6045 CK

Voorzitter Raad van Toezicht

Voorzitter Raad van ToezichtSOML is stevig verankerd in de regio met 7 scholen voor voortgezet onderwijs op 8 locaties: ROER College Schöndeln, Wings Roermond, BC Broekhin en Nt2 Mundium College in Roermond; Grescollege in Reuver; Connect College in Echt en scholengemeenschap Sint Ursula in Horn en Heythuysen. Met zo’n 950 medewerkers bieden wij passend en uitdagend onderwijs aan ruim 7300 leerlingen.  

De vijf leden van de raad van toezicht zien erop toe dat de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs binnen SOML gewaarborgd zijn. Dat doen ze door toezicht te houden op het bestuur zoals de code Goed Onderwijs bestuur dat voorschrijft. Daarnaast heeft de raad van toezicht een adviserende taak. 
Een belangrijk kenmerk van de raad is de profielenmix – door de raad worden minimaal de kennisgebieden financiën, personeel en organisatie (bedrijfskundig), juridische zaken en onderwijs(kwaliteit) afgedekt. Op deze kennisgebieden kan de raad zowel als toezichthouder en als klankbord functioneren. De leden van de raad zijn daarin samen verantwoordelijk als generalisten, waarbij uiteraard gebruik wordt gemaakt van de aanwezige specialismen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling portefeuilleschap in te voeren. De raad is een collegiaal team dat collectief besluiten neemt waarop de leden zowel individueel als collectief aanspreekbaar zijn. 
 

11.07.2022
 • WO
 • 5-10 jaar
 • Tijdelijk

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML)

Functieomschrijving

Algemene profielschets leden raad van toezicht


De leden van de raad van toezicht beschikken in elk geval over de volgende kwaliteiten:

 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting.
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring met een complexe organisatie.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om het college van bestuur met raad en daad als klankbord terzijde te staan.
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het college van bestuur te toetsen.
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die aan een organisatie als SOML gesteld worden op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het college van bestuur voorgelegde aangelegenheden.
 • Voldoende beschikbaarheid.

Functie-eisen

Specifieke eisen voor de voorzitter

 • Heeft ruime ervaring als toezichthouder en op het gebied van governance.
 • Is rolvast.
 • Is beschikbaar voor tussentijds overleg.
 • Heeft ervaring in het nemen van een regierol bij strategisch overleg.
 • Kan tegenstellingen en conflicterende belangen op een effectieve manier hanteren zonder partijen te schaden.
 • Werkt vanuit een relatie van vertrouwen en onderling respect samen met interne stakeholders.
 • Is een technisch goede voorzitter.
 • Maakt toezicht zichtbaar in de organisatie.
 • Kent de maatschappelijke context van en de thema’s binnen het onderwijs.
 • Straalt autoriteit en natuurlijk gezag uit.
 • Bezit organisatie sensitiviteit.
 • Werkt verbindend en uitnodigend.
 • Is mens- en procesgericht.
 • Bezit analytisch vermogen.
 • Denkt in kansen en is innovatief.
 • Kan relativeren en is onafhankelijk.

Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs (en in het bijzonder de functie van het interne toezicht daarin) en dat zij maatschappelijk actief zijn.
Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt rekening gehouden met diversiteit. De vacature staat open voor de huidige leden van de raad van toezicht en externe sollicitanten.

Meer informatie

Belangrijke informatie

Uiterste reageerdatum: 11 september – gelieve voor deze datum uw brief en cv te uploaden via de website.

Ernie Baelde is na 15 augustus a.s. bereikbaar voor nadere informatie.