Assen

Twee leden Raad van Toezicht - Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is op zoek naar twee leden voor de Raad van Toezicht. Een lid met een zorginhoudelijk bestuurlijk profiel, tevens vice voorzitter van de raad van toezicht, voorzitter van de renumeratie commissie en lid van de kwaliteitscommissie en een  lid met een profiel gericht op digitalisering en technologische innovatie, tevens lid auditcommissie en/of kwaliteitscommissie.
 

10.03.2023
 • WO

Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Functieomschrijving

Over de Raad van Toezicht
De bevoegdheden en de wijze van functioneren van de RvT zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Toezicht. De RvT zodanig is zodanig samengesteld dat:

 • er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling en zorgfunctie van het WZA in het bijzonder aanwezig is;
 • een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 • er optimaal gebruik kan worden gemaakt van elkaars complementariteit door een evenwichtige spreiding van maatschappelijke achtergronden, diversiteitskenmerken, deskundigheden en disciplines. Hierbij is onder meer aandacht voor zorginhoudelijke, financieel economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 • de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en de raad van bestuur onafhankelijk opereren en bijdragen aan een open kritische cultuur;
 • adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de raad van bestuur.

Van ieder lid wordt verwacht dat deze:

 • zijn /haar professionele verantwoordelijkheid neemt;
 • affiniteit heeft met de zorg en dienstverlening van het WZA en zich betrokken voelt bij wat er speelt;
 • beschikt over algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • het juist evenwicht laat zien in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen heeft om op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de door de RvB voorgelegde aangelegenheden;
 • inzicht heeft in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als het WZA stellen;
 • een kritische en alerte sparringpartner en onafhankelijke denker is binnen het RvT team en voor de RvB;
 • beschikt over een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne om oog te hebben voor de soms tegenstrijdige belangen binnen en buiten het WZA en deze mee te wegen in zijn/haar oordeels- en besluitvormingsvermogen;
 • in staat is tot zelfreflectie en eigen ontwikkeling;
 • zich blijft verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van het WZA in het bijzonder en dat deze zelf maatschappelijk actief is;
 • voldoende tijd en agendaflexibiliteit (ook overdag).

Verder is van belang dat de leden van de RvT geen nauwe persoonlijke of zakelijke banden met collega-toezichthouders, bestuurders, medewerkers, stafleden of belangrijke externe belanghebbenden c.q. ketenpartners van het WZA hebben, waardoor er op structurele basis belangentegenstellingen zijn of tenminste de verdenking daarvan kan ontstaan.
De leden van de RvT moeten immers onbevangen kunnen opereren tegenover bestuur en collega-toezichthouders en ten opzichte van issues die spelen voor het WZA. Zie ook uitsluitingsgronden genoemd in de statuten artikel 8 lid 9 van het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen en de Zorgbrede Governancecode.

De sfeer in de RvT is te beschrijven als informeel, wederzijds vertrouwen en respectvol, elkaar over en weer aanspreken en gedisciplineerd. Aan het eind van iedere vergadering vindt een evaluatie van de vergadering plaats.

Functie-eisen

Over de vacatures
Vanwege het verstrijken van de tweede benoemingstermijn van de heer prof. dr. E.C. Klasen (voorzitter) en de heer drs. M.S.R. Sitalsing (lid/voorzitter renumeratie commissie) ontstaan er per september twee vacatures in de RvT. Uit eigen midden zal mevrouw drs. P.W. Geerdink worden benoemd als voorzitter. In de RvT zoeken we dan ook twee nieuwe leden met de volgende profielen:

Een lid met een zorginhoudelijk bestuurlijk profiel met de volgende kenmerken:

 • een zorgbestuurder die het zorglandschap waarin het WZA zich bevindt, de netwerken en de belangen in de regio overziet;
 • visie op het gebied van kwaliteitsvraagstukken en een gezonde drive en doelgerichtheid om deze thema’s vanuit zijn/haar rol te ‘challengen’ en te bewaken;
 • voorzitterskwaliteiten;
 • toezichthoudende ervaring.

Een lid met een profiel gericht op digitalisering en technologische innovatie met de volgende kenmerken:

 • strategische eindverantwoordelijk ervaring;
 • ervaring met het inzetten van een succesvolle digitale strategie;
 • kennis en ervaring op het gebied van digitale en technologische innovaties als antwoord op de verschillende uitdagingen binnen de zorg;
 • visie op samenwerken en cross sectorale digitale gegevensuitwisseling.

Woonachtig dan wel een sterke binding hebben met de regio Noord-Nederland heeft voor beide profielen een sterke voorkeur.

Bedrijfsomschrijving

De organisatie
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is een algemeen netwerkziekenhuis. Dat betekent dat we brede basiszorg verlenen (diagnostiek, behandeling en nazorg) en de verpleging en verzorging die daarmee te maken hebben en dat we dat doen in nauwe samenwerking met onze partners in de VVT, huisartsenzorg en met collega-ziekenhuizen. Het ziekenhuis heeft 34 specialismen. Er werken in totaal circa 1600 medewerkers in loondienst en 126 medisch specialisten. De omzet bedroeg in 2022 ruim 160 miljoen euro.

Het WZA staat goed bekend en staat al bijna 115 jaar voor veilige en vertrouwde zorg in Drenthe. Het doel is om de kwaliteit van leven te verbeteren van alle inwoners van Drenthe en in het bijzonder van de patiënten van het ziekenhuis. Daarom positioneert het WZA zich als netwerkziekenhuis om zo de best mogelijke zorg op de juiste plek te kunnen leveren en te voorkomen dat mensen ziek worden. Dat doet het WZA in samenspraak met haar patiënten, de inwoners van Drenthe en betrokken zorgprofessionals binnen en buiten het WZA. De eerste focus ligt op de huisartsen die werkzaam zijn in de regio Noord- en Midden-Drenthe. Daarnaast werken de specialisten samen met diverse ziekenhuizen in de regio, zoals de Treant zorggroep (o.a. urologie, vaatchirurgie), het Martini Ziekenhuis (o.a. longgeneeskunde, geriatrie, orthopedie en coassistenten) en het UMCG (fertiliteit).

Het WZA heeft de ambitie de Drent de meest vitale inwoner van Nederland te kunnen laten zijn. Om deze ambitie te realiseren willen wij in samenspraak wij voor 2023-2027 vier strategische doelen geformuleerd:

 1. We zien onze medewerkers als ons grootste kapitaal.
 2. Beschikbare en passende zorg in een krachtig netwerk.
 3. Onze zorg is persoonsgericht en dichtbij, samen met de patiënt.
 4. We gaan verstandig om met ons geld om.

Met het vaststellen van onze doelen houden we ons ziekenhuis toekomstbestendig en acteren we in lijn met het integraal zorgakkoord. We werken nadrukkelijk samen met onze patiënten, de inwoners van Drenthe en betrokken zorgprofessionals binnen en buiten het WZA. We leveren de best mogelijke zorg op de juiste plek (dichtbij huis of thuis wat kan, in het ziekenhuis wat moet) en maken ons sterk voor behoud van de medisch specialistische zorg in Drenthe.

Het WZA werkt vanuit drie kernwaarden:

 • Persoonlijk (“Het WZA geeft me een vertrouwd gevoel”). Dit heeft te maken met begrip, aandacht, maatwerk. Zo wil de ene patiënt misschien geleid worden en wil de ander juist zelfregie. Op deze en andere persoonlijke wensen spelen wij in.
 • Helder (“Rust, licht, overzicht”). Het is de patiënt duidelijk hoe het zorgtraject eruitziet en wat hij zelf kan doen om zich daarop voor te bereiden. Hij weet waar hij aan toe is.
 • Verbonden (“Hier voel ik me thuis”). We voelen ons verbonden met onze patiënt en met de regio. Al meer dan honderd jaar bevindt het WZA zich immers in het hart van Drenthe: daar zijn we trots op en dat willen we laten zien!

De zorg van het WZA is veilig en verantwoord en het ziekenhuis werkt voortdurend aan verbetering. Dit is aantoonbaar in de vorm van diverse accreditaties, keurmerken en certificeringen.

De governance
Het WZA wordt duaal bestuurd door een bestuursteam en een managementteam. Het bestuursteam bestaat uit de twee leden van de Raad van Bestuur (RvB), dhr. dr. H. Mulder en dhr. drs. E. van Santen, de voorzitter en vicevoorzitter medische staf en de secretaris. Het managementteam bestaat uit de secretaris (voorzitter), de drie managers zorg, de manager zorgtransformatie, de managers Finance Control & Inkoop, HR, Facilitair I&A en de (vice)voorzitter verpleegkundige staf.

De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het gevoerde beleid, benoemt de RvB en is klankbord voor het bestuur. Daarnaast staat zij de RvB met name ook met raad en daad terzijde en fungeert zij als klankbord. Sinds 1 juni 2019 bestaat de RvT uit de volgende vijf personen:

 • Prof. dr. E.C. (Eduard) Klasen, voorzitter
 • Drs. P.W. (Paulien) Geerdink, vice voorzitter, tevens lid op voordracht van de cliëntenraad
 • Dr. G.J. (Greetje) de Grooth, lid
 • Mr. L.J. (Jo) van Kalsbeek, lid
 • Drs. M.S.R. (Martin) Sitalsing, lid

Het WZA kent de volgende medezeggenschap- en adviesorganen: Vereniging Medische Staf, Verpleegkundige Staf, Cliëntenraad (CR) en Ondernemingsraad (OR).

Arbeidsvoorwaarden

Vergoeding
De RvT kent een vergoedingsregeling die binnen de in de WNT aangegeven maxima blijft. De vergoeding van een lid RvT was in 2021 € 11.000,-- . Voor meer informatie over de hoogte en berekening van de vergoeding van de RvT wordt verwezen naar de laatste jaarrekening.

Meer informatie

De procedure
Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen, partners bij Partners at Work. Zij zullen de eerste gesprekken voeren met in potentie geschikte kandidaten. Vervolgens worden de best passende kandidaten bij de selectiecommissie geïntroduceerd. Op basis hiervan worden kandidaten uitgenodigd voor het vervolg. Er zullen 2 of 3 selectiegesprekken zijn met de selectiecommissie en kennismakingsgesprekken met een vertegenwoordiging van de medezeggenschap- en adviesorganen. Onderdeel van het selectietraject is het inwinnen van referenties en het raadplegen van openbare bronnen.

Het is de wens van de RvT dat de nieuwe RvT leden per september 2023 formeel starten en bij voorkeur de voorgaande vergadering voor de zomer meelopen.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor deze vacature upload dan uw CV en motivatie via onze website bij deze vacature: https://partnersatwork.nl/vacatures/

Voor nadere informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Karen Kragt en Nicolette van Helsdingen op 035 - 548 0760.

De uiterste reactietermijn is: 26 maart 2023.