheid. Daarnaast biedt zij ondersteunende diensten op het gebied van personeels- en salarisadministratie, ICT, huisvesting, et cetera. De CVO Groep vertegenwoordigt zes scholen met ruim 4.000 leerlingen. Het onderwijsaanbod varieert van praktijkonderwijs tot en met tweetalig gymnasium. Het College van Bestuur (CvB) vormt het bevoegd gezag van de CVO Groep. Het CvB en de schoolleiders overleggen in het Gemeenschappelijk Managementteam over het te voeren beleid. Zie verder op www.cvog.nl.

3 Aanleiding en achtergrond vacature rector
De huidige rector heeft aangegeven per 1 augustus 2022 een nieuwe uitdaging aan te gaan als bestuurder bij een andere onderwijsinstelling. Als rector bij het CLZ heeft hij mede aan de basis gestaan van een nieuw schoolplan, een nieuwe organisatiestructuur en een herziene lessentabel. Daarnaast heeft hij de school door de coronaperiode heen weten te loodsen en zijn energie onder meer gestoken in de verdere ontwikkeling van nieuwbouwplannen.

Dit zijn belangrijke ontwikkelingen die de komende jaren verder vorm en inhoud moeten gaan krijgen. Het CLZ zoekt derhalve

Een resultaatgerichte en betrokken rector
Een communicator die kan ‘bouwen en verbinden'

Hij of zij heeft gevoel voor historie, weet traditie en toekomstgerichtheid met elkaar te verbinden. Hij weet het goede te behouden en begrijpt ook dat uitstekend onderwijs staat of valt bij betrokken en gecommitteerde medewerkers, leerlingen en ouders. De nieuwe rector faciliteert en bouwt het uitstekende leer- en werkklimaat verder uit en ontwikkelt de in gang gezette verandering naar sectiegestuurd onderwijs in de nieuwe organisatiestructuur zorgvuldig door. Hij of zij zorgt dat structuur en werkwijzen herkend en geborgd worden en doet dit samen met de schoolleiding, medewerkers, leerlingen, ouders en MR vanuit de missie en visie van de school. De nieuwe rector is daarmee het ‘boegbeeld’ van de school en borgt de goede naam van de school in Zeist en omgeving en bouwt op het niveau van de CVO Groep mee aan onderlinge verbinding en versterking van de strategische positie van de groep.

4 Taken en verantwoordelijkheden
De rector heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
 • Geeft leiding aan het CLZ en is integraal eindverantwoordelijk voor de school.
 • Stuurt het OOP (onderwijsondersteunend personeel) aan.
 • Is verantwoordelijk voor (ver)nieuwbouwplannen en realisatie ervan van de school.
 • Draagt als lid van het GMT-medeverantwoordelijkheid voor de CVO Groep als geheel en adviseert het bestuur over strategische onderwerpen die vervolgens op schoolniveau worden vertaald en geïmplementeerd.
 • Geeft leiding aan de verdere implementatie van de nieuwe organisatiestructuur gericht op ruimte voor teams, eigen initiatief, gespreid leiderschap en feedbackcultuur.
 • Is het gezicht van het CLZ, intern maar ook extern voor PR en de identiteit van de school en ziet toe op een goede aansluiting met het bredere regionale en landelijke onderwijsveld.

5 Opgave
Het Christelijk Lyceum Zeist staat voor uitstekend onderwijs. Zij verbindt traditie en toekomstgerichtheid in een sfeer van samenwerking op school. De nieuwe rector zal een aantal uitdagingen op zijn/haar weg vinden.

Verdere implementatie van de nieuwe organisatiestructuur
Sinds schooljaar 2020-2021 werkt het CLZ met een nieuwe organisatiestructuur. De invoering van deze nieuwe structuur behelsde het opheffen van de teams, het aanstellen van drie conrectoren als hoofden van de opleidingen, afdelingscoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de zorg en begeleiding van leerlingen en secties die verantwoordelijk zijn voor de onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling van het vak.
Hiermee is de schoolleiding kleiner geworden en de drie conrectoren hebben meer integrale verantwoordelijkheden. Samen met de afdelingscoördinatoren vormen zij de dagelijkse leiding van de afdeling: zij zijn verantwoordelijk enerzijds voor het onderwijs en de onderwijskundige ontwikkeling van hun opleiding en anderzijds voor de leerlingenzorg en begeleiding. Het CLZ bevindt zich in een overgangsfase naar verdere invulling van de gekozen organisatiestructuur. Binnen de school is sterke behoefte aan verdere invulling en daarmee meer duidelijkheid over de veranderingen, de implicaties ervan voor medewerkers en leerlingen. Een stevige verandering waarbij de verdere aanscherping en verankering in het dagelijkse denken en werken de komende jaren centraal staat. Daarbij wordt van de rector gevraagd om samen met de schoolleiding, en in de breedte in discussie met docenten, onderwijsondersteunend personeel, leerlingen en ouders te kijken naar de consequenties voor de invulling en inbedding van de structuur.

Monitoring
De nieuwe rector weet dat bij zoveel nieuwe stappen en ontwikkelingen het van belang is afspraken en invulling vast te leggen. Daarom draagt hij/zij zorg voor een systeem van afsprakenplanning en monitoring zodat terugkoppeling structureel een plaats krijgt in de planning & control van de school, hiermee er zorg voor dragend dat iedereen goed geïnformeerd is en betrokken blijft.

Ver(nieuw)bouw
De afgelopen jaren heeft, als gevolg van onder andere groeiende leerlingenaantallen, de ontwikkeling van (ver)nieuwbouwplannen centraal gestaan. De kostenontwikkeling maakt dat plannen (opnieuw) in het licht hiervan beoordeeld moeten worden. Dit vraagt om uithoudingsvermogen, flexibiliteit en creativiteit.

6 Profiel
Om leiding te geven aan deze mooie school met voornoemde uitdagingen, zoekt het CLZ een stevige, inspirerende rector die coachend en faciliterend leidinggeeft aan de school. Een rector die open, toegankelijk, zichtbaar, betrouwbaar en betrokken is. Die kan loslaten, ruimte geeft en daarbij ook verantwoording vraagt en ook zelf wil afleggen. Een bouwer die in staat is de basis van de nieuwe organisatiestructuur handen en voeten te geven en daarover graag communiceert, gesprekken aangaat of discussie voert. Die zowel top down als bottom up kan sturen en besluitvaardig is. Een rector die vanuit een overall view weet uit te bouwen, te verbinden en in te richten. Een rector die de christelijke identiteit weet te agenderen, te onderhouden en te ontwikkelen.

De nieuwe rector is iemand die vanuit overtuiging, talentontwikkeling, empathie en eigenaarschap stimuleert en die vertrouwen geeft. Iemand met oog en hart voor het onderwijs en voor de leerling. Iemand die op een effectieve, efficiënte en eigentijdse manier in staat is om de kennis en expertise op dit vlak binnen de school te mobiliseren te richten. Een uitstekende communicator, in woord en schrift, naar medewerkers, leerlingen en ouders, die zorgdraagt voor een heldere koers en kaders.

Functie-eisen

7 Wie zoeken wij?
De ideale kandidaat:
 • beschikt over visie op en ervaring met onderwijs en onderwijsvernieuwingen;
 • heeft relevante werkervaring in het leidinggeven op een (vo) school, van enige omvang en complexiteit en in rollen die in het verlengde liggen van de rol van rector;
 • beschikt over een academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met een schoolleidersmaster (MEL, MEM, MPM);
 • heeft kennis en ervaring met bedrijfsvoering en weet waarop te sturen en verantwoorden;
 • heeft ervaring met vraagstukken op het gebied van vastgoed en weet ondersteunende afdelingen in positie te houden en aan te sturen;
 • is maatschappelijk betrokken en kan ontwikkelingen in de maatschappij vertalen naar de onderwijsvisie en -context van het CLZ;
 • toont verbinding met de christelijke identiteit van het CLZ en de CVO Groep en is in staat daar op een herkenbare, eigentijdse en inclusieve wijze invulling aan geven;
 • staat voor de onderwijskundige en pedagogische identiteit van de school en kan zich daarmee verbinden;
 • is een netwerker, zowel in- en extern verbindend en komt op een constructieve manier op voor de belangen van de school en die van de CVO Groep;
 • beschikt over een helikopterview en is organisatiesensitief: begrijpt de belangen en dynamiek binnen en tussen alle geledingen in de school en daarbuiten;
 • is een people manager, open, toegankelijk en reflectief met bewezen kwaliteiten op het gebied van situationeel en coachend leidinggeven. Is als zodanig ook zichtbaar en aanspreekbaar voor medewerkers, leerlingen en ouders, maar ook voor de externe omgeving en relaties;
 • draagt zorg voor een veilig werk- en leerklimaat op school;
 • beschikt over veranderkundige kennis/inzichten en weet vanuit gezag medewerkers in hun kracht te zetten en te inspireren;
 • is het gezicht van de school, vervult een voorbeeldfunctie en is cultuurdrager;
 • is een koers- en rolvaste persoonlijkheid die weet wanneer te delegeren en op een prettige manier kaders en standaarden handhaaft en mensen in positie brengt en houdt en eigenaarschap stimuleert, op basis van ervaring of natuurlijk gezag;
 • is besluitvaardig en resultaatgericht en een voorbeeld voor de feedback-/ aanspreekcultuur;
 • is een uitstekende communicator en verbinder en weet medewerkers, ouders, leerlingen en de verschillende doelgroepen mee te nemen/te betrekken in de ontwikkelingen/het ontwikkelen van de school;
 • beschikt over een relevant netwerk op het gebied van onderwijsontwikkeling of kan deze in korte tijd opbouwen.

8 Competenties
 • Leidinggeven: kan anderen mobiliseren en inspireren door richting en sturing te geven in het bereiken van duidelijke en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen, in het verlengde van de gekozen nieuwe organisatiestructuur, zoals bedoeld in het schoolplan.
 • Mens- en ontwikkelingsgericht: is open, toegankelijk en oprecht geïnteresseerd in mensen en stimuleert en faciliteert ontwikkeling, eigenaarschap en verantwoording.
 • Relatiegericht en verbindend: schept randvoorwaarden voor een goede samenwerking, kent de belangen van anderen en neemt actief verantwoordelijkheid voor het versterken van samenwerking en samenhang.
 • Helikopterview: heeft een breed perspectief en overzicht, ziet samenhang, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het actueel houden van het onderwijsaanbod en kan organisatiebrede, maatschappelijke ontwikkelingen agenderen en (laten) vertalen die van belang zijn voor het CLZ.
 • Organisatiesensitief: onderkent de invloed en de gevolgen van beslissingen, gedrag en activiteiten op organisatieonderdelen en handelt hiernaar om doelen te bereiken.
 • Ontwikkelingsgericht: stimuleert ontwikkeling en geeft daarin zelf het goede voorbeeld.
 • Sociaal en communicatief vaardig: weet anderen helder en overtuigend te betrekken en is zichtbaar en aanspreekbaar voor medewerkers, leerlingen en ouders.
 • Stijlflexibiliteit: is in staat om de stijl aan te passen aan verschillende medewerkers en omstandigheden c.q. kan vormgeven aan situationeel leiderschap.
 • Impact: maakt een positieve eerste indruk op anderen, is zichtbaar, heeft uitstraling en komt krachtig en geloofwaardig over, is standvastig en rolvast.
 • Transparant: doet wat hij/zij zegt, zegt wat hij/zij doet; maakt inzichtelijk wat de consequenties zijn van keuzes voor betrokkenen.
 • Besluitvaardig: betrekt relevante partijen bij de besluitvorming, weegt belangen en neemt waar nodig besluiten.

9 Christelijk lyceum Zeist biedt
Een belangrijke strategische en veelzijdige baan op het gebied van onderwijssturing en -ontwikkeling. Een school met een uitstekend pedagogisch klimaat en landelijke uitstraling (onder andere tweetaligheid) in een prettige werkomgeving met betrokken leerlingen, ouders en uitstekende en bevlogen medewerkers. Met de uitdaging om de nieuwe organisatiestructuur samen verder vorm te geven en te bestendigen. Met de uitdaging om een al langer spelend (vernieuw)bouwtraject tot realisatie te brengen. Een kans om met alle betrokkenen die bevlogenheid te ondersteunen/faciliteren en maatwerk te leveren voor het beste, toekomstbestendige, onderwijs voor elke leerling op het CLZ. Vanuit de christelijke waarden en normen en vanuit de kernwaarden: Samen, Traditioneel en Toekomstgericht.

De functie is ingeschaald in schaal 15, cao VO 2021. Inschaling vindt plaats op basis van opleiding, kennis en ervaring. Naast deze goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn er nog uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en goede ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden.

10 Procedureplanning
De werving- en selectieprocedure wordt begeleid door Mathé Arends van de Galan Groep. Solliciteren kan via het sollicitatieformulier op onze website. Hij zal gesprekken voeren met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. Vervolgens zullen de curricula vitae van geschikte, door hem voorgeselecteerde, kandidaten aan de opdrachtgever worden gepresenteerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor de selectiegesprekken bij het CLZ.

Planning
Start werving: 18 juli 2022
Sluiting reactietermijn: 18 augustus
Voorselectiegesprekken met Mathé Arends: 16 en 17 augustus (ochtend) en 22 augustus (middag)
Eerste ronde selectiegesprekken CLZ: 8 september (dag)
Tweede ronde selectiegesprekken CLZ: 14 september (ochtend)
Eventueel assessment, arbeidsvoorwaardengesprek en afronding procedure: 19 tot 23 september
Beoogde datum indiensttreding: 1 januari 2023 (of zoveel eerder als mogelijk)

Geïnteresseerde kandidaten wordt gevraagd de data van de (voor)selectiegesprekken alvast te reserveren in hun agenda. De procedure wordt tegelijkertijd in- en extern opengesteld. Een assessment maakt deel uit van de procedure.

11 Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Mathé Arends, associate partner van de Galan Groep, telefoon 035 - 694 8000.

Solliciteren
Meer weten over deze vacature? Of reageren als de reactietermijn reeds gesloten is?
Vul dan het sollicitatieformulier op onze website in, of neem contact met ons op via: 035 - 694 8000

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Gewenste uren (Min-Max)

36-40