Heerlen

voorzitter College van bestuur t.b.v. Open Universiteit

25.11.2022
  • WO
  • > 15 jaar
Holtrop Ravesloot

Functieomschrijving

Profiel met betrekking tot de positie voorzitter College van bestuur bij Open Universiteit

De Open Universiteit is een niet-traditionele, publieke universiteit met een bijzondere opdracht: het ontwikkelen, innoveren en aanbieden van open hoger onderwijs.

Open Universiteit
De Open Universiteit (OU) is opgericht in 1984 en heeft als publiek bekostigde universiteit een bijzondere opdracht: het ontwikkelen en aanbieden van open hoger afstandsonderwijs. Het gaat hier om wo-bachelors, wo-masters en PhD opleidingen of afgeleide onderdelen van deze opleidingen. Het onderwijs van de instelling is een alternatief voor het meer traditionele hoger onderwijs en vormt een aanvulling hierop. De ontwikkeltaak van de organisatie is gestoeld op eigen onderzoek en op de eigen onderwijspraktijk en is gericht op vernieuwing en toegankelijkheid van het hoger onderwijs. In het kader van haar onderzoekstaak biedt de OU de mogelijkheid tot het verrichten van promotieonderzoek.

De OU staat voor toegankelijkheid en vernieuwing van het wetenschappelijk onderwijs.
Dat is als publiek bekostigde universiteit haar bijzondere opdracht in het hoger onderwijs. Openheid zit in haar DNA. De universiteit stelt geen vooropleidingseisen voor het bacheloronderwijs en maakt het wetenschappelijk onderwijs toegankelijk voor wie flexibel moet of wil studeren, bijvoorbeeld naast werk of zorgtaken.

De OU onderzoekt, verbetert en ontwikkelt voortdurend nieuwe onderwijsmethoden en technieken en deelt deze kennis en ervaring. In het onderwijs en onderzoek wordt er intensief gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het internet biedt. Activerend academisch afstandsonderwijs is het onderwijsmodel van de OU en dit heeft er mede voor gezorgd dat de instelling binnen het WO een eigen plek heeft verworven. Hiermee kunnen studenten flexibel én gestructureerd studeren.

Missie en Visie
De Open Universiteit is dé deeltijduniversiteit van Nederland en wil maatschappelijk relevant zijn. Aansluitend bij de dynamiek van ontwikkelingen in de samenleving wil zij vanuit haar kerncompetentie van toegankelijk onderwijs en onderwijsinnovatie blijven vernieuwen. Dit houdt in dat:

  • het onderwijs aansluit bij de behoeften van studenten en de samenleving;
  • het onderwijs state-of-the-art is, zowel qua vorm als qua inhoud;
  • het onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verweven zijn;
  • er wordt ingezet op vernieuwing van het onderwijs, zowel bij de OU als bij anderen;
  • er wordt gestuurd op maatschappelijke relevantie en impact;
  • er wordt samengewerkt met partners in het hoger onderwijs en andere relevante partijen.


De Open Universiteit heeft een aantal jaren geleden gekozen voor een krachtige profilering als universiteit voor deeltijdonderwijs. De ingeslagen weg is succesvol. Dat blijkt niet alleen uit eigen onderzoek en evaluaties; ook externe beoordelingen bevestigen dit beeld, zoals onder meer blijkt uit het positieve eindoordeel bij de prestatieafspraken, het behalen van de instellingstoets kwaliteitszorg en de hoge scores die de opleidingen steeds behalen in de Nationale Studenten Enquête (NSE). De Open Universiteit krijgt van haar studenten in de NSE 2022 een algemene tevredenheidsscore van 4.05 op een schaal van 1 tot 5.

Voor meer informatie: www.ou.nl.

College van bestuur - positie voorzitter
De Open Universiteit kent een tweehoofdig college van bestuur bestaande uit een voorzitter en een lid (de rector magnificus). De bestuurders leggen verantwoording af aan de vijfhoofdige Raad van toezicht. Besturing vindt plaats op basis van collegialiteit. Beide bestuurders opereren vanuit een hechte en wederkerige samenwerking. Het College van bestuur is integraal verantwoordelijk voor het te voeren en gevoerde beleid, waar men elkaar steunt/vervangt waar nodig of gewenst.

De structuur van de OU wordt gevormd door zes faculteiten, twee centra, vier diensten en twee afdelingen aangestuurd door het College van bestuur. De medezeggenschap bestaat uit de ondernemingsraad, de studentenraad en lokaal overleg.

Profiel 'ideale kandidaat' voorzitter College van bestuur

De voorzitter heeft een breed inzicht in de ontwikkelingen op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied en kan deze binnen de universiteit vertalen naar strategische ambities. Beschikt over bestuurlijke ervaring, opgedaan binnen het hoger onderwijs of organisaties die sterk verbonden zijn met het hoger onderwijs. Heeft een sterke oriëntatie richting (semi)overheid en openbaar bestuur, maatschappelijke partners en het afnemende veld van bedrijfsleven (inclusief bedrijfstakorganisaties). Teneinde deze oriëntatie ook effectief te doen zijn, dient de voorzitter te kunnen bogen op bekendheid met en gezag binnen de wereld van het hoger onderwijs.

Van de kandidaat wordt een actieve en sturende bijdrage verwacht bij het invullen en realiseren van de strategische prioriteiten van de Open Universiteit in het krachtenveld van het Nederlandse HO/WO bestel. Het nieuwe Instellingsplan 2023-2027 is hierbij richtinggevend voor de positionering van de Open Universiteit in de landelijke discussies over stelselherziening, flexibilisering, digitalisering en nieuwe financieringsarrangementen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek (zoals het Nationale Groeifonds en Europese subsidieregelingen). De voorzitter is, samen met de rector, verantwoordelijk voor de uitwerking van de strategie, inclusief de daarin nog te maken keuzes.

De kandidaat heeft een verbindend karakter, kan opereren vanuit een goed ontwikkelde organisatiesensitiviteit, heeft integriteit hoog in het vaandel staan en draagt zorg voor een goede en constructieve samenwerking, zowel binnen de organisatie alsook in samen­werking met belangrijke stakeholders en partners in het veld. Onderkent het belang van een inspirerende, constructieve relatie en wisselwerking met de Raad van toezicht.

Is in staat om intern en extern stevig draagvlak te creëren en gaat op een constructieve manier in gesprek met de ondernemingsraad, de studentenraad, en de werknemers­organisaties in het kader van de medezeggenschap. De voorzitter onderhoudt goede banden met voor de universiteit belangrijke stakeholders, is erkend en herkend in de academische wereld.

Profielkenmerken:

- academische achtergrond;

- breed hybride netwerk: universitair/hoger onderwijs, openbaar bestuur en overheid, bedrijfsleven;

- energieke en enthousiaste bestuurder met visie;

- stevig boegbeeld met natuurlijk gezag: zichtbaar en benaderbaar;

- vanuit expertise en interesse gesprekspartner op alle niveaus;

- creatief en flexibel; met oog voor kansen en uitdagingen, met een luisterend vermogen en oprechte interesse in de organisatie;

- communicatief sterk, goede sociale vaardigheden, met oog voor de positie van mensen;

- in staat de vele politieke, maatschappelijke, bedrijfskundige en digitale uitdagingen die spelen bij een universiteit aan te gaan;

- ‘hands-on’ in combinatie met realiserend vermogen;

- brede ervaring in het aansturen van organisatie van professionals.

Bij de benoeming wordt rekening gehouden met een evenwichtige man/vrouwverdeling van de zetels. Met inachtneming daarvan wordt primair omgezien naar een vrouwelijke kandidaat als voorzitter. De functie vraagt om een inzet van 0,6 - 1,0 fte.

Contact
Holtrop Ravesloot begeleidt dit proces voor de Open Universiteit. Voor meer informatie kunt u, via 020-6470201, contact opnemen met Mathijs Kramer of Gerald Knol. Bij interesse ontvangen wij uw motivatie en cv graag uiterlijk 18 december 2022 via reacties@holtropravesloot.nl