Zeist

Voorzitter Accreditatiecommissie

Een boeiende nevenfunctie voor een onafhankelijk, aimabel en wijs (voormalig) bestuurder met grote belangstelling voor professionele ontwikkeling.
04.07.2024
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Tijdelijk
NVZD via Directiewerf

Functieomschrijving

De NVZD is de beroepsvereniging voor bestuurders in de zorg. De NVZD organiseert bestuurders in de zorg, ondersteunt en verbetert de kwaliteit van zorgbestuurders en draagt zo bij aan het leveren van goede zorg. Deze koers krijgt invulling langs twee pijlers: belangenbehartiging en professionalisering. De NVZD heeft circa 750 leden en vertegenwoordigt daarmee ruim twee derde van de bestuurders van middelgrote en grote zorgorganisaties uit zowel de cure als de care.

De NVZD heeft een accreditatiesysteem voor zorgbestuurders ontwikkeld, waarmee de vereniging een bijdrage levert aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. In het accreditatietraject wordt getoetst of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen - belangrijke ingrediënten voor goed bestuur. Een onafhankelijke accreditatiecommissie besluit over het al dan niet toekennen van accreditatie.

De accreditatiecommissie bestaat uit drie leden met verschillende expertises en achtergronden. Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van de voorzitter van de commissie zoekt de accreditatiecommissie een:

Voorzitter Accreditatiecommissie Zorgbestuurders
Zeist

Onafhankelijk, aimabel en wijs (voormalig) bestuurder met grote belangstelling voor professionele ontwikkeling

De functie
Het zwaartepunt van de functie ligt in het oordelen of bestuurders wel of niet geaccrediteerd worden, na advies van auditoren. De auditoren komen tot een advies op basis van het dossier dat een bestuurder heeft verzameld (met daarin 360 graden feedback, een zelfevaluatie en een ontwikkelplan) en een accreditatiegesprek. De leden van de accreditatiecommissie geven de auditoren feedback over de kwaliteit van de verslaglegging.

Taken van de accreditatiecommissie zijn voorts:
 • Horen van bestuurders bij bezwaar en vervolgens beslissen.
 • Benoemen en ontslaan van auditoren.
 • Evalueren van het werk van de auditoren en het voeren van reflectiegesprekken met auditoren.
 • Vervullen van de externe boegbeeldfunctie van het accreditatiesysteem.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur en de kwaliteitscommissie van de NVZD over het accreditatiesysteem.

Functie-eisen

Profiel
De commissie is op zoek naar een voorzitter die voldoet aan het volgende profiel:
 • Beschikt over bestuurlijke ervaring in het publieke domein.
 • Heeft oog voor het politiek/maatschappelijke krachtenveld waarin zorgbestuurders handelen en kan dit uitdragen.
 • Is gezaghebbend in het veld en kan een boegbeeldfunctie vervullen.
 • Vertoont voorbeeldgedrag.
 • Beschikt over een onafhankelijke geest.
 • Heeft affiniteit met de professionaliseringsagenda van de NVZD.

De voorzitter mag geen actieve zorgbestuurder zijn. Er mag geen (schijn van) onverenigbaarheid van rollen dan wel belangenverstrengeling ontstaan.

Praktische informatie
Voor het werk van de accreditatiecommissie wordt een tijdsbeslag van acht dagen per jaar voorzien. De accreditatiecommissie ontvangt een vergoeding voor haar werkzaamheden. De beoordeling van de verslagen doet ieder lid individueel, binnen de digitale omgeving van het systeem. Daarnaast vergadert de commissie (merendeels online) vier keer per jaar. De commissie voert de sollicitatie- en reflectiegesprekken met auditoren, op kantoor in Zeist. Er vindt een jaarlijkse heimiddag plaats, om samen met auditoren en kwaliteitscommissie te reflecteren op het functioneren van het systeem.

De leden van de accreditatiecommissie worden voor een periode van drie jaar benoemd met de mogelijkheid van eenmalige verlenging.

Informatie en sollicitatie
De volledige profielschets treft u hier: Profielschets voorzitter accreditatiecommissie 2024 definitief.

De procedure wordt begeleid door Willem Almekinders van DirectieWerf. Voor informatie kunt u telefonisch contact opnemen 06-20723398. Uw brief met curriculum vitae ontvangen wij graag vóór 2 september 2024, t.a.v. dhr. drs. W. Almekinders per e-mail: info@directiewerf.nl.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Salaris (Min-Max)

Marktconform

Gewenste uren (Min-Max)

<20