1. Vacatures
 2. Van der Laan & Co
 3. Lid Raad van Toezicht portefeuille HR en juridisch domein, Sophia Revalidatie / Rijnlands Revalidatiecentrum

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht portefeuille HR en juridisch domein, Sophia Revalidatie / Rijnlands Revalidatiecentrum

bijna 4 jaar geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Leiden, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO

Functieomschrijving

De organisatie

Per 1 oktober 2017 zijn Rijnlands Revalidatie Centrum (hoofdlocatie Leiden) en Sophia Revalidatie (hoofdlocatie Den Haag) bestuurlijk gefuseerd. De doelstelling is om per 1 januari 2019 een vervolgstap te zetten door juridisch te fuseren. Door deze samensmelting ontstaat een nieuwe organisatie voor revalidatiezorg. De fusie is geen doel op zichzelf maar een middel om uiteindelijk duurzame meerwaarde voor patiënten, verwijzers, medewerkers en financiers te realiseren. Doorgaan op de ingeslagen wegen van beide bestaande revalidatiecentra is geen realistische optie voor de geïntegreerde, nieuwe organisatie. Om de fusie te laten slagen is daarom een nieuwe identiteit geformuleerd met bijbehorende missie, visie en kernwaarden.

De fusieorganisatie is te typeren als middelgrote organisatie voor medisch-specialistische zorg, onderwijs en onderzoek met redelijk complexe processen binnen een uiterst complex netwerk van zorgpartners.

De belangrijkste kengetallen zijn onder meer circa 725 fte / 1100 medewerkers / 50 medisch specialisten /M € 70 omzet per jaar / 10 eigen locaties en 7 ziekenhuislocaties / 5 regionale transmurale netwerken en samenwerking met LUMC, Leidse Hogeschool en Haagse Hogeschool voor innovaties, opleidingen en onderzoek.

Missie, visie en kernwaarden

De missie van de fusieorganisatie is als volgt geformuleerd: “Wij zijn hét erkende expertisecentrum voor revalidatiezorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met complexe motorische en/of cognitieve beperkingen als gevolg van (lichamelijke) ziekte, ongeluk of aangeboren aandoening”. Dit wordt bewerkstelligd door:

 • het verzorgen van (complexe) medisch specialistische revalidatiegeneeskunde;
 • het continu innoveren van de revalidatiezorg en;
 • het voeren van regie op het netwerk van de revalidatiezorg voor, tijdens en na de behandeling binnen de medisch specialistische revalidatiezorg.

De visie is dat de revalidatiezorg door de organisatie samen met de patiënt wordt vormgegeven. Men is gericht op de patiëntwaarde, ofwel het in kracht groeien van de patiënt om in de samenleving te participeren, en handelt hierbij vanuit de principes van Value Based Healthcare. De revalidatiegeneeskunde maakt onlosmakelijk deel uit van de zorgketen en het netwerk van revalidatiezorg. Binnen de netwerken levert de fusieorganisatie expertise en regie op het revalidatieproces.

Om een erkend expertisecentrum te zijn voor excellente complexe Medisch Specialistische Revalidatiezorg, zijn het opzetten, uitbouwen en versterken van netwerken essentieel. Samenwerking is hét kenmerk van de revalidatiegeneeskunde in plaats van alles zelf te willen doen.

De kernwaarden zijn bepalend voor de manier van doen en helpen bij het maken van keuzes. Voor de fusieorganisatie zijn de volgende kernwaarden gekozen:

 • grenzen verleggen;
 • samenwerken;
 • deskundig;
 • eigenaarschap.

Om de missie en visie te kunnen realiseren dient de fusieorganisatie goed bestuurd te worden. Centraal in de besturing van de organisatie staat het continu innoveren. De komende jaren krijgt de zorg volop te maken met veranderingen. Voor alle zorgaanbieders en zeker ook voor revalidatiecentra is het daarom noodzakelijk om op relevante ontwikkelingen in te kunnen spelen en intensief samen te werken binnen de diverse coherente netwerken. Vanuit dit oogpunt zullen Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatiecentrum moeten veranderen van meer beheersmatig gerichte organisaties (stabiliteit) naar een fusieorganisatie die innovatief gericht is op ontwikkeling, vernieuwing, doelmatigheid en uitkomsten van zorg.

Bestuur en toezicht

De Raad van Bestuur bestaat momenteel uit Frans van den Broek d’ Obrenan (voorzitter) en Willem Wiegersma (lid RvB). Na de geplande juridische fusie op 1 januari 2019 ontstaat er één organisatie met een missie, visie, naam en structuur. Vanaf dat moment zal Frans van den Broek zich terugtrekken uit de Raad van Bestuur. Vervolgens zal Willem Wiegersma de rol van voorzitter op zich nemen. De Raad van Toezicht heeft voor de fusieorganisatie gekozen voor een tweehoofdige Raad van Bestuur, bestaande uit een algemeen/bedrijfskundig bestuurder (Willem Wiegersma) en een medisch specialist/bestuurder waarvoor momenteel geworven wordt. De Raad van Bestuur zal een collegiaal bestuur vormen met een gezamenlijke, integrale bestuurlijke verantwoording voor kwaliteit en veiligheid van de patiënten en medewerkers in combinatie met een gezonde bedrijfsvoering.

Sinds de bestuurlijke fusie op 1 oktober 2017 is er één Raad van Toezicht voor beide revalidatiecentra. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht werken op basis van de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van nu Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie en vanaf 1 januari 2019 de fusieorganisatie, het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de revalidatiecentra. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde en kan ook op eigen initiatief advies uitbrengen aan het bestuur. Tevens vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol voor de Raad van Bestuur.

In de Raad van Toezicht is in ieder geval vertegenwoordigd:

 • kennis van de ziekenhuiszorg en revalidatiezorg in haar algemeenheid;
 • financiële, economische en bedrijfskundige kennis en inzichten;
 • medisch-specialistische expertise;
 • juridisch inzicht;
 • kennis en inzicht in sociale, maatschappelijke en personele vraagstukken;
 • kennis en inzicht in ontwikkelingen van de ICT;
 • kennis en inzicht in bestuurlijke verhoudingen en organisatieontwikkeling.

De Raad van Toezicht heeft op hoofdlijnen een breed overzicht op alle facetten van het beleid en de bedrijfsvoering van het revalidatiecentrum (gespecialiseerd ziekenhuis): het strategisch beleid en de besturing, patiëntenbeleid, financieel beleid, bouwvraagstukken, samenwerkingsverbanden met ketenpartners en samenwerken met professionals en adviesorganen.

De Raad van Toezicht dient over voldoende expertise te beschikken om de haar opgedragen wettelijke taken, het uitoefenen van toezicht op bestuur en beheer op de fusieorganisatie, het toezien op naleving van de geldende wettelijke voorschriften alsmede advisering van de Raad van Bestuur, adequaat uit te oefenen. Het streven is er steeds op gericht een optimale mix van personen, vaardigheden, kennis en ervaring te realiseren hetgeen ertoe kan leiden dat sommige competenties in grotere mate aanwezig zijn dan andere. Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg, -behandelfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit:

 • De heer prof. dr. A.P.W.P. van Montfort (voorzitter)
 • De heer drs. A.J. Lamping (vice-voorzitter)
 • Mevrouw prof. dr. M.J.E. Mourits
 • De heer drs. A.W. Vreugdenhil
 • De heer drs. P.J. Verhage

Functie-eisen

De vacature

Uit het schema van aftreden blijkt dat bijna alle leden van de Raad van Toezicht in een relatief korte tijdspanne zullen aftreden. Tevens zijn in de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht enkele domeinen in onvoldoende mate afgedekt, te weten Personeel & Organisatie, Informatietechnologie en Juridische zaken.

De Raad van Toezicht streeft naar een vast schema van aftreden, waarbij elk lid de twee wettelijke termijnen van vier jaar volmaakt en waarbij om de 18 maanden een lid aftreedt en een nieuw lid aantreedt. Om aan dat streven invulling te geven en om de huidige leemte in enkele domeinen in te vullen zal er nog dit jaar een nieuw lid van de Raad van Toezicht worden geworven.

Voor deze vacature wordt uitgekeken naar iemand die aan het hieronder beschreven profiel voldoet.

Algemene functie-eisen leden Raad van Toezicht

· affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;

· algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;

· een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische-, juridische-, politieke-, wetenschappelijke-, sociale- en bedrijfskundige achtergronden;

· een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

· het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;

· het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;

· het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;

· integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling in lijn met de Governance Code Zorg;

· inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;

· het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;

· voldoende beschikbaarheid.

Naast de algemene functie-eisen wordt er gezocht naar een authentieke, onderzoekende persoonlijkheid met een open houding en gevoel voor humor.

Specifieke eisen

Gegeven de huidige samenstelling zoekt de Raad van Toezicht een kandidaat met HR-deskundigheid aangevuld met inzicht in het juridische domein:

· kennis en inzicht in de ontwikkelingen en innovaties op personele vraagstukken;

· ruime expertise en ervaring in de HR en in de maatschappelijke en sociale opgaven van de arbeidsmarkt;

· oog voor de menselijke kant van het werken in de zorg;

· inzicht en ervaring met juridische vraagstukken.

Samenstelling

Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen. Gegeven de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar een vrouw.

Onverenigbaarheden

De leden van de Raad van Toezicht kunnen geen functies bekleden die uit hoofde van belangenverstrengeling onverenigbaar zijn met het lidmaatschap.

Honorarium

Bezoldiging vindt plaats op basis van de WNT normen. Voor een lid van de Raad van Toezicht bedraagt het jaarlijkse honorarium € 11.729,--

Procedure

Rijnlands Revalidatie Centrum/Sophia Revalidatie laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Marianne Lensink, partners bij Van der Laan & Co. Zij zullen de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten voor deze rol. Bij geschiktheid zullen zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van Rijnlands Revalidatie Centrum/Sophia Revalidatie, bestaande uit twee leden van de Raad van Toezicht aangevuld met een lid van de Raad van Bestuur in de rol van adviseur. Op basis hiervan worden kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.

Belangstellende kandidaten kunnen hun cv met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.

De reactietermijn sluit op 23 juli 2018.