VOORZITTER EN LID* RAAD VAN TOEZICHT 

ongeveer een maand geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Breda, Noord-Brabant
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
Postdoctoraal
Aantal jaren werkervaring:
5-10 jaar

Functieomschrijving

Stichting deBreedonk, Stichting Elisabeth en Stichting Surplus ondersteunen in West-Brabant ouderen en hun netwerk om ieder binnen de eigen mogelijkheden op eigen wijze de regie en autonomie, de betekenis en levensvreugde in hun eigen leven te versterken, te herstellen of te behouden. Dit gebeurt door het bieden van individueel toegesneden geïntegreerde woon-, zorg, welzijns- en behandelfaciliteiten voor ouderen en hun netwerk in een veilige, sfeervolle en stimulerende leefomgeving. Stichting deBreedonk is een organisatie die verzorging, verpleging op basis van kleinschalig wonen, behandeling, begeleiding, huisvesting en zorg thuis levert. deBreedonk heeft twee locaties in Breda, aan de Willem van Oranjelaan naast het Mastbos en de locatie Molenstaete in Brabantpark, tegenover Amphia Molengracht. Daarnaast is deBreedonk heel actief in de wijk Heksenwiel in de Haagse Beemden met thuiszorg. Stichting Elisabeth is een organisatie die voor ouderen een compleet aanbod heeft op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Elisabeth heeft vier locaties in Breda en Ulvenhout: Elisabeth Vuchterhage, Elisabeth Centrum, Elisabeth De Donk en Elisabeth Westerwiek. Deze locaties zijn tevens ontmoetingspleinen voor de wijk. Ook in Bavel heeft Elisabeth nog een ontmoetingsplein. Elisabeth heeft daarnaast ook een revalidatie-afdeling, een behandelcentrum, thuiszorg en een zorghotel (Merlinde). Stichting Surplus is een regionale organisatie en heeft een compleet aanbod op het gebied van welzijn, zorg, comfort en wonen. Surplus heeft zeven woonzorgcentra; serviceresidentie Vredenbergh in Breda, Antonius Abt in Terheijden, De Zeven Schakels in Zevenbergen, Fendertshof in Fijnaart, Ganshoek in Lage Zwaluwe, St. Martinus in Zevenbergschen Hoek en Mauritshof in Klundert. Surplus heeft ook een revalidatie-afdeling in het Amphia Langendijk, De Brug, thuiszorg, activiteitencentra/huizen van de wijk en een breed aanbod aan welzijnsdiensten, zoals maatschappelijk werk, informele zorg, ouderenwerk, jongerenwerk en wijkwerk.

Uitgangspunt en motief voor de beoogde samenwerking is het zorgen voor meer integrale dienstverlening op het terrein van zorg en welzijn aan ouderen in West-Brabant in het algemeen en in de gemeente Breda in het bijzonder en tegelijkertijd het versterken van de innovatiekracht van de betrokken organisaties en het verbeteren van de ketenzorg voor ouderen in de regio Breda. De drie Stichtingen zullen naar verwachting per 1 juli 2017 bestuurlijk fuseren met elkaar. Per 1 januari 2018 volgt dan een

juridische fusie; een en ander onder voorbehoud van toestemming van de marktautoriteit.

Bij het samenstellen van de nieuwe Raad van Toezicht van Surplus ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor een

VOORZITTER EN LID* RAAD VAN TOEZICHT

*met als aandachtsgebied financiën & risicomanagement. Het betreffende lid zal deel uitmaken van de Commissie Financiën & Vastgoed van de Raad van Toezicht.

Algemene eisen

 • Academisch niveau van denken en functioneren en inzicht in (strategische) bestuurlijke processen binnen complexe organisaties.
 • Affiniteit met (langdurige) zorg & welzijn.
 • Vermogen om de missie van de organisatie en de continuïteit van de bedrijfsvoering te bewaken.
 • Analytisch vermogen om hoofd- en bijzaken te kunnen onderscheiden en om de discussie op strategisch niveau te kunnen voeren.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Verbonden voelen met, kennis hebben van en inzicht hebben in actuele maatschappelijke ontwikkelingen rondom zorg & welzijn.
 • In staat zijn om in teamverband toezicht te kunnen uitoefenen; een bijdrage kunnen leveren aan de discussie, maar ook de inbreng van anderen op waarde kunnen schatten.
 • Het belang van de cliënt vooropstellen, uiteraard zonder andere relevante belangen uit het oog te verliezen.
 • Beschikken over voldoende relevante kennis en ervaring enerzijds en reflectief vermogen anderzijds om te kunnen fungeren als sparringpartner van het bestuur.
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen.
 • Een onafhankelijke opstelling en in staat zijn om op transparante wijze verantwoording af te leggen over de uitvoering van de toezichthoudende taak.
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.
 • Affiniteit met het werkgebied van Surplus cq West-Brabant geldt als een pre.

Specifieke profieleisen Voorzitter

 • Ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in complexe maatschappelijke ondernemingen (bij voorbeeld de zorgsector), de publieke sector en/of het bedrijfsleven.
 • Sterk strategische oriëntatie en vermogen.
 • Senioriteit, statuur; is het eigen ego voorbij.
 • Goede kennis en brede ervaring op het gebied van good governance.
 • Voorzitterskwaliteiten: bereidt de vergaderingen voor, leidt de vergaderingen en functioneert als primus inter pares met bescheidenheid doch duidelijkheid.
 • Goed ingevoerd in (regionale) bestuurlijke netwerken; maatschappelijk actief.
 • Beschikking over een visie, deskundigheid, persoonlijkheid en achtergrond om een bindende rol te kunnen vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
 • Bewust zijn van eigen positie en de noodzaak deze voor de Raad van Toezicht inzichtelijk, controleerbaar en transparant te hanteren.
 • Inzicht in de dynamiek van de verschillende partijen en ketenpartners die de maatschappelijke functie van het werkveld van de organisatie (mede) bepalen.
 • Breed overzicht ten aanzien van alle facetten van de bedrijfsvoering.
 • Organisatiesensitiviteit en gevoel voor intermenselijke verhoudingen.
 • Maatschappelijk engagement.
 • Voldoende beschikbaarheid en toewijding om de rol van voorzitter adequaat te kunnen invullen.

Specifieke profieleisen Lid

Kandidaten beschikken over een bedrijfseconomische of RA-opleiding en ruime kennis en ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, bij voorkeur opgebouwd in een bestuurlijke/eindverantwoordelijke (CFO) functie binnen een complex gefinancierde (maatschappelijke) onderneming of in de accountancy. Zij beschikken over een allround financieel-economisch inzicht en hebben een adequaat zicht op de financiële doorwerking van strategisch beleid, risicomanagement, de financiële gevolgen van externe ontwikkelingen en de daarbij behorende verantwoording, verslaglegging en de opzet en werking van informatiesystemen en rapportages. Zij beschikken over kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een (zorg)onderneming, inzicht in treasury- en financieringsvraagstukken en kennis om investeringsbeslissingen adequaat te kunnen beoordelen op financiële risico’s. Daarnaast is het van belang dat kandidaten globaal zicht hebben op de consequenties van wijzigingen in financiering en bekostiging (systematieken) op bedrijfsvoeringsprocessen. Ervaring met recente kaders, wet- en regelgeving en financiering van de (langdurige) zorg geldt als een pre.

Solliciteren

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon José Coenen. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl.

Aanvullende informatie

Voor meer achtergrondinformatie wordt verwezen naar de website van de drie betrokken zorginstellingen: www.elisabethbreda.nl, www.surplusgroep.nl en www.breedonk.nl waar relevante informatie en diverse documenten beschikbaar zijn.

Solliciteren?

Middels onderstaande knop kun je direct solliciteren op deze vacature.

Reageer op deze vacature