1. Vacatures
 2. Lid Raad van Commissarissen

Helaas, deze vacature staat inmiddels niet meer online

Kijk gerust verder naar andere vacatures.

Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen, profiel Financiën

ongeveer 2 maanden geleden

Arbeidsvoorwaarden

Standplaats:
Hoek van Holland, Zuid-Holland
Dienstverband:
Vast contract
Opleidingsniveau:
WO
Aantal jaren werkervaring:
10-15 jaar, > 15 jaar

Functieomschrijving

Woningbouwvereniging Hoek van Holland (WVH) verhuurt bijna 2.000 woningen in Hoek van Holland, bijna de helft van alle woningen in het dorp. WVH is een zelfstandige sociale huisvester met als kerntaken het verhuren en beheren van woningen en spant zich in om woningen en de leefomgeving te verbeteren en zo bewoners prettig, schoon, veilig en mooi te laten wonen.

Missie van WVH
WVH is dé sociale huisvester in Hoek van Holland met hart voor de Hoekse samenleving. We zorgen voor goede, eenvoudige en betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen die willen wonen in Hoek van Holland. Onze grootste maatschappelijke bijdrage is het beschikbaar hebben en houden van deze woningen. Wij zetten ons, samen met onze partners, in voor een fijne woonomgeving.

Kernwaarden
Met een in omvang beperkte werkorganisatie van 18 medewerkers wordt transparant en met plezier gewerkt vanuit de kernwaarden: ‘vriendelijk en open’, ‘gewoon goed’ en ‘proactief’. De kernwaarden zijn het uitgangspunt voor al hun handelen. Wat dat betekent leest u op de website van WVH.

Visie op bestuur en toezicht
WVH heeft een grote verantwoordelijkheid in Hoek van Holland. Ook als het gaat om de wijze van besturen van en toezicht houden op de organisatie. In de Visie op bestuur en toezicht leest u hoe de Raad van Commissarissen (RvC) en de directeur-bestuurder invulling geven aan de Governancecode. En hoe zij de missie en kernwaarden van WVH tot uiting brengen in de manier van besturen en toezicht houden. Dat betekent: goed bestuur en leiderschap, integriteit, transparantie, een adequate maatschappelijke verantwoording en goed toezicht daarop.

WVH is een vereniging
Iedereen die een woning van WVH huurt, kan lid worden van de vereniging (maximaal één lid per woning). Leden worden op de hoogte gehouden van het beleid van WVH via de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

Uitdagingen
WVH is een kleine maar gezonde corporatie en de enige in Hoek van Holland. ‘De Hoek’ is een gebied in de gemeente Rotterdam, maar voor veel zaken meer verbonden met de glastuinbouwgemeente Westland. In de afgelopen jaren is WVH meer en meer een slagvaardige lokale speler geworden met sterke strategische samenwerkingen. Zowel met andere corporaties als met ketenpartners. Samenwerken blijft belangrijk en zal steeds slimmer en digitaler worden. WVH wil hier zo goed mogelijk op inspelen waarbij de zelfstandige positie en de missie uitgangspunt blijven. Op het gebied van vastgoed-ontwikkeling, onderhoud en verduurzaming wordt consequent in een tempo dat past bij de maat van de corporatie gewerkt aan de toekomst. Ook hierbij kan niet alles tegelijk en vraagt dit veel aandacht nu en in de komende jaren.

Voor meer informatie over WVH, zie www.wvhwonen.nl.

Huurdersorganisatie

De belangen van de huurders worden vertegenwoordigd door de Huurdersorganisatie Houdt Zicht. Zij overlegt met WVH over beleid en andere onderwerpen die voor huurders van belang zijn. In 2016 is de samenwerkingsovereenkomst ‘Samen aan de slag’ ondertekend. Sindsdien maken Houdt Zicht en WVH jaarlijks een samenwerk-jaarplan. Voor meer informatie zie www.houdtzicht.nl.

Raad van Commissarissen

In de Governancecode Woningcorporaties zijn principes en regels opgenomen over goed bestuur en toezicht binnen woningcorporaties. Voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing zijn hierbij van groot belang om als woningcorporatie zo goed mogelijk het werk te doen.

De RvC houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van de bestuurder. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

De RvC van WVH kent twee commissies als ondersteuning van het toezicht. Dit zijn de auditcommissie en de selectie- en remuneratiecommissie. In beide commissies zitten twee commissarissen. De RvC blijft verantwoordelijk voor alle besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de RvC. De commissies hebben allebei een eigen reglement waarin de rol en verantwoordelijkheden staan omschreven.

De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in statuten en reglementen die te vinden zijn op de website van WVH, zie hiervoor https://www.wvhwonen.nl/nl/raad-van-commissarissen.

De eisen die aan de organisatie worden gesteld zijn hoog. De samenleving en de overheid zijn kritische partners als het gaat om de prestaties van de organisatie. Dat vraagt om professionele commissarissen, die vanuit betrokkenheid en met kritische distantie in staat zijn om een beoordeling te geven van het functioneren van de organisatie op basis van het gevoerde beleid tegen de achtergrond van het eigen toezichtkader.

Om adequaat toezicht te houden staat de RvC, naast de informatie van de bestuurder, open voor signalen van diverse in- en externe stakeholders en informeert zij zich actief. Naast toezicht vervult de RvC de rol van klankbord voor het bestuur voor gedachtewisseling en inspiratie over de in- en externe koers van de organisatie. Ten slotte vervult de RvC de rol van werkgever voor het bestuur van WVH.

Voor een goede vervulling van de governance streeft de RvC voor haar samenstelling naar een multidisciplinair team, bestaande uit generalisten. Ieder lid van de RvC heeft op basis van zijn/haar deskundigheid een aandachtsgebied, maar is bovenal in staat tot collegiale reflectie, discussies en besluitvorming. Leden van de RvC kunnen aantoonbaar de rol van toezichthouder vervullen op basis van hun maatschappelijke en professionele ervaring.
De zittingstermijn voor leden is vier jaar met een mogelijke verlenging van een tweede termijn van maximaal vier jaar.

Profiel – algemeen

De RvC is in staat een volwaardig gesprekspartner van het bestuur te zijn op strategisch niveau, waarbij afzonderlijke leden van de Raad op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner kunnen zijn.
Van de leden wordt besluitvaardigheid en resultaatgerichtheid verwacht. Zij kunnen collegiaal scherpe discussies voeren. Zij weten waarop zij moeten sturen en kunnen de juiste vragen stellen. Hierbij is een evenwicht gewenst tussen personen afkomstig uit het bedrijfsleven en afkomstig uit de non-profitsector.

Voor de samenstelling van de RvC geldt als algemeen uitgangspunt dat alle leden:

 • affiniteit hebben met de sociale huursector en met huurders; weten wat er speelt in de sociale huursector, en kennis van de maatschappelijke uitdagingen (armoede, cultuurverschillen, betaalbaarheid en leefbaarheid);
 • als persoon voldoende statuur hebben om met gezag volwaardig tegenspel te kunnen bieden aan het bestuur;
 • tezamen over deskundigheid beschikken op de bovengenoemde aandachtsgebieden;
 • het vermogen hebben om de verschillende rollen voor toezichthouders goed invulling te geven;
 • besluitvaardigheid, analytisch denkvermogen, een kritische opstelling, met passende afstand van de dagelijkse gang van zaken;
 • het hebben van een helikopterview, het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken, het kunnen beoordelen van complexe vraagstukken;
 • het hebben van (kennis en) ervaring in bestuurlijke besluitvormingsprocessen en -verhoudingen;
 • moed, lef, vasthoudendheid en doortastendheid; de toezichthouder moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen;
 • in teamverband toezicht willen en kunnen uitoefenen, open staan voor de mening van anderen, aanspreekbaar zijn voor belangenhouders;
 • een onpartijdige en onafhankelijke positie, geen belangenverstrengeling;
 • voldoende tijd hebben voor de uitoefening van de functie.

De RvC streeft naar een gemengde en gebalanceerde samenstelling. Dit geldt voor geslacht, leeftijd, beroepsgroepen, kennis en expertise, etnische afkomst en persoonlijkheidskenmerken. Toezichthouders dienen jaarlijks bijscholing te volgen. Informatie hierover treft u aan op de site van de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties VTW. Ook moet in voldoende mate de lokale/regionale betrokkenheid van leden in de RvC geborgd worden.

Profiel financiën

Voor deze vacature zoeken wij een collegiale teamspeler met een stevige financieel – bedrijfseconomische achtergrond. Een verbindende collega die overstijgend kan denken, interesse heeft in volkshuisvesting en bij voorkeur ook ervaring heeft als leidinggevende op strategisch niveau. Goed bekend zijn met de bijzondere ligging van Hoek van Holland en verbonden door werk of wonen aan de regio vormt een sterke pré.

Meer specifiek:

 • academisch niveau en ruime, strategische ervaring op het gebied van financiën en bedrijfsvoering, bijvoorbeeld opgedaan als manager/directeur bedrijfsvoering in een toekomstgerichte organisatie van enige omvang;
 • in de praktijk opgebouwde kennis en ervaring met de financiële kant van vastgoedbeheer en ontwikkeling;
 • ervaring met politieke-bestuurlijke besluitvormingsprocessen en onderhandelingen, maatschappelijk betrokken, affiniteit en/of ervaring met volkshuisvesting;
 • ervaring als toezichthouder is niet noodzakelijk, tijd, energie en interesse om dit te worden is essentieel.

Persoonlijke kenmerken en kwaliteiten:

 • affiniteit met volkshuisvesting en gevoel bij de uitdagingen van deze sector;
 • gevoel voor verhoudingen tussen partijen, inventief en gericht op resultaat;
 • sociale antenne en gevoel voor intermenselijke relaties;
 • inspirator op het vlak van maatschappelijke vernieuwing en innovatie;
 • kritisch, constructief, deskundig en onafhankelijk;
 • open en transparante houding.

Competenties

In het “Ontwerpbesluit toegelaten instellingen Volkshuisvesting 2015” behorende bij Artikel 18 zijn de competenties (in alfabetische volgorde) opgenomen waar de toekomstige toezichthouder aan moet voldoen. Deze bijlage is in samenspraak met de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties opgesteld en is hieronder overgenomen.

Authenticiteit
Is consistent in denken en doen (gedrag en houding) onder verschillende omstandigheden. Maakt zichtbaar wat hij/zij werkelijk belangrijk vindt en waar hij/zij voor staat. Dit betekent ook het open communiceren van intenties, ideeën en gevoelens, het uitnodigen tot openheid en eerlijkheid naar diverse betrokken partijen. Juiste informatie geven over de werkelijke situatie en het tijdig erkennen van risico’s, uitdagingen en problemen naar de bestuurders.

Bestuurlijk inzicht
Kan ingewikkelde materie snel overzien, heeft realiteitszin en een gezond boerenverstand. Heeft oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens binnen de toegelaten instelling. Kan schakelen op bestuurlijk niveau, weet complexiteit van het aansturen van een organisatie in al zijn aspecten te duiden en kan goed klankbord zijn voor de bestuurder.

Helikopterview
Kan gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar afwegen en tot een logisch oordeel komen. Onderzoekt/herkent/begrijpt de essentiële vraagstukken. Kan over de eigen portefeuille heen kijken, vooral als problemen de continuïteit van de toegelaten instelling in gevaar kunnen brengen.

Integriteit en moreel besef
Oefent de functie adequaat en zorgvuldig uit, met inachtneming van regels en verantwoordelijkheden. Oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Is hierbij aanspreekbaar op eigen gedrag en spreekt ook anderen hierop aan. Vertoont goed voorbeeldgedrag voor de eigen organisatie en de sector.

Maatschappelijke (omgevings-)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
Onderkent de specifieke rol van de toegelaten instelling als maatschappelijke onderneming en bewaakt binnen de visie en missie van de toegelaten instelling de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en andere ontwikkelingen in de omgeving van de toegelaten instelling alsook over de belangen van belanghouders. Kan dit vertalen naar de volkshuisvesting en deze kennis effectief benutten. Kan omgaan met diverse belanghouders en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.

Onafhankelijke oordeelsvorming
Moet de lastige vragen durven blijven stellen (ook als hij/zij daar aanvankelijk alleen in staat), in durven grijpen als dat nodig is en een ‘rechte rug’ hebben bij moeilijke beslissingen. Moet in staat zijn tot onafhankelijke oordeelsvorming. Kan de goede vragen stellen en durft door te vragen.

Teamspeler
Heeft oog voor het groepsbelang en levert een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat. Is tevens in staat in collegiaal verband te functioneren en geen pleitbezorger te zijn van individuele belangen.

Visie
Heeft een voldoende realistische visie op toekomstige ontwikkelingen en kan deze vertalen in lange termijn doelstellingen en een strategische planning ter verwezenlijking daarvan. Houdt hierbij goed zicht op risico’s en uitdagingen die de instelling loopt en neemt bijhorende beheermaatregelen.

Zelfreflectie
Staat open voor en neemt actief deel aan kritische discussie over het functioneren van de raad en zichzelf als lid c.q. voorzitter. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de raad, en omgekeerd. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Benoeming & vergoeding

De benoemingsperiode voor deze positie is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van maximaal vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft volgt de RvC de onder auspiciën van de VTW opgestelde Adviesregeling honorering toezichthouders in woningcorporaties.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Erik van Kooten MMC, managing consultant. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Inge Kuipers, beiden via telefoonnummer 033 4459124. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Solliciteren

U wordt verzocht te reageren vóór zondag 7 februari 2021.
Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. Erik van Kooten onder vermelding van referentienummer 7290.

Planning:

 • Voorselectiegesprekken bij PublicSpirit : week 6-7
 • Shortlist presentatie : week 8, woensdag 24 februari
 • Selectieronde : week 9, donderdag 4 maart (middag/avond)
 • Proces aanvraag zienswijze Aw : aansluitend
 • Benoeming : 1 juli 2021.

De planning is onder voorbehoud en afhankelijk van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Uiteraard houden wij sollicitanten hiervan op de hoogte en werken WVH en PublicSpirit vanuit het principe dat gezondheid altijd voor gaat.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt deel uit van de procedure. Voorts dienen door de corporatie voorgedragen toezichthouders getoetst te worden aan de hand van de zo genaamde “fit en proper”-test door de Autoriteit woningcorporaties (Aw). Dit conform de nieuwe Woningwet. Meer informatie over deze toetsingsprocedure vindt u op de site van de Aw.