1. Vacatures
 2. Van der Laan & Co
 3. Directeur Regionale Ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur Regionale Ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant

REWIN West-Brabant is op zoek naar een nieuwe Directeur

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Breda, Noord-Brabant
Dienstverband:
Tijdelijk contract / Tijdelijke opdracht

Functieomschrijving

Inleiding

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant (hierna REWIN) bouwt aan een economisch sterk West-Brabant, door bedrijven te helpen bij groeien, innoveren en vestigen. Dat doet REWIN door het organiseren van samenwerking en het stimuleren van innovatieve toepassingen tussen bedrijven onderling en tussen ondernemers, onderwijs, kennisinstellingen en overheid. REWIN initieert, stimuleert, verbindt en zorgt dat West-Brabant de plek is waar ondernemers willen zijn! Als REWIN belangrijke spelers mist, worden ze verleid om naar West-Brabant te komen. REWIN is als regionale ontwikkelingsmaatschappij actief voor de 16 gemeenten in West-Brabant. De regio West-Brabant ligt in een bijzonder gunstig economisch kerngebied en kenmerkt zich door een zeer gedifferentieerde economie. De (traditionele) sectoren Agrofood & Biobased, industrie en logistiekvormen de historische economische basis van de regio.

Governance structuur

REWIN heeft de volgende aandeelhouders: Regio West-Brabant (RWB) en de gemeenten Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Oosterhout, Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen, Zundert, Halderberge, Alphen-Chaam, Baarle Nassau, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Altena. REWIN wordt geleid door de directeur die verantwoording aflegt aan een driehoofdige Raad van Commissarissen.

De Economic Board van West-Brabant (EBWB), samengesteld uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en onderwijs uit West-Brabant, stelt de koers van de regio vast, vastgelegd in de Economische Agenda van West-Brabant: “Hub voor vernieuwend ondernemerschap”. EBWB functioneert als informele opdrachtgever voor REWIN. De directeur van REWIN is tevens de secretaris van de EBWB. REWIN zorgt voor de uitvoering van de economische agenda met een focus op de sectorprogramma's maintenance, logistiek en agrofood/biobased economy, creatieve dienstverlening om te verbinden, verslimmen en verduurzamen. Daarnaast wordt ingestoken op het ondersteunen van start-ups en innovatief MKB Tot slot blijft de regio zich inzetten voor nieuwe vestigers.

REWIN werkt intensief samen met een breed scala van verschillende partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. EBWB, RWB, BOM, Provincies, Gemeenten, Ministeries, Buas, Avans, ROC's, BZW, banken, accountants, adviseurs, deelnemende bedrijven etc. etc. Per sector- of niet sectoraal programma en project, op verschillende inter(nationale), regionale en lokale schaalniveaus, zijn er weer andere samenwerkingspartijen, financiers en subsidieverschaffers. De programma’s bieden een gestructureerde manier om samen resultaten te boeken.

Over de vacature

De bestuurlijke opdracht van de nieuwe directeur van REWIN is de volgende:

 • Ontwikkelen en uitvoeren van de Regionale Economische Agenda van de EBWB “hub voor vernieuwend ondernemerschap” i.o.v. de gemeenten in West Brabant. Onderdeel hiervan is het faciliteren van de EBWB in de beleidsontwikkeling en het uitvoeren van deze agenda , het opstellen van een jaarlijks productplan met programma’s (sectorale en niet sectorale) onder aansturing van de triple helix met behoud van de eigendomspositie gemeenten.
 • Bouwen aan een economisch sterke regio, waarbij ondernemers worden gefaciliteerd om te groeien, te innoveren en zich te vestigen. Onderdeel hiervan is o.a.
  • het vergroten van de zichtbaarheid van de kracht van de regio, de innovaties en de ‘parels’ in de regio
  • het bouwen van ecosystemen en bijpassende programma’s; het neerzetten van REWIN in de regio als netwerkorganisatie en het vergroten van de zichtbaarheid van REWIN;
  • het proactief verbinden van de triple helix organisaties, maar met de andere stakeholders binnen en buiten de regio zoals de EBWB, RWB, BOM, Midpoint etc.
  • het leggen van nieuwe en onderhouden van bestaande relaties, het verkennen en aangaan van samenwerkingen met diverse andere stakeholders binnen en buiten de regio die bijdragen aan het versterken van de regio;
 • De ingezette transformatie van REWIN naar een netwerkorganisatie met een plattere organisatiestructuur, zelforganisatie en meer slagkracht aanscherpen en borgen.

Bij de bestuurlijke opdracht en de cultuur van de organisatie past een directeur die met één been in de maatschappij staat en met het andere in het bedrijfsleven en de bestuurlijke gremia. Een directeur met een stevige en enthousiasmerende persoonlijkheid, die een gedurfde visie en strategie kan neerzetten, die gericht is op samenwerken en beschikt over een flexibele stijl van communiceren en een doortastende, ondernemende can do mentaliteit.

Functie-eisen

De volgende competenties zijn voor de functie van directeur van REWIN van belang:

 • Visie: in staat om de dagelijkse praktijk te overstijgen en ideeën uit te werken voor de toekomst, feiten van een afstand kunnen bekijken en deze in ruimere context en langetermijnperspectief kunnen plaatsen, de strategische visie van REWIN kunnen vertalen naar de diverse bestuurlijke arena’s, zich richten op innovatie, open staan voor ongewone en gedurfde ideeën, overzien van de gevolgen van maatschappelijke en economische ontwikkelingen en deze vertalen naar de eigen opdracht, traditionele werkwijzen ter discussie stellen en met vernieuwende diensten, concepten, benaderingen komen.
 • Groepsgericht leidinggeven: hands-on en pragmatisch richting en sturing geven aan professionals, samenwerkingsverbanden onderling stimuleren om de doelstellingen van de organisatie te bereiken, stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en probleemoplossend vermogen, inspireren en enthousiasmeren.
 • Overtuigingskracht: visie en standpunten vertegenwoordigen, bij weerstand of tegenspraak de toegevoegde waarde van REWIN neer kunnen zetten, ingewikkeldheden benoemen, geloof in eigen voorstellen uitstralen en draagvlak hiervoor creëren, verschillende overtuiging strategieën hanteren, lobbyen bij de juiste personen, argumenten verwoorden op een voor de doelgroep aansprekende manier (de taal van de ander spreken).
 • Durf: durven te investeren in potentiële partnerships en initiatieven, discussies voeren over de bestaande structuren, rolverdelingen en financieringswijzen in de regio, bestuurders prikkelen en opgewassen zijn tegen krachtig tegenwicht, ambitieus zijn en voor de troepen uitlopen, een eigen koers uitzetten in het licht van de maatschappelijke behoefte en ontwikkelingen, ingewikkeldheden benoemen om doorbraken te realiseren, besluiten en er naar handelen.
 • Flexibel gedrag en sociabiliteit: contact- en mensgericht zijn, verschillende gedrags- en communicatiestijlen inzetten om de gestelde doelen te behalen en anderen effectief te beïnvloeden, de taal van het bedrijfsleven en de bestuurders verstaan, zich gemakkelijk onder mensen begeven en met plezier op anderen afstappen, sterk in het onderhouden van contacten.
 • Netwerken: bruggen bouwen en zo gewaagde combinaties van organisaties bij elkaar brengen, het ontwikkelen en verstevigen van relaties en het boegbeeld zijn van de organisatie, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie aangaan en die aanwenden om de opdracht van de organisatie te realiseren, anderen inschakelen om draagvlak te creëren en cultuur- en belangenverschillen te beslechten.
 • Politieke sensitiviteit: beschikken over een goed gevoel voor complexe bestuurlijke verhoudingen, zich kunnen verplaatsen in het politieke speelveld en de complexe belangen en bestuurlijke dynamieken bij de aandeelhouders, het bedrijfsleven en de onderwijs- en onderzoeksorganisaties.
 • Omgevingsbewustzijn: op de hoogte zijn van de relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en trends en deze kennis benutten t.b.v. de eigen organisatie en om agenda’s van de drie werelden bij elkaar te brengen, plaatsen van de organisatie op de juiste wijze in het krachtenveld waarmee deze heeft te maken, samenwerkingsgericht en in staat om van een vijand een vriend te maken en het groepsbelang voorop te zetten, anderen het belang tonen van ieders bijdrage noodzakelijk om een gewenst resultaat te bereiken
 • Commercieel vermogen en ondernemerschap: handelen vanuit kansen in de markt en deze op juiste maatschappelijke en commerciële waarde schatten, de juiste relaties aangaan, kansen en mogelijkheden zien voor bestaande en nieuwe diensten en concepten die nog niet eerder door anderen op de markt zijn gebracht, ideeën genereren omtrent de toekomst van de organisatie en deze omzetten in concrete strategieën, daarbij risicovolle beslissingen niet mijdend.

Aanvullend worden de volgende wensen gesteld met betrekking tot de ervaring en overige kwalificaties van de nieuwe directeur:

 • Kennis en inzicht in het regionaal economische landschap van West-Brabant.
 • Begrip van de verhoudingen met de andere ontwikkelingsmaatschappijen in de andere regio’s in Nederland.
 • Ervaring met triple helix samenwerkingen en daardoor in staat om te redeneren vanuit de maatschappelijke behoefte.
 • Ervaring in het transformeren van organisaties en bedrijfsmatig inzicht.
 • De beschikking over een relevant zakelijk netwerk.
 • Aantoonbare binding met de regio.

Salariering: BBRA schaal 16.

Over de procedure

REWIN laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Karen Kragt en Nicole Boevé, partners bij Van der Laan & Co. De procedure is als volgt ingericht:

 • Eerste selectiegesprek met de voltallige Raad van Commissarissen: 11 januari (ochtend) of 12 januari (middag).
 • Informeren klankbordgroep bestaande uit enkele aandeelhouders over de geselecteerde kandidaten.
 • Tweede verdiepingsgesprek met de Raad van Commissarissen, evt. aangevuld met een drijfveren en competentie potentieel analyse (TMA analyse): 22 januari (ochtend).
 • Klikgesprek met een delegatie van de aandeelhouders, en van het management team / medewerkers van REWIN: 26 januari (ochtend).
 • Verifiëren referenties door Van der Laan & Co.
 • Voordracht kandidaat op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 25 februari.
 • Benoeming en start per april 2021 met een warme overdracht van de huidige directeur.

Ben je geïnteresseerd in deze mooie en uitdagende functie, upload dan je CV en motivatie via: https://vanderlaanco.nl/nl/vacatures/

Voor vragen of meer informatie kan je contact opnemen met Karen Kragt, partner Van der Laan & Co, via 035 54 80 760.

Bronnen

https://www.rewin.nl/rewin/over_rewin.html

https://www.rewin.nl/sectoren/samenwerking/regiodeal.html

https://jaarverslag2019.rewin.nl/

https://www.ebwb.nl/

https://www.ebwb.nl/economische_agenda/uitvoering.html

https://www.west-brabant.eu/over-rwb