1. Vacatures
  2. Van der Laan & Co
  3. Voorzitter Raad van Bestuur (CEO) - Treant Zorggroep

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Voorzitter Raad van Bestuur (CEO) - Treant Zorggroep

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hoogeveen, Drenthe
Dienstverband:
Vast contract

Functieomschrijving

De Treant Zorggroep is een ambitieuze en vooruitstrevende zorgorganisatie in Zuid- en Oost-Drenthe en Zuidoost Groningen. De Treant zorggroep is gelegen in een prachtig landelijke en bosrijke regio waar werken en wonen uitstekend gecombineerd kunnen worden. Treant Zorggroep komt voort uit een fusie tussen Ziekenhuis Bethesda, Scheper Ziekenhuis, Zorgpalet, Leveste Care en biedt de circa 300.000 inwoners in de regio een volwaardig zorgaanbod, bestaande uit ouderenzorg, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg. Zorg die naadloos aansluit bij de behoeften en wensen, die veilig, bereikbaar en betaalbaar is. De zorg is verdeeld over 15 woonwijkcentra, 2 expertisecentra en 3 ziekenhuislocaties. Met ruim 6.300 medewerkers, 260 medisch specialisten en een omzet van circa € 450 miljoen is Treant Zorggroep een krachtige speler in de gezondheidszorg en één van de grootste werkgevers in de regio. Treant Zorggroep beschikt over de bijzondere combinatie van de cure (ziekenhuizen) en de care (wonen en zorg) binnen één organisatie biedt daarbij goede kansen én uitdagingen om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen in de zorg om zo tot een trendsettend, innovatief samenhangend zorgaanbod te komen die bepalend is voor deze regio.

Treant Zorggroep gaat uit van het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te kunnen gaan en stimuleert en ondersteunt zoveel mogelijk de eigen regie van bewoners en patiënten. De zorgprocessen zijn erop gericht dat de cliënt en/of patiënt en diens verwanten het middelpunt zijn bij het handelen en de zorgvuldige beantwoording van zorgvragen. Het zorgpad van de cliënt en/of patiënt is het vertrekpunt in het handelen van iedere professional. De combinatie van care en cure biedt een unieke mogelijkheid om ‘state of the art’-zorg te ontwikkelen en te verlenen. Het streven van Treant Zorggroep is het leveren van deze zorg, zodanig op een vernieuwende wijze dat de cliënt en/of patiënt continuïteit ervaart in kwaliteit, proces en bejegening rondom zijn of haar zorgvraag. Daartoe wordt samen met zorgverzekeraars, gemeenten, huisartsen, verloskundigen en alle andere zorgverleners een duurzaam én innovatief zorgnetwerk gebouwd. Deze keten van zorg moet veilig, kwalitatief goed, efficiënt en vertrouwd zijn. Langdurige, poliklinische en chronische zorg zo dichtbij mogelijk, in nauwe samenwerking met de keten.

Het motto van Treant Zorggroep is: dichtbij huis als het kan en verder weg als het nodig is.

De kernwaarden van Treant Zorggroep zijn: Duidelijk, Ondernemend, Betrokken.

Voor meer informatie over de organisatie zie www.treant.nl

Strategische koers

Net zoals alle andere zorgaanbieders beweegt ook Treant Zorggroep zich in een zorgomgeving die snel verandert. Steeds meer zorg verschuift van de tweede naar de eerste lijn of van zorginstelling naar thuis. Hoogcomplexe zorg wordt geconcentreerd in een beperkt aantal ziekenhuizen, en zorgverzekeraars kopen in toenemende mate in op basis van arrangementen waarin samenwerkingsafspraken zijn gemaakt tussen de eerste en tweede lijn.

Ook de samenleving verandert snel. In Zuid- en Oost Drenthe heeft Treant Zorggroep net zoals andere regio’s te maken met vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt.

In de afgelopen periode heeft de Raad van Bestuur interventies doorgevoerd om zo de organisatie zowel financieel gezond te maken alsmede voor te bereiden op de nieuwe visie op zorg. Hiermee is tevens de continuïteit van de organisatie geborgd.

Om de zorg voor de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen te behouden heeft het kernteam, bestaande uit Treant, de omliggende ziekenhuizen, Huisartsenzorg Drenthe en zorgverzekeraars, een gezamenlijk plan voor de zorg in de regio gepresenteerd. Het plan is om de basiszorg in alle locaties van de bij het kernteam aangesloten ziekenhuizen te handhaven. De ingewikkelde ziekenhuiszorg wil het kernteam echter concentreren in Assen, Emmen en Scheemda. De planbare zorg in Stadskanaal en Hoogeveen wordt door Treant uitgebreid door het opzetten van expertisecentra. Treant zal de komende maanden over de invulling van het plan spreken met medewerkers, patiënten, zorgaanbieders, overheden en inwoners. De uitvoering van het plan gaat enkele jaren duren. Het is de bedoeling na de zomer van dit jaar de eerste stappen te zetten.

Om deze prachtige enerverende regiovisie verder te ontwikkelen én te implementeren is Treant Zorggroep een perfecte omgeving voor een ondernemende innovatieve Raad van Bestuur die dit proces met veel enthousiasme en charisma vorm én inhoud wil geven.

Over de topstructuur

De algemene en dagelijkse leiding van Treant Zorggroep is in handen van de raad van bestuur. Deze is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. De raad van bestuur stelt het beleid en de strategie vast en geeft leiding aan de organisatie. Het bestuur houdt bij zijn beleidsvorming en uitvoering van de bestuurszaken oog op het belang van Treant Zorggroep in relatie tot de maatschappelijke functie van de zorggroep en maakt een zorgvuldige afweging van de belangen van iedereen die bij Treant Zorggroep is betrokken. Vanzelfsprekend heeft de raad van bestuur consequent en structureel aandacht voor kwaliteit.

Verantwoordelijkheid raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit 4 bestuurders in drie posities CEO, CFO en twee part time CMO’s. Gezamenlijk dragen zij de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken van de stichting en de daarmee verbonden instellingen. De leden van de raad van bestuur opereren als collegiaal bestuur en hebben een passende portefeuilleverdeling. De voorzitter van de raad van bestuur is verantwoordelijk voor het functioneren van het bestuur als geheel en de CFO is de eerste plaatsvervanger van de voorzitter van de raad van bestuur. Daarnaast is ieder lid verantwoordelijk voor de aan haar/hem toebedeelde portefeuille. Zowel naar binnen als naar buiten dient het bestuur als eenheid op te treden. Dit vraagt om een sterke persoonlijke klik tussen alle bestuurders onderling én een integere bestuursstijl.

Uitdagingen voor de komende periode

De portefeuilleverdeling van iedere bestuurder is zo belegd dat het zowel delen van de bedrijfsvoering als de zorg bevat. Op deze wijze is er sprake van onderlinge samenhang en verbinding.

Het bevorderen van de ontwikkeling van een toekomstbestendig (onderscheidend, efficiënt en effectief) innovatief productportfolio dat passend is bij een zorgorganisatie die actief is in zowel de care als de cure is de belangrijkste uitdaging. Daarbij wordt optimaal samen gewerkt zowel intern maar ook extern met de verschillende stakeholders binnen de keten.

Uitvoeren van de in gang gezette strategie en koers om de expertise in de organisatie verder te ontwikkelen en te positioneren is van belang om focus te houden. Hierbij past een slagvaardige ontwikkelingsgerichte organisatie die een goede balans weet te vinden tussen project- en programmamanagement aanpak. Hierbij is van belang dat het verder verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering, efficiency en doelgerichtheid en compliance blijvende aandacht vraagt.

Beide bestuurders zijn flexibel en stimuleren ondernemerschap in combinatie met innovatie. Hierbij wordt ruimte gegeven aan de professionals om nieuwe ontwikkelingen te implementeren en het creëren van een klimaat waarin dit mogelijk is en gestimuleerd wordt. Het bestuur kan daarbij de verbinding maken om de kennisfunctie vanuit zowel de care als cure verder te ontwikkelen. Het versterken en uitbouwen van de strategisch samenwerking en netwerken zowel op regionaal en landelijk niveau een belangrijke uitdaging blijft om je blijvend te onderscheiden als innovatieve zorgorganisatie.

Functie-eisen

Vacature Voorzitter Raad van Bestuur (CEO)

De voorzitter raad van bestuur van de Treant zorggroep is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de raad van bestuur als geheel. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht van Treant Zorggroep. De samenwerking binnen de raad van bestuur wordt bevorderd door optimale, wederzijdse informatie, een intensieve onderlinge communicatie en besluitvorming door overeenstemming. Van de leden van de raad van bestuur wordt een uiterste inspanningsverplichting gevraagd om dit te bereiken en vast te houden.

De voorzitter raad van bestuur zorgt voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de raad van toezicht, de voorbereiding van gemeenschappelijke vergaderingen en overige communicatie met de raad van toezicht. Geeft tevens op strategisch niveau invulling aan medezeggenschap en patiëntenparticipatie alsmede het bevorderen van verpleegkundig leiderschap.

De voorzitter raad van bestuur onderschrijft de regiovisie, missie en kernwaarden van de Treant Zorggroep. Tevens is het van belang dat de voorzitter raad van bestuur langere termijn visie kan ontwikkelen die goed past bij een moderne kijk op zowel de care als cure in een veranderende maatschappelijke context binnen het verzorgingsgebied van Treant Zorggroep.

Opleiding/ervaring/achtergrond

Om deze enerverende bestuurlijke opdracht te kunnen realiseren is het van belang dat u als voorzitter raad van bestuur over bestuurlijke kennis beschikt, ruime ervaring hebt met veranderingsprocessen, en bij voorkeur maar niet als uitsluitende voorwaarde een zorginhoudelijke achtergrond heeft. U heeft ruime bestuurlijke ervaring in complexe kennisorganisaties en een visie op de toekomst van de zorg. U ziet en begrijpt de dilemma’s in het primair proces en u weet leidinggevenden en professionals te inspireren in het dagelijks werk. Daarnaast bent u op de hoogte van de relevante zorginhoudelijke inzichten en beschikt u over een actueel netwerk op het terrein van zorg, kwaliteit en veiligheid, opleiding en onderzoek (universiteiten, hogescholen, andere ketenpartners).

U bent een verantwoordelijke, proactieve, strategische en ondernemende voorzitter raad van bestuur die Treant Zorggroep in nauwe samenwerking met de collega bestuurders op een resultaatgerichte, duurzame wijze verder brengt, passend binnen de regiovisie van Treant Zorggroep. U bent mede verantwoordelijk voor de verdere inhoudelijke ontwikkeling van de regiovisie om de vraag van cliënten/patiënten in een veranderde context duurzaam te beantwoorden. U heeft ervaring met innovatie en het leiden van complexe veranderingen, waarbij leidinggeven met compassie voor menselijke aspecten in evenwicht met een professionele zakelijkheid leidend zijn. U ziet kansen en neemt initiatieven om zaken te beïnvloeden en anticipeert op relevante ontwikkelingen binnen de domeinen van de zorg en weet deze op inspirerende wijze te verbinden in zowel de care als cure.

Kwaliteiten als diplomatie, integriteit en verbinden maar ook lef en ondernemend vermogen zijn passend bij uw onafhankelijke geest en energieke en toegankelijke stijl van werken. Als voorzitter raad van bestuur gaat u moeilijke gespreksonderwerpen niet uit de weg en weet u aan alle betrokkenen goed uit te leggen waarom bepaalde strategische keuzes noodzakelijk zijn. U bent in staat om dichtbij de cliënten/patiënten en de medewerkers te zijn en bent voor hen zichtbaar in de praktijk. Dit doet u met passie, plezier en de nodige humor.

In uw leidinggevende stijl werkt u echt samen en bent u gewend transparant te zijn en afstemming te zoeken, te delegeren en te communiceren zowel intern als extern. Waarbij u als voorzitter raad van bestuur op natuurlijke en passende wijze kunt omgaan met de voor Treant Zorggroep relevante stakeholders. U stimuleert samenwerking in en buiten de organisatie en heeft daarbij een constructief kritische en verbindende houding en een belangrijke voorbeeldfunctie. U erkent de kracht en waarde van cliëntenparticipatie en medezeggenschap en u bent gericht op samenwerking met deze raden in het belang van de cliënten, patiënten, verwanten en medewerkers.

Competenties

- Visie: u combineert maatschappelijke trends en ontwikkelingen in de zorg tot een uitgesproken en geïntegreerde toekomstvisie op het gebied van de zorg. U neemt de verantwoordelijkheid om Kwaliteit & Veiligheid, Opleiding en Onderzoek in Treant Zorggroep te borgen en naar een hoger niveau te tillen. Uw eigen visie toetst u aan uw collega’s in Treant Zorggroep en met hen formuleert u beleid dat bijdraagt aan de continuïteit en verbetering van de positie van Treant Zorggroep. U ziet kansen voor Treant Zorggroep en integreert de ontwikkelingen in verschillende disciplines die aansluiten bij de regiovisie.

- Dienstbaar leiderschap: u bent een motiverende, inspirerende en consistente bestuurder. U draagt uit dat u net als uw medewerkers een deel bent van een groter geheel en dat het uw rol is ervoor te zorgen dat medewerkers in staat zijn het beste uit zichzelf te halen en continu mee te denken met het verbeteren van de zorg en dienstverlening. Tevens bent u oprecht geïnteresseerd in mensen, beschikt u over een groot empathisch vermogen, toont u voorbeeldgedrag, weet u moeiteloos verbindingen te leggen tussen alle lagen van de organisatie en bevordert u het gemeenschapsgevoel. Uw stijl kenmerkt zich voorts door bescheidenheid, passie, lef en energie.

- Teamplayer: u werkt actief samen binnen de raad van bestuur, u ondersteunt en dient het management van advies om een actieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de regiovisie van Treant Zorggroep.

- Verbinding: u inspireert, bent zichtbaar aanwezig en beschikt over natuurlijk gezag. U heeft een open, inclusieve en samenbindende stijl van leidinggeven en weet mensen in hun kracht te zetten. De cultuur binnen Treant Zorggroep is inclusief: iedereen doet ertoe, draagt bij en werkt samen aan een gemeenschappelijk doel. U werkt op constructieve wijze samen met het management en u zorgt nadrukkelijk voor verbinding met (vertegenwoordigers van) interne stakeholders als de medezeggenschap, maar ook externe stakeholders als ketenpartners, zorgverzekeraars, overheden etc.

- Vermogen tot delegeren: u durft los te laten en te vertrouwen op de kwaliteiten van anderen, delegeert om zelf speelruimte en vrijheid te verkrijgen, bent toegankelijk voor alle belangengroepen in de organisatie en communiceert met hen op een integere en heldere manier. U stimuleert leiderschap in een organisatie van professionals, waarbij verantwoordelijkheden en mandaat zo laag mogelijk in de organisatie zijn belegd.

- Besluitvaardigheid: u bent in staat om complexe patronen te doorgronden, beschikt over uitstekende politieke vaardigheden en een goed ontwikkeld moreel kompas, nodig voor het maken van daadkrachtige en heldere keuzes.

- Organisatiesensitiviteit: u kunt goed omgaan met het hybride karakter van zowel de zorg als de dienstverlening, begrijpt de ambiguïteit en paradox tussen marktwaarden (ondernemerschap, innovatie, efficiency) en de rol van een zorginstelling in civil society (solidariteit, toegankelijkheid van zorg, dienstverlening en de maatschappelijke betrokkenheid).

- Netwerken: u beschikt over de vaardigheid om zorgprofessionals, managers en bestuurders te verbinden, creëert draagvlak waardoor Treant Zorggroep in staat is om doelstellingen beter te realiseren. U betrekt anderen in de eigen professionele netwerken en legt contacten. U bent bereid om eigen routines te veranderen wanneer nodig zonder de eigen identiteit te verliezen en gaat effectief om met ambiguïteit. U onderkent de gevolgen van veranderingsprocessen voor de totale organisatie, de mensen, werkprocessen en relaties.

Arbeidsvoorwaarden

Honorering van de functie vindt plaats binnen de grenzen van de Wet Normering Topinkomens publieke en semipublieke sector ofwel de WNT2. De functie wordt jaarlijks opnieuw hieraan getoetst en is momenteel ingeschaald in Klasse V.

Over de procedure

Treant Zorggroep laat zich in deze wervingsprocedure begeleiden door Nicolette van Helsdingen en Marianne Lensink, partners bij Van der Laan & Co. Zij zullen de eerste selectiegesprekken voeren met kandidaten. Bij geschiktheid zullen zij vervolgens de profielen presenteren aan de selectiecommissie van Treant Zorggroep. Op basis hiervan wordt een aantal kandidaten geselecteerd en uitgenodigd voor gesprekken met de selectiecommissie en adviescommissies.

Een vast onderdeel van de selectieprocedure is een Talent Motivatie Analyse via een online instrument en gestructureerd interview. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de persoonlijke drijfveren en het ontwikkelpotentieel én de voor de functie benodigde competenties van de kandidaat. Tevens zal hierbij aandacht worden besteed aan de mate van complementariteit met de andere leden van de raad van bestuur. De partners van Van der Laan & Co zijn TMA gecertificeerd.

Daarnaast is een openbaar bronnenonderzoek, waarbij aandacht wordt besteed aan uitingen die de persoonlijke integriteit of reputatie aangaan en de netwerken van de kandidaat (vb. relaties met de organisatie, haar bestuur of toezicht, externe stakeholders etc.) om eventuele belangenverstrengeling of de schijn daarvan, integriteitkwesties en gesloten netwerkcircuits zo veel mogelijk uit te sluiten, onderdeel van de selectieprocedure.

Voor nadere informatie over de vacature kunt u contact opnemen via 035-5480760.

Belangstellende kandidaten kunnen vóór 31 maart 2019 hun cv met motivatie uploaden door op deze vacature met bijbehorend profiel te klikken op www.vanderlaanco.nl/nl/vacancies en dan te klikken op APPLY.