Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Directeur/bestuurder

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Utrecht, Utrecht
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
38 - 40 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

In verband met de naderende pensionering van de huidige directeur/bestuurder is Stichting Onderwijsgeschillen op zoek naar een inspirerende en verbindende directeur/bestuurder, die op basis van een heldere visie inhoud kan geven aan de strategie en doorontwikkeling van de Stichting en positie en profiel van Onderwijsgeschillen de komende jaren verder kan verstevigen.

De functie
Het betreft een unieke organisatie. Onafhankelijkheid, professionaliteit en transparantie staan voorop. De nieuwe directeur/bestuurder verbindt en werkt samen, leidt en besluit, investeert in mens- en organisatieontwikkeling en zet de doorontwikkeling van de Stichting kracht bij. Hij/zij zorgt voor ‘aansluiting’ tussen de strategie van de Stichting en de verschillende doelgroepen en stakeholders, waaronder belangenorganisaties in het onderwijs, waaronder cao-partijen, en het Ministerie van OCW, waardoor profiel, herkenbaarheid en meerwaarde van de Stichting de komende jaren verder worden versterkt. Innovatie, ondernemerschap, verbinding en samenwerking zijn sleutelbegrippen binnen het profiel. Dit vraagt allereerst om een directeur/bestuurder die, gewapend met een intrinsiek juridisch gehalte en bestuurlijke competenties analytisch en conceptueel sterk is en als zodanig een gesprekspartner van formaat is, zowel binnen als buiten de Stichting: initiërend, inspirerend en motiverend naar de (juridisch geschoolde) professionals en verbindend en opiniërend naar de externe omgeving, waaronder landelijke onderwijsorganisaties, cao-partijen en het Ministerie van OCW.

Een onderbouwde visie op vraagstukken rond onderwijsbeleid, -bestuur en -recht is onmisbaar. Dat geldt ook voor een heldere, zakelijke visie op de werkprocessturing binnen de werkorganisatie. Hij/zij beschikt over sensitiviteit, heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en beschikt over een transparante stijl van waardengedreven leiderschap; begrijpt de taal van juristen, weet de kwaliteiten van de (juridische) professionals optimaal te benutten en hen te committeren aan veranderingen die de rol en positie van de Stichting de komende jaren verder verstevigen en inhoud geven.

Een persoon met charisma en gezag; naar buiten toe hét boegbeeld van de Stichting; naar binnen toe aanjager van nog verdere professionalisering, onderlinge samenwerking, kennisuitwisseling, maar ook van de zoektocht naar vernieuwing en versterking/ verbreding van de basis qua inkomsten. Iemand die het versterken en toekomstbestendig maken van Stichting Onderwijsgeschillen als landelijke kennisorganisatie op het gebied van geschilbeslechting als een belangrijk onderdeel van zijn/haar opdracht ziet.

Voornaamste taak- en verantwoordelijkheidsgebieden

 • geeft vanuit een heldere visie inhoud aan strategie en beleid en de organisatieontwikkeling van de Stichting en het Expertisecentrum;
 • creëert draagvlak en draagt zorg voor de uitvoering van het meerjarenbeleid, onder andere middels jaarplannen;
 • formuleert samen met de adjunct-directeur de uitgangspunten voor het beleid op het gebied van bedrijfsvoering, waaronder digitalisering van werkprocessen; draagt de eindverantwoordelijkheid voor de verwerving, besteding en het beheer van de middelen in overeenstemming met doel en missie van de Stichting;
 • heeft ervaring met organisatieverandering; weet op inspirerende wijze vorm en inhoud te geven aan de doorontwikkeling van de Stichting;
 • volgt en analyseert relevante ontwikkelingen op het gebied van onderwijsbeleid, -bestuur en -recht en weet deze te vertalen in nieuwe (multidisciplinaire) projecten en activiteiten;
 • is een verbindende persoonlijkheid, die zowel intern als extern op alle niveaus gemakkelijk vertrouwen en draagvlak weet te winnen;
 • fungeert als boegbeeld naar buiten en draagt zorg voor externe profilering en voor landelijke beleidsbeïnvloeding (onderwijsbeleid);
 • ontwikkelt en onderhoudt een strategisch netwerk van stakeholders; zet lijnen uit voor acquisitie en nieuwe afzetmogelijkheden die de toekomstbestendigheid van de Stichting vergroten;
 • faciliteert de doorontwikkeling van het Expertisecentrum en zoekt daarbij naar mogelijkheden voor onderzoek, publicaties en subsidies;
 • informeert de Raad van Toezicht middels managementinformatie adequaat over het gevoerde beleid, de voortgang en relevante ontwikkelingen binnen en buiten de Stichting en het Expertisecentrum;
 • treedt op als bestuurder in de zin van de WOR.

Functie-eisen

 • (juridische) academische opleiding;
 • ruime, integrale/eindverantwoordelijke ervaring in leidinggeven aan professionals en ondersteunende staf; brede integrale portefeuille, waaronder nadrukkelijk ervaring met het primair proces, de ‘markt’ kant en (meerdere aspecten van) bedrijfsvoering; in staat eindverantwoordelijkheid te dragen;
 • volgt relevante ontwikkelingen in het onderwijsveld in zijn algemeenheid en op het gebied van onderwijsrecht in het bijzonder;
 • ervaring met werken in een resultaatgerichte, flexibele organisatiecultuur met oog voor kwaliteit, projectdiscipline en focus op transparantie en onafhankelijkheid;
 • strategisch denkvermogen en visie, gecombineerd met een zakelijke instelling;
 • het vermogen bewegingen en ontwikkelingen in het onderwijsveld snel te scannen en te beoordelen op consequenties voor de Stichting;
 • beschikt over een relevant bestuurlijk netwerk;
 • advies- en onderhandelingsvaardigheden, overtuigingskracht en diplomatie om procesmatig en resultaatgericht de ontwikkeling en implementatie van beleid te realiseren in een politiek getinte, complexe omgeving;
 • vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht om deze in staat te stellen de governance taken goed uit te voeren, onder andere door een adequate en tijdige informatievoorziening, open communicatie en dialoog met de Raad van Toezicht.

Persoonlijkheidsprofiel
U deelt de bevlogenheid met de professionals als het gaat om de (juridische) inhoud.
U gaat uit van de kracht van mensen, hun professionaliteit en gedrevenheid. Met uw kwaliteiten als bouwer en verbinder en kennis van de politieke en maatschappelijke context bent u in staat op inspirerende wijze leiding te geven aan de verdere doorontwikkeling van de Stichting en het Expertisecentrum. In de werkorganisatie bent u bekend en gekend door uw daadwerkelijke interesse in uw omgeving en door uw inspirerende en motiverende houding naar medewerkers en commissieleden. In het werkveld staat u bekend als een onafhankelijke en ter zake kundige gesprekspartner, die op basis van professionele legitimiteit en gezag boven de partijen staat en denkt. Een koersvaste directeur/bestuurder die mensgerichtheid en verbinding koppelt aan resultaatgerichtheid; een natuurlijk leider, die de boodschap overbrengt, proactief is, in mogelijkheden denkt, prikkelt, ruimte geeft, mensen aanspreekt, prestaties vraagt en vernieuwing stimuleert.

Bedrijfsprofiel

De organisatie
Stichting Onderwijsgeschillen (SOG) is in januari 2009 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Geschillencommissies Onderwijs (SGO), de geschillenafdeling van VOS/ABB (waaronder de LKC) en de Stichting LCG WMS. Belangrijke aanleiding tot de fusie was het streven om te komen tot “één huis voor geschillen”. Onderwijsgeschillen houdt landelijke commissies in stand voor de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten in alle onderwijssectoren en ondersteunt deze commissies. Alle scholen, of ze nu openbaar, katholiek, protestants of islamitisch zijn, kunnen zich aansluiten bij Onderwijsgeschillen. De Stichting richt zich op het gehele onderwijsveld: primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. De missie van Stichting Onderwijsgeschillen luidt:

 • het zijn van één Huis voor onafhankelijke deskundige geschillenbehandeling voor het gehele onderwijs in Nederland;
 • het fungeren als Expertisecentrum rond de geschilbehandeling in het onderwijs in Nederland;
 • het zijn van een landelijk kennis- en informatiepunt op het gebied van geschilbehandeling in het onderwijs in Nederland.


Stichting Onderwijsgeschillen is marktleider in de verzorging van alle geschillen-, beroeps-, bezwaar- en klachtenregelingen voor alle sectoren van het onderwijs. De organisatie dankt haar succes aan de onafhankelijke specialistische kwaliteit die geleverd wordt en de verwachtingen die de overheid, onderwijsbelangenorganisaties en scholen en instellingen op dat punt koesteren. De Geschillencommissie passend onderwijs en de door cao-partijen bij Onderwijsgeschillen ondergebrachte commissies van beroep, maar ook de instelling van de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring hebben de organisatie de afgelopen jaren breder en groter gemaakt.

Bij Stichting Onderwijsgeschillen zijn op dit moment 26 geschillencommissies ondergebracht. Hiervan zijn vijf commissies door de minister van OCW ondergebracht bij Onderwijsgeschillen, namelijk de drie landelijke medezeggenschapscommissies, de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO) en de Landelijke Arbitragecommissie Samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Van de 26 commissies worden er 14 in stand gehouden door de Stichting; 12 commissies worden door andere onderwijsorganisaties in stand gehouden. Onderwijsgeschillen verzorgt daarvoor op verzoek van die organisaties de administratieve- en juridische ondersteuning. Bij de meeste commissies van Onderwijsgeschillen zijn scholen of instellingen verplicht aangesloten op grond van de wet of de cao. Voor een aantal commissies, waaronder de LKC, is er geen verplichte aansluiting. Scholen of instellingen kunnen dan kiezen voor aansluiting.

De positie van Onderwijsgeschillen in het primair en voortgezet onderwijs is de afgelopen jaren sterker geworden door de introductie van de Commissie van beroep funderend onderwijs die op basis van de cao’s is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. In het mbo- en hbo-onderwijs heeft Onderwijsgeschillen inmiddels een sterke positie. Groeipotentieel zit niet alleen in het verder versterken van het aantal aansluitingen bij diverse commissies, maar ook het verder onderzoeken van mogelijkheden rond verbreding en verdieping van het werkveld van de Stichting op het gebied van diverse vormen van geschilbeslechting (vooralsnog binnen het onderwijsveld).

Het werkveld waarin de Stichting opereert is (politiek) gevoelig voor wijzigingen in het onderwijsstelsel en relevante wet- en regelgeving, hetgeen zowel kansen als risico’s voor de Stichting biedt. Dit geldt zowel voor de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het openbaar onderwijs per 1 januari 2020 (Wnra), de rechtspositionele effecten van de vorming van IKC’s en ontwikkelingen rond het stelsel passend onderwijs.

In de sfeer van de bedrijfsvoering kan gewezen worden op de impact van digitalisering van de rechtsgang, veranderende verwachtingen van rechtzoekenden, mogelijk nieuwe toetreders, de schaarste aan gekwalificeerde beroepskrachten en versterking van de samenwerking met bijvoorbeeld rechtbanken en universiteiten.

Het Expertisecentrum is het wetenschappelijk bureau van Stichting Onderwijsgeschillen. Het Expertisecentrum is gericht op de verbetering van de kwaliteit van de geschillenregelingen in het onderwijs, zowel op het gebied van wet- en regelgeving als van de praktijk van de geschillencommissies. Het Expertisecentrum laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren, brengt adviezen uit en organiseert symposia, studiedagen en congressen over relevante, actuele onderwerpen en draagt via versterking van de kennis- en informatiefunctie ook bij aan versterking van positie en reputatie van de Stichting.

De belangrijkste bronnen van inkomsten van Stichting Onderwijsgeschillen zijn contributies van aangesloten scholen, subsidie van de Rijksoverheid/OCW voor activiteiten op gebied van Wms en passend onderwijs en inkomsten uit de behandeling van zaken (zaakstarieven). Het jaarbudget bedraagt circa € 2 miljoen. De financiële positie van de Stichting is goed. Stichting Onderwijsgeschillen telt, exclusief de voorzitters en leden van de commissies, circa 25 beroepskrachten en is gevestigd in Utrecht.

Bestuursmodel en -structuur
Stichting Onderwijsgeschillen hanteert het Raad van Toezicht/Raad van Bestuur-model. De Stichting wordt geleid door een directeur/bestuurder en een adjunct-directeur (samen de directie), waarbij de directeur/bestuurder eindverantwoordelijk is en verantwoording verschuldigd is aan de Raad van Toezicht. De adjunct-directeur is gemandateerd en rapporteert aan de directeur/bestuurder. Beiden hebben een onderlinge taakverdeling voor wat betreft de beleidsgebieden. De directeur/bestuurder richt zich met name op de strategie, acquisitie en externe contacten. De adjunct-directeur richt zich met name op het aansturen van het personeel en de interne bedrijfsvoering (werkprocessen, ICT-beleid, facilitair beleid en marketingcommunicatie). Vanwege de omvang van de organisatie en de diversiteit in commissies met onderscheiden activiteiten en rechtsgebieden, zijn de werkzaamheden opgedeeld in domeinen: rechtspositie (beroep, functiewaardering & cao), klachten & meldingen, medezeggenschap, passend onderwijs enmediation. De coördinatie van elk domein is in handen van (4) coördinerende secretarissen/juristen. Het bureau van de Stichting draagt zorg voor de instandhouding en de facilitaire, administratieve en juridische ondersteuning van de diverse commissies en het Expertisecentrum. Een deel van de ondersteuningstaken wordt ingekocht bij derden.

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.