1. Vacatures
 2. Van der Laan & Co
 3. Directeur - Detailhandel Nederland

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur - Detailhandel Nederland

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Leidschendam, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Detailhandel Nederland behartigt de collectieve belangen van de winkeliers zowel offline als online. Daaronder vallen ook aan retailverwante dienstverlening en retailambacht. Het doel is om het perfecte klimaat te creëren waarbinnen winkeliers optimaal kunnen ondernemen. Detailhandel Nederland vertegenwoordigt het midden- en kleinbedrijf (MKB) en grootwinkelbedrijf (GWB) en treedt met één gezamenlijk standpunt naar buiten. Dit versterkt de belangenbehartiging van de detailhandel bij de Nederlandse en Europese overheid.

SPEERPUNTEN

De speerpunten van Detailhandel Nederland zijn Betalingsverkeer, Europa, Sociale Zaken, Vestigingszaken, Digitalisering en Winkelcriminaliteit. Ook kan Detailhandel Nederland in actie komen bij andere onderwerpen - bijvoorbeeld de openingstijden - als de actualiteit erom vraagt.

NEDERLANDSE DETAILHANDEL

In de Nederlandse detailhandel werken alleen al in de 100.000 fysieke winkels ruim 800.000 mensen. En dan hebben we het nog niet eens over online, ambacht en dienstverlening. Hiermee is de detailhandel de grootste private werkgever in Nederland. De omzet van de detailhandel bedroeg in 2017 ruim 105 miljard.

EUROPESE DETAILHANDEL

In de hele Europese Unie werken ongeveer 31 miljoen mensen in de detailhandel in 6,2 miljoen bedrijven met een totale omzet van meer dan € 2.200 miljard.

LOBBY EN COMMUNICATIE

Media is een belangrijk communicatiemiddel in de lobby van Detailhandel Nederland via MKB-Nederland en de RND. Ook heeft Detailhandel Nederland vertegenwoordigers in vele commissies, werkgroepen en andere samenwerkingsverbanden. In Europees verband is Detailhandel Nederland lid van EuroCommerce in Brussel, de Europese winkeliersvereniging.

Over het bestuur

Detailhandel Nederland is de vereniging van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Nationale Winkelraad (NWR) van MKB-Nederland en de Raad Nederlandse Detailhandel (RND). In totaal zijn er 24 brancheverenigingen verbonden.

Detailhandel Nederland wordt bestuurd door elf bestuursleden. Deze bestuursleden weerspiegelen goed de leden van deze ondernemersvereniging. Het beleid en de speerpunten worden door de leden bepaald. Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering legt het bestuur verantwoording af en presenteert het de plannen voor de toekomst.

Het bestuur van Detailhandel Nederland:

 • G.H.N.L. van Woerkom, voorzitter
 • G. van Breen, RND
 • J.P.M. Burgering, NWR
 • P.E. Hamming, RND
 • W.P. Hoogenboom, NWR
 • P.E.H. Hoogstraaten, CBL
 • J.J. Meerman, NWR
 • C. van Vliet, CBL
 • R.J. Wieringa, NWR
 • P. Smit, CBL
 • Vacature RND

NB: Harry Bruijniks heeft een bijzondere positie, namelijk dat hij officieel geen bestuurslid is, maar als voorzitter van de stuurgroep vestigingszaken neemt hij wel deel aan de vergaderingen.

Het bureau is een relatief kleine organisatie van waaruit veel medewerkers van leden worden betrokken in commissies om aan het beleid en de speerpunten inhoud te geven. Op het bureau werken ca. 7 medewerkers, waaronder de directeur, die zich bezighouden met de aansturing van het bureau, de externe contacten en de centrale activiteiten van Detailhandel Nederland.

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van het bureau, het opstellen van het meerjarenplan en de uitvoering daarvan. Dit in samenspraak met het bestuur. Vanzelfsprekend zorgt hij/zij ervoor dat dit gebeurt op een effectieve en efficiënte wijze binnen de vastgestelde (financiële) kaders.

Woordvoering is een zeer belangrijke taak van het bureau. De directeur is verantwoordelijk voor de regie bij het woordvoeren in samenspraak met het bestuur en de projectsecretarissen. Draagvlak hierbij creëren is een belangrijk deel van het succes.

Gezien de diversiteit van de leden bijvoorbeeld in omvang bepaalt dat er ook diverse belangen zijn binnen de vereniging. De directeur zal hier oog voor hebben en aan alle aspecten aandacht geven. Deze taak zal hij in gezamenlijkheid vorm en inhoud geven met interne en externe stakeholders: overheden, ondernemings- en brancheverenigingen, vakbonden, vastgoedorganisaties, scholingsinstituten, inkoopverenigingen en commerciële organisaties.

De directeur is verantwoordelijk voor het optimaal verkrijgen van de benodigde (financiële) middelen en voor het creëren van meerwaarde van het bureau in al zijn facetten voor de aangesloten leden. Hiertoe zal de directeur ook de benodigde contacten met de leden onderhouden en zich op de hoogte stellen van de wensen en verwachtingen. De directeur rapporteert aan het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de vereniging op hoofdlijnen en houdt toezicht op die uitvoering. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering.

Per speerpunt coördineert een projectsecretaris alle activiteiten en communicatie over dit onderwerp. Hierbij zijn medewerkers van de leden op projectbasis betrokken en geven hier met elkaar inhoud aan.

Functie-eisen

Specifiek is de directeur van de Detailhandel NL verantwoordelijk voor:

Het zorg dragen voor de juiste speerpunten en invulling daarvan voor Detailhandel Nederland:

 • Draagt zorg voor de ontwikkeling van visie en beleid van Detailhandel Nederland, stelt in samenwerking met de medewerkers en projectsecretarissen het meerjarenbeleidsplan op en legt dat ter goedkeuring voor aan het bestuur.
 • Sparringpartner van het bestuur bij de vaststelling en formulering van de kerntaken.
 • Signaleert, volgt en interpreteert relevante ontwikkelingen m.b.t. de taakstelling van de organisatie, is alert op nieuwe mogelijkheden en kansen voor de organisatie en anticipeert op eventuele bedreigingen.
 • Draagt jaarlijks zorg voor de vaststelling van het jaarplan en de begroting, binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan, en legt deze stukken ter goedkeuring voor aan het bestuur.
 • Draagt zorg voor het vergroten van de externe naamsbekendheid van de Detailhandel Nederland, het vergroten van de algemene kennis van de actuele thema’s, voor het uitbreiden van het aantal ondernemende projecten, voor de intensivering en uitbreiding van externe samenwerkingsverbanden en projectparticipaties.
 • Draagt zorg voor het realiseren van de financiële doelstellingen en het aantrekken van de benodigde partners en fondsen ten behoeve van innovaties voor de sector.

Het zorg dragen voor de externe vertegenwoordiging van Detailhandel Nederland:

 • Draagt in samenwerking met de projectsecretarissen zorg voor belangenbehartiging en politieke lobby (met name ook richting overheid), vertegenwoordigt de organisatie in diverse commissies en overlegvormen, creëert draagvlak voor de ambities, doelstellingen en projecten.
 • Draagt zorg voor adequate samenwerking met de aangesloten leden en met andere relevante landelijke organisaties in de detailhandel.
 • Onderhoudt relaties met (potentiële) subsidieverstrekkers en draagt zorg voor het aanboren van additionele financieringsbronnen, onderhandelt binnen kaders over aanvullende budgetten voor lopende projecten.
 • Onderhoudt in samenwerking met de voorzitter van het bestuur relevante contacten met internationale organisaties. Hiermee worden hoofdkantoren van Europese en internationaal opererende ketens bedoeld.

Het zorg dragen voor het intern functioneren van de organisatie:

 • Draagt zorg voor het vaststellen en bewaken van de samenhang van alle interne beleidsgebieden binnen het bureau, met inachtneming van de vastgestelde beleidskaders op het gebied van organisatie-, financieel-, personeelsbeleid.
 • Draagt zorg voor de interne bedrijfsvoering binnen Detailhandel Nederland en de realisatie van de afgesproken doelstellingen, controleert op hoofdlijnen en kwaliteitsniveau en stuurt indien nodig bij.
 • Geeft direct leiding aan het bureau.
 • Draagt zorg voor een goed personeelsbeleid binnen de organisatie en waarborgt de daarbij benodigde randvoorwaarden.
 • Draagt zorg voor periodieke afstemming met de medewerkers van het bureau voor de structurele en dagelijkse werkverdeling.

Het zorg dragen voor de verantwoording richting het bestuur:

 • Draagt zorg voor de vertaling van strategische doelstellingen vanuit het Bestuur naar de verschillende bedrijfsprocessen en de organisatiestructuur en het functioneren van de organisatie.
 • Legt verantwoording af aan het Bestuur over de plannen en de voortgang en ontwikkelingen binnen de organisatie, voert hierover periodiek overleg met het bestuur.
 • Doet aan het bestuur voorstellen op hoofdlijnen voor de inzet van gelden, draagt zorg voor een juist financieel-economisch beheer en legt periodiek financiële verantwoording af.

Het bureau van Detailhandel Nederland is gevestigd in Leidschendam, de bedoeling is dat dit begin 2019 verhuist naar de Malietoren in Den Haag. Ook is er een kantoor in Brussel.

Profiel

Gezocht wordt een directeur met ervaring op gebied van woordvoering en belangenbehartiging in een meer complexe omgeving, met een brede belangstelling voor de thema’s die belangrijk zijn in de detailhandel van vandaag. Hij of zij is in staat tijdig ontwikkelingen te signaleren die van belang zijn voor de sector en te vertalen naar concrete acties waar nodig. Timing in deze is ook van belang. De kandidaat ziet het als een uitdaging om Detailhandel Nederland te positioneren als een organisatie die meerwaarde biedt voor haar leden en de medewerkers in de sector en echt het verschil kan en wil maken. Hij of zij is zich bewust van de maatschappelijke positie en het brede speelveld. Reeds opgedane ervaringen met brancheverenigingen, ministeries en politieke omgevingen wordt als een pré gezien.

De directeur heeft natuurlijk overwicht, stuurt enerzijds op resultaat en is anderzijds een coach van professionals, een people manager. Hij of zij weet een plezierig werkklimaat te scheppen en heeft aandacht voor de medewerkers en de bij Detailhandel Nederland betrokken externe stakeholders. Een zakelijke en doelgerichte instelling, openheid en informatie-uitwisseling zijn belangrijke kenmerken in zijn/haar dagelijks functioneren. De wijze van leidinggeven (faciliterend) is hier belangrijker dan formele bevoegdheden.

De directeur is iemand die van nature draagvlak creëert in- en extern en makkelijk een netwerk opbouwt en onderhoudt op diverse niveaus. Hij/zij vertegenwoordiging van Detailhandel Nederland op landelijk niveau en ook internationaal rekening houdend met de activiteiten en bevoegdheden van de individuele stuurgroepen. Netwerk en lobby contacten zijn belangrijke onderdelen van de functie. Intern is hij of zij de verbindende schakel tussen het bureau en het bestuur. Voorts zal hij een actieve bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van het bureau, passend bij de dynamiek van de vereniging.

De overige voor de functie belangrijke kwalificaties en persoonlijkheidskenmerken zijn:

 • natuurlijk overwicht, zichtbaar, hands-on mentaliteit;
 • academisch denk- en werkniveau;
 • strategisch sterk ontwikkeld, breed denkend en analytisch vermogen;
 • gevoel voor politieke verhoudingen;
 • visie op retail en maatschappelijke trends;
 • besluitvaardig;
 • initiërend vermogen;
 • motiverend, samenwerkingsgericht en sterke communicatieve vaardigheden;
 • betrouwbaar, authentiek, verbindend, integer en transparant;
 • respectvol voor de leden;
 • bottom-up handelend;
 • faciliterend richting voorzitter;
 • zakelijk en resultaatgericht.

Tot slot zijn ondernemerschap, durf, energie en humor belangrijke eigenschappen voor de nieuwe directeur.

Over de procedure

De werving- en selectieprocedure is een open en transparante procedure. Detailhandel Nederland laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicole Boevé en Nicolette van Helsdingen, partners van het onafhankelijke executive search bureau Van der Laan & Co. Het is het streven om een kandidaat te benoemen voor 1 november. Een assessment en/of onafhankelijke integriteitstoetsing kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.

Als je belangstelling hebt kun je je CV met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.

De reactietermijn sluit op 25 september 2018.