1. Vacatures
 2. Van der Laan & Co
 3. Lid Raad van Toezicht met portefeuille audit & finance - MBO Amersfoort

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht met portefeuille audit & finance - MBO Amersfoort

5 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amersfoort, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

Over MBO Amersfoort

MBO Amersfoort is een regionale onderwijsorganisatie voor hoogwaardig middelbaar beroepsonderwijs in Amersfoort en omgeving. MBO Amersfoort biedt onderwijs op vier kwalificatieniveaus aan jonge mensen voor een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij. Voor ruim 7.800 studenten creëert MBO Amersfoort een inspirerende en levendige werk- en leeromgeving waarin zij zich kunnen voorbereiden op een maatschappelijke rol als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. Ondernemend gedrag, maatschappelijke betrokkenheid en burgerschap staan bij MBO Amersfoort dan ook nadrukkelijk op de agenda. De kleinschalige opzet bevordert de betrokkenheid en verbondenheid bij studenten en medewerkers. Vanuit de interconfessionele wortels staat MBO Amersfoort open voor studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen en wordt gehecht aan de waarden als respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid.

MBO Amersfoort verzorgt onderwijs op een manier die zo dicht mogelijk bij de beroepspraktijk ligt. Deze merkbelofte wordt Onderwijs in Bedrijf (OiB) genoemd. Een deel van de eigen onderwijsbedrijven zijn ondergebracht in OiB Holding B.V., te weten: Fit Academie, Leerhotel het Klooster, First Class, AdminCompany, Salon de Nieuwe Stad en Bedrijfsopleidingen waar De Garage, Catering MBO Amersfoort en Bedrijfsopleidingen DHTA deel van uitmaken. De andere eigen onderwijsbedrijven zijn onderdeel van de school. Ook realiseert MBO Amersfoort onderwijsbedrijven in samenwerking met OiB en/of partners. De drie merkwaarden toegankelijk, ondernemend en vakkundig geven richting aan de organisatie.

MBO Amersfoort werkt met een organisatorisch model dat bestaat uit college van bestuur, directeuren van (clusters) van scholen en (onderwijs)teams. Zes diensten bieden als gelijkwaardige partners ondersteuning vanuit hun expertise. Het onderwijs is leidend in de bepaling van de beleidsagenda. De richting die MBO Amersfoort op gaat plus de bijbehorende strategische doelen staan beschreven in het strategische koersdocument. De huidige koers loopt tot en met schooljaar 2018-2019. In 2018 wordt daarom gewerkt aan de komende koers, die voor eind 2018 vastgesteld en goedgekeurd wordt.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

De bestuurlijke organisatie van MBO Amersfoort bestaat uit het college van bestuur en de raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het college van bestuur. De taken en verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van toezicht zijn gescheiden en beschreven in de statuten, bestuursreglement en reglement raad van toezicht. De raad van toezicht wordt ondersteund door de bestuurssecretaris. Het college van bestuur is een collegiaal bestuur bestaande uit drie leden met elk afzonderlijke portefeuilles. Zij zijn samen bevoegd en verantwoordelijk voor het bestuur van MBO Amersfoort.

Het college van bestuur bestaat uit:

 • Mevrouw G. Eerdmans (voorzitter);
 • De heer drs. A. van Heest MBA (lid);
 • De heer drs. G.J. Lantinga MCC (lid).

De raad van toezicht bestaat uit 5 leden:

 • Mevrouw mr. drs. G. Bikker – Trouwborst (voorzitter)
 • De heer drs. R.C. Bruin (vicevoorzitter)
 • Mw. J.L.P. Bovenkerk RM/CMC
 • Mw. E. Kruize
 • De heer dr. ir. M.H.C. Komen

De raad van toezicht kent 4 commissies: de commissie onderwijs & kwaliteit, commissie audit & finance, agendacommissie en de commissie werkgeverszaken. De raad van toezicht is een betrokken team, dat eisen stelt aan zichzelf als het gaat om functioneren, deskundigheid en netwerken. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief. Tweejaarlijks evalueert de raad van toezicht de bijdrage van de afzonderlijke leden.

De raad van toezicht en het college van bestuur staan een open en proactieve, kritische vertrouwensrelatie tussen bestuur en toezicht voor, waarbij de raad van toezicht een ruime informatiepositie heeft. Het toezicht vindt plaats vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie, waarover actief en structureel verantwoording wordt afgelegd naar binnen en naar buiten. Een actieve betrokkenheid van de medezeggenschapsorganen past hier in. MBO Amersfoort heeft haar medezeggenschap georganiseerd in de studentenraad (sr) en de ondernemingsraad (or). Deze medezeggenschapsorganen hebben zowel overleg met het college van bestuur als de raad van toezicht volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema.

Over de vacature

Vanwege het aanvaarden van een andere functie in het onderwijs zal het huidige lid en voorzitter commissie Audit en Finance van de RvT, per januari 2019 de raad van toezicht verlaten. Daardoor ontstaat er een vacature voor lid van de raad van toezicht, tevens (beoogd) voorzitter commissie Audit & Finance.

Functie-eisen

Algemene profielvereisten

Ieder lid raad van toezicht dient te beschikken over:

 • Ervaring met complexe bestuurlijke processen
 • ervaring als toezichthouder of de ambitie hiertoe, aantoonbaar gemaakt door het hebben gevolgd van een commissarissenopleiding;
 • aantoonbare ervaring met, dan wel inzicht in de dynamiek van (beroeps)onderwijs;
 • het vermogen om:
 • te werken in teamverband, onder meer door gebruik te maken van elkaars complementariteit (eigen inbreng leveren en de inbreng van anderen meenemen in de oordeels- en besluitvorming) en door bij te dragen aan een cultuur van openheid, dialoog en constructieve scherpte;
 • open te staan voor verdere professionalisering als lid van de raad van toezicht;
 • te reflecteren en de eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te kunnen beoordelen en op basis daarvan deze bijdrage bij te stellen of te beslissen over het al dan niet voortzetten van het lidmaatschap;
 • de volgende persoonlijke eigenschappen:
 • een onafhankelijke kritische opstelling, d.w.z. op een proactieve en doortastend wijze kritische vragen stellen durven stellen om voldoende diepgang in de gesprekken te krijgen;
 • een goed ontwikkelde maatschappelijke en sociale antenne;
 • analytisch vermogen;
 • nieuwsgierigheid en weloverwogenheid.

Verder gelden voor ieder lid de volgende condities:

 • zich thuis voelen bij de interconfessionele identiteit van MBO Amersfoort en gemotiveerd zijn om de vormgeving van die identiteit te ondersteunen;
 • de bereidheid om zitting te nemen in een commissie(s);
 • de beschikking over voldoende tijd (gemiddeld twee dagen per maand) (deels overdag). Er zijn per jaar gemiddeld zeven bijeenkomsten van een dagdeel van de raad van toezicht, waarvan een evaluatiebijeenkomst en een themabijeenkomst. De diverse commissies vergaderen twee tot vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er gesprekken met ondernemingsraad, studentenraad en personeelsvertegenwoordiging. Tot slot wordt van de leden van de raad van toezicht enige zichtbaarheid verwacht bij belangrijke evenementen van MBO Amersfoort.

De raad van toezicht van MBO Amersfoort investeert actief in de variëteit in de samenstelling. Conform het wetsvoorstel Bestuur en Toezicht bestaat de raad van toezicht uit tenminste 30% vrouwen en tenminste 30% mannen. Er wordt gestreefd naar een spreiding van deskundigheden op diverse werkgebieden, zoals onderwijs, financiën, bouwzaken en vastgoed, project management, personeel en organisaties, commerciële zaken, medezeggenschap, juridische zaken, ICT, corporate marketing en communicatie, kenniscentra, overheden en het brede publieke domein. Er wordt gestreefd naar complementariteit van de leden aan elkaar ten aanzien van kennis, ervaring en netwerk en een zekere spreiding van leeftijd en interculturalisatie.

Specifieke profielvereisten

Als (beoogd) voorzitter van de commissie Audit & Finance geldt een aantal specifieke profielkenmerken.

Van de kandidaat wordt dan ook verwacht dat hij/zij:

 • financieel economische deskundigheid heeft op het terrein van bedrijfsvoering en risicomanagement;
 • kennis heeft van relevante technologische ontwikkelingen;
 • kan bijdragen aan de compliance en het in control zijn van de instelling.

Daarnaast stelt de raad van toezicht de aanwezigheid van één of meer van de volgende criteria op prijs:

 • kennis en/of binding met de regio;
 • inzicht in actuele ontwikkelingen op het gebied van mensgerichte informatietechnologie en de impact daarvan op onze samenleving en de ontwikkeling en logistiek van organisaties (bijvoorbeeld in het onderwijs, de gezondheidszorg of het bedrijfsleven): digitalisering, big data, security, privacy, gepersonaliseerd leren etc.

Benoeming en honorarium

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot eenmaal herbenoeming. Bij de vaststelling van de honorering hanteert de raad van toezicht de regeling honorering toezichthouders mbo van het Platform Raden van Toezicht.

Over de procedure

MBO Amersfoort laat zich in deze wervings- en selectieprocedure begeleiden door de partners van Van der Laan & Co. De eerste selectiegesprekken met de benoemingscommissie zullen plaatsvinden begin februari 2019.

De benoemingsadviescommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht en een lid college van bestuur.

Daarna volgt een klikgesprek met de overige leden van het college van bestuur en de overige leden van de raad van toezicht.

De procedure zal verder o.a. de volgende elementen omvatten:

 • Een persoonlijkheidsanalyse (m.b.v. Belbin / DISC) om inzicht te krijgen in de mate van complementariteit in de raad van toezicht wat betreft de voorkeurs groepsrollen en communicatiestijlen.
 • Een referentieonderzoek en het raadplegen van openbare bronnen met daarbij specifieke aandacht voor integriteit en mogelijke bronnen van belangenverstrengeling maken deel uit van de selectieprocedure.

Het is het streven om in het eerste kwartaal van 2019 een kandidaat te benoemen.

Voor meer informatie over de vacature en de procedure kunt u contact opnemen met mw. Nicolette van Helsdingen, partner Van der Laan & Co. Uw CV en motivatiebrief kunt u tot 27 januari 2019 uploaden door te klikken op deze vacature via de volgende link: https://www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies/