1. Vacatures
 2. Secretaris-Directeur

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Secretaris-Directeur

In verband met pensionering van de huidige functionaris medio 2019 is een proces voor werving en selectie gestart voor een nieuwe Secretaris-Directeur.

3 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Amsterdam, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar

Functieomschrijving

Taken

De Secretaris-Directeur heeft de volgende taken:

 • Secretaris van het dagelijks bestuur en de regioraad en daarmee verantwoordelijk voor het besluitvormingsproces
 • Adviseren en ondersteunen van het dagelijks bestuur op strategisch niveau
 • Eindverantwoordelijk voor de aansturing van de ambtelijke-organisatie.
 • Samen met de twee adjunct-directeuren formuleren van de strategie en uitvoering geven aan de belangrijkste strategische dossiers en directiezaken en het strategisch personeelsbeleid
 • Zorgdragen voor de positionering van de Vervoerregio
 • Vertegenwoordigen van de Vervoerregio in maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke contacten en overleggen, veelal op stuurgroep niveau
 • Signaleren van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en ervoor zorgen dat deze ontwikkelingen hun vertaling vinden in de strategie, het beleidsprogramma en projecten.

Functie-eisen

 • WO-niveau
 • Tenminste 10 jaar ervaring in een eindverantwoordelijke functie
 • Kennis van en ervaring met het speelveld van de publieke sector op beleidsbepalend niveau en ruime ervaring met samenhangende beleids-, bestuurs- en managementprocessen
 • Als boegbeeld van de organisatie beschik je in ruime mate over de competenties samenwerken, omgevingssensitiviteit en managen van strategische relaties.
 • Als eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie, beschik je over de competenties (inspirerend) leiderschap, visie, besluitvaardig en resultaatgericht
 • Je beschikt over een goed (en voor de Vervoerregio relevant) netwerk binnen de regio, provincie en bij het rijk zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.

Typecast

De Vervoerregio Amsterdam zoekt een uitstekende verbinder en boegbeeld voor de organisatie die stevig in zijn of haar schoenen staat en, als de context dat vraagt, kan meebewegen met de politieke en bestuurlijke realiteit. Een natuurlijk leider, energiek boegbeeld en tegelijkertijd excellent spelverdeler.

Stuurt consequent en consistent vanuit het concept van collectief leiderschap en zorgt ervoor dat ook anderen kunnen excelleren. Is uitstekend in staat op strategisch en conceptueel niveau als (senior-)sparringpartner op te treden, zonder de rol van inhoudelijk expert te vervullen. Heeft affiniteit met verkeer en (openbaar) vervoer en ruimtelijke ordening en is bedreven met de politiek-bestuurlijke dynamiek.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris is afhankelijk van opleiding, kennis en ervaring en bedraagt maximaal € 9.553,-- bruto per maand (schaal 18) bij een volledige werktijd van 36 uur per week. Er kan sprake zijn van start in aanloopschaal 17. De rechtspositieregeling voor de gemeente Amsterdam is van toepassing en biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het individueel keuzebudget en flexibele arbeidstijden.

Procedure

De Vervoerregio laat zich in de procedure voor werving en selectie bijstaan door Ton Hardonk van de Galan Groep. De werving vindt plaats door plaatsing van een advertentie op zaterdag 16 februari 2019 in NRC Handelsblad, en via sociale media en search.

Een eerste selectie wordt uitgevoerd door Ton Hardonk. Hij adviseert vervolgens over de uit te nodigen kandidaten. De Vervoerregio Amsterdam besluit welke kandidaten in procedure worden genomen. De procedure wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld.

De planning kent de volgende tijdbalk:

16 februari – Start mediawerving en search

4 maart – Sluiting reactietermijn

6 en 20 maart – Voorselectiegesprekken in Baarn

21 maart – CV-presentatie

28 maart – Eerste ronde selectiegesprekken met adviescommissie (bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de teammanagers, HR, OR en de directie)

11 april – Tweede ronde selectiegesprekken met selectiecommissie (bestaande uit het dagelijks bestuur en een vertegenwoordiging vanuit de directie)

Informatie

Voor informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Ton Hardonk, partner bij de Galan Groep, telefoon 035 – 694 8000.

Bijlage 1: Organogram Vervoerregio Amsterdam

Organogram Vervoerregio Amsterdam

Bijlage 2: Kernwaarden en basiswaarden Vervoerregio Amsterdam

Kernwaarden en basiswaarden Vervoerregio Amsterdam

Bijlage 3: Missie, Visie en Ambitie Vervoerregio Amsterdam

Missie, Visie en Ambitie Vervoerregio Amsterdam

Bedrijfsomschrijving

De Vervoerregio Amsterdam (Vervoerregio) is een samenwerking van, voor en door vijftien gemeenten in de grootstedelijke regio Amsterdam. Samen met mede-overheden, partners bij onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven, werkt de Vervoerregio aan de bereikbaarheid van de Amsterdamse regio. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan een aantrekkelijke regio om te werken, wonen en recreëren.

De Vervoerregio heeft wettelijke taken op het gebied van verkeer en openbaar vervoer. Zo is de Vervoerregio opdrachtgever van het regionale en stedelijke openbaar vervoer, waarvoor de Vervoerregio concessies verleent aan vervoerbedrijven. Daarnaast verstrekt de Vervoerregio subsidies voor diverse verkeer- en vervoerprojecten en voor het beheer, onderhoud en vervanging van OV-infrastructuur en materieel. De Vervoerregio ontvangt hiervoor rechtstreeks middelen van het Rijk (circa € 400 miljoen per jaar).

De Vervoerregio wil de best bereikbare stedelijke regio van Nederland en een trendsetter zijn op het gebied van innovatieve mobiliteitsoplossingen. Om dit te bereiken zet de Vervoerregio in op:

 • Excellent opdrachtgeverschap van het openbaar vervoer
 • Optimaliseren van het regionale verkeer en vervoersysteem in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen
 • Ontwikkelingen van smart mobility oplossingen
 • Transitie naar toonaangevende duurzaamheid

De komende jaren zullen afspraken worden gemaakt met de Rijksoverheid over noodzakelijke investeringen in de infrastructuur om de Amsterdamse regio ook in de toekomst bereikbaar te houden.

De organisatie

De samenwerking wordt ondersteund door een ambtelijke organisatie met ruim honderd vaste formatieplaatsen en ruim veertig FTE aan inhuur-medewerkers. De organisatie werkt nauw samen met bestuurders en ambtenaren van de vijftien gemeenten. Ook binnen de organisatie wordt intensief samengewerkt. Sinds medio 2018 wordt gewerkt in een nieuwe structuur, waarbij de directie wordt gevormd door twee adjunct-directeuren en de Secretaris-Directeur. De organisatie bestaat verder uit een tiental teams. (zie bijlage 1 - Organogram).

De medewerkers van de Vervoerregio zijn gedreven professionals die namens de gemeenten besluitvorming voorbereiden, regionaal beleid opstellen, projecten initiëren en uitvoeren en samenwerking tussen betrokken partijen tot stand brengen.

Besluitvorming en overleg vinden plaats in de regioraad, het dagelijks bestuur en de portefeuillehouders-overleggen. Hierin zijn de (vak-)wethouders en raadsleden van de vijftien gemeenten vertegenwoordigd.


In bijgevoegde afbeelding (bijlage 2) zijn de vier kernwaarden en de vier basiswaarden die leidend zijn bij het ontwikkelen van beleid en bij de toetsing van maatregelen weergegeven.

Zie voor Visie, Missie en Ambitie (bijlage 3).