1. Vacatures
 2. Heliomare
 3. Lid Raad van Toezicht - Profiel: Juridisch - governance

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Toezicht - Profiel: Juridisch - governance

4 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Wijk aan Zee, Noord-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Uren per week:
8 - 8 uur
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
> 15 jaar

Functieomschrijving

Vacature Lid Raad van Toezicht


Binnen de Raad van Toezicht van Heliomare ontstaat op korte termijn door het reglementair terugtreden van een van de leden van de Raad een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met een juridisch – governance profiel. Dit lid zal tevens deel uitmaken van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht.

Algemeen profiel

 • bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in complexe organisaties en ervaring met verandermanagement en ontwikkelingsvraagstukken in dergelijke organisaties;

 • nauwe betrokkenheid bij en affiniteit met de missie en het werkveld van Heliomare;

 • inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuur;

 • bekendheid met de issues van corporate governance;

 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;

 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen, een eigen bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook inbreng van anderen naar waarde kunnen schatten;

 • vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door het bestuur voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de instelling te kunnen toetsen;

 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met het bestuur;

 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;

 • diversiteit en pluriformiteit in de brede zin van het woord: derhalve niet alleen naar gender, maar ook naar leeftijd, maatschappelijke achtergrond, sectoren, etniciteit, regionale binding, persoonlijke stijl en rol in het team van toezichthouders;

 • beschikken over een aantal voor Heliomare relevante netwerken op strategisch niveau;

 • brede maatschappelijke betrokkenheid en een actieve rol in de maatschappij;

 • voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Heliomare acht het van belang dat tenminste een deel van de leden van de Raad regionale kennis heeft van, dan wel verankerd is, in het werkgebied van de organisatie. Hoewel het een voordeel kan zijn hoeft dit niet persé tot uitdrukking te komen in de eis dat leden van de Raad woonachtig zijn binnen het werkgebied van de stichting. Daarnaast is het van belang dat de Raad van Toezicht qua samenstelling een evenwichtige balans heeft met betrekking tot mannen en vrouwen, leeftijd en achtergrond.

Functie-eisen

Specifieke profieleisen

U beschikt over een professionele juridische achtergrond en expertise en bent werkzaam als jurist, bijvoorbeeld als advocaat/partner in een brede proces- en adviespraktijk, of binnen de rechterlijke macht. U versterkt de Raad van Toezicht van Heliomare op het gebied van (juridische) vraagstukken rond strategische samenwerkingsverbanden, marktwerking, contractering met zorgverzekeraars, governance en compliance vraagstukken, wet- en regelgeving (zoals WGBO, WMS, WMCZ, Klacht- en Tuchtrecht, WOR, WNT en de Wet Bestuur en Toezicht) en relaties met externe stakeholders en toezichthouders. U vervult een adviserende rol naar de overige leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur bij besluitvorming van juridische kwesties/beoordeling van juridische aspecten en bewaakt de principes en uitgangspunten van good governance binnen de Raad van Toezicht. U heeft een goed ontwikkeld gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en bent in staat om onafhankelijk en kritisch te denken en op te treden, waarbij u uw rol als toezichthouder niet uit het oog verliest. Kennis van en ervaring met arbeidsrecht en HRM strekt tot aanbeveling. Dit lid zal deel uitmaken van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid van de Raad van Toezicht. Gelet op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat nadrukkelijk de voorkeur uit naar een vrouw.

Persoonsprofiel

U bent conceptueel en denkt niet zozeer vanuit het primaat van de afzonderlijke activiteiten, maar juist integraal en vanuit samenhang. Op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, levert u een aandeel in de Raad van Toezicht en komt u in teamverband en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming.

Bedrijfsomschrijving

De organisatie

Heliomare is een veelzijdige, dynamische en ondernemende zorg- én onderwijsonderneming. Uitgaande van de vragen en mogelijkheden van de cliënt, ondersteunt Heliomare mensen met een (dreigende) handicap door het apart of in samenhang verlenen van diensten op het gebied van revalidatie, onderwijs, arbeidsintegratie en sport. Heliomare is door dit totaalpakket uniek in Nederland. Het aanbieden van het dienstenportfolio is gericht op de re-integratie van de cliënten naar de samenleving met als kernachtige missie: ‘Niemand aan de zijlijn’. Het werkgebied voor de meeste activiteiten van Heliomare is Noord-Holland en in bepaalde gevallen tevens een deel van Zuid-Holland, alsmede de provincies Flevoland en Utrecht. Een aantal cliënten komt echter vanwege de specialistische (kinder)revalidatiezorg die Heliomare biedt ook uit andere delen van Nederland.

Verzekeraars zijn belangrijke partners van Heliomare; zij kopen de zorg en bepalen hun inkoopbeleid op onder meer de prestaties van Heliomare en andere revalidatie-instellingen in de afgelopen periode. Heliomare doet zaken met een groot aantal zorgverzekeraars, waaronder CZ, VGZ, Achmea en Menzis. Heliomare is op het gebied van de Wlz actief in de zorgkantoorregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland, Kennemerland, Amstelland en De Meerlanden en Amsterdam en in het kader van de Wmo in 30 gemeenten in Noord-Holland. Heliomare Onderwijs maakt onderdeel uit van 11 samenwerkingsverbanden in Noord-Holland. In het kader van haar dienstverlening werkt Heliomare samen met vele (keten)partners in de regio zoals eerstelijnspraktijken, huisartsen, andere zorgaanbieders, andere scholen, ziekenhuizen, werkgevers, etc.

Heliomare opereert als een dienstverlenende, maatschappelijke zorg- én onderwijsonderneming in een dynamische en complexe omgeving van marktwerking, veranderende financiering en wet- en regelgeving, waaronder de transitie naar behandelmodules, differentiatie in cliëntbehoeften, Passend Onderwijs, maatschappelijke participatie en tal van nieuwe ICT-ontwikkelingen. De komende jaren zal het zorg- en onderwijsveld constant in beweging zijn. Dat vraagt om een strategische herpositionering en een nieuwe, vaste doch wendbare koers van Heliomare waarbij de klant voorop blijft staan, maar de wijze waarop dat gebeurt zal moeten worden aangepast aan de veranderingen in de maatschappij.

De grondslag van Heliomare wordt gevormd door twee stichtingen: Stichting Heliomare en Stichting Heliomare Onderwijs. De Stichting Heliomare levert diensten en producten op het gebied van revalidatie, arbeidsintegratie en sport. De Stichting Heliomare Onderwijs levert diensten en producten op het gebied van speciaal onderwijs. Tevens bestaat de Stichting ZBC Heliomare voor de niet-reguliere en niet-structureel gefinancierde activiteiten op met name het gebied van arbeidsre-integratie en vitaliteit. Voor wat betreft de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is sprake van een personele unie: de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van de ene stichting vormen ook de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van de andere stichtingen. De uitvoering van de doelstellingen van de stichtingen is ondergebracht binnen één organisatie, met één organisatiestructuur.

Heliomare hanteert een Raad van Toezicht/Raad van Bestuur model. Bij het opstellen van de statuten en reglementen worden de Zorgbrede Governance Code en de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs als uitgangspunt gehanteerd. Heliomare heeft recent gekozen voor een nieuw besturingsmodel en organisatiestructuur die passen bij haar visie op de ondersteuningsbehoefte van de cliënten en beter aansluiten op de ontwikkelingen in de externe omgeving. Een nieuwe visie op besturingsfilosofie, besturingsmodel, structuur en cultuur moet Heliomare in staat stellen om met (meer) slagkracht als één bedrijf te opereren, te zorgen voor goede interne en externe verbindingen met ketenpartners en partijen en het optimaal benutten van de kwaliteiten van managers en medewerkers/professionals met als doel de klant binnen de mogelijkheden van de beperking maximaal te laten participeren in de maatschappij. Met ingang van 1 juli 2016 kent Heliomare een tweehoofdige Raad van Bestuur.

Heliomare heeft één Ondernemingsraad (OR) en – naast vier medezeggenschapsraden op schoolniveau – een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor Onderwijs.
De OR en de GMR plegen overleg met de Raad van Bestuur en de MR met de managers, hiertoe gemandateerd door het bevoegd gezag. Heliomare heeft een Centrale Cliëntenraad. De medezeggenschap van de cliënten (ouders en leerlingen) van Onderwijs is vormgegeven via de oudergeleding van de medezeggenschapsraden.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het toezicht houden op de Raad van Bestuur van Heliomare. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming en gevraagd en ongevraagd adviseren van de Raad van Bestuur, e.e.a. conform statuten, reglementen en vigerende wet- en regelgeving. De agenda van de gezamenlijke vergaderingen wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren.

Naast de toezichthoudende taak dient de Raad van Toezicht over het vermogen en de attitude te beschikken om de Raad van Bestuur als klankbord terzijde te staan. Dit vergt van de Raad van Toezicht nadrukkelijk het vermogen om op strategisch niveau te functioneren, door zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over een aantal strategische issues en hierover van gedachten te wisselen met de Raad van Bestuur, waarbij de juiste balans moet worden gevonden tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie.

Om deze rol goed te kunnen invullen zijn bestuurlijke en toezichthoudende ervaring en kwaliteiten bij de leden van de Raad van essentieel belang. De Raad van Toezicht opereert vanuit een collectieve verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage aan het geheel te leveren. De Zorgbrede governancecode en de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs (functioneren Raad van Toezicht, samenspel met de Raad van Bestuur, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormen de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de stichting.

De leden van de Raad van Toezicht dienen gezamenlijk te beschikken over de vereiste kennis, ervaring en de modus operandi om de doelen van beleid en strategie, de geboden zorg en dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Het functioneren van de Raad is voorts gediend bij een goede teamsamenstelling, de individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken.

De Raad van Toezicht van Heliomare bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. Naast een aantal formele vergaderingen en een zelfevaluatie kent de Raad van Toezicht een aantal informele bijeenkomsten die gericht zijn op het verwerven en uitwisselen van informatie, inzicht en kennis. De Raad van Toezicht kent een Auditcommissie, een Commissie Kwaliteit & Veiligheid, een Strategiecommissie en een Remuneratiecommissie. Het aantal geplande plenaire vergaderingen bedraagt doorgaans zes per jaar, los van commissiewerkzaamheden en zelfevaluatie. De agenda van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur samen voorbereid. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de instelling.

Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Daarom hebben de leden een eigen netwerk (eventueel ook met stakeholders) en in ieder geval kennis van voor de instelling relevante netwerken (in de regio). Elk lid van de Raad moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van de instelling als geheel. Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen.

Relevante ontwikkelingen

Heliomare opereert in een dynamische en complexe omgeving van marktwerking, veranderende financiering en wet- en regelgeving, differentiatie in cliëntbehoeften, Passend Onderwijs, maatschappelijke participatie en tal van nieuwe ICT-ontwikkelingen. Zo ontstaan andersoortige samenwerkingsverbanden, dichter bij de klanten en komen er nieuwe toetreders op de markt die de meer ‘eenvoudige’ dienstverlening overnemen (ZBC’s, private initiatieven op scholen, GRZ, gespecialiseerde fysiotherapiepraktijken). Een strategische herpositionering, meer ruimte geven aan de professionals om op deze veranderende markt aan te sluiten en een duidelijkere propositie naar buiten en een ambitieuze groeistrategie is het antwoord van Heliomare op deze ontwikkelingen. Zowel de verdere integratie van de dienstverlening richting cliënten, de samenwerking met ketenpartners als de implementatie van de in gang gezette reorganisatie zullen de komende jaren een stevige wissel trekken op de organisatie. Het zijn met name deze ontwikkelingen en thema’s waar Raad van Toezicht en Raad van Bestuur met elkaar het debat over willen voeren. De juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie is hierbij uiteraard van belang. Om deze rol goed te kunnen invullen zijn bestuurlijke/toezichthoudende ervaring en kwaliteiten bij de leden van de Raad van Toezicht van essentieel belang.