1. Vacatures
 2. Wesselo & Partners
 3. LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

10 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Maastricht, Limburg
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Woningstichting Servatius is als maatschappelijke onderneming actief op de regionale woningmarkt in Maastricht en Eijsden-Margraten met meer dan 11.000 verhuureenheden. Servatius staat dichtbij huurders, biedt passende en kwalitatief duurzame huisvesting met betaalbare woonlasten voor huishoudens die zijn aangewezen op de sociale huursector. Huurders kunnen kiezen uit een divers woningaanbod en kunnen binnen het woningaanbod doorgroeien. In buurten waar Servatius veel woningen bezit, stimuleert de woningstichting dat huurders samen met gemeente, welzijn- en zorgaanbieders de kwaliteit van wonen en leven verbeteren. De bewoners bepalen de buurt. Servatius biedt maatschappelijk verantwoord wonen en vastgoed. Naast professioneel woningbeheer investeert Servatius in sociale samenhang in buurten en wijken. De medewerkers combineren professionaliteit met sociale betrokkenheid in een informele werksfeer. De lokale samenleving vormt het belangrijkste verantwoordingskader. En dat betekent een veranderende kijk op het hedendaagse wonen. Servatius krijgt hierdoor een ander karakter. Niet als het gaat om de primaire doelstelling: het aanbieden van passende huisvesting voor de maatschappelijk zwakkeren in onze samenleving, maar wel in de wijze waarop die belangrijke doelstelling wordt bereikt. De organisatie is volop in beweging. Flexibel, vastberaden en klaar voor nieuwe uitdagingen. De organisatie is financieel – ook in meerjarenperspectief – gezond.

Woningstichting Servatius heeft een Raad van Bestuur/Raad van Commissarissen model met een eenhoofdige Raad van Bestuur. Good Governance conform de Governancecode Woningcorporaties 2015 vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen Woningstichting Servatius. Leden van de Raad van Toezicht van Woningstichting Servatius stemmen in met de Aedescode en de genoemde governancecode van de sector. De werkwijze van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het Reglement, dat een verbijzondering is van de statutaire positie van de Raad van Commissarissen van Woningstichting Servatius.

Binnen de Raad van Commissarissen van Woningstichting Servatius ontstaat in april 2018 door het reglementair terugtreden van één van de leden een vacature voor een

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN (V/M)

met als aandachtsgebied Maatschappelijk Ondernemerschap. De vacature is onderdeel van het reguliere en in stappen geplande opvolgingsproces in verband met het Rooster van Aftreden van de Raad van Commissarissen van Servatius dat medio 2018 zal zijn afgerond.

De huidige Raad van Commissarissen van Servatius kan zonder meer als stevig, betrokken en gekwalificeerd worden omschreven. De leden vormen een goed werkend team, weten elkaar gemakkelijk te vinden en delen met elkaar én met het bestuur hun visie op beleid en strategie van Servatius, onderliggende waarden en relevante ontwikkelingen op het gebied van wonen en volkshuisvesting. In het debat met het bestuur speelt inspireren en uitdagen een belangrijke rol.

De komende jaren zullen in het teken staan van nog meer strategisch klankborden en het samen met het bestuur vooruitkijken naar de toekomstige positie en het profiel van Servatius, tegen de achtergrond van thema’s als versterking van de dienstverlening naar huurders, regionalisering, prestatieafspraken en het samenspel met andere ketenpartners in Zuid-Limburg. Belangrijke kenmerken voor het nieuwe lid betreffen pro-activiteit, vooruitdenken, inspireren, vasthoudend, zakelijk en assertief, maar ook teamplayer, samenbindend en dienend.

Functie-eisen

 • Academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties; toezichthoudende kwaliteiten.
 • Affiniteit met volkshuisvesting, huurders en wonen;
 • vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken.
 • Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom wonen en volkshuisvesting.
 • In staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen: een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten.
 • Het belang van de organisatie vooropstellen, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen.
 • Beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het Bestuur;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Gelet op de man/vrouw verhouding binnen de Raad van Commissarissen gaat een sterke voorkeur uit naar een vrouw.
 • Regionale verankering in het werkgebied van Servatius geldt als een pre.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van dr. José M.A. Coenen. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over Woningstichting Servatius verwijzen wij u naar: www.servatius.nl.