1. Vacatures
 2. Van der Laan & Co
 3. Lid Raad van Bestuur (COO) - Spaarne Gasthuis

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Bestuur (COO) - Spaarne Gasthuis

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Haarlem, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Het Spaarne Gasthuis is op 22 maart 2015 ontstaan uit de juridische fusie van Kennemer Gasthuis en Spaarne Ziekenhuis. Hiermee is uit deze twee STZ huizen één groter STZ huis ontstaan met als belangrijk doel de kwaliteit van zorg in de regio nog verder te verbeteren en de patiënt een zo breed mogelijk palet aan zorg te kunnen blijven bieden. Het Spaarne Gasthuis heeft meer dan 3.000 FTE medewerkers en 280 medisch specialisten; een kwart van hen in loondienst. De hoofdlocaties bevinden zich in Hoofddorp en Haarlem, daarnaast heeft het ziekenhuis poliklinieken in Heemstede, Hillegom, Haarlem Noord en Nieuw-Vennep; Haarlem Noord heeft naast poliklinieken ook een shortstay en dagkliniek met OK-complex. Het Spaarne Gasthuis sloot 2017 af met een substantieel positief exploitatieresultaat en is financieel gezond. Bovendien behoorde het Spaarne Gasthuis zowel in 2016 als in 2017 bij de best scorende ziekenhuizen volgens het jaarlijkse Elsevier onderzoek naar beste ziekenhuizen.

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). Samen met 25 andere STZ ziekenhuizen in Nederland onderscheidt het Spaarne Gasthuis zich door intensief te werken aan drie belangrijke pijlers:

 • Opleiding en onderwijs voor alle werknemers.
 • Wetenschappelijk onderzoek om binnen het Spaarne Gasthuis zorg te vernieuwen en te verbeteren.
 • Het leveren van topklinische zorg aan patiënten.

Missie en kernwaarden

In het Spaarne Gasthuis wordt iedereen beschouwd als gast. Er wordt naar de gasten geluisterd en zoveel als mogelijk tegemoet gekomen aan hun wensen. Binnen het Spaarne Gasthuis werken gepassioneerde professionals; zij staan voor kwaliteit en bieden zorg waar mogelijk dicht bij de patiënt, maar verderaf geconcentreerd op één plek als dat beter is. De menselijke maat is hierbij altijd hét uitgangspunt.

Men gelooft in de kracht van samenwerken. Vanuit die overtuiging wordt de zorg in de regio georganiseerd. Dit gebeurt zo goed mogelijk samen met verwijzers en andere zorgaanbieders en in overleg met patiënten. Samenwerken betekent kennis delen en elkaar helpen en stimuleren om het elke dag weer beter te doen. Samen meer dan topzorg!

Deze missie is vertaald in vier kernwaarden:


 • Het Spaarne Gasthuis is het ‘gasthuis’ voor patiënten en hun naasten, verwijzers, verzekeraars en anderen. Patiënten voelen zich veilig en geborgen. Verwijzers kunnen gemakkelijk communiceren met specialisten. En verzekeraars weten dat klanten uitstekende zorg ontvangen en dat er transparantie is over geleverde prestaties.
 • Partner met passie voor patiënten en hun naasten, verwijzers en regionale opleidingen. Partners met respect voor elkaar en voor elkaars rol en ambities. De ambitie is zorgen dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plaats krijgt, bijdragen aan preventieve en curatieve gezondheid en de zorg vernieuwen door samen nieuwe zorgconcepten te ontwikkelen.
 • Dichtbij als het kan, verder als het beter is. Complexe, hoogwaardige zorg worden samengebracht op één plek. De menselijke maat en de beleving van kleinschaligheid zijn hierbij altijd het uitgangspunt.
 • Topzorg. Patiënten en andere stakeholders ervaren en voelen dat altijd alles gedaan wordt om de best denkbare zorg te leveren door samen te werken. Als topklinisch - en daarmee opleidingsziekenhuis waarin met anderen wordt gewerkt aan (baanbrekend) onderzoek.

Ontwikkelingen

Sinds de fusie zijn belangrijke stappen gezet voor de integratie van de beide huizen, waaronder de besluitvorming rond de locatieprofilering, fusie van de medische staven, integratie van de bedrijfsondersteunende afdelingen en medezeggenschapsorganen, en de invoering van Epic op de locaties Haarlem. Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de harmonisatie van werkprocessen en verdere optimalisatie van afdelingen.

Er is een dringende noodzaak voor de doorontwikkeling van de informatievoorziening in de zorg, voor meer innovatie en voor toepassing van e-health. Het Spaarne Gasthuis wil daarin voorop lopen. De huidige huisvesting op de locatie Haarlem-Zuid is aan het eind van zijn levensduur en dat betekent dat de komende jaren actief gewerkt wordt aan het “Ziekenhuis van de Toekomst”. Hier ligt een meerjarenstrategie aan ten grondslag die momenteel wordt ontwikkeld en waarin toekomstig bestendige zorgconcepten worden verankerd en richting wordt geven aan de strategie voor de lange termijn.

Het Spaarne Gasthuis ontwikkelt zich tot een sociaal innovatief ziekenhuis waarin een groot beroep gedaan wordt op de kennis, kunde en de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers.

Er zijn drie domeinen gedefinieerd waarbinnen sociale innovatie voor het Spaarne Gasthuis de komende jaren verder vorm gegeven gaat worden. Het gaat om de domeinen:

1. Mensgerichte zorg: het Spaarne Gasthuis is een “gasthuis” in de letterlijke zin van het woord. De menselijke maat is altijd het uitgangspunt. De geleverde zorg voegt waarde toe voor patiënten. Dat wordt gerealiseerd door de zorg te organiseren vanuit het perspectief van de patiënt.

2. Actieve rol in de maatschappij: het bieden van topzorg in de toekomst vraagt om een andere manier van samenwerken en organiseren in de regio. De zorg voor kwetsbare groepen en chronische patiënten is in toenemende mate een continu proces waarbij zorgaanbieders in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Ook onderwerpen als preventie en lifestyle zijn hiermee niet langer uitsluitend de verantwoordelijkheid van de 1ste lijn. Tot slot is het Spaarne Gasthuis zich bewust van de verantwoordelijkheid als een van de grootste werkgevers in de regio.

3. Toekomstbestendige organisatie: die organisaties die zich het beste aan veranderingen aan kunnen passen zullen het meest succesvol zijn en dit betekent dat het Spaarne Gasthuis zich verder wil ontwikkelen tot een toekomstgerichte wendbare organisatie die beter en sneller kan anticiperen op een veranderende samenleving, technologische ontwikkelingen en nieuwe arbeidsrelaties. Dit vraagt ook om een andere manier van leidinggeven. Voor het optimaal activeren en toepassen van de kennis en expertise van alle medewerkers is de ontwikkeling van ‘het Spaarne Gasthuis leiderschap’ van cruciaal belang.

Het Spaarne Gasthuis leiderschap kenmerkt zich door een continue groei en ontwikkeling van gedeeld leiderschap door aandacht te hebben voor die zaken die daadwerkelijk helpen bij het oplossen van problemen. De samenwerking krijgt vorm in flexibel samenstelde projectteams die bestaan uit experts die werken vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid.

Ook in de toekomst zal de aandacht uitgaan naar het steeds weer verder verbeteren van de kwaliteit, het vorm geven aan de nieuwe medische organisatie, ontwikkeling op het gebied van onderwijs, opleidingen, en onderzoek, en het verder richten van de blik van de organisatie naar buiten.

Bestuur en toezicht

Het Spaarne Gasthuis wordt bestuurd volgens de principes uit de zorgbrede Governancecode Zorg 2017.

De code bevat gedragsregels voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. De raad van bestuur en raad van toezicht onderkennen dat zij een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het Spaarne Gasthuis. Zij zijn aanspreekbaar op regels en gedrag. Dit uit zich in de openheid die zij nastreven bij de totstandkoming van besluiten en bij de verantwoording over behaalde resultaten. De raad van toezicht vervult de werkgeversrol voor de leden van de raad van bestuur en staat hen met raad terzijde.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

 • ir. H. Maarten le Clercq, voorzitter
 • prof. dr. Ferry C. Breedveld
 • drs. Nicoly A. Vermeulen
 • mr. Bernt B. Schneiders
 • drs. Francoise J.H. Dings (per 1 oktober 2018)
 • 1 vacature

De huidige Raad van Bestuur bestaat op dit moment uit:

 • prof. dr. Ivo N. van Schaik, voorzitter
 • drs. Kees A. Wolse, lid
 • drs. Ale Houtsma, a.i. toegevoegd lid

Functie-eisen

De vacature: Lid van de Raad van Bestuur in het driehoofdige team

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hebben gezamenlijk besloten dat de Raad van Bestuur drie leden moet hebben, gezien de grootte van de organisatie en haar ambities. Ale Houtsma is tijdelijk toegevoegd tot het einde van 2018. Zodoende ontstaat met het vertrek van Peter van Barneveld in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd een vacature voor de functie van lid van de Raad van Bestuur.

In het team met Ivo van Schaik als voorzitter die, onder andere, verantwoordelijk is voor de externe betrekkingen en een deel van de zorgportefeuille, en Kees Wolse die, op dit moment, de verantwoordelijkheid draagt voor de financiën, IT, vastgoed en de facilitaire en medisch ondersteunende diensten, zal het nieuwe lid van de Raad van Bestuur de rol van COO krijgen en daarbij ook voortrekker moeten zijn van de doorontwikkeling ICT, innovatie en e-health. De verdeling van de aandachtsgebieden in het collegiale team zal in gezamenlijk overleg en op basis van achtergrond, expertise, en interesse verder gemaakt worden. Voor een evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur wordt voor deze vacature nadrukkelijk uitgekeken naar een vrouw.

De huidige leden van de RvB werken met elkaar op basis van vertrouwen en respect, met een open stijl van communiceren, zowel onderling als naar de organisatie.

Eigenschappen lid Raad van Bestuur

Het nieuwe lid van de Raad van Bestuur zal iemand zijn van hoge integriteit met zuivere normen en waarden, iemand die van nature eerlijk en duidelijk is, authentiek; bij uitstek geen ‘politiek dier’. Zij (of hij maar dat zal niet verder herhaald worden) is echt een teamplayer en een inspirerende persoonlijkheid. Iemand die goed past in een collegiale Raad van Bestuur, samenwerkend in het team op basis van vertrouwen en respect en aandacht voor elkaar.

Zij heeft een verbindende persoonlijkheid en managementstijl en zal typisch werken vanuit passie en een zeker idealisme. Zij straalt trots uit op het huis en maakt het huis ook trots. Zij legt contact met alle lagen van de organisatie waarbij er typisch sprake is van dienend leiderschap en de verantwoordelijkheid leggen waar die hoort en alleen wordt ingegrepen als nodig. Ze straalt rust uit, is een warme authentieke persoonlijkheid en kan goed luisteren. Zij is in staat successen te vieren en daarbij aandacht te hebben voor die mensen die het succes realiseren. Zij geeft vertrouwen en kan loslaten, heeft tact en humor, is toegankelijk en is een goede netwerker. Ze heeft uitstekende communicatieve eigenschappen.

Het betreft iemand met visie, een strategisch denker, zowel gericht op de korte als op de lange termijn, en zij is in staat dit te vertalen naar resultaat door een duidelijke en verbindende aanpak en stijl. Zij stelt ambitieuze en haalbare doelen, stelt goede prioriteiten, waar samen naar toe wordt gewerkt en die ook gerealiseerd worden. Zij stimuleert de veranderingsbereidheid en wendbaarheid van de organisatie, waarbij zij ook innovatief kan en durft te zijn. Zij is iemand met interesse in en visie op medisch-organisatorische vernieuwing in de zorg en bij uitstek in staat anderen hiertoe ook te inspireren. Zij heeft ook ervaring met de bedrijfsvoering van diverse ondersteunende en stafdiensten in een ziekenhuis. Daarnaast heeft zij aantoonbare affiniteit en kennis van ICT, innovatie en e-health. Tot slot strekt ervaring op gebied van vastgoed tot aanbeveling.

Achtergrond en ervaring

De kandidaat is iemand:

 • met een academische opleiding en bij voorkeur werkervaring in een ziekenhuis;
 • met bestuurlijke ervaring en aantoonbare leiderschapskwaliteiten;
 • die verbindend is en ervaring heeft met het leidinggeven aan zorgprofessionals en managers van ondersteunende stafdiensten;
 • die idealiter ervaring met verander- en cultuurtrajecten heeft.

Persoonlijke competenties

Bij de persoonlijke competenties van de lid Raad van Bestuur gaat het voornamelijk om enerzijds de complementariteit met de twee zittend bestuurders en anderzijds een gezamenlijke visie op de organisatie en de daarbij passende aanpak. Hierbij kan gedacht worden aan:

 • een teamplayer en netwerker die het leuk vindt om veel in gezamenlijkheid op te pakken en naar buiten te treden;
 • willen investeren in het vormen van een team en overtuigingskracht hebben;
 • gedreven zijn in het naar een hoger plan brengen van de organisatie (veranderingsmanagement, innovaties, ICT, digitalisering, e-health, regie hebben in het netwerk rondom het Spaarne Gasthuis);
 • ambitieus zijn in het creëren van ruimte voor innovaties;
 • duidelijk oog hebben voor belangen van de patiënten, medewerkers en de medisch specialisten (sociale antenne, inlevingsvermogen end organisatiesensitiviteit), om kunnen gaan met weerstand;
 • kunnen schakelen tussen proces en inhoud; kunnen denken in belangen;
 • kunnen relativeren in de gedrevenheid;
 • goed kunnen reflecteren over zichzelf en de ander (feedback geven en ontvangen), kritisch zijn:
 • kunnen schakelen tussen soms op de voorgrond te treden en soms dienstbaar aan het proces te zijn;
 • daadkrachtig zijn;
 • gezaghebbend, charismatisch zijn;
 • transparant en integer zijn.

Honorering

Honorering vindt plaats overeenkomstig de Wet Normering Topinkomens publieke en semi-publieke sector ofwel de WNT. Het Spaarne Gasthuis valt in categorie klasse V.

De procedure

Het Spaarne Gasthuis laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Marianne Lensink, partners bij Van der Laan & Co. Zij zullen de eerste selectiegesprekken voeren met potentiële kandidaten. Bij geschiktheid zullen zij vervolgens de kandidaatprofielen presenteren aan de selectiecommissie van het Spaarne Gasthuis. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor één of meerdere gesprekken.

De selectiecommissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht en de twee leden van de Raad van Bestuur.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 0355480760.

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.

De reactietermijn sluit op 26 augustus 2018.