1. Vacatures
 2. Van der Laan & Co
 3. Lid Raad van Bestuur (Medisch Bestuurder) - Sophia Revalidatie / Rijnlands Revalidatiecentrum

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Bestuur (Medisch Bestuurder) - Sophia Revalidatie / Rijnlands Revalidatiecentrum

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Leiden, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De organisatie

Per 1 oktober 2017 zijn Rijnlands Revalidatie Centrum (hoofdlocatie Leiden) en Sophia Revalidatie (hoofdlocatie Den Haag) bestuurlijk gefuseerd. De doelstelling is om per 1 januari 2019 een vervolgstap te zetten door juridisch te fuseren. Door deze samensmelting ontstaat een nieuwe organisatie voor revalidatiezorg. De fusie is geen doel op zichzelf maar een middel om uiteindelijk duurzame meerwaarde voor patiënten, verwijzers, medewerkers en financiers te realiseren. Doorgaan op de ingeslagen wegen van beide bestaande revalidatiecentra is geen realistische optie voor de geïntegreerde, nieuwe organisatie. Om de fusie te laten slagen is daarom een nieuwe identiteit geformuleerd met bijbehorende missie, visie en kernwaarden.

De fusieorganisatie is te typeren als middelgrote organisatie voor medisch-specialistische zorg, onderwijs en onderzoek met redelijk complexe processen binnen een uiterst complex netwerk van zorgpartners.

De belangrijkste kengetallen zijn onder meer circa 725 fte / 1100 medewerkers / 50 medisch specialisten /M € 70 omzet per jaar / 10 eigen locaties en 7 ziekenhuislocaties / 5 regionale transmurale netwerken en samenwerking met LUMC, Leidse Hogeschool en Haagse Hogeschool voor innovaties, opleidingen en onderzoek.

Missie, visie en kernwaarden

De missie van de fusieorganisatie is als volgt geformuleerd: “Wij zijn hét erkende expertisecentrum voor revalidatiezorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van (lichamelijke) ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening”. Dit wordt bewerkstelligd door:

 • het verzorgen van (complexe) medisch specialistische revalidatiegeneeskunde;
 • het continu innoveren van de revalidatiezorg en;
 • het voeren van regie op het netwerk van de revalidatiezorg voor, tijdens en na de behandeling binnen de medisch specialistische revalidatiezorg.

De visie is dat de revalidatiezorg door de organisatie samen met de patiënt wordt vormgegeven. Men is gericht op de patiëntwaarde, ofwel het in kracht groeien van de patiënt om in de samenleving te participeren, en handelt hierbij vanuit de principes van Value Based Healthcare. De revalidatiegeneeskunde maakt onlosmakelijk deel uit van de zorgketen en het netwerk van revalidatiezorg. Binnen de netwerken levert de fusieorganisatie expertise en regie op het revalidatieproces.

Om een erkend expertisecentrum te zijn voor excellente complexe Medisch Specialistische Revalidatiezorg, zijn het opzetten, uitbouwen en versterken van netwerken essentieel. Samenwerking is hét kenmerk van de revalidatiegeneeskunde in plaats van alles zelf te willen doen.

De kernwaarden zijn bepalend voor de manier van doen en helpen bij het maken van keuzes. Voor de fusieorganisatie zijn de volgende kernwaarden gekozen:

 • grenzen verleggen;
 • samenwerken;
 • deskundig;
 • eigenaarschap.

Om de missie en visie te kunnen realiseren dient de fusieorganisatie goed bestuurd te worden. Centraal in de besturing van de organisatie staat het continu innoveren. De komende jaren krijgt de zorg volop te maken met veranderingen. Voor alle zorgaanbieders en zeker ook voor revalidatiecentra is het daarom noodzakelijk om op relevante ontwikkelingen in te kunnen spelen en intensief samen te werken binnen de diverse coherente netwerken. Vanuit dit oogpunt zullen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatiecentrum moeten veranderen van meer beheersmatig gerichte organisaties (stabiliteit) naar een fusieorganisatie die innovatief gericht is op ontwikkeling, vernieuwing, doelmatigheid en uitkomsten van zorg.

Het bestuur

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit Frans van den Broek d’ Obrenan (voorzitter) en Willem Wiegersma (lid RvB). Na de geplande juridische fusie op 1 januari 2019 ontstaat er één organisatie met een missie, visie, naam en structuur. Vanaf dat moment zal Frans van den Broek zich terugtrekken uit de Raad van Bestuur. Vervolgens zal Willem Wiegersma de rol van voorzitter op zich nemen.

De Raad van Toezicht kiest voor de fusieorganisatie voor een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit een algemeen/bedrijfskundig bestuurder en medisch specialist/bestuurder. De redenen hiervoor zijn de volgende.

 1. Vanuit de missie en visie is de besturingsfilosofie van de organisatie ontwikkeld. Deze besturingsfilosofie is gebaseerd op twee belangrijke uitgangspunten, namelijk duaal management (medisch beleid en bedrijfsvoering) en integraal management (kwaliteit van zorg, bemensing, financiën en voorwaarden). Het is wenselijk om deze uitgangpunten op zowel bestuurlijk als managementniveau te realiseren;
 2. De organisatie staat voor medisch-specialistische revalidatiezorg en derhalve is het wenselijk om de inbreng van een medisch specialist (bij voorkeur een revalidatiearts) op bestuurlijk niveau te verankeren. Het heeft daarbij de voorkeur dat de medisch specialist ook nog deels praktiserend in de zorg is. Dit draagt in belangrijke mate bij aan de legitimiteit en doorzettingskracht van de medisch bestuurder;
 3. In de uitwerking van de besturingsfilosofie voor de inrichting van de organisatie zijn uitgangspunten, zoals flexibiliteit en korte lijnen gehanteerd. Dit heeft geresulteerd in een platte organisatiestructuur (zonder een managementteam). Hierdoor is de span-of-control van de Raad van Bestuur toegenomen. Dit is alleen werkbaar binnen een structuur van twee bestuurders;
 4. Gegeven de vele externe netwerken waarbinnen de organisatie zowel regionaal als landelijk opereert is het essentieel een goede balans tussen de externe netwerken en de interne kwaliteit en bedrijfsvoering te houden. Daarbij zal de implementatie van de fusie in de twee jaar na de formele juridische fusie nog volop aandacht van de Raad van Bestuur vragen. In een tweehoofdige Raad van Bestuur is het gemakkelijker om deze balans te houden.

Op basis van deze bovenstaande argumenten is een Raad van Bestuur, bestaande uit twee leden met complementaire profielen passend voor de komende jaren. De Raad van Bestuur is een collegiaal bestuur met een gezamenlijke, integrale bestuurlijke verantwoording voor kwaliteit en veiligheid van de patiënten en medewerkers in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. Passend bij de competenties en voorkeuren van de beide bestuurders kan er tot een portefeuilleverdeling van aandachtsgebieden gekomen worden.

Plaats in de organisatie

De fusieorganisatie wordt bestuurd volgens het raad van bestuur - raad van toezichtmodel van de gezondheidszorg. De Raad van Bestuur is tweehoofdig. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht werken op basis van de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en biedt openheid over het beleid, de zorgverlening en de prestaties van de organisatie. De Raad van Bestuur hecht aan het belang van medezeggenschap.

Taken Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het hoogst leidinggevende orgaan binnen de organisatie en belast met het besturen van de organisatie. De Raad van Bestuur heeft alle bevoegdheden welke bij of krachtens de wet en statuten zijn toegekend. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de totstandkoming van strategische plannen en (meerjaren)beleidsplannen en verantwoordelijk voor de realisatie daarvan, alsmede voor de resultaatontwikkeling van de fusieorganisatie.

De Raad van Bestuur is het interne en externe boegbeeld van de organisatie en van de bestuurders wordt verwacht dat deze een belangrijk aandeel leveren in de strategische positionering als aanbieder van complexe medische specialistische revalidatiegeneeskunde in de revalidatiesector in Nederland.

Van de Raad van Bestuur wordt leiderschap en visie verwacht. Leiderschap om in het gekozen business model alle betrokkenen te binden aan de ambitie van de instelling. Visie op een toekomst en de kwaliteitseisen. De invloed van de klant (patiënt en verzekeraars) zal verder toenemen.

De directe aansturing van de Zorgeenheden, expertteams en innovatiecentrum op resultaatverantwoordelijkheid behoort tot de taken van de Raad van Bestuur. Vanuit de gewenste achtergrond en ervaring draagt de Raad van Bestuur de integrale verantwoordelijkheid voor de organisatiestrategie, vanuit de portefeuilles financiën, ICT, HRM alsmede het vastgoeddossier. Ook is de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk voor de Zorgeenheden en opleiden en onderzoek. Er zullen na de fusie 10 medisch managers en 10 zorgmanagers voor de Zorgeenheden verantwoordelijk zijn. Het is van groot belang dat de Raad van Bestuur de bereidheid van alle organisatie onderdelen bevordert om over de afzonderlijke vak- en werkgebieden heen te kijken en multi/interdisciplinair samen te kunnen werken en de verschillende locaties te verbinden.

De Raad van Bestuur is niet uitsluitend bestuurder, maar ook en vooral het hoogste managementorgaan. Dat vereist aanwezigheid en zichtbaarheid in de organisatie op alle locaties, goed luisteren naar en zich laten informeren door de diverse beroepsgroepen en overige gremia en in actie komen bij instellingsoverstijgende vraagstukken. De Raad van Bestuur heeft regelmatig overleg met de Ondernemingsraad, de Medische staf en de Cliëntenraad en betrekt hen tijdig en constructief bij besluitvorming.

Extern is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor het positioneren van de fusieorganisatie en de contacten en onderhandelingen met verzekeraars, landelijke en regionale overheid, Revalidatie Nederland en andere stakeholders. Tevens wordt een overstijgende rol verwacht in het initiëren en ontwikkelen van (intensieve) samenwerking. De Raad van Bestuur heeft voorts de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van nieuwbouw en renovatie in zijn portefeuille.

In het kader van de actuele regelgeving en marktontwikkelingen vormen de ontwikkelingen van huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden met zorgaanbieders in de regio, de zorgverzekeraars en andere belanghebbenden, speerpunten in het beleid. Het bestendigen en verder uitbouwen van de richting die de fusieorganisatie heeft gekozen is van groot belang voor de stabiliteit en groei van de organisatie.

Functie-eisen

De Raad van Bestuur functioneert als een collegiaal bestuur, met een gezamenlijke, integrale bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van de patiënten en medewerkers in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering. De Raad van Bestuur bestaat uit een algemeen/bedrijfskundig bestuurder, tevens voorzitter en een medisch specialist/bestuurder. Er is sprake van een portefeuilleverdeling van aandachtsgebieden passend bij competenties en voorkeuren van de bestuurders.

Profiel lid Raad van Bestuur/medisch specialist (medisch bestuurder)

Het profiel van de medisch bestuurder bestaat uit 3 onderdelen, namelijk:

 • Algemene competenties van een bestuurder;
 • Specifieke competenties van een medisch bestuurder binnen de fusieorganisatie;
 • Persoonlijke competenties.

Algemene competenties

 • boegbeeld van de organisatie, zowel intern als extern;
 • beschikt over een sterk ontwikkeld empathisch en verbindend vermogen om zowel inhoudelijk als op betrekkingsniveau de samenwerking te bevorderen (bruggenbouwer);
 • authentieke, integere persoonlijkheid met vanzelfsprekende loyaliteit ten aanzien van de doelgroep;
 • mensgerichte en flexibele stijl van leiderschap, gericht op het motiveren en ontwikkelen van medewerkers, teambuilder; mensen mens;
 • uitstekende communicatieve eigenschappen (zowel voor externe als interne communicatie);
 • proactieve houding, tot uitdrukking komend in besluitvaardigheid, doortastendheid en het vermogen richting te geven aan de organisatie;
 • beschikt over een visie op de toekomst van de zorg, ook in relatie tot de nieuwbouw, en heeft het vermogen en talent om professionals te stimuleren tot het leveren van prestaties in een snel veranderende markt;
 • beschikt over voldoende vermogen een constructieve relatie op te bouwen met alle geledingen binnen de organisatie teneinde met behulp daarvan de organisatie aan te sturen.

Specifieke competenties

Bij de specifieke competenties van de medisch bestuurder gaat het onder meer om:

 • een medisch specialist bij voorkeur een revalidatiearts;
 • zo mogelijk een actief participerend medisch specialist voor één dag tot twee dagen in de week (poliklinisch, klinisch of in ziekenhuis);
 • gepromoveerd en bij voorkeur in een onderwerp met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde;
 • leidinggevende capaciteiten voor het leiding geven aan medisch specialisten;
 • stevige managementervaring op bestuurlijk niveau;
 • kennis van en ervaring met leidinggeven aan veranderingsprocessen;
 • een duidelijke visie op (de ontwikkelingen in de) zorg in het algemeen en meer specifiek de medisch specialistische revalidatie, op zowel strategisch als tactisch niveau en het beste uit de mensen haalt;
 • een heldere visie op verantwoordelijkheden lager in de organisatie;
 • een goede balans weten te vinden tussen kwaliteit en (kosten)efficiency, daarin altijd te streven naar het hoogst haalbare;
 • goed gevoel voor (politieke, maatschappelijke, zorginhoudelijke) haalbaarheid, flexibel kunnen laveren en de juiste toon kunnen treffen. Geduld en wijsheid kunnen tonen;
 • ervaring hebben in en affiniteit hebben met het opzetten van onderzoeksprogramma’s eigenstandig en in samenwerking met UMC’s en Hogescholen;
 • ervaring hebben in en affiniteit hebben met Value Based Healthcare (VBHC) en Evidence Based Practices (EBP), gericht op uitkomsten van patiëntenzorg;
 • gedreven zijn in het continu verbeteren van de kwaliteit van zorg, resultaatgericht;
 • ambitieus in het creëren van ruimte voor innovaties;
 • sensitief, empathisch en vertrouwen gevend;
 • gezaghebbend, charismatisch;
 • verbindend.

Persoonlijke competenties

Bij de persoonlijke competenties van de medisch bestuurder gaat het voornamelijk om enerzijds de complementariteit met de zittende bestuurder en anderzijds een gezamenlijke visie op de organisatie en de daarbij passende aanpak. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan:

 • teamplayer en netwerker die het leuk vindt om veel in gezamenlijkheid op te pakken en naar buiten te treden;
 • willen investeren in het vormen van een team en overtuigingskracht heeft;
 • gedreven zijn in het naar een hoger plan brengen van de organisatie (kwaliteit van zorg, innovaties, regie in het netwerk van revalidatie);
 • duidelijk oog hebben voor belangen van de patiënten en medewerkers (sociale antenne, inlevingsvermogen en organisatiesensitiviteit), kan omgaan met weerstand;
 • kunnen schakelen tussen proces en inhoud; kunnen denken in belangen;
 • kunnen relativeren in de gedrevenheid;
 • goed kunnen reflecteren over zichzelf en de ander (feedback geven en ontvangen), kritisch zijn;
 • kunnen schakelen tussen soms op de voorgrond te treden en soms dienstbaar aan het proces te zijn;
 • daadkrachtig zijn.

Procedure

Rijnlands Revalidatie Centrum/Sophia Revalidatie laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Marianne Lensink, partners bij Van der Laan & Co. Zij zullen de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten voor deze rol. Bij geschiktheid zullen zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van Rijnlands Revalidatie Centrum/Sophia Revalidatie, bestaande uit de voorzitter en twee leden van de Raad van Toezicht en de zittende bestuurder. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. Vervolgens vinden adviesgesprekken plaats met de Medische staf, OR, Cliëntenraad en Management. Het streven is de procedure in oktober 2018 af te ronden.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.

De reactietermijn sluit op 20 augustus 2018.